Tải bản đầy đủ

Buổi 2 2

“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
THẦY GIÁO : HỒ THỨC THUẬN
CHUYÊN DẠY LIVESTREAM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 8+ TOÁN
Tuần 1: Tổng ôn chương 1: Hàm số chắc chắn thi 2019 form chuẩn ĐỀ MINH HỌA 2019
Câu 16. [ĐỀ MINH HỌA 2019] Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  1;3 và có đồ thị như hình bên. Gọi
M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  1;3 . Giá trị của M  m

bằng

y
3

2
1

1

x

2


O

3

2
A. 0 .

B. 1 .

C. 4 .

D. 5 .

Lời giải
Chọn D.
Từ đồ thị hàm số y  f  x  trên đoạn  1;3 ta có:
M  max y  f  3  3 và m  min y  f  2   2
1;3

1;3

Khi đó M  m  5 .
CÂU HỎI PHÁT TRIỂN
Câu 1.

[THPT Trần Phú-HP - 2017] Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 4  x 2  1 trên đoạn  0; 2 là.
3
4
7
.
C.
.
D. .
4
5
10
(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. 1 .


Câu 2.

B.

y  x 4  2 x 2  1 trên đoạn  1; 2 là.

A. 2 .
Câu 3.

B. 2.

C. 1.

D. 1 .

(THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần 3 – 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x3  3x trên đoạn

 1; 2 bằng
Câu 4.
Câu 5.

A. 4 .
B. 4 .
C. 14 .
3
4
Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  4 x  3x trên đoạn [0; 2] là:
A. 24 .
B. 16 .
C. 1 .

D. 2 .

D. 0 .
xm
(THPT Gia Định - TPHCM - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y 
( m là tham số thực)
x 1
thỏa mãn min y  3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
2;4

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

1


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
A. m  1 .
B. 3  m  4 .
C. 1  m  3 .
D. m  4 .
Câu 6.

Giá trị lớn nhất của hàm số y  2 x3  3x2  12 x  2 trên đoạn  1; 2 là:

Câu 7.

A. 6 .
B. 11 .
C. 10 .
D. 15 .
[Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Giá trị lớn nhất của hàm số

y  2 x3  3x2  12 x  2 trên đoạn  1; 2 có giá trị là một số thuộc khoảng nào dưới đây?

A.  2;14 
Câu 8.

Câu 9.

B.  3;8

C. 12; 20 

D.  7;8

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi
căn hộ với giá 2000000 đ một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ
100000 đ một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn
hộ với giá bao nhiêu một tháng?
A. 2225000 đ.
B. 2250000 đ.
C. 2200000 đ.
D. 2100000 đ.

Tìm GTLN và GTNN của hàm số y  x5  5x 4  5x3  1 trên  1;2 ?
A. min y  7, max y  1 .

B. min y  2, max y  10 .

C. min y  10, max y  2 .

D. min y  10, max y  2 .

x1;2

x1;2

x1;2

x1;2

x1;2

x1;2

x1;2

x1;2

Câu 10. (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  x 2  8x trên 1;3 bằng:
A. 4 .
Câu 11.

B. 8 .

C. 6 .

D.

176
.
27

[THPT Thuận Thành-2017] Cho hàm số f  x   x4  2 x2  1. Kí hiệu M  max f  x  , m  min f  x  . Khi
x0;2

đó M  m bằng.
A. 9 .

B. 5 .

C. 1 .

x0;2

D. 7 .

2
1 
Câu 12. (THPT Kim Liên-Hà Nội -Lần 2-2018-BTN) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  3  2 x  trên  ;1
4 
.
1
A. .
B. 0 .
C. 1 .
D. 2 .
2
x3
Câu 13. [BTN 172-2017] Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y   2 x 2  3x  4 trên đoạn  4;0 lần
3
lượt là M và m . Giá trị của tổng M  m bằng bao nhiêu?
28
4
4
A. M  m   .
B. M  m  .
C. M  m  4 .
D. M  m   .
3
3
3
4
2
Câu 14. (Chuyên Thái Bình – Lần 5 – 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y   x  4 x trên đoạn  1;2 bằng

A. 5 .
B. 3 .
C. 1 .
D. 4 .
Câu 15. [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 01-2017] Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số

y  x4  2 x2  3 trên  0; 2 là:
A. M  11, m  3 .
B. M  3, m  2 .
C. M  5, m  2 .
D. M  11, m  2 .
Câu 16. (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

x 2  3x  6
trên đoạn  2; 4 lần lượt là M , m . Tính S  M  m.
x 1
A. S  3.
B. S  6.
C. S  4.
f ( x) 

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

D. S  7.
2


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 17. (Lương Văn Chánh - Phú Yên – 2017 - 2018 - BTN) Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị
nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x2  9 x  35 trên đoạn  4; 4 . Giá trị của M và m lần lượt là:

A. M  40 ; m  41 .
B. M  15 ; m  41 .
C. M  40 ; m  8 .
D. M  40 ; m  8 .
Câu 18. (THPT THÁI PHIÊN-HẢI PHÒNG-Lần 4-2018-BTN) Giá trị lớn nhất
1
2
f  x   x3  3x 2  5 x  trên đoạn  0;5 bằng
3
3
5
2
2
A. .
B. 5 .
C. .
D.  .
3
3
3
2
Câu 19. [BTN 164-2017] Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x  2 x  3 trên khoảng  0; 3 là:

của

hàm

số

B. 6 .
C. 3 .
D. 2 .
A. 18 .
Câu 20. (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  x3  3x2  9 x  1 . Giá trị lớn
nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn  0; 4 là ?
A. M  77 , m  1 .
C. M  28 , m  1 .

B. M  77 , m  4 .
D. M  28 , m  4 .

Câu 21. (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y   x4  4 x2  5 trên
đoạn  2;3 bằng
A. 197 .

B. 50 .

C. 5 .

D. 1 .

3x  1
. Gọi giá trị
x 3
lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  0; 2 lần lượt là M và m . Khi đó S  m  M có giá trị là

Câu 22. (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa- Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y 

A. S  
Câu 23.

14
.
3

3
B. S  .
5

C. S 

14
.
3

D. S  4 .

(Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình
dưới đây:

Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đạt cực đại tại x  0 .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0  .

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2 .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;  2  .

Câu 24. [Chuyên ĐH Vinh - 2017] Cho hàm số f  x  có đạo hàm là f   x  . Đồ thị của hàm số y  f   x  được
cho như hình vẽ bên. Biết rằng f  0   f  3  f  2   f  5 . Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của f  x 
trên đoạn  0;5 lần lượt là
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

3


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

A. f 1 , f  5 .

B. f  2  , f  5 .

C. f  2  , f  0  .

D. f  0  , f  5 .

Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số y  f  x   x 4  8x 2  16 trên đoạn  1;3 .
A. 19 .
B. 25 .
C. 0 .
D. 9 .
Câu 26. (CHUYEN PHAN BOI CHAU_NGHE AN_L4_2018_BTN_6ID_HDG) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
y  x3  3x 2  2 trên đoạn  0; 4 .
B. 20 .
C. 18 .
D. 2 .
Câu 27. (THPT-Chuyên Ngữ Hà Nội_Lần 1-2018-BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  1 trên
A. 2 .

đoạn  4; 4 là
A. 4 .
B. 4 .
C. 1 .
D. 1 .
Câu 28. Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục trên (4;4) và có bảng biến thiên trên (4;4) như bên. Phát biểu
nào sau đây đúng?

A. max y  10 và min y  10 .

B. Hàm số không có GTLN, GTNN trên (4;4) .

C. max y  0 và min y  4 .

D. min y  4 và max y  10 .

( 4;4)

( 4;4)

( 4;4)

( 4;4)

( 4;4)

( 4;4)

Câu 29. (THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình
vẽ
y
O

2

1
1

x

2

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số không có cực trị.
B. Hàm số nhận giá trị âm với mọi x  .
C. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f  x  trên đoạn  2;1 lần lượt là f  2  , f  0  .
D. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f  x  trên đoạn  2;1 lần lượt là f  2  , f 1 .
Câu 30. (THPT Ngọc Tảo - Hà Nội - 2018 - BTN – 6ID – HDG) Tính của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của
hàm số f  x    x3  2 x 2  1 trên đoạn  1; 2 là
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

4


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
43
5
50
A. 2
B. 
C. 
D. 
27
27
27
Câu 31. (THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018)Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số
y  f  x   x5  5x3  20 x  2 trên đoạn  1;3 .
A. M  46 .

B. M  46 .

C. M  50 .

D. M  26 .

Câu 32. [BTN 169-2017] Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  7 trên  4;3 .
A. 12 .

B. 33 .

C. 20 .

D. 8 .

Câu 33. (SGD Hà Nam - Năm 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  6 x  1 trên đoạn  1;3 bằng
4

A. 26 .

B. 1 .

C. 10 .

2

D. 11 .

Câu 34. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc- Lần 3 - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị lớn nhất của hàm số y   x4  2 x2  2
trên  0;3 là
A. 61 .
B. 2 .
C. 61 .
D. 3 .
Câu 35. [THPT Nguyễn Huệ-Huế-2017] Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác
định?
1
A. y  x3  9 x2  16 .
B. y  x 4  3x 2  1 .
4
x 9
C. y 
.
D. y   x 2  2 .
2x 1
Câu 36. (THPT Phan Chu Trinh - ĐăkLăk - 2017 - 2018 - BTN) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

f  x   x3  2 x 2  x  2 trên đoạn  0; 2 .
50
A. max y   .
27
0; 2

B. max y  1 .
0; 2

C. max y  0 .
0; 2

D. max y  2 .
0; 2

Câu 37. (Sở GD Thanh Hoá – Lần 1-2018 – BTN) Tìm giá trị m nhỏ nhất của hàm số y  x3  7 x2  11x  2 trên
đoạn  0; 2 .
A. m  3 .

B. m  11 .

C. m  0 .

D. m  2 .

Câu 38. Cho hàm số y  x  5x  7 . Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  5; 0 bằng bao nhiêu?
3

A. 143 .
B. 5 .
C. 7 .
D. 80 .
Câu 39. [THPT chuyên Lê Quý Đôn - 2017] Mỗi chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Một
x 

chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là  3  
40 

sau đây đúng.
A. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 45 hành khách.
B. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 60 hành khách.
C. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 135 USD  .

2

USD  . Khẳng định nào

D. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 160 USD  .
Câu 40. (THPT LƯƠNG TÀI - BẮC NINH - LẦN 2 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  là hàm số liên
tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

5


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. min y  3 .

B. Cực tiểu của hàm số là 3 .

C. max y  4 .

D. Cực đại của hàm số là 4 .

Câu 41. [BTN 163-2017] Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  1 trên đoạn  0;3 lần
lượt bằng:
A. 25 và 0 .

B. 36 và 5 .

C. 28 và 4 .

D. 54 và 1 .

1
2
Câu 42. [THPT Lý Văn Thịnh-2017] Cho hàm số y  x3  4 x 2  12 x  . Tổng GTLN và GTNN của hàm số
3
3
trên đoạn  0;5 là.

A. 7 .

B.

16
.
3

C.

28
.
3

D.

7
.
3

Câu 43. [THPT Nguyễn Đăng Đạo-2017] Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y

x3

x2

2 x 3 trên

đoạn

1; 2 lần lượt là.
A. 1 và 19 .
B. 1 và 17 .
C. 1 và 19 .
D. 1 và 17 .
4
2
Câu 44. [THPT Quoc Gia 2017-2017] Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  x  x  13 trên đoạn  2;3.
51
49
51
.
B. m 
.
C. m 
.
D. m  13 .
4
4
2
Câu 45. (Chuyên Thái Bình - Lần 3 - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  3x  5 trên đoạn
 3
0; 2  là:
31
A. 7 .
B.
.
C. 3 .
D. 5 .
8
Câu 46. (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Gọi m và M lần lượt là các giá trị nhỏ

A. m 

nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f  x   e23 x trên đoạn  0; 2 . Mối liên hệ giữa M và m là

M
1
B. M  m  e .
C. m  M  1 .
D. m.M  2 .
 e2 .
m
e
3
2
Câu 47. (THPT CHUYÊN KHTN - LẦN 1 - 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y  x  2 x  4 x  5 trên đoạn

A.

1;3 bằng
A. 2 .
B. 3 .
C. 3 .
D. 0 .
Câu 48. (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số
y  2 x3  3x 2  1 trên đoạn  1;1 là
A. 5 .
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

B. 4 .

C. 1 .

D. 1 .
6


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 49. [THPT Thuận Thành 3-2017] Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên.
x -∞

-1

0

y'

+∞

0
+∞

+∞
y
-1

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có đúng hai cực trị.
C. Hàm số không xác định tại x  1 .
Câu 50.

.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0.
D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1.

3
2
(THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - 2018 - BTN) Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x  8x  16 x  9 trên

đoạn 1;3 là

13
.
B. max f  x   0 .
C. max f  x   5 .
D. max f  x   6 .
1;3
1;3
1;3
1;3
27
Câu 51. Gọi P là giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 3 3x2  9 x  5 trên đoạn  2; 2 . Vậy giá trị của P là
A. max f  x  

A. P  3 .
B. P  17 ..
C. P  22 .
D. P  10 .
Câu 52. (Chuyên Quang Trung - BP - Lần 4 - 2017 - 2018) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y   x3  3x2  10
trên đoạn  3;1 .

A. 64
B. 10
C. 12
D. 72
Câu 53. (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  x4  2 x2  15 trên
đoạn  3; 2 .
A. max y  48 .
3;2

Câu 54.

B. max y  16 .
3;2

C. max y  54 .
3;2

D. max y  7 .
3;2

(Chuyên Thái Nguyên - 2018 - BTN) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  35 trên
đoạn  4; 4 lần lượt là
A. 40 và 8 .

B. 15 và 41 .

C. 40 và 41 .

D. 40 và 8 .

Câu 55. (THPT Gia Định - TPHCM - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số

y  x4  2 x 2  3 trên đoạn 0; 3  .
A. M  9 .

B. M  6 .

C. M  1 .

D. M  8 3 .

Câu 56. [THPT Quế Võ 1-2017] Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  x3 12 x  1 trên đoạn  2; 3 lần
lượt là :
A. 17; 15 .

C. 6; 26 .
D. 15 ; 17 .
Câu 57. (THPT Quốc Oai - Hà Nội - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
x
trên đoạn 1;3 lần lượt là
y
x 1
3
1
1
A. và .
B. 0 và 1 .
C. 3 và 1 .
D.  và 1.
4
2
3
4
2
Câu 58. (THPT Kinh Môn 2 - Hải Dương - 2018 - BTN) Cho hàm số y  x  2 x  3 . Chọn phương án đúng
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

B. 10; 26 .

7


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
trong các phương án sau?
A. max y  11 , min y  3 .
B. max y  11 , min y  2 .
0;2

0;2

0;2

C. max y  2 , min y  0 .
0;2

0;2

D. max y  3 , min y  2 .

0;2

0;2

0;2

Câu 59. (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  2 x3  3x2  1
trên đoạn  2;1 lần lượt là
A. 7 và 10 .
B. 4 và 5 .
C. 0 và 1 .
D. 1 và 2 .
Câu 60. (THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - 2018 - BTN – 6ID – HDG) Giá trị lớn nhất của hàm số
y  x3  3x 2  3 trên  0;3 là
A. 1
B. 2
C. 2
D. 3
Câu 61. (THPT Chuyên Quốc Học Huế-Lần 3-2018-BTN) Tìm GTLN của hàm số y  x3  3x 2  2 trên đoạn

0; 4 .

B. 20 .

A. 2 .

C. 18 .

D. 2 .

3
Câu 62. (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  3x  4
trên đoạn  0; 2 là:

A. min y  2 .
0;2

B. min y  4 .
0;2

C. min y  1 .
0;2

D. min y  6 .
0;2

Câu 63. (Sở GD Kiên Giang-2018-BTN) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 4  2 x 2  3 trên

0; 2 lần lượt là

M và m . Chọn câu trả lời đúng.

A. M  5 , m  2 .
B. M  11 , m  3 .
C. M  11 , m  2 .
D. M  3 , m  2 .
Câu 64. (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Một chất điểm chuyển động có phương trình
chuyển động là s  t 3  6t 2  17t , với t  s  là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và

s  m  là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 8 giây đầu tiên, vận
tốc v  m / s  của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng
A. 36m / s .
B. 26m / s .
C. 17m / s .
D. 29m / s .
Câu 65. (Sở GD và ĐT Cần Thơ - 2017-2018 - BTN) Giá trị lớn nhất của hàm số y   x3  3x  1 trên khoảng

 0;   bằng :
A. 3 .
B. 1 .
C. 1 .
D. 5 .
Câu 66. (THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y   x3  3x
trên đoạn  0; 2 .
A. max y  2 .
x0;2

B. max y  0 .
x0;2

C. max y  2 .
x0;2

D. max y  1 .
x0;2

1
Câu 67. (THPT Thăng Long – Hà Nội – Lần 1 – 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  2 x 2  5 x  1 trên
3
đoạn  0;2018 là:

A. 0 .

5
B.  .
3

C. 1 .

D. 5 .

Câu 68. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  x3  3x2  9 x  35 trên đoạn  4; 4
A. GTLN bằng 2 ; GTNN bằng  2 .
C. GTLN bằng 1 ; GTNN bằng 1 .
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

B. GTLN bằng 2 ; GTNN bằng 0 .
D. GTLN bằng 40 ; GTNN bằng 41 .
8


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 69. [THPT Nguyễn Thái Học(K.H)-2017] Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

y  x3  3x2  9 x  7 trên  4; 3 .
A. 8 .

B. 12 .

C. 20 .

D. 33 .

Câu 70. [THPT CHUYÊN BẾN TRE-2017] Giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  5 trên 1;5 là.
A. 15 .

B. 6 .

C. 10 .

D. 22 .

Câu 71. [BTN 175-2017] Cho hàm số y  x  2 x  3 . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
4

A. Min y  2 .
;3

2

C. Max y 

B. Min y  2 .
1;2

 3 1
 2 ; 2 57
.
16

D. Max y  3 .
1;3

Câu 72. (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc- Lần 1- 2018- BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x  5 trên đoạn

 2; 4 là:
A. min y  7 .
2; 4

B. min y  5.

C. min y  0.

2; 4

2; 4

D. min y  3 .
2; 4

Câu 73. (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số
y  x 4  8x 2  3 trên đoạn  1; 3 bằng
A. 4 .

B. 13 .

C. 3 .
3

D. 12 .

2

x x
  2 x  1 có giá trị lớn nhất trên đoạn  0; 2 là:
3 2
13
1
A. 1 .
B.
.
C. 0.
D.  .
3
6
Câu 75. (THPT Gia Định - TPHCM - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số
Câu 74. [THPT Ngô Gia Tự-2017] Hàm số y 

y  x 4  x 2  13 trên đoạn  2;3 .

A. m  13 .

B. m 

51
.
4

C. m 

51
.
2

D. m 

49
.
4

Câu 76. (THPT Lê Hồng Phong - Nam Định - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
f  x   x3  3x 2  9 x  10 trên  2; 2 .
A. max f  x   15 .
[ 2; 2]

B. max f  x   15 .
[ 2; 2]

C. max f  x   5 .
[ 2; 2]

D. max f  x   17 .
[ 2; 2]

Câu 77. (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như
sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng
A. max f  x   f  0 

B. min f  x   f  1

C. min f  x   f  0 

D. max f  x   f 1

 1;1

 ; 1

 1;  

 0;  

Câu 78. (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số

y  x3  3x 2  9 x  5 trên đoạn  2; 2 .

A. m  3 .
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

B. m  22 .

C. m  17 .

D. m  6 .
9


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 79. (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 x3  3x 2  m trên đoạn

0;5 bằng 5 khi

m là:

A. 5 .
B. 6 .
C. 10 .
D. 7 .
2
Câu 80. [BTN 174-2017] Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  2 x  3 trên khoảng  0;3 là:
A. 18 .

B. 3 .

D. 6 .

C. 2 .

Câu 81. (Sở GD Cần Thơ-Đề 324-2018) Biết giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
trên  4;0 lần lượt là M và m . Giá trị của M  m bằng

x3
 2 x 2  3x  4
3

4
4
28
B.  .
C. .
D.  .
3
3
3
Câu 82. (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 2 -2018) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

A. 4 .

y  x3  2 x 2  7 x  1 trên đoạn  2;1 .

A. 5
Câu 83.

B. 6

C. 3

D. 4

(THPT Kiến An - HP - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục trên khoảng

1

1

 ;  và  ;   . Đồ thị hàm số y  f  x  là đường cong trong hình vẽ bên.
2
2y

2
1

1

O

1 1
2

2

x

2

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A. max f  x   0 .

B. max f  x   f  3 .

C. max f  x   f  4  .

D. max f  x   2 .

2;1

3;0

3;4

1;2

Câu 84. (THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y   4  x 2   1 có giá trị lớn nhất trên
2

đoạn  1;1 là:
A. 14 .
Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

B. 17 .

C. 10 .

D. 12 .
10


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 85. [THPT Quế Vân 2-2017] Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  7
trên đoạn  4;3 .
A. 2 .
B. 8 .
C. 8 .
D. 33 .
Câu 86. (TT Tân Hồng Phong - 2018 - BTN) Gọi M , N lần lượt là GTLN, TNNN của hàm số y  x3  3x 2  1
trên 1; 2 . Khi đó tổng M  N bằng

A. 2 .
B. 4 .
C. 0 .
D. 2 .
Câu 87. (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần 1 - 2017 - 2018) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị trên đoạn  2; 4
như hình vẽ bên. Tìm max f  x  .
 2; 4

A. f  0  .

B. 2 .

C. 3 .

D. 1 .

Câu 88. [THPT Thuận Thành 3-2017] Giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  3x 2  9 x  2 trên đoạn  2; 2 là.
.
A. 24 .
B. 2 .
C. 26 .
D. 3 .
Câu 89. (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu
cách chọn ra một đôi nam nữ để khiêu vũ?
2
1
1
1
A. C382 .
B. A382 .
C. C20
.
D. C20
.
C18
C18

Câu 90. (THPT Trần Nhân Tông - Quảng Ninh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  liên tục
trên

và có bảng biến thiên

Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 và giá trị nhỏ nhất bằng 2 .
B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất bằng 2 .

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

11


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 91. (THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Giá trị lớn nhất của hàm số
y   x4  3x 2  1 trên  0; 2 là:
A. y  3 .

B. y  1 .

C. y 

13
.
4

D. y  29 .

Câu 92. (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN 1 - 2017 - 2018) Gọi m là giá trị để hàm số y 
giá trị nhỏ nhất trên  0; 3 bằng 2 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. m  5 .

B. 3  m  5 .

C. m2  16 .

x  m2

x 8

D. m  5 .

1
2
Câu 93. [SDG PHU THO_2018_6ID_HDG] Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x3  3x 2  5 x  trên đoạn
3
3
0;5 bằng:

A.

5
.
3

B. 

2
.
3

C. 5 .

D.

2
.
3

Câu 94. (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d , với a , b
, c , d là các số thực và a  0 (có đồ thị như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Đồ thị có đúng hai điểm cực trị
 x  2
x  0

B. y  x   0  

C. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm x  2
D. y  0, x   2;0 
Câu 95.

[THPT Đô Lương 4 - Nghệ An - 2018 - BTN] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  x 4  2 x 2  15 trên đoạn  3; 2 .
A. max y  54
3;2

B. max y  16
3;2

C. max y  48
3;2

D. max y  7
3;2

Câu 96. (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
của hàm số f  x  
A.

7
2

Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận

x 1
trên đoạn 3;5 . Khi đó M  m bằng
x 1
1
B.
C. 2
2

D.

3
8

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×