Tải bản đầy đủ

Xây dựng chiến lược điều hành và sản xuất của công ty cổ phần sữa TH true milk đến năm 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
ĐIỀU HÀNH VÀ SẢN XUẤT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
TH TRUE MILK
ĐẾN NĂM 2020


Thành viên:
1. Trần Thị Sim
2. Nguyễn Phạm Tú Uyên
3. Vũ Hoàng Mai
4. Võ Ngân Hà
5. Hoàng Thị Thắm
6. Trần Quốc Tuấn
7. Thái Thị Kim Loan
8. Nguyễn Thế Nghị
9. Mai Xuân Khoa

PGS. TS:
HỒ TIẾN
DŨNGNỘI DUNG TRÌNH BÀY
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC
SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
PHẦN II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ
CÔNG TY CỔ PHẨN TH TRUE MILK
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU
PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
PHẦN III: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT & ĐIỀU
HÀNH SẢN PHẨM SỮA TƯƠI CỦA CÔNG TY
CỔ PHẨN SỮA TH TRUE MILK


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC
SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH


QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
Phân tích tình hình cạnh tranh

Phân tích tình hình Công ty

Tìm hiểu môi trường

Đánh giá tình hình hiện tại của công ty

Tìm hiểu nhu cầu công chúng

Phân tích SWOT

Nhận dạng các đặc điểm kinh tế của ngành và
môi trường

Đánh gía những điểm mạnh cạnh tranh có liên
quan tới công ty

Nhận dạng các nhân tố then chốt của ngành


Đánh giá nguy cơ từ đối thủ cạnh tranh

Xác định những vấn đề mang tính chiến lược
mà công ty cần hướng đến

Nhận dạng các vị thế cạnh tranh của các đối Nhận dạng những điểm yếu
tượng trong ngành
Đánh giá các cơ hội ngành
Nhận dạng các động thái của đối thủ cạnh tranh

Xây dựng chiến lược


QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Xây dựng chiến lược
Những thay thế chiến lược
Những điểm mạnh của công ty có thể thích hợp với các cơ hội trên thị
trường?
những điểm yếu của công ty có thể khắc phục?
Công ty có nhận biết trước các động thái của đối thủ cạnh tranh và đưa ra
các phản ứng phù hợp?
Công ty có thể xây dựng lợi thế cạnh tranh?
Công ty sẽ có nhiều đơn hàng với chiến lược trong môi trường hiện nay?


QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Hình thành chiến lược
Công ty cần tiến hành các bước mang tính chiến lược nào để xây dựng
lợi thế cạnh tranh cho công ty?
Công ty cần tiến hành những hành động nào dể xây dựng thị phần?
Công ty cần tiến hành những hoạt động nào để đạt qui mô toàn cầu?
Công ty cần phải đưa ra các quyết định mạng tính chiến lược gì la then
chốt cho sự thành công của công ty?
Công ty có thể thực hiện được chiến lược không?
Công ty sẽ có nhiều đơn hàng với chiến lược trong môi trường hiện nay?


QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Hình thành và thực hiện các quyết định mang tính
chiến lược ở những bộ phận chức năng


XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Định vị các nguồn lực quản trị sản xuất và điều
hành cho các hoạt động sau:
• Tính năng, hiệu quả của sản phẩm
• Yêu cầu của khách hàng
• Thời gian giao hàng
• Các phương thức lựa chọn
• Chất lượng sản phẩm
• Sản xuất với chi phí thấp
• Kết hợp các công nghệ tiên tiến
• Sự tin cậy trong việc đáp ứng lịch giao hàng
• Dịch vụ và phụ tùng thay thế có sẵn


Những quyết định mang tính chiến lược và chiến thuật cần
thiết cho việc quản trị sản xuất và điều hành:
• Chiến lược sản phẩm
• Chiến lược về cách thức sản xuất (y/c về CN, CL, sử dụng NNL và
bảo trì)
• Chiến lược về địa điểm (thuận lợi /sai lầm)
• Chiến lược về bố trí, sắp xếp (sd NL, thu mua, tồn kho…..)
• Chiến lược về nguồn nhân lực (MT, y/c kỹ năng, mức độ thành
thạo….)
• Chiến lược về thu mua nguyên vật liệu và phương thức Just-In-Time
(mua gì, thời gian giao hàng, đàm phán giá…)
• Tồn kho và phương thức Just-In-Time (thỏa mãn KH, thời gian giao
hàng...)
• Cách thức khi lên kế hoạch (khả thi, kiểm soát NL và MMTB)
• Cách thức khi xác định chất lượng
• Cách thức khi bàn về việc bảo hành và bảo trì


CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & ĐIỀU HÀNH
Thiế t kế
sản phẩm
Thu Mua

Địa điể m

Quản lý
chất lượng

Bố trí sắp
xế p
Chiế n lược và
sứ mạng
quản trị điề u
hành

Hoạch
định

Thiế t lập
qui trinh

Sắp xế p
công việ c
và nguồn
nhân lực

Bảo hành
và bảo trì
Tồn kho


SỨ MẠNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
CHỈ TIÊU
Thiết kế sản phẩm

NỘI DUNG
Định hướng cho năng lực nghiên cứu và thiết kế trong mọi hoạt
động chính của công ty từ thiết kế cho đến sản xuất, sản phẩm và
dịch vụ với chất lượng ưu việt và các giá trị khách hàng vốn có

Lựa chọn thiết bị và Xác định và thiết lập các quy trình và thiết bị sản xuất nhằm tương
Thiết lập qui trình sản thích với mục tiêu chi phí sản xuất thập, chất lượng sản phẩm cao
xuất
đồng thời điều kiện làm việc tốt với chi phí tiết kiệm.
Sắp xếp

Thông qua kỹ thuật sản xuất, hình ảnh công ty, sự linh hoạt trong
bố trí nhà máy và các phương thức sản xuất nhằm đạt đến mức sản
xuất hiệu quả trong khi vẫn duy trì điều kiện làm việc tốt cho công
nhân.

Địa điểm và việc lắp Xác định địa điểm, thiết kế và lắp đặt các máy móc, thiết bị cho có
đặt trang thiết bị
hiệu quả và kinh tế nhằm tạo ra giá trị cao cho công ty, nhân viên
và cho cộng đồng.
Quản trị nguồn nhân Tạo môi trường làm việc tốt: bố trí phù hợp, an toàn, ổn định,
lực
thăng tiến, lương bổng hợp lý nhằm kích thích sự cống hiến của
mỗi cá nhân vào công ty


SỨ MẠNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
CHỈ TIÊU

NỘI DUNG

Thu mua nguyên vật
liệu

Hợp tác với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm phát triển các
nguồn cung cấp ổn định, hiệu quả bên ngoài công ty

Quản lý sản xuất

Khai thác tối đa máy móc, thiết bị sản xuất thông qua việc hoạch
định kế hoạch sản xuất hiệu quả

Quản lý tồn kho

Bảo đảm lượng hàng tồn kho thích hợp với chi phí thấp nhưng vẫn
duy trì dịch vụ khách hàng tốt và sử dụng hiệu quả máy móc thiết
bị

Quản lý và bảo đảm
chất lượng

Đạt chất lượng vượt bật thích hợp với sứ mạng công ty và các mục
tiêu marketing thông qua việc chú trọng đến thiết kế sản phẩm, thu
mua nguyên vật liệu, sản xuất và các cơ hội trong lĩnh vực dịch vụ
để nâng cao hiệu quả thiết kế

Bảo hành

Tối ưu hóa việc sử dụng các máy móc thiết bị bằng hoạt động bảo
trì, phòng ngừa hiệu quả và thay thế nhanh chóng máy móc thiết bị


CHIẾN LƯỢC POM THEO CHU KÌ SỐNG SẢN PHẨM
Giai đoạn
giới thiệu

Giai đoạn
suy thoái

DOANH
NGHIỆP

Gia đoạn
bảo hòa

Giai đoạn
tăng trưởng


Giai đoạn giới
thiệu
Chiến
lược
quản
trị sản
xuất và
điều
hành

• Giai đoạn tốt nhất để tăng
thị phần
• Hoạt động R & D có tính
chất quyết định

• Thiết kế sản phẩm có tính chất quyết
định
• hay đổi thường xuyên việc thiết kế quy
trình sản xuất và sản phẩm
• Vượt công suất
• Tổ chức sản xuất ngắn ngày
• Hàm lượng lao động kỹ thuật cao nhiều
• Chủng loại sản phẩm hạn chế
• Chú trọng chất lượng sản phẩm
• Loại bỏ nhanh các thiết kế có khuyết
điểm


Giai đoạn
tăng trưởng
Chiến
lược
quản trị
sản xuất
và điều
hành

• Thích hợp thay đổi giá cả
hoặc chất lượng
• Hoạt động marketing có
tính chât quyết định
• Tăng cường các ưu thế

• Hoạt động dự báo có tính chất
quyết định
• Độ tin cậy của sản phẩm và quy
trình sản xuất
• Cách thức và việc cải tiến sản
phẩm mang tính cạnh tranh.
• Tăng công suất
• Chuyển hướng các hoạt động
hướng tới sản phẩm
• Mở tộng hệ thống phân phối


Giai
đoạn
bảo
hòa

• Chi phí cạnh tranh có tính chất quyết định
• Không thích hợp để thay đổi giá cả, hình ảnh
sản phẩm hoặc chất lượng
• Bảo vệ vị thế trên thị trường thông qua các
phương thức phân phối và khuyến mãi mới,
không thích hợp gia tăng thị phần

Chiến
lược
quản
trị sản
xuất và
điều
hành

• Hoạt động dự báo có tính chất quyết định
• Độ tin cậy của sản phẩm và quy trình sản xuất
• Cách thức và việc cải tiến sản phẩm mang tính
cạnh tranh.
• Tăng công suất
• Chuyển hướng các hoạt động hướng tới sản
phẩm
• Mở tộng hệ thống phân phối


Giai đoạn suy thoái • Kiểm soát chi phí giữ vai trò quyết định

Chiến
lược
quản trị
sản xuất
và điều
hành

• Sự khác biệt hóa sản phẩm
rất ít
• Tối thiểu hóa chi phí
• Năng lưc sản suất của ngành
vượt nhu cầu
• Lược bớt quy trình sản xuất
các sản phẩm có mức lợi
nhuận thấp
• Giảm năng lực sản xuất


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

PHẦN II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN
TH TRUE MILK
 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU
 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT


GIỚI THIỆU VỀ SƠ LƯỢC VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH TRUE MILK


GIỚI THIỆU VỀ SƠ LƯỢC VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH TRUE MILK

- Công ty Thực phẩm Sữa TH chính thức được thành lập
ngày 24/2/2009
- Đầu tư vào trang trại bò sữa công nghiệp, công nghệ chế
biến sữa hiện đại và phân phối trên toàn quốc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×