Tải bản đầy đủ

Bìa, báo cáo SKKN, mẫu xác nhận của trường đầy đủ chỉ việc dùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

----  ----

KINH NGHIỆM
VẬN DỤNG
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA TRẢI
NGHIỆM TRONG MÔN NGỮ VĂN 9
PHẦN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

Lĩnh vực/Môn: Ngữ Văn
Người viết:
Chức vụ: Giáo viên

Năm học: 2017 – 2018


XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNGTHCS
Tổng điểm:……………..Xếp loại:………………………..

TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CHỦ TỊCH- HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

…………………………………………………………………..
…………………
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
PHÒNG GD&ĐT
Tổng điểm:……………..Xếp loại:………………………..
TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CHỦ TỊCH-TRƯỞNG PHÒNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------BÁO CÁO
YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
I. Thông tin chung:
Họ và tên tác giả sáng kiến:
Ngày, tháng, năm sinh:
Đơn vị công tác (hoặc nơi cư trú): Trường THCS
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Văn.
Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm: Giáo viên
Các đồng tác giả (nếu có): .............................................................................
.......................................................................................................................
.
Đề nghị xét, công nhận sáng kiến: cấp Huyện
Tên đề tài SKKN, lĩnh vực áp dụng: “Sử dụng PP DH qua trải
nghiệm trong môn ngữ văn 9 phần văn học hiện đại”- Lĩnh vực
Văn
II. Báo cáo mô tả sáng kiến bao gồm:
1. Tình trạng sáng kiến đã biết:
1.1 Ưu điểm:
- Đảm bảo đầy đủ mục tiêu, cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn và nội dung chính của
chuyên đề.
- Trình bày ngắn gọn, khoa học.
- Là hướng mới cho nghiên cứu về lý thuyết PP dạy học theo quan điểm lấy HS
làm trung tâm nhằm phát triển năng lực học sinh.
- Mang lại tính đột phá trong hoạt động chuyên đề, nêu cao tính nghiêm túc,
chất lượng; chống tư tưởng hình thức, đối phó trong việc thực hiện các chuyên


đề.
- Tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực trong mọi giáo viên về thực hiện PPDH theo
quan điểm lấy HS làm trung tâm.
- Tính khả thi của đề tài cao, có thể thực hiện tốt trong các điều kiện cơ sở vật
chất khác nhau do đề tài đã xây dựng được qui trình tổ chức dạy học đối với hầu
hết các tình huống dạy học điển hình ở môn Ngữ văn
- Lý thuyết chung của đề tài có thể áp dụng được cho nhiều bộ môn khác (Ngữ
văn, Sử, Địa...).
1.2 Hạn chế:
- Chưa chỉ rõ được PP chung cho PP dạy học qua trải nghiệm cho cả phần
Tiếng Việt và TLV
2. Nội dung sáng kiến đề nghị công nhận:
2.1 Mục đích của sáng kiến:
+ Về kiến thức:
- Phân tích được bản chất của dạy học qua trải nghiệm


- Đưa ra một số PP và KTDH lấy hoạt động của HS làm trung tâm nhằm phát
triển năng lực, phẩm chất học sinh.
+ Về kỹ năng
Giúp giáo viên:
- Thành thạo về việc tổ chức dạy học qua trải nghiệm và hướng dẫn HS tự học.
- Lựa chọn được PP và KT dạy học trong các tình huống dạy học điển hình phần
văn bản hiện đại đáp ứng được yêu cầu một bài học cụ thể.
- Soạn được GANgữ văn mang tính tổ chức cao.
- So sánh được việc DH và KTĐG theo định hướng PTNL với DH và KTĐG
theo định hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng.
2.2 Những điểm khác biệt, tính mới của sáng kiến so với sáng kiến đã, đang
được áp dụng:
- Đưa ra được qui trình tổ chức dạy học trong một số tình huống dạy học điển
hình ở môn Ngữ văn theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, vấn đề hiện
nay các giáo viên dạy đang gặp khó khăn, lúng túng.
- Góp phần làm thay đổi phương pháp dạy học phổ biến hiện nay vẫn theo "lối
mòn", giáo viên truyền đạt kiến thức, học sinh thụ động lĩnh hội tri thức.
- Góp phần rèn luyện kỹ năng tự học cũng như việc hướng dẫn tự học của giáo
viên cho học sinh.
3. Khả năng áp dụng của sáng kiến:
- Các giải pháp của đề tài được đưa ra cụ thể, linh hoạt, chỉ rõ được PPDH,
KTDH và đối tượng áp dụng, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay nên khá
thuận lợi cho các giáo viên vận dụng, áp dụng.
- Lý thuyết chung của đề tài áp dụng được cho nhiều bộ môn XH khác
4. Phạm vi áp dụng của sáng kiến đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc hệ thống
các cơ quan, đơn vị, tổ chức; trong xã, huyện, tỉnh hoặc nhiều tỉnh.
- Phương pháp, kĩ thuật phân tích trong đề tài có thể được triển khai nhân rộng
cho các nhà trường THCS để làm nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên và các
nhà quản lý.
5. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến
theo ý kiến của tác giả sáng kiến; theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng
sáng kiến (nếu có):
- Là hướng mới cho nghiên cứu về lý thuyết dạy học tích cực theo định hướng
phát triển năng lực học sinh.
- Mang lại tính đột phá trong hoạt động đổi mới PPDH, vận dụng các PPDH tích
cực, dạy học lấy HS làm trung tâm đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn
diện GD hiện nay.
- Tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực trong mọi giáo viên trong việc đổi mới PPDH.
- Tính khả thi của đề tài cao, có thể thực hiện tốt trong các điều kiện cơ sở vật
chất khác nhau, thuận lợi cho các giáo viên vận dụng, áp dụng.
6. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có).
Tôi/chúng tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo. Nếu có gian dối
hoặc không đúng sự thật trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy
định của pháp luật./.


Thủ trưởng đơn vị xác
nhận, đề nghị
(Ký, đóng dấu)

….., ngày 10 tháng 03 năm 2018
Người báo cáo yêu cầu công nhận sáng kiến
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×