Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc nhân viên bảo trì

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng bảo trì
Nhân viên bảo trì
BT­NV
Trưởng phòng bảo trì

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­
­
­
­
­
­

Chuyển máy theo sự phân công và biểu đồ rải chuyền.
Chỉnh sửa máy theo yêu cầu của chuyền trưởng.
Sửa chữa máy đột xuất theo lệnh tổ trưởng hoặc khu vực được phân công
Thực hiện theo kế hoạch bảo trì định kỳ.
Tham gia kiểm kê tài sản là máy móc.
Thực hiện theo quy trình kiểm soát thiết bị đo.

2. Tiêu chuẩn: 
­

Kiến thức: trình độ: 12/12

­

Kỹ năng: có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm bảo trì

­

Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×