Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non yên mỹ, huyện thanh trì, thành phố hà nội

ng cơ bản và có
khả năng cảm nhận, thực hiện cảm xúc về âm
nhạc và tạo hình
Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá
nhân, đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn trong
giao tiếp, lễ phép với người lớn
Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ
gìn vệ sinh cá nhân; quan tâm chăm sóc, bảo vệ
cây xanh, vật nuôi; có ý thức chấp hành quy
định về ATGT.

Câu 6: Nhận định của anh (chị) về công tác giáo dục trẻ trong năm học vừa qua ở
trƣờng mình?
Rất tốt:

Tốt:

Khá:

Trung bình


Yếu

Còn nhiều bất cập

Câu 7: Anh/chị hãy đánh giá thực trạng quan hệ giữa nhà trƣờng với gia đình
và xã hội
TT
1
2
3
4
5

Các biểu hiện

Tốt

Ban đại diện CMHS của lớp, của nhà trường hoạt
động đúng theo quy định do Bộ GD&ĐT ban hành
Có các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn CMHS
giáo dục trẻ
Giáo viên TX trao đổi thông tin về tình hình của trẻ
Chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo để có chính
sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng GD
Phối hợp có hiệu quả với tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở
địa phương huy động các nguồn lực để xây dựng
CSVC cho nhà trường
107

Mức độ
Trung
bình

Không
tốt


Câu 8. Anh/chị hãy đánh giá về tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất
STT
BP1


BP2
BP3
BP4
BP5
BP6

Cấp Bình
thiết thƣờng

Biện pháp

Không
cấp
thiết

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
CBGVNV đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay.
Đổi mới xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động GD chăm
sóc cho trẻ khoa học, phù hợp thực tiễn của nhà trường
Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tổ chức thực
hiện HĐGD trẻ trong nhà trường
Tăng cường phối hợp với PHHS trong việc thực hiện HĐ
CSGD trẻ trong nhà trường
Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức thực hiện
CSGD trẻ trong nhà trường
Huy động các nguồn lực xã hội tạo điều kiện về cơ sở vật
chất, trong việc thực hiện CSGD trẻ trong nhà trường

Câu 9. Anh/chị hãy đánh giá về tính khả thi của các biện pháp
STT
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6

Khả Bình
thi thƣờng

Biện pháp
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
CBGVNV đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay
Đổi mới xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động GD chăm
sóc cho trẻ khoa học, phù hợp thực tiễn của nhà trường
Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tổ chức thực
hiện HĐGD trẻ trong nhà trường
Tăng cường phối hợp với PHHS trong việc thực hiện HĐ
CSGD trẻ trong nhà trường
Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức thực hiện
CSGD trẻ trong nhà trường
Huy động các nguồn lực xã hội tạo điều kiện về cơ sở vật
chất, trong việc thực hiện CSGD trẻ trong nhà trường
Xin chân thành cảm ơn !
108

Không
khả
thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×