Tải bản đầy đủ

HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC
SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG – ĐÃ CÓ THỦY LỰC
Archive by Author |

09/03/2013

Để lại phản hồi

Bộ làm mát dầu thủy lực
Nhi

tđượcs
i
nhr
at
r
o

ngc
á
chệt
hố
ngt
hủyl
ựcv
ì
khô
ngc
ót
hi
ế
tbị
nàoc
ót
hểho

tđộ
nghi

us
uất
10
0%.

cnguồ
nnhi

tđượcs
i
nhr
aba
ogồm bơm,
va
na
nt
o
à
n,


v
anphâ
nphố
iv
àc
ácl
oạiv
an
đi

ukhi

nl
ưul
ượng.
Nhi

tđộc
ót
hểl
à
mc
honhi

tđộdầ
ut
hủyl
ựct
r
o
nghệt
hốngvượtquá
phạ
mv
iho
ạtđộngbì
nht
hườngc
ủanót
ừ45độCđế
n65độC.
Nhi
ế
tđộnó
ngquámứct
húcđẩy
s
ự ôxyhó
adầut
hủyl
ựcv
àl
à
mc
hodầ
ut
r
ởl
ê
nl
o
ãng.
Đi

unà
yđẩ
ymạ
nhs
ựt
ho
ái
hóac
ủac
ác
phớtl
àm kí
n,c
ácđệ
ml
ó
tv
àl
à
m gi
at
ă
ngmài

ngi
ữac
á
cbộphậ
nl

pkhí
tv
ớinha
uởc
á
ct
hi
ế
t
bịt
hủyl
ựcnhưv
a
n,
bơm,
x
yl
a
nh,
độ
ngc
ơt
hủyl
ực
.
Nhi

tđộởt
r

ngt

iổ
nđị
nhc
ủadầ
ut
hủyl
ựct
r
o
ngmộ
thệt
hố
ngphụt
huộ
cvà
ot

cđộs
i
nhnhi

t
vàt
ốcđột
ảnnhi

tc
ủahệt
hố
ng.
Nế
unhi

tđộho
ạtđộngc
ủadầ
ut
hủyl
ựct
r
onghệt
hố
ngt
r
ởl
ê
n
quámức
,
đi

unà
yc
ónghĩ
al
àt

cđộs
i
nhnhi

tquál
ớns
ov
ớit

cđột

nnhi

t
.
Nế
umộ
thệt
hống
t
hủyl
ựcc
óhi

us
uấ
thợpl
ý,
gi

i
phá
pl
àl
à
mt
ă
ngt

cđột
ảnnhi

t
.Đi

unà
yđượct
hựchi

nbằng
c
á
c
hs
ửdụngbộl
à
m má
tha
yc
ò
ngọ
i
l
àbột
r
aođổ
inhi

t
.
Đố
iv
ớihầuhế
tc
á
chệt
hố
ngt
hủyl
ực
,
t

cđộs
i
nhnhi

tt
ựnhi
ê
nđủđểt
ạor
anhi

tđộđủc
ao,
nế
u
khô
ngt
ì
mc
á
c
ht

nnhi

tt

dầ
ur

tdễbịôxyhó
aả
nhhưởngt
ới
ho

tđộ
ngc
ủahệt
hống.Dođó,
t
hôngt
hườngs
ẽdùngbộl
à
m má
tđểt

nnhi

t
,c
óhai
l
oạ
ibộl
à
m má
tbằ
ngnướcv
àbộl
à
m mát
bằngquạtgi
ó(
bằ
ngkhí
)
.
1. Bộ làm mát dầu thủy lực bằng nước

nhả
nh:

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

1/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
13
/
03
/
a
or
n1
.
j
pg)

c
ht
hướcl

pr
á
p:

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
13
/
03
/
a
or
n2
.
j
pg)
Thô
ngs
ốkỹt
huậ
t
:

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
13
/
03
/
a
or
n3
.
j
pg)
2. Bộ làm mát dầu thủy lực bằng quạt gió

nhả
nh:

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

2/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
13
/
03
/
a
or
k1
.
j
pg)
Thô
ngs
ốkỹt
huậ
t
:

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
13
/
03
/
a
or
k2
.
j
pg)
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái
Địa chỉ công ty:
- VPGD:184 Đê La Thành – Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội
- Chi nhánh: Km số 8 – Quốc lộ 3 – Vĩnh Thanh – Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội(ngay
cạnh cây xăng Vĩnh Ngọc)
Website: vietthaijsc.com.vn (http://%22http//vietthaijsc.com.vn/vn/%22)
Điện thoại: 04.35 111 409 – 04.39 656 391
Fax: 04.3511 7861
Email: vietthaijsc2005@gmail.com (mailto:vietthaijsc2005@gmail.com)
Hoặc liên lạc trực tiếp KS. Nguyễn Văn Thắng ĐT: 01656 113 067
Email: nguyenvanthangnvt@gmail.com (mailto:nguyenvanthangnvt@gmail.com)
Trân trọng cảm ơn quý khách!

16/02/2013

Để lại phản hồi

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

3/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

Những nguyên nhân có khả năng về các sự cố
trong hệ thống thủy lực
Bài
vi
ế
tc
hit
i
ế
tmọ
i
người
x
e
m:
Tạ
i
đâ
y(
ht
t
p:
/
/
v
i
e
t
t
hai
j
s
c
.
c
om.
vn/
v
n/
i
nde
x
.
php?
opt
i
on=c
om_c
ont
e
nt
&v
i
e
w=
a
r
t
i
c
l
e
&i
d=
1
7
0:
nhngnguye
nnha
nc
okhnngv
c
a
c
s
c
t
r
o
nght
hngt
hyl
c
&c
at
i
d=1
03:
t
i
nt
c
ni
bt
&I
t
e
mi
d=
2
1
3
)

07/12/2012

Để lại phản hồi

Trợ lực tay lái (Hydraulic Steering Control Units)
-Tr
ợl
ựct
ayl
á
iđượcdùngt
r
o
ngc
á
ct
hi
ế
tbị
l
á
i
c
ủac
ácl
o
ại
phươngt
i

nt
ốcđộc
hậm,
đượcs

dụngr

ngr
ã
it
r
ê
nc
á
cl
o

i

ynhư:
x
enâ
nghà
ng,
máyké
o,
t
hi
ế
tbịx
âydựng,
hệt
hốngmáyl
ái
t
àut
hủy…

(
ht
t
p:
/
/
he
t
ho
ngt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
12
/
t
r
e
1bba3
l
e
1
bbb1
c
t
a
yl
c
3a1i
.
png)
Do
wnl
oa
dc
a
t
a
l
o
guec
ủas

nphẩ
m:
ht
t
p:
/
/
www.
me
di
af
i
r
e
.
c
o
m/
?
79
m1x
o
2g2
p2
j
k29
(
ht
t
p:
/
/
www.
me
di
af
i
r
e
.
c
om/
?
7
9m1
xo
2
g2
p2j
k2
9)
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

4/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

07/12/2012

Để lại phản hồi

Động cơ thủy lực piston hướng kính (Radial
piston hydraulic motor)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wor
dpr
e
s
s
.
c
om/
20
1
2/
1
2/
do
ngc
opi
s
t
o
ns
ao
.
j
pg)
+ Tính năng kỹ thuật
-Mo
de
l
:
J
MDG1;
J
MDG2
;
J
MDG3
;
J
MDG4;J
MDG6
;
J
MDG8
;J
MDG1
1;
J
MDG16
;
J
MDG31;
J
MDG7
1;J
MDG1
0
0
;
J
MDG1
6
0
;
I
AM 1
0
0
0H5
;
I
AM 12
0
0H5
;
I
AM 14
00H5
;
I
AM*
*
*
H1
;
I
AM*
*
*
H2….
.
-Dảil
ưul
ượngr
i
ê
ng:5
6đế
n1
60
4
0Cm3/
v
ò
ng
-Áps
uấtl
à
m vi

cl
ớnnhấ
t
:
3
2
0Kg/
c
m2
-Vòngquayl
àm vi

cnhỏnhấ
t
:
0
,
3Vò
ng/
phút
-Vòngquayl
àm vi

cl
ớnnhấ
t
:
1
2
5
0Vò
ng/
phút
-Dảimo
me
nl
à
mv
i

c
:2
0
7đế
n3
79
4
8Nm
-Côngs
uấtl
àm v
i

c
:
1
6đế
n2
2
0Kw

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

5/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

-Xuấ
txứ:Đà
iLoa
n;I
t
a
l
i
a
Tải
c
a
t
al
oguec
ủas

nphẩ
m:

Tại đây (
ht
t
p:
/
/
www.
me
di
af
i
r
e
.
c
om/
?
hl
v
t
d1wz9
wc
l
qw2)

+ Technical parameters
-Mo
de
l
:
J
MDG1;
J
MDG2
;
J
MDG3
;
J
MDG4;J
MDG6
;
J
MDG8
;J
MDG1
1;
J
MDG16
;
J
MDG31;
J
MDG7
1;J
MDG1
0
0
;
J
MDG1
6
0
;
I
AM 1
0
0
0H5
;
I
AM 12
0
0H5
;
I
AM*
*
*
H1
;I
AM*
*
*
H2…
-Di
s
pl
a
c
e
me
nt
:
56t
o1
6
0
4
0c
m3
/
r
e
v
-Maxo
pe
r
at
i
ngpr
e
s
s
ur
e
:
3
2
0kg/
c
m2
-Mi
nwor
ki
ngs
pe
e
d:
0
,
3r
.
p.
m
-Maxwo
r
ki
ngs
pe
e
d:
1
2
5
0r
.
p.
m
-To
r
que
:20
7t
o3
79
4
8Nm
-Out
putpowe
r
:1
6t
o2
2
0Kw
-Or
i
gi
n:
Ta
i
wan;
I
t
a
l
i
a
Do
wnl
oadpr
oduc
tc
a
t
a
l
o
gue
:Click here (
ht
t
p:
/
/
www.
me
di
a
f
i
r
e
.
c
om/
?
hl
v
t
d1
wz
9
wc
l
qw2)
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
KS. Nguyễn Văn Thắng

SĐT: 01656 113 067

Email: nguyenvanthangnvt@gmail.com
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái
Tưv
ấn,t
hi
ế
tkế
,
c
ungc

pv
àl

pđặ
thệt

ngt
hi
ế
tbịt
hủyl
ựcv
àkhíné
n.

08/09/2012

1 phản hồi

Bộ nguồn thủy lực bơm điện 12V –
24V(Hydraulic Power Pack). Sử dụng nhiều
trong hệ thống nâng hạ trên xe ôtô

nhả
nh:

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

6/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
09
/
be
1
bb9
9
ngue
1
bb93
n12
v2
4
v.
png)
-Độngc
ơđi

n1c
hi

u1
2
Vho

c2
4
Vc
óc
ô
ngs
uấtt
ừ0
.
5
5KW đế
n3
KW
-Lưul
ượngr
i
ê
ngc
ủabơm t
ừ0
.
5
c
c
/
v
gđế
n7
.
3
c
c
/
v
g.
-Thểt
í
c
ht
hùngdầ
ut
ừ1l
í
tđế
n8l
í
t
.
-Cónhi

us
ơđồl

pva
nt
hủyl
ựcđểphùhợpvới

uc

umụcđí
c
hs
ửdụng
-Tấ
tc
ảbơm t
hủyl
ực
,
độ
ngc
ơđi

n,
t
hùngdầ
uđượcl
ắpt

nhmộ
tkhố
is
ẵn.
Do
wnl
oadc
at
al
o
guec
ủas

nphẩ
m:
ht
t
p:
/
/
www.
me
di
a
f
i
r
e
.
c
o
m/
?
pj
y1l
uc
muc
0
mnuq
(
ht
t
p:
/
/
www.
me
di
a
f
i
r
e
.
c
o
m/
?
pj
y1
l
uc
muc
0
mnuq)

13/07/2012

Để lại phản hồi

Giới thiệu Van phân phối.
I. Phân loại:
Cơc
ấuphânphối
l
àt

tc
ảc
á
cl
o

i
v
a
nđểđi

ukhi

nquát
r
ì
nhkhởi
động,
dừngphâ
nphố
ivàđảo
c
hi

udò
ngc
hấtl

ngt
ừnguồ
nđế
nc
ơc
ấuc
hấphà
nhv
àt
ừđóvềđườnghồ
i
ha
yc
ò
ngọ
il
à“van
đị
nhhướng”.
Phổbi
ế
nnhấ
tl
àl
oạ
i
v
a
nphâ
nphố
i
dạ
ngt
r
ụt
r
ò
nhaygọi
l
àc
o
nt
r
ượtphânphối
.

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

7/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
.
png)

(http://hethongthietbithuyluc.files.wordpress.com/2012/07/2-1.png)

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

8/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
2.
png)
II.Van phân phối dạng trụ tròn ( con trượt phân phối)
1. Con trượt phân phối điều khiển trực tiếp (một cấp).
Tr
ongl
o
ạinà
yc
o
nt
r
ượtphâ
nphố
i
c
ót
hểc
huyể
ndị
c
hnhờt
ácdụngc
ủac
ơc

uc
ơkhí
,
khí

n,
t
huỷl
ực
,hoặ
cc
uộ
nhút
,
khô
ngc
óc
ơc

ut
r
unggi
annào
.
1.1. Điều khiển điện (qua cuộn hút)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
3
.
png)

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

9/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
v
anphc
3
a2
nphe
1bb91
i
1.
png)
Hình 2.1: Van phân phối con trượt điều khiển điện
Đâ
yl
àl
oạ
i
t
hôngdụngnhấ
tt
r
o
ngc
ô
ngnghi

p,
t
i

nl
ợi
c
hoquát
r
ì
nhđi

ukhi

nt
ựđộ
ng.
Cácc
uộ
nhútc
ót
hểdùngđi

n1c
hi

uDCho

cx
oa
yc
hi

uAC.Nguồ
nDCt

c
hhợpkhihoạt
độngv
ới
t

ns
ốc
a
o
,
khô
ngbị
c

ykhi
c
ont
r
ượtdừngđộ
tngộ
t
,
di
c
huyể
nc
o
nt
r
ượtnhẹnhàng.
NguồnACt

c
hhợpkhi
ho

tđộ
ngt
r
o
ngt
hời
gi
a
nngắn.
Loạ
inà
ydễgâ
ys
ực
ố(
c
hậ
p,c
háy)s
au
t
hời
gi
a
ns
ửdụngnàođó
.
Tr
ê
nHì
nh2.
2l
àl
o

i
c
o
nt
r
ượtđi

ukhi

nđi

n3v

t
r
í
.
Lòx
o(
6)l
uôngi
ữc
hoc
o
nt
r
ượtởv

t
r
í
t
r
unggi
a
n.Cácc
uộ
nhútc
ũng đặ
tvừakhí
tvới
c
ơc

ukí
c
h
hoạ
tbằngt
a
ykhi
c
ós
ực

.

cc
o
nt
r
ượtc
ót
hểdị
c
hc
huyể
nbằ
ngt
a
ybê
nngo
ài
,
đểt
i

nvi

cki

m
t
r
as
ựdị
c
hc
huyể
nc
ủanó
.
Khiha
ic
uộ
nhútl
à
mv
i

c
,
c
o
nt
r
ượt1s
ẽdị
c
hs
a
ngt
r
á
iho
ặcs
angphả
i
.
-Khic
o
nt
r
ượtdị
c
hs
a
ngt
r
á
i
,
c
hấ
tl

ngc
óá
ps
uấ
tc
aot
ừc
ửaPquac
ửaAđế
nc
ơc

uc
hấphành
(
độngc
ơho
ặcxyl
a
nhl
ực
)
.
Chấ
tl

ngt
ừkhoangđối
á
pc
ủac
ơc

uc
hấ
phà
nht
he
oc
ửaBquac
ửa
TBv
ềđườnghồ
ihệt
hố
ng.
-Khic
o
nt
r
ượtdị
c
hs
a
ngphả
i
,
c
hấ
tl

ngt
ừc
ửaPquac
ửaBđế
nc
ơc

uc
hấphành.
Chấtl
ỏngc
ơ
c

uc
hấ
phànhđế
nc
ửaAquac
ửaTAv
ềđườnghồ
i
.Ha
ic
ửaTA,TBđượcnối
t
hôngt
r
ongvỏ.

Ha
ikhoang(
2)đượcnố
i
t

ng.
Khi
c
o
nt
r
ượtdị
c
hc
huyể
n,
c
hấtl

ngt
ừkho
a
ng2bê
nnàys


hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

10/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

Ha
ikhoang(
2)đượcnố
i
t

ng.
Khi
c
o
nt
r
ượtdị
c
hc
huyể
n,
c
hấtl

ngt
ừkho
a
ng2bê
nnàys

c
huyể
ns
angkhoa
ngha
i

nki
a
.

t(
3
)nằm t
r
o
ngđườngnối
t
hôngha
i
kho
ang(
2)
.
Đi

uc
hỉ
nhví
t
(
3)c
ót
hểt
hayđổ
i
đượct
hời
gi
a
nho

tđộng.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
4
.
png)
Hình 2.2: Van phân phối con trượt điều khiển điện.
1.2. Điều khiển bằng tay và cơ khí

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
v
ant
a
y.
png)
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

11/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

Hình 2.3: Van phân phối điều khiển bằng cơ khí hoặc bằng tay.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
6
.
png)
Hình 2.4: Sơ đồ nghuyên lý của van điều khiển bằng tay 2 van

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
7
.
png)
Hình 2.5: Cấu tạo van phân phối điều khiển bằng tay
Cont
r
ượtđượcđị
nhv
ịmộ
tc
á
c
hc
hắ
cc
hắ
nvàos
ựv
ậnhà
nhc
ơc
ấu(
2
)v
àđi
t
he
os
ựv

nđộngc
ủa

Cont
r
ượtđượchồi
v
ềnhờl
òx
o(
3
)
,
nóđẩyc
ont
r
ượtt
r
ởvềv

t
r
íba
nđầ
uc
ủanóc
ùngl
úcvớil
ực
t
ácđộngđãđượct
r
i

tt
i
ê
u.
Nế
umộ
tc
hố
tđượcl

pvà
ov
àc
o
nt
r
ượtkhô
ngt
hểhồi
t
r
ởvềbởi
những
l
òxođị
nht
â
m,
v

t
r
íc
ủac
o
nt
r
ượts
ẽđượcđị
nhv

bởi
c
hốtv
àc
ót
hểc
hỉ
đượct
ha
yđổ
i
l
ạis
auđó
bằngc
á
c
ht
hứcvậ
nhà
nh.
(
khô
ngt
hểt
hựchi
ê
nđượct
r
o
ngs
ựv
ậnhànht
r
ụcquay)
.
1.3. Điều khiển bằng thủy lực hoặc khí nén trực tiếp.

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

12/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
8
.
png)
Hình 2.6. Van phân phối điều khiển bằng thủy khí trực tiếp.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
9
.
png)
Hình 2.7. Van phân phối với lò xo định tâm, Đk bằng khí nén(trên), thủy lực (dưới)
Loạ
inàydùngl
ựcdoá
ps
uấ
tc
hấ
tl

ng(
hoặ
ckhíné
n)đểdic
huyể
nc
o
nt
r
ượt
.Kýhi

ut
hểhi

nt
r
ê
n

nh2.
7.Tr
o
ngl
o

i

ydưới
t
á
cdụngl
ựcl
òx
o,
c
o
nt
r
ượtl
uônởvị
t
r
í
t
r
unggi
an.
2. Điều khiển bằng thủy lực gián tiếp (2 cấp).
Tr
onghệt
hốngt
huỷl
ựcc
óc
ô
ngs
uấ
tl
ớn,
c

ndùngc
o
nt
r
ượtphânphối
đi

ukhi

ngi
á
nt
i
ế
p(
2
c

p)
.
Loạ
iđi

ukhi

ngi
á
nt
i
ế
pc
óha
i
c
ụm c
o
nt
r
ượtphânphối
,1c
ụm c
o
nt
r
ượtphânphố
i
c

nhvàc
ụm
c
o
nt
r
ượtđi

ukhi

n(

nh2
.
8
)
,
c
o
nt
r
ượtđi

ukhi

nhoạ
tđộ
ngnhờnguồ
nđi

n(
đi

ukhi

nđi

n)
.
Khic
ont
r
ượtđi

ukhi

nho

tđộ
ng,
phâ
nphố
i
dầu(
t
ừnguồnđi

ukhi

n)đế
nhai
đầuc
o
nt
r
ượt
c

nhv
àl
à
m nódị
c
hc
huyể
n,
đểphâ
nphối
c
hấtl
ỏngđế
nc
ơc
ấuc
hấ
phà
nhv
àđảoc
hi

uc
huyể
n
động.
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

13/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
0.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
1.
png)
Hình 2.8: Van phân phối điều khiển gián tiếp (điều khiển điện) định tâm bằng lò xo.
Tr
ê
nhì
nh2.
8,
c
ont
r
ượtđi

ukhi

nl
àl
o

i
4/
3
.
Cont
r
ượtc

nh(
3
)đị
nht
â
m nhờc
á
cl
òx
o4
.
1và4.
2
Cảha
ibuồ
ngl
òx
onố
iv
ới

nhc
hứaởv

t
r
í
t
r
unggi
a
nc
ủac
o
nt
r
ượtđi

ukhi

n.
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

14/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

Dầ
uvà
oc
ont
r
ượtđi

ukhi

nquakê
nh5
.Nguồndầ
uđi

ukhi

nl
ànguồ
nr
i
ê
ng,
áps
uấ
tt
hấ
phơn
s
ov
ớinguồnc

nh.
Vídụ:
Cuộnhút“
a
”l
à
mv
i

c
,
c
o
nt
r
ượtđi

ukhi

ndị
c
hs
angt
r
á
i
.
Dầ
uđi

ukhi

nđượcdẫ
nđế
n
buồ
ng6,
đẩ
yc
o
nt
r
ượtc

nhdị
c
hs
a
ngphả
i
.
Buồngbê
nphải
7nố
iv
ớiđườnghồ
i
.Dầuc
óáps
uất
l
ớnt
ừc
ửaPc
huyể
nquac
ửaBđế
nc
ơc

uc
hấphà
nh.Dầ
ut
ừkho
angđố
i
ápc
ủac
ơc
ấuc
hấ
phành
(
kho
angá
ps
uấ
tt
hấ
p)đế
nc
ửaAquac
ửaTv
ềđườnghồ
i
.
Khingắ
tđi

nc
uộ
nhút
,
c
o
nt
r
ượtđi

ukhi

nquayvềvị
t
r
ít
r
unggi
a
n,buồ
ng6l

inố
iv
ớiđường
hồi
,l
òxo4.
2đưac
o
nt
r
ượtc

nhv
ềv

t
r
í
t
r
unggi
a
n.Dầuđi

ukhi

nt
ừbuồ
ng6đượcđưavềc
ửa
Tquac
ont
r
ượtđi

ukhi

n.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
7
22
01
2
23
81
7
pm.
png)
Hình 2.9. Van phân phối điều khiển bằng thủy lực hoặc khí nén.

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

15/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
2.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
3.
png)
Hình 2.10. Van phân phối điều khiển gián tiếp (điều khiển điện) định tâm bằng áp suất chất
lỏng.
Tr
ê
nHì
nh2.
10l
àl
o
ại
v
a
nphâphố
i
đi

ukhi

ngi
á
nt
i
ế
p,
c
o
nt
r
ượtc

nhđị
nht
â
m bằ
ngáps
uất
c
hấtl

ng.Cảhai
buồ
ng(
6
)v
à(
7
)đượcnối
v
ới
áps
uấ
tđi

ukhi

n.

cl
òx
ot
r
o
ngbuồ
ng(
6)
,(
7)
gi
ữc
ont
r
ượtc

nhởvị
t
r
í
t
r
unggi
a
nkhikhô
ngc
óá
ps
uấ
tđi

ukhi

n.
3. Con trượt phân phối dạng xoay
Ởl
oại

y,
c
ont
r
ượtphâ
nphố
i
khô
ngc
huyể
nđộngt

nht
i
ế
n,màc
huyể
nđộ
ngx
oa
y,dướit
ác
dụngc
ủangoại
l
ực(
t
ươngt
ựnhưv
a
nnước
)
.
Tùyt
he
ov
ịt
r
íc
ủac
ont
r
ượt(

cmởc
ủac
o
nt
r
ượt
)
,c
ửaPc
ủađườngc
aoáps
ẽt

ngv
ớic
ửaA
nối
với
c
ơc
ấuc
hấphànhho

cc
ửaAnố
i
vớiđườnghồ
i
T.
Loạ
i
t
r
ê
nHì
nh2.
1
1l
àl
o
ại
3/
2(
3c
ửa,2vị
t
r
íl
à
mv
i

c
)
.

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

16/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
4.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
8.
png)
Hình 2.11. Van phân phối có con trượt dạng xoay.
4. Ký hiệu
Tr
ongbả
ngdưới
l
àphầ
nl
ớnkí
hi

uphổbi
ế
nc
hov
anphâ
nphố
idạ
ngt
r
ụt
r
ò
n

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

17/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
5.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
6.
png)
Bảng 1. Bảng ký hiệu sơ đồ các loại van phân phối

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

18/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
61
.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
71
.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
81
.
png)

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

19/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
91
.
png)

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
01
.
png)
Bảng 2. Bảng ký hiệu và tên gọi các loại van
III. Van phân phối dạng popet
Loạ
iva
nphânphố
i
t
hườngc
ódạ
ngv
a
nbi
,v
a
nc
ônhoặ
cdạngđĩ
a(

nh2.
1
2)
,
c
ót
hểđi

ukhi

n
t
r
ựct
i
ế
phoặ
cgi
á
nt
i
ế
p.
Đểđi

ukhi

nc
ót
hểbằngc
ơkhí
,
đi

n,
t
huỷl
ựcho
ặckhí

n.
1. Van phân phối điều khiển trực tiếp (

nh2
.
1
2
)
.
Ởv
ịt
r
í
ba
nđầu,v
a
nbi
(
1
)đượcl
òx
o(
2
)né
nc
hặtv
àođếva
n(
3
)
,
c
ửaPđượct
hôngvới
c
ửaA,c
ửa
Tđó
ngkí
n.Vịt
r
í
c
ủav
a
ns
ẽt
ha
yđổ
i
nế
uc
ódòngđi

nđượcnố
it

ngv
ới
c
uộ
nhút
.
Khic
uộnhút
l
àm vi

cquat
ayđò
n(
5
)
,
bi
(
7
)
,
c

uđẩ
y(
6)
,v
a
nbi
s
ẽđẩ
yv
ềbê
nphả
i
,đó
ngc
hặ
tc
ửaP,mởt
hông
c
ửaT,nốihaic
ửaAv
àT.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
1
7.
png)
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

20/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

Hình 2.12. Van phân phối điều khiển điện trực tiếp loại 3/2

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
3.
png)
Hình 2.13. Sơ đồ nguyên lý loại van phân phối dạng popet 4/3
Tr
ongc
ảha
ivị
t
r
í
,
bi
(
1
)l

nđó
ngkí
nha
iđếva
n.
Loạ
iv
annàyl
àl
o
ại
3/
2(
3c
ửa,
2v
ịt
r
íl
àm vi

c
)
.
Tr
ê
nHì
nh2.
13l
às
ơđồl
o

i
v
a
nl
o

i
4
/
3(
4c
ửa,
3vị
t
r
í
l
à
mv
i

c
)
.
2. Van phân phối điều khiển gián tiếp .

nht
hườngc
hấ
tl

ngt
ừc
ửaPt

ngv
ớic
ửaAđế
nc
ơc

uc
hấphànhc
ửaTđó
ng.
Khic
ót
í
nhi

u,
c
uộnhút“
a”c
ủav
a
nđi

nt
ừho

tđộ
ng,
c
hấ
tl
ỏngt
ừc
ửaPđế
nc
ửaAc
ủav
anđi

nt
ừ,đế
nbuồng
t
r
áic
ủavanc

nh.
Dưới
t
á
cdụngc
ủaá
ps
uấ
tc
hấtl

ng,
va
nc

nhdị
c
hs
angt
r
ái
,
c
ửaAvàPbịc
ắt
,
c
ửaAv
àTt
hôngnhau.
Dầ
ut
ừc
ơc

uc
hấ
phà
nhquac
ửaAđế
nc
ửaTc
ủav
anc

nhv
ềđường
hồi
.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
4.
png)
Hình 2.14. Van phân phối 3/2 điều khiển gián tiếp
3.Ký hiệu

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

21/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
20
12
/
07
/
2
5.
png)
Bảng 3. Kí hiệu cho van phân phối dạng poppet

21/06/2012

Để lại phản hồi

HYDRAULIC PUMP, MOTOR, CYLINDER
Hydraulic pumps – part 1

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
1.
png)
Fi
g.1
.Re
c
i
pr
oc
a
t
i
ngpump.
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

22/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
21
0
.
png)
Fi
g.2
.Spurge
arpump.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
31
0
.
png)
Fi
g.3
.Lobepump.

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

23/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
43
.
png)
Fi
g.4
.I
nt
e
r
na
l
ge
arpumps–ge
r
o
t
o
ra
ndc
r
e
s
c
e
nt
.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
51
0
.
png)
Fi
g.5
.Bas
i
c(
unba
l
a
nc
e
d)v
a
nepump.

hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

24/198


10/06/2013

hethongthietbithuyluc | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY LỰC

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
61
0
.
png)
Fi
g.6
.Bal
anc
e
dv
anepump.

(
ht
t
p:
/
/
he
t
hongt
hi
e
t
bi
t
huyl
uc
.
f
i
l
e
s
.
wo
r
dpr
e
s
s
.
c
o
m/
2
0
12
/
06
/
71
0
.
png)
Fi
g.7
.Va
r
i
abl
e
di
s
pl
ac
e
me
nt
,
pr
e
s
s
ur
e
c
o
mpe
ns
at
e
dv
anepump.

Whe
nahydr
aul
i
cpumpo
pe
r
a
t
e
s
,
i
tpe
r
f
o
r
mst
wof
unc
t
i
ons
.
Fi
r
s
t
,
i
t
sme
c
hani
c
a
l
ac
t
i
o
nc
r
e
at
e
s
av
ac
uum (
ht
t
p:
/
/
hydr
a
ul
i
c
s
pne
uma
t
i
c
s
.
c
om/
20
0
/
Te
c
hZo
ne
/
Va
c
uum/
Ar
t
i
c
l
e
/
Fa
l
s
e
/
6
46
0
/
Te
c
hZone
Vac
uum)att
hepumpi
nl
e
twhi
c
ha
l
l
o
wsat
mo
s
phe
r
i
cpr
e
s
s
ur
et
of
o
r
c
el
i
qui
df
r
o
mt
her
e
s
e
r
voi
r
(
ht
t
p:
/
/
hydr
aul
i
c
s
pne
uma
t
i
c
s
.
c
o
m/
2
0
0
/
Te
c
hZone
/
Re
s
e
r
v
oi
r
s
Ac
c
e
s
/
Ar
t
i
c
l
e
/
Fa
l
s
e
/
6
4
48
/
Te
c
hZone
Re
s
e
r
vo
i
r
s
Ac
c
e
s
)i
nt
ot
hei
nl
e
tl
i
net
ot
hepump.
Se
c
ond,
i
t
sme
c
hani
c
a
la
c
t
i
o
nde
l
i
v
e
r
st
hi
sl
i
qui
dt
o
t
hepumpout
l
e
ta
ndf
o
r
c
e
si
ti
nt
ot
hehydr
aul
i
cs
ys
t
e
m.
Apumppr
oduc
e
sl
i
qui
dmo
v
e
me
nto
rf
l
o
w:
it does not generate pressure.
I
tpr
oduc
e
st
hef
l
ow
ne
c
e
s
s
a
r
yf
ort
hede
v
e
l
o
pme
nto
fpr
e
s
s
ur
ewhi
c
hi
saf
unc
t
i
onofr
e
s
i
s
t
a
nc
et
of
l
ui
df
l
o
wi
nt
he
s
ys
t
e
m.Fo
re
xa
mpl
e
,t
hepr
e
s
s
ur
eo
ft
hef
l
ui
da
tt
hepumpout
l
e
ti
szero f
o
rapumpnotc
onne
c
t
e
dt
o
as
ys
t
e
m(
l
oad)
.
Fur
t
he
r
,
f
o
rapumpde
l
i
ve
r
i
ngi
nt
oas
ys
t
e
m,
t
hepr
e
s
s
ur
ewi
l
l
r
i
s
eo
nl
yt
ot
hel
e
ve
l
ne
c
e
s
s
a
r
yt
oove
r
c
o
met
her
e
s
i
s
t
a
nc
eo
ft
hel
o
ad.

Classification of pumps
Al
lpumpsmaybec
l
a
s
s
i
f
i
e
da
se
i
t
he
rpo
s
i
t
i
v
e
di
s
pl
a
c
e
me
nto
rno
npos
i
t
i
v
e
di
s
pl
a
c
e
me
nt
.Mos
t
pumpsus
e
di
nhydr
a
ul
i
cs
ys
t
e
msa
r
epo
s
i
t
i
v
e
di
s
pl
a
c
e
me
nt
.
hethongthietbithuyluc.wordpress.com/author/hethongthietbithuyluc/

25/198


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×