Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty SSIC Lê Tuấn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
--------

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NƠI THỰC TẬP : CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP
TÀU THỦY SÀI GÒN (SSIC)
THỜI GIAN THỰC TẬP : Từ ngày 04/09/2018 đến ngày 27/10/2018

SVTH :

LÊ TUẤN VŨ

LỚP :

VT14

GVHD:

THS PHẠM THỊ THU THANH


TP HỒ CHÍ MINH – 10/2018


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................... 4
NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY ............................................................................................. 7
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................. 8
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................................... 9
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ....................................................................... 10
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ..................................................... 13
1.1.

Tổng quan về công ty: ........................................................................................ 13

1.2.

Lịch sử hình thành:............................................................................................. 13

1.3.

Lĩnh vực kinh doanh: ......................................................................................... 14

1.4.

Sơ đồ tổ chức của công ty. .................................................................................. 14

1.4.1.

Sơ đồ tổ chức công ty ................................................................................... 14

1.4.2.

Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng Đóng Mới: ........................ 15

1.5.Các công trình và máy móc, thiết bị phục vụ cho nhà máy. ........................... 16

CHƯƠNG II: AN TOÀN LAO ĐỘNG ........................................................................... 25
2.1.

Hướng dẫn về an toàn lao động. ........................................................................ 25

2.1.1.

Giờ làm việc: ................................................................................................ 25

2.1.2.

Trước khi làm việc: ..................................................................................... 25

2.1.3.

Trong khi làm việc: ..................................................................................... 25

2.1.4.

Sau khi làm việc: .......................................................................................... 26

2.2.

Nội quy an toàn lao động: .................................................................................. 26

2.3.

Quy định an toàn thi công tại nhà xưởng tổng hợp. ........................................ 27

CHƯƠNG III: TÌM HIỂU HỒ SƠ THIẾT KẾ.............................................................. 29
3.1.

Các dự án đóng mới đã và đang được thực hiện tại công ty ........................... 29

3.1.1.

Dự án CAT-HB30 ........................................................................................ 29

3.1.2.

Dự án CAT-HB02 ........................................................................................ 29

3.1.3.

Dự án CAT03-01 .......................................................................................... 30

3.1.4.

Dự án CAT04-02 .......................................................................................... 31

3.1.5.

Dự án YLANG ............................................................................................. 33

3.1.6.

Các dự án khác ............................................................................................ 34

3.2.

Các dự án sửa chữa đã và đang được thực hiện tại công ty............................ 34

3.2.1.

Dự án sửa chữa tàu VTC GLORY ............................................................. 34

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

1


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

3.2.2.

Dự án sửa chữa tàu IRIDA ......................................................................... 35

3.2.3.

Dự án sửa chữa tàu PRINCE 4 .................................................................. 36

3.2.4.

Dự án sửa chữa tàu JONATHAN ACE ..................................................... 37

3.2.5.

Các nội dung sửa chữa chính...................................................................... 38

3.3.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật ....................................................................................... 39

3.3.1.

Số lượng: ....................................................................................................... 39

3.3.2.

Nội dung trình bày: ..................................................................................... 40

3.3.3.

Ý nghĩa .......................................................................................................... 40

3.4.

Hồ sơ thiết kế công nghệ..................................................................................... 40

3.4.1.

Số lượng: ....................................................................................................... 40

3.4.2.

Nội dung trình bày: ..................................................................................... 41

3.4.3.

Ý nghĩa .......................................................................................................... 41

CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH SỬA CHỮA TÀU THỦY ................................................ 42
4.1.

Quy trình đưa tàu ra, vào Ụ: ............................................................................. 42

4.1.1.

Giới thiệu về Ụ tàu SSIC ............................................................................. 42

4.1.2.

Quy trình đưa tàu vào Ụ: ............................................................................ 42

4.1.3.

Quy trình đưa tàu ra Ụ: .............................................................................. 44

4.2.

Quy trình thay tôn .............................................................................................. 45

4.2.1.

Yêu cầu kỹ thuật:......................................................................................... 45

4.2.2.

Các bước thay tôn: ...................................................................................... 46

4.2.3.

Hàn và thử kín nước: .................................................................................. 47

4.3.

Quy trình vệ sinh và sơn..................................................................................... 48

4.3.1.

Công tác chuẩn bị: ....................................................................................... 48

4.3.2.

Quy trình vệ sinh: ........................................................................................ 49

4.3.3.

Quy trình sơn: .............................................................................................. 51

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH ĐÓNG MỚI TÀU THỦY ................................................. 54
5.1.

Giới thiệu triền nghiêng SSIC............................................................................ 54

5.2.

Sơ đồ thi công đóng mới tàu thủy ...................................................................... 54

5.3.

Quy trình đóng mới tàu thủy ............................................................................. 57

5.3.1.

Phương án thi công công nghệ: .................................................................. 57

5.3.2.

Công tác chuẩn bị ........................................................................................ 58

5.3.3.

Quy trình xử lý tôn ...................................................................................... 59

5.3.4.

Chế tạo chi tiết, cụm chi tiết ....................................................................... 59

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

2


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

5.3.5.

Quy trình lắp ráp và hàn phân tổng đoạn. ................................................ 61

5.3.6.

Quy trình đấu lắp và hàn các tổng đoạn ................................................... 67

5.3.7.

Quy trình hạ thủy tàu bằng triền dọc ........................................................ 72

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ...................................................................... 77
6.1.

Kết luận ................................................................................................................ 77

6.2.

Kiến nghị. ............................................................................................................. 77

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

3


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1. 1: Công ty SSIC ...................................................................................................... 13
Hình 1. 2: Xe nâng 100T ..................................................................................................... 17
Hình 1. 3: Hệ thống cẩu và xe cẩu di động ......................................................................... 18
Hình 1. 4: Máy uốn tôn ........................................................................................................ 18
Hình 1. 5: Ụ khô .................................................................................................................. 19
Hình 1. 6: Đường triền dọc SSIC ........................................................................................ 19
Hình 1. 7: Hệ thống xử lý tôn .............................................................................................. 19
Hình 1. 8: Nhà xưởng đóng các phân tổng đoạn ................................................................ 20
Hình 1. 9: Hệ thống cẩu trong nhà 7.5T, 10T, 15T, 16T, 50T ............................................ 20
Hình 1. 10: Bệ lắp ráp ngoài trời ........................................................................................ 21
Hình 1. 11: Bệ lắp ráp trong nhà xưởng ............................................................................. 21
Hình 1. 12: Bình khí CO2 .................................................................................................... 22
Hình 1. 13: Máy cân bằng tia lazer ..................................................................................... 22
Hình 1. 14: Máy mài, máy cắt ............................................................................................. 23
Hình 1. 15: Máy hàn bán tự động ....................................................................................... 23
Hình 1. 16: Dụng cụ lấy dấu ............................................................................................... 23
Hình 1. 17: Đội thủy lực ...................................................................................................... 24
Hình 1. 18: Máy cắt CNC / PLASMA .................................................................................. 24

Hình 3. 1: Phà khách hai thân Hòa Bình Ship 30 ............................................................... 29
Hình 3. 2: Tàu cao tốc vỏ nhôm Hòa Bình Ship 02 ............................................................. 30
Hình 3. 3: Tàu CAT03-01 trên triền .................................................................................... 31
Hình 3. 4: Khu vực thi công tổng đoạn giữa tàu CAT04-02 ............................................... 32
Hình 3. 5: Khu vực thi công tổng đoạn mũi tàu CAT04-02................................................. 32
Hình 3. 6: Tàu YLANG đang được đóng ............................................................................. 33
Hình 3. 7: Khu vực đóng các block tàu YLANG .................................................................. 33
Hình 3. 8: Phà khách cao tốc CAT03-02 ............................................................................ 34
Hình 3. 9: Tàu VTC GLORY đang sửa chữa ....................................................................... 34
Hình 3. 10: Tàu VTC GLORY chuẩn bị ra Ụ ...................................................................... 35

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

4


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 3. 11: Tàu IRIDA đang vào Ụ .................................................................................... 35
Hình 3. 12: Tàu IRIDA chuẩn bị ra Ụ ................................................................................. 36
Hình 3. 13: Tàu PRINCE 4 đang vào Ụ để sửa chữa ......................................................... 37
Hình 3. 14: Tàu PRINCE 4 chuẩn bị ra Ụ .......................................................................... 37
Hình 3. 15: Tàu JONATHAN ACE đang sửa chữa ............................................................. 38

Hình 4. 1: Bơm nước vào Ụ để đưa tàu ra .......................................................................... 45
Hình 4. 2: Công nhân đang thay tôn ................................................................................... 48
Hình 4. 3: Làm sạch vỏ tàu bằng nước áp lực cao.............................................................. 51
Hình 4. 4: Sơ đồ sơn ............................................................................................................ 51

Hình 5. 1: Triền nghiêng SSIC ............................................................................................ 54
Hình 5. 2: Sơ đồ quy trình đóng mới tàu thủy ..................................................................... 55
Hình 5. 3: Sơ đồ kiểm soát lập kế hoạch thi công đóng mới tàu thủy ................................. 56
Hình 5. 4: Sơ đồ kiểm tra tiến độ và thử nghiệm................................................................. 57
Hình 5. 5: Lấy dấu trên tấm tôn. ......................................................................................... 60
Hình 5. 6: Vật tư sau khi chế tạo. ........................................................................................ 62
Hình 5. 7: Trải các tấm tôn tổng đoạn giữa tàu CAT04-02 ................................................ 63
Hình 5. 8: Hàn nối tôn với tôn bằng máy hàn bán tự động................................................. 63
Hình 5. 9: Tấm tôn vách tổng đoạn mũi tàu CAT04-02 sau khi lấy dấu ............................. 64
Hình 5. 10: Lắp và hàn đính các cơ cấu hướng chính (dầm dọc boong) tổng đoạn giữa tàu
CAT04-02 ............................................................................................................................ 65
Hình 5. 11: Lắp và hàn đính các cơ cấu dầm ngáng (xà ngang boong tấm) tổng đoạn giữa
tàu CAT04-02 ...................................................................................................................... 65
Hình 5. 12: Tấm mồi ở đầu tấm tôn khi hàn........................................................................ 66
Hình 5. 13: Tai cẩu tổng đoạn 110110 (Buồng máy) tàu YLANG ...................................... 68
Hình 5. 14: Tổng đoạn 110110 tàu YLANG được cẩu lên xe nâng 100T............................ 68
Hình 5. 15: Di chuyển tổng đoạn 110110 tàu YLANG ra bãi lắp ráp................................. 69
Hình 5. 16: 2 cẩu sử dụng để lật tổng đoạn 110110 tàu YLANG........................................ 69
Hình 5. 17: Tổng đoạn 110110 sau khi được lật. ................................................................ 70
Hình 5. 18: Tổng đoạn chuẩn trên bãi đấu lắp. .................................................................. 71
SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

5


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 5. 19: Quá trình đấu lắp tổng đoạn 2 với tổng đoạn chuẩn ....................................... 71
Hình 5. 20: Cẩu đấu lắp tổng đoạn ..................................................................................... 72
Hình 5. 21: Kích thủy lực .................................................................................................... 73
Hình 5. 22: Hố hãm ............................................................................................................. 74
Hình 5. 23: Công nhân đang tháo các đế kê. ...................................................................... 74
Hình 5. 24: Công nhân chuẩn bị cắt dây công tác .............................................................. 75
Hình 5. 25: Đuôi tàu khi bắt đầu chạm nước ...................................................................... 75
Hình 5. 26: Tàu CAT03-01 khi xuống nước ........................................................................ 76

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

6


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

7


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

8


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm góp phần thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành, lý luận gắn
liền với thực tiễn”, tạo cơ hội cho sinh viên kiểm chứng lý thuyết, rèn luyện được kỹ năng
thực hành và tác phong làm việc trong môi trường thực tế cũng như kinh nghiệm làm việc
sau này.
Với mục tiêu đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận với cận thực tế sản xuất của nhà
máy đóng tàu và người thợ đóng tàu. Làm quen với cách sử dụng và thao tác của các trang
thiết bị máy móc phục vụ cho việc đóng tàu, tìm hiểu về công nghệ đóng tàu đóng tàu ở
nước ta. Khoa kỹ thuật tàu thủy trường Đại Học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
đã tạo điều kiện cho sinh viên khoa xâm nhập thực tế bằng việc đưa sinh viên xuống các
nhà máy để thực tập công nhân.
Trong thời gian thực tập gần 8 tuần em phần nào hiểu được tình hình thực tế của nhà
máy đóng tàu. Hơn thế nữa em được tiếp xúc với các qui trình làm việc của nhà máy,em đã
học tập được nhiều kinh nghiệm bổ ích trong thực tế sản xuất,điều này giúp cho việc củng
cố hơn kiến thức học ở nhà trường và giúp em làm quen thích nghi với áp lực công việc
của một kỹ sư đóng tàu trong tương lai.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa kỹ thuật tàu thủy trường Đại Học
giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chúng em được tiếp cận
với thực tế, giúp chúng em tìm công ty thực tập tốt nhất và hướng dẫn chúng em tận tình
cho chúng em có được những kinh nghiệm quý báu, biết được công việc trong tương lai để
chúng em có hướng đi đúng đắn.
Em xin cảm ơn quý công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn đã tiếp
nhận chúng em, cảm ơn các anh chị kỹ sư trong công ty đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo chúng
em và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng em hoàn thành tốt chương trình thực tập này.

Sinh viên thực hiện

Lê Tuấn Vũ – VT14

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

9


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Mục tiêu của học phần.
-

Sinh viên củng cố kiến thức về tính toán thiết kế tàu, triển khai sản xuất, điều hành thi
công đóng mới và sửa chữa tàu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm đồ án tốt nghiệp
và công việc thiết kế sau khi ra trường.

-

Sinh viên hiểu biết, và nắm vững vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ kỹ thuật trong
lĩnh vực quản lý công trình, học tập những kinh nghiệm trong thực tế.

-

Thông qua thực tế sản xuất, rèn luyện cho sinh viên ý thức tổ chức kỷ luật và tác
phong làm việc công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần:
-

Đây là môn học gắn kết, tổng hợp các học phần khác đã học trong chương trình đào
tạo để thực hiện mục tiêu thiết kế, thi công một con tàu. Người học được tiếp cận thực
tế sản xuất đối với việc thiết kế và đóng mới cũng như sửa chữa một con tàu cụ thể.

3. Nội dung học phần:
-

Các nội dung được trình bày bên dưới sẽ được chỉnh lý cũng như sắp xếp linh động
theo từng đơn vị thiết kế, nhà máy đóng tàu,…tiếp nhận sinh viên thực tập.
Kiến thức (Biết cái gì)

Kỹ năng (Làm
được gì?)

PP giảng
dạy

PP đánh giá

Nội dung 1:
1.1. An toàn lao động:
-

Quy định chung cho người lên,
xuống, làm việc dưới tàu.

Kỹ thuật an toàn khi sử dụng
Đánh giá tốt cho
dụng cụ cầm tay và một số đồ Biết được tổ chức
những SV chăm
Thực tập
nghề, máy móc, thiết bị,…
và nội quy nhà
chỉ học tập, đi
tại
nhà
máy cũng như an
thực tập đầy đủ,
- Các phương pháp phòng, chống
máy
toàn lao động
đặc biệt hăng hái
cháy nổ tại nhà máy.
tìm hiểu, học hỏi.
1.2. Quy mô, tổ chức nhà máy:
-

-

Tìm hiểu cách tổ chức một
phòng kỹ thuật, một cơ quan
nghiên cứu hoặc một bộ phận
kiểm tra.

- Hiểu được tổ
Đánh giá tốt cho
chức quản lý công Thực tập những SV chăm
2.1. Tìm hiểu công tác quản lý, triển trình.
tại
nhà chỉ học tập, đi
khai kỹ thuật công trình đã và đang
máy
thực tập đầy đủ,
- Vận dụng được
thực hiện tại nhà máy.
đặc biệt hăng hái
hệ thống Qui
Nội dung 2:

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

10


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

2.2. Các tài liệu cần thiết phục vụ phạm, tài liệu
cho việc thiết kế tàu
tham khảo vào
thiết kế tàu

Đọc và hiểu hồ sơ
bản vẽ

Đánh giá tốt cho
những SV chăm
Thực tập
chỉ học tập, đi
tại
nhà
thực tập đầy đủ,
máy
đặc biệt hăng hái
tìm hiểu, học hỏi.

So sánh và có
cách nhìn tổng
quan hơn về thiết
kế tàu

Đánh giá tốt cho
những SV chăm
Thực tập
chỉ học tập, đi
tại
nhà
thực tập đầy đủ,
máy
đặc biệt hăng hái
tìm hiểu, học hỏi.

So sánh và có
cách nhìn tổng
quan hơn về thi
công con tàu

Đánh giá tốt cho
những SV chăm
Thực tập
chỉ học tập, đi
tại
nhà
thực tập đầy đủ,
máy
đặc biệt hăng hái
tìm hiểu, học hỏi.

Có thể dự toán
được giá thành
đóng mới hay sửa
chữa tàu

Đánh giá tốt cho
những SV chăm
Thực tập
chỉ học tập, đi
tại
nhà
thực tập đầy đủ,
máy
đặc biệt hăng hái
tìm hiểu, học hỏi.

Nội dung 3:
3.1. Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.
3.2. Hồ sơ bản vẽ công nghệ.

tìm hiểu, học hỏi.

3.3. Một số hồ sơ khác có liên quan
Nội dung 4:
4.1. Các giai đoạn thực hiện việc
thiết kế công trình: (yêu cầu phân
biệt điểm giống, khác nhau giữa lý
thuyết và thực tế sản xuất)
4.2. Thực hành tính toán thiết kế
công trình (Tính năng, kết cấu, thiết
bị) cho sản phẩm cụ thể
Nội dung 5:
5.1. Tham gia thực tế thi công một
công trình (hay giai đoạn) cho sản
phẩm cụ thể
5.2. Lập qui trình thi công cho một
sản phẩm: (nêu cụ thể việc thi công
một tổng đoạn, phân đoạn)
5.3. Quy trình chế tạo, lắp ráp: thiết
bị, hệ thống trên tàu (nếu có)
5.4. Quy trình lắp ráp trên triền,
trong ụ (nếu có)
Nội dung 6:
6.1. Lập dự toán đóng mới: (nêu cụ
thể cho một sản phẩm hay phân tổng
đoạn)
6.2. Khảo sán phương tiện cần sửa
chữa, lên kế hoạch sửa chữa
6.3. Lập dự toán sửa chữa cho một
công trình cụ thể
6.4. Các qui trình nghiệm thu sản
phẩm (nếu có)

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

11


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Nội dung 7:
7.1. Xin ý kiến đóng góp và xác
nhận của nhà máy

Tổng hợp và trình
bày bài luận chặt
7.2. Tập hợp tài liệu viết báo cáo quá chẽ và logic
trình thực tập tại nhà máy

Đánh giá tốt cho
những SV hoàn
thành tốt quá
trình thực tập

4. Các hiểu biết, các kỹ năng đạt được sau khi học xong:
-

Có khả năng thiết kế, cũng như thi công (phân đoạn, tổng đoạn hay một con tàu cụ
thể).

-

Biết tích hợp, so sánh giữa lý thuyết và thực tế.

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

12


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Hình 1. 1: Công ty SSIC
1.1. Tổng quan về công ty:
-

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (SSIC) là một trong
những Công ty lớn khu vực phía Nam thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy có
trụ sở tại số 10E Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh.

-

Ngành nghề chính hiện nay của SSIC là Đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy,
chế tạo gia công lắp ráp tổng đoạn và Dịch vụ khai thác cảng v.v…

-

Mặc dù thời gian qua có sự thay đổi về logo và tên công ty nhưng chất lượng sản
phẩm và cung cấp dịch vụ ngày càng được nâng cao.

-

Tên đầy đủ:

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

-

Tên tiếng Anh:

Saigon Shipbuilding Industry Co.,ltd

-

Tên viết tắt:

SSIC

-

Website:

www.ssic.com.vn

-

Hình thức:

Công ty TNHH Một thành viên

-

HT quản lý:

ISO9001; ISO14001; OHSAS 18001; TQM; 5S

1.2. Lịch sử hình thành:

-

Nhà máy Tàu Biển Sài Gòn (1991-1998)

-

Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (1998-2005)

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

13


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

-

Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn
(2005-6/2014)

-

Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn
(6/2014-12/2014)

-

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn
(12/2014 đến nay)

1.3. Lĩnh vực kinh doanh:
-

Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy, phương tiện giao thông vận tải khác, thiết bị
công trình biển và các sản phẩm công nghiệp đóng tàu.

-

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế công nghệ các loại phương tiện thủy, phương tiện giao
thông vận tải khác, thiết bị công trình biển và các sản phẩm công nghiệp.

-

Thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại thiết bị có yêu cầu về kỹ thuật và an toàn cao.

-

Tư vấn cho các chủ đầu tư trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, phục hồi các loại phương
tiện giao thông vận tải.

-

Kiểm tra không phá hủy, đo chiều dày vật liệu bằng siêu âm và các dịch vụ kỹ thuật
khác có liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm.

-

Mua bán máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và phương tiện vận tải biển.

-

Kinh doanh khai thác cảng và các dịch vụ có liên quan.

-

Dịch vụ xếp dỡ và giao nhận hàng hóa.

-

Kinh doanh vận tải thủy bộ: kinh doanh và vật tải dầu khí, nhiên liệu.

-

Tổ chức kinh doanh dịch vụ hàng hải: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải
đường biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ lai dắt tàu biển, dịch vụ cung ứng tàu
biển, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.

-

Đại lý giao nhận hàng hóa đường hàng không. Dịch vụ khai thuê hải quan.

-

Quảng cáo.

1.4. Sơ đồ tổ chức của công ty.
1.4.1. Sơ đồ tổ chức công ty
SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

14


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

1.4.2. Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng Đóng Mới:

a. Chức năng của phòng Đóng Mới:
-

Tổ chức quá trình sản xuất.

b. Nhiệm vụ của phòng Đóng Mới:
-

Báo cáo tổng Công ty định kỳ.

-

Báo cáo nội bộ định kỳ.

-

Báo cáo cơ quan quản lý, tổng công ty, nội bộ đột xuất.

-

Công tác xây dựng kế hoạch.

-

Biểu đồ hệ thống quản trị.

-

Hệ thống quản lý.

-

Thực hiện quy định triển khai thỏa thuận kinh tế.

-

Công tác Khoa học Công nghệ.

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

15


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

-

Công tác thi công.

-

Công tác kiểm soát chất lượng.

-

Công tác chuẩn bị bàn giao.

-

Công tác đường dài.

-

Công tác bàn giao.

-

Công tác bảo hành.

-

Công tác quản lý sử dụng MMTB, dụng cụ đồ nghề.

-

Công tác quản lý, sử dụng Công trình kiến trúc.

-

Công tác trực phục vụ sản xuất.

-

Công tác cấp phát Vật tư.

-

Công tác định mức kinh tế kỹ thuật.

-

Công tác quản trị lao động.

-

Công tác tuyển dụng – Đào tạo.

-

Công tác Thi đua – Khen thưởng.

-

Công tác An toàn – BHLĐ – PCCC

-

Công tác Văn thư – Lưu trữ.

-

Công tác soạn thảo điều chỉnh, bổ sung quy chế nội bộ / văn bản khác.

-

Tổ chức, tham dự hội họp và học tập định kỳ, đột xuất.

-

Tổ chức tham gia góp ý dự thảo về các mặt hoạt động của SSIC.

-

Công tác nghiệp vụ, quản lý của Trưởng / Phó đơn vị.

-

Công tác Đảng.

-

Công việc khác.

1.5. Các công trình và máy móc, thiết bị phục vụ cho nhà máy.
-

Diện tích đất: 105 036 m2

-

Cầu tàu: 10.000DWT – Kích thước: 200x20.8x13.8

-

Ụ khô: 180x30x8.35

-

Diện tích nhà xưởng: 11520 m2

-

Hệ thống triền dọc tàu.

-

Hệ thống công nghệ (Oxy, gas, khí nén, nước ngọt, nước làm mát cấp cho máy phát
điện và máy điều hòa trên tàu,…) được bố trí xung quanh ụ, trong các nhà xưởng,
xung quanh triền tàu.

-

Cần cẩu di động chạy dọc theo ụ và chạy dọc theo triền tàu.

-

Xe cẩu.

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

16


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

-

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hệ thông các thiết bị phục vụ cho thi công đóng và sửa chữa tàu.

Hình 1. 2: Xe nâng 100T

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

17


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 3: Hệ thống cẩu và xe cẩu di động

Hình 1. 4: Máy uốn tôn

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

18


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 5: Ụ khô

Hình 1. 6: Đường triền dọc SSIC

Hình 1. 7: Hệ thống xử lý tôn

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

19


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 8: Nhà xưởng đóng các phân tổng đoạn

Hình 1. 9: Hệ thống cẩu trong nhà 7.5T, 10T, 15T, 16T, 50T

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

20


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 10: Bệ lắp ráp ngoài trời

Hình 1. 11: Bệ lắp ráp trong nhà xưởng

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

21


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 12: Bình khí CO2

Hình 1. 13: Máy cân bằng tia lazer

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

22


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 14: Máy mài, máy cắt

Hình 1. 15: Máy hàn bán tự động

Hình 1. 16: Dụng cụ lấy dấu

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

23


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHẠM THỊ THU THANH

Hình 1. 17: Đội thủy lực

Hình 1. 18: Máy cắt CNC / PLASMA

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×