Tải bản đầy đủ

Thực hành đọc kết quả đo chức năng thông khí

TH CăHẨNHă

CăK TăQU ă

OăCH CăN NGăTHỌNGăKHệ
ThS. P
T L Quyên
Trung tâm Hô
- BV B
Mai


THĂM DÒ CH C NĂNG HÔ H P

T• Đthông khí (hô

• Đ khí

,

ký)

dung

• Đ

TLC

tán khí DLCO

• Khí máu

Các- Hô- Hô
tích

:C


Đ NH NGHĨá
•Đ CNTK là
pháp
giá


thông khí
thông qua các
tích,
khí trong chu trình hô
(hít vào,
ra)


MÁY ĐO CNTK LO I L U L

NG


B NăNH NăK TăQU ă OăCH CăN NGăHỌăH P
c k t qu ?

C n thêm gì ?


ngh cung c p đ hình đ
l ul

ng th tích, l u l

ng cong

ng th i gian


CăK TăQU ă Oă
CH CăN NGăHỌăH PăNGAYăCH Aă?
• Hi n đang có s tách r i gi a bác s - k thu t
viên đo ch c n ng hô h p – b nh nhân


C NăCUNGăC PăTHểMă
M TăS ăY UăT ăT ăPHệAăB NHăNHỂN
B n có dùng thu c ch a khó th trong vòng 24 gi tr

c không ?

N u có thì đó là thu c gì ?.............................................................
B n dùng thu c cách đây bao lâu ? .............................................
Trong tu n tr

c có dùng thu c đi u tr tim, đau ng c, t ng huy t áp không ?

N u có đó là thu c gì ?
B năhi năcóăđangăm căqu năáoăch tă?
Hútăthu căláă1ăgi ătr
U ngăr

că?

uătrongăvòngă4ăgi ătr

G ngăs căm nhă30ăphútătr

că?

năquáănoătrongăvòngă2ăgi ătr
B năđangăcóăthaiă?

că?

că?


C NăCUNGăC PăTHểMă
M TăS ăY UăT ăT ăPHệAăB NHăNHỂN
B n có dùng thu c ch a khó th trong vòng 24 gi tr
Hai tu n tr

c không ?

c b n có b c m l nh không ?

B năcóăb ăhoăkéoădàiăkhôngă?ă
N u có là trong bao lâu
N uăcóăhoăkéoădàiăthìăhoăcóăn ngălênăkhiăăg ngăs c,ătr iăl nhăho căhítăkhói,ăb iă
?
B năcóăt ngăb ăth ărítăkhôngă?ă
N u có thì th rít có gây khó th cho b n không ?
B năcóăb ăkhóăth ăkhiăraăkh iănhàă?ăkhóăth ăkhiăg ngăs c,ăkhiăleoăd c,ăkhiăđiă
trênăđ ngăb ngăkhôngă?
B năcóăb ăkhóăth ăkhiăcóăc măxúcăm nhăkhôngă?
B n có t ng ti p xúc v i khói, b i có th gây b nh ph i cho b n không ?
N u có đó là khói, b i gì ? .............................................................
Ti p xúc trong bao nhiêu n m ?.....................................................


C NăCUNGăC PăTHểMă
M TăS ăY UăT ăT ăPHệAăB NHăNHỂN
B n có t ng hút thu c lá, thu c lào ?
N u có là trong bao lâu? ................................................................
Hút bao nhiêu đi u/ ngày ? ............................................................
Hi n đã b hút thu c ?....................................................................
B năđãăt ngăcóăch năth

ngăho căph uăthu tăvùngăng că?

B năhi năđangăcóăb nhăgùăv oăc tăs ngăho căd ăd ngăl ngăng că?
B năhi năđangămangăáoăn păng că?ă
B năcóăb ăđ tăqu ,ăb iăli tăho căb nhăv ăc ă?
B năđãăt ngăđ

căbácăs ăch năđoánăcóăb nhăph iă?ă

N u có đó là b nh gì ?
B năđangăcóăthaiă?


X ăTRệăTR

Că OăCNHH

Y u t phát hi n
X trí
Cóădùngăthu căch aăkhóăth ă H n đo CNHH sau 4h (t khi dùng thu c) khi b nh nhân đã dùng các
trongă24ăgi ătr c
thu c salbutamol, terbutanyl, ipratropium, theophyllin
H n đo CNHH sau 12h (t khi dùng thu c) khi b nh nhân đã dùng
các thu c salmeterol, formoterol, theostat
H n đo CNHH sau 24h (t khi dùng thu c) khi b nh nhân đã dùng
các thu c bambuterol
ang dùng thu c đi u tr tim, D a theo thu c hi n đang dùng. C n d ng thu c ch n beta adrenergic
đau ng c, t ng huy t áp
tr c đo CNHH ít nh t 6 ti ng
không
Cóăđangăm căqu năáoăch tă

H

ng d n ng

Hútăthu căláă1ăgi ătr

H

ng d n b nh nhân ch , đo CNHH sau hút thu c ít nh t 1 ti ng

c

i b nh n i l ng qu n áo tr

c khi đo CNHH

U ngăr uătrongăvòngă4ăgi ă H ng d n b nh nhân ch , đo CNHH sau u ng r
tr c
G ngăs căm nhă30ăphútătr c Ngh ng i và đo CNHH sau 30 phút
năquáănoătrongăvòngă2ăgi ă Ng i ngh , và đo CNHH sau n 2 ti ng
tr c

u ít nh t 4 ti ng


ÁNHăGIÁăTIểUăCHU Nă
CH CăN NGăHỌăH P


TIểUăCHU NăCH PăNH Nă

Că(7)

 Th i gian t khi hít t i đa đ n b t đ u đo FVC < 1 giây
 Có bình nguyên 1 giây trên đ

ng th tích - th i gian

 i m k t thúc test hình lõm xu ng trên đ
l

ng cong l u

ng – th tích

 Th i gian đo kéo dài ít nh t 6 giây (ng

i l n), 3 giây -

TE


ng cong l u l

ng – th tích không g p khúc

 Hít vào có th c hi n v i g ng s c cao nh t hay ko
 G ng s c có đ t m c cao nh t khi th ra hay ko


Th i gian t khi hít t i đa đ n khi b t
đ u đo FVC < 1 giây


Có bình nguyên 1 giây trên đ
cong th tích - th i gian

ng


TH IăGIANăTH ăRAăT IăTHI Uă6ăGIỂYăV Iă
NG
IăL NăVẨă3ăGIỂYăV IăTR ăEM


i m k t thúc test hình lõm xu ng trên
đ ng cong l u l ng ậ th tích


ng cong l u l ng ậ th tích
không có g p khúc


M TăS ăTIểUăCHệăC Nă
S ăGHIăNH NăC AăKTVă OăCNHH
 Hít vào có th c hi n v i g ng s c cao nh t

hay không
 G ng s c có đ t m c cao nh t khi th ra
hay ko


TIểUăCHU NăL PăL I
 Có ít nh t 3 đ

ng cong đ t các tiêu chu n ch p

nh n nêu trên
 Chênh l ch gi a hai k t qu có FVC cao nh t ít
h n 150ml (< 100ml khi FVC<1.0L)


Có ít nh t 3 đ ng cong đ t
các tiêu chu n ch p nh n nêu trên


Chênh l ch gi a hai k t qu có FVC cao nh t ít
h n 150ml (< 100ml khi FVC < 1 L)

1. Nh n bi t nhanh:
máy t đ ng làm và
hi n th “Reproducible”
ho c th y hình 3
đ ng cong trùng
nhau
2. Nh n bi t d a
theo s đo FVC


D UăHI UăV ăVI C
ẩăTH CăHI NăH TăKH ăN NG
• K thu t viên ghi nh n


M TăS ăHÌNHă NHăNH NăBI Tă

SAIăK ăTHU Tă O


Th ra ng p ng ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×