Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc KCS sản phẩm (Nhân viên chất lượng sản phẩm)

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS SẢN PHẨM
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng QA
Nhân viên chất lượng sản phẩm
QA­CLSP
Trưởng phòng QA

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­

Kiểm tra toàn bộ các công đoạn, ngăn chặn kịp thời các sự cố phát sinh trong chuyền.
Lập cáo biên bản kiểm thông số và chuyển cho tổ trưởng.
Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của của từng công đoạn của mỗi sản phẩm thuộc chuyền  
mình kiểm.
Nắm bắt toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn theo mẫu, bảng màu, tác nghiệp  
của từng mã hàng theo sự phân công.
Kết hợp với kỹ  thuật khi rải chuyền từng máy, từng công đoạn kiểm tra vệ  sinh công 
nhiệp, kiểm tra sử dụng kim, kiểm tra chỉnh chỉ…
Kiểm tra kỹ từng công đoan nào gặp nhiều sự cố kết hợp kỹ thuật tổ trưởng cùng xử lý.
Hàng giờ kiểm tra hàng kiểm ở đầu chuyền để xác định công đoạn nào bị lỗi nhiều để kết  
hợp kỹ thuật, tổ trưởng ngăn chặn kịp thời.
Theo dõi hàng sửa KCS đầu chuyền trả về chuyền.
Khi nêu Thành phẩm đầu chuyền nhanh chóng kiểm tra thông số và toàn bộ các yêu cầu kỹ 
thuật để báo cáo kỹ thuật, Tổ trưởng kỹ thuật cùng giải quyết.
Kiểm tra theo biên bản kiểm tra thông số đầu chuyền, biên bản tổng kết chất lượng hàng 
hoá đầu chuyền hàng giờ và chuyển về Phòng Quản lý Chất lượng.
Báo cáo tình hình chất lượng của từng Bộ phận về Phòng Quản lý chất lượng đối với các 
Bộ phận được giao.
Kiểm soát chất lượng thành phẩm
Kết hợp với KCS bám chuyền nhanh chóng xử lý các sự cố xảy ra trong chuyền.
Nắm vững các yêu c6àu kỹ thuật của mã hàng đang triển khai sản xuất trên chuyền
KCS đầu chuyền có chức năng kiểm thành phẩm đầu chuyền nhanh chóng phát hiện ra tất  
cả  các lỗi, phân loại thông báo lại KCS bám chuyền, kỹ  thuật, tổ  trưởng để  nhanh chóng  
chỉnh sửa những công đoạn trên dường chuyền. Thống kê báo cáo tỷ lệ hàng từng giờ.
Cách thức kiểm: Dựa vào mẫu đã duyệt, bảng màu, các tiêu chuẩn kỹ  thuật, góp ý của 
khách, 

2. Tiêu chuẩn: 
­
­
­

Kiến thức 12/12
Kỹ năng: kinh nghiệm 1 năm KCS, sức khỏe tốt.
Phẩm chất đạo đức: chăm chỉ chịu khó.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×