Tải bản đầy đủ

Buổi 1 2

“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
THẦY GIÁO : HỒ THỨC THUẬN
CHUYÊN DẠY LIVESTREAM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 8+ TOÁN
Tuần 1: Tổng ôn chương 1: Hàm số chắc chắn thi 2019 form chuẩn ĐỀ MINH HỌA 2019

Câu 4.

[ĐỀ MINH HỌA 2019] Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?

y
1

1
O

1

x


2
A.  0;1 .

B.  ;1 .

C.  1;1 .

D.  1;0  .

Lời giải
Chọn D.
Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị đi lên trong khoảng  1;0  và 1;   .
Vậy hàm số đồng biến trên  1;0  và 1;   .
Quan sát đáp án chọn D
CÂU HỎI PHÁT TRIỂN
Câu 1.

[SDG PHU THO_2018_6ID_HDG] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  1;1 .
Câu 2.

B.  ; 1 .

C.  0;1 .

D.  1;0  .

(Sở Quảng Bình - 2018 - BTN – 6ID – HDG)Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

1


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
A. Hàm số đồng biến trên tập  ;0    2;  


B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 4 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 4 
D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  ;0  và  2;  
Câu 3.

(THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Năm 2018) Cho hàm số y 

2x 1
. Khẳng định nào sau đây sai?
1 x

A. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận cắt nhau tại điểm I 1; 2 .
B. Hàm số đồng biến trên

\ 1 .

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 và 1;   .
D. Hàm số không có cực trị.

Câu 4.

(THPT Kiến An - HP - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 5.

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;    .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; 3 .

(THPT Trần Nhân Tông - Quảng Ninh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số nào sau đây nghịch biến
trên khoảng  ;    ?
A. y   x3  3x 2  9 x .
C. y 

Câu 6.

x 1
.
x2

B. y   x3  x  1 .
D. y 

x 1
.
x3

(Toán Học Tuổi Trẻ - Lần 6 – 2018) Cho hàm số y  f  x  xác định trong khoảng  a; b  và có đồ thị
như hình bên dưới. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là sai?
A. f   x1   0 .

y

B. f   x2   0 .
C. f   x3   0 .
D. Hàm số y  f  x  có đạo hàm trong khoảng  a; b  .

O
a x1
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

x2 x3 b

x
2


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 7.

(THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Cho đồ thị hàm số y  f  x  liên tục trên

và có đồ

thị như hình vẽ bên dưới.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 8.

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;3

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  6;  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;3

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3;6 

[THPT Gia Lộc 2 - 2017] Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình dưới đây.

.
Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 9.

A. Hàm số đồng biến trên  1;0  và  2;3 .

B. Hàm số nghịch biến trên  ;0  và  2;   .

C. Hàm số đồng biến trên  ;0  và  2;   .

D. Hàm số nghịch biến trên  0; 2  .

(THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai-2018) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A.  ;0 
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

B.  2;  

C.  0; 2 

D.  2; 2 
3


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 10. (SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ-Lần 2-2018-BTN) Hàm số y  f  x  có đồ thị như sau

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;1 .

B.  1; 2  .

C.  2; 1 .

D.  1;1 .

Câu 11. (THPT Lê Hoàn - Thanh Hóa - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của
hàm số nào sau đây ?

A. y   x3  3x2  1 .

B. y   x3  3x  2 .

C. y  x3  3x 2  1 .

D. y   x3  3x 2  2 .

Câu 12. (THPT Chuyên Thái Bình - Lần 4 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.   ;0 

B.  0; 2 

C.  2; 2 

D.  2;   

Câu 13. (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần 3 – 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

4


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  1;   .

B.  0;1 .

C.  1;0  .

D.  ; 1 .

Câu 14. (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như
hình bên. Đặt h  x   3x  f  x  . Hãy so sánh h 1 , h  2  , h  3 ?
A. h  3  h  2   h 1 .

B. h  2   h 1  h  3 .

C. h  3  h  2   h 1 .

D. h 1  h  2   h  3 .

Câu 15. (THPT Thanh Miện - Hải Dương - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến
trên .
2x 1
A. f  x  
.
B. f  x   x3  3x 2  3x  4 .
x 1
C. f  x   x 2  4 x  1 .
D. f  x   x 4  2 x 2  4 .
Câu 16. (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  ;  2 

B.  2; 0 

C.  3;1

D.  0;   

Câu 17. (THPT Mộ Đức 2 - Quảng Ngãi - 2017 - 2018 - BTN)Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau:

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.  ;5 .

B.  0; 2  .

C.  2;   .

D.  0;   .

Câu 18. (Chuyên Thái Nguyên - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình dưới đây.
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

5


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  3;   .
1

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  ;   và  3;   .
2

 1

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng   ;   .
 2

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ;3 .

Câu 19. (Chuyên Lương Thế Vinh – Hà Nội – Lần 2 – 2018 – BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên
như hình dưới đây.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;   .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  4; 1 .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;3 .

Câu 20. (THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng – 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  2;   .
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  3;   .
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  0;3 .
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ;1 .
Câu 21. (THPT THÁI PHIÊN-HẢI PHÒNG-Lần 4-2018-BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như
sau

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

6


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  ;1 .

B.  1;1 .

C.  0;1 .

Câu 22. [THPT THÁI PHIÊN HP - 2017] Cho hàm số y  f  x  liên tục trên
vẽ.

D. 1;   .

và có bảng biến thiên như hình

.
Cho các mệnh đề sau:
I. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 3 và  3; 2  .
II. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  .
III. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;   .
IV. Hàm số đồng biến trên  ;5 .
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
A. 2 .
B. 3 .
C. 1 .

D. 4 .
2x 1
Câu 23. (THPT Kim Liên - HN - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y 
. Mệnh đề nào sau đây
1 x
đúng?
A. Hàm số đồng biến trên  ;1 và 1;    .
B. Hàm số đồng biến trên  ;1  1;    .
C. Hàm số nghịch biến trên  ;1 và 1;    .

D. Hàm số đồng biến trên

\ 1 .

Câu 24. [Sở GD và ĐT Cần Thơ - mã 301 - 2017-2018-BTN] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình
vẽ bên dưới.

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  ;1 .

B.  2; 2  .

C.  0; 2  .

D.  3;    .

Câu 25. (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên
có bảng biến thiên như hình dưới dây.
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

7
“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.  1;0  .

B.  1; 2  .

C.  0;   .

D.  ;0  .

Câu 26. (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 2 -2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm
số có dạng y  ax3  bx2  cx  d  a  0  . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  1;1

y

B.  1;  
C.  ;1
D. 1;  

-1

1
x
O 1

-3

Câu 27. (THPT Ngọc Tảo - Hà Nội - 2018 - BTN – 6ID – HDG) Hàm số y  f  x  xác định trên

\ 1 và có

bảng biến thiên như hình dưới:

Khẳng định nào sau đây sai?
A. f  x  đồng biến trên khoảng   ;1

B. f  x  đạt cực đại tại x  1

C. f  x  đồng biến trên khoảng  1;1

D. f  x  có cực đại bằng 0

Câu 28. (Sở Giáo dục Gia Lai – 2018-BTN) Cho đồ thị hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số

y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

8


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
A.  0;   .
B.  0; 2  .
C.  ; 2  .
D.  2; 2  .
Câu 29. (Chuyên Quang Trung - BP - Lần 4 - 2017 - 2018) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Chọn
mệnh đề đúng.
y
2
1
-1 O
-1

1

2 x

-2

A. Hàm số tăng trên khoảng  2; 2 

B. Hàm số tăng trên khoảng  1;1

C. Hàm số tăng trên khoảng  2;1
D. Hàm số tăng trên khoảng  0;  
Câu 30. (Lương Văn Chánh - Phú Yên – 2017 - 2018 - BTN) Cho đồ thị hàm số như hình vẽ.

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên  1;   .

B. Hàm số nghịch biến trên  ; 1 .

C. Hàm số luôn đồng biến trên

D. Hàm số nghịch biến trên 1;   .

.

Câu 31. [THPT Chuyên Vinh - 2017] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  0;3 .
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  3;    .
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ;1 .
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  2;    .
Câu 32. (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề
nào sau đây đúng?

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

9


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;0  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  0;   .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 .

Câu 33. (THPT Phan Chu Trinh - ĐăkLăk - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như
hình vẽ.

Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  3;   .
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ;1 .
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  0;3 .
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  2;   .
Câu 34. [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

\ 1 và có bảng biến thiên sau:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số có hai điểm cực trị
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0 
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số không có điểm chung với trục hoành
Câu 35. (SGD - Quảng Nam - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

10


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  3; 4  .
Câu 36.

B.   ;  1 .

C.  2;    .

D.  1; 2  .

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Hàm số y  x  3x  4 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
3

A.  2;0  .

B.

.

2

C.  ; 2  .

D.  0;   .

Câu 37. (Chuyên Thái Bình – Lần 5 – 2018) Cho đồ thị hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  0; 2  .

B.  2;    .

C.  2; 2  .

D.  ; 0  .

Câu 38. (Chuyên Vinh - Lần 1 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau
đây đúng về hàm số đó?

A. Đồng biến trên khoảng  1;0  .

B. Nghịch biến trên khoảng  0;3 .

C. Đồng biến trên khoảng  0; 2  .

D. Nghịch biến trên khoảng  3;0  .

Câu 39. (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y   x3  3x2  1 đồng biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.  ; 2  .
B.  ;0  và  2;   .
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

11


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
C.  0;   .
D.  0; 2  .
Câu 40. (THPT-Chuyên Ngữ Hà Nội_Lần 1-2018-BTN) Cho hàm số f  x  liên tục trên

và có đồ thị như

hình vẽ dưới đây, hàm số f  x  đồng biến trên khoảng nào?

A. 1;   .

B.  1;1 .

C.  ;0  .

D.  ; 1 .

Câu 41. (THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên \ 2 .

B. Hàm số đồng biến trên  ; 2  ,  2;   .

C. Hàm số nghịch biến trên  ; 2  ,  2;   .

D. Hàm số nghịch biến trên

.

Câu 42. (SGD Hà Nam - Năm 2018) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;2  .

B.  ;0  .

C.

2; .

D. 0; 2 .

Câu 43. (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên R và có
bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

x

2



y3

1A.  ; 2  .


B.  3;   .



5
C.  2;1 .

D. 1;3 .

Câu 44. [SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình
vẽ:
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

12


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên
B. Hàm số đã cho đồng biến trên

.
\ 1 .

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ;  1 .
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ; 2  .
vuong
Hide Luoi

Câu 45. (Sở GD Cần Thơ-Đề 324-2018) Cho hàm số f  x   ax3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình bên dưới:
y

3

2
1
O

1

2

x

Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0  .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;    .

Câu 46. (THPT Kim Liên - HN - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm khoảng đồng biến của hàm số
y   x 3  3x 2  1 .
A.  0;3 .

B.  1;3 .

C.  2;0  .

D.  0; 2  .

Câu 47. (THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số
ax  b
với a , b , c , d là các số thực.
y
cx  d

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. y  0 , x  1 .
C. y  0 có hai nghiệm phân biệt
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

B. y  0 , x  .
D. y  0 vô nghiệm.
13


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Câu 48. (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN 2 - 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như
hình vẽ bên. Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
x 
y'


1
0

0

1
0





y


A.  0;    .

B.  1; 1 .



C.  ;  1 .

D.  1; 0  .

Câu 49. (THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần 1 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  xác định và liên
tục trên khoảng  ;   , có bảng biến thiên như hình sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;1 .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;   .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;   .

Câu 50. (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
mx  6
m để hàm số y 
đồng biến trên mỗi khoảng xác định?
x  m 1
A. 2 .
B. 6 .
C. Vô số.
D. 4 .
Câu 51. (THPT Thăng Long – Hà Nội – Lần 1 – 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;  .

B.  0;3 .

C.  ;   .

D. 1;  .

Câu 52. (Sở GD và ĐT Cần Thơ - 2017-2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình bên
dưới.
Mệnh đề nào sau đây đúng?

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

14


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  0;   .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 .

Câu 53. (THPT HAU LOC 2_THANH HOA_LAN2_2018_BTN_6ID_HDG) Cho hàm số y  f  x  có bảng
biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f  x  đồng biến trên

.

B. Hàm số f  x  đồng biến trên các khoảng  ;1 và 1;   .
C. Hàm số f  x  đồng biến trên các khoảng  ; 2  và  2;   .
D. Hàm số f  x  đồng biến trên các khoảng  ;1  1;   .
Câu 54. (THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến
thiên như sau

Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  0;3 .

B.  0;    .

C.  ;  2  .

Câu 55. (Sở GD-ĐT Cần Thơ -2018-BTN) Cho hàm số f  x  

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

D.  2;0  .

ax  b
có đồ thị như hình bên dưới.
cx  d

15


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
y

1

O

1

x

Xét các mệnh đề sau:
Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 và 1;   .
Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1 và 1;   .
Hàm số đồng biến trên tập xác định.
Số các mệnh đề đúng là:
A. 1 .
B. 0 .

C. 3 .

D. 2 .

Câu 56. (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau. Tìm mệnh đề
đúng?

x
y'
y1
0

+∞

1
+

+∞

0
2

2A. Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng  2; 2  .
B. Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng  1;   .
C. Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng  ;1 .
D. Hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng  1;1 .
Câu 57. (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến
thiên như sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

16


“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến mãi sale 50% giảm từ 900k chỉ còn 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong
#Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
A.  ;1 .
B.  1;   .
C.  0;1 .
D.  ;0  .

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×