Tải bản đầy đủ

MÔ PHỎNG DÒNG 2d BẰNG ANSYS fluent CFD Lê Tuấn Vũ

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

ĐỀ TÀI:
MÔ PHỎNG DÒNG 2D BẰNG ANSYS WORKBENCH
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
+ Hiện nay, xu hướng trên thế giới thường sử dụng hình thức mô phỏng
trên các phần mềm để thấy được đặc trưng hơn về các hình thức tàu thủy,
cách chuyển động và sự chuyển động của dòng nước xung quanh thân tàu.
+ Nghiên cứu để có thể làm tài liệu tính toán, nghiên cứu thêm về sức cản
tàu thủy.
II. CÁCH THỨC MÔ PHỎNG DÒNG
Sử dụng Ansys workbench để thiết kế

Vào Ansys workbench. Trong tab: Analysis Systems chọn Fluid Flow (Fluent)

Trong khung Project Schematic xuất hiện bảng Fluid Flow (Fluent)
Nhấp đúp chuột vào Geometry hoặc click phải chọn New DesignModeler
Geometry…


SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Xuất hịnh ra một cửa sổ mới A: Fluid Flow (Fluent) – DesignModeler
Ta tiến hành thiết kế như hình để tiến hành mô phỏng

Sau khi thiết kế. Quay lại màn hình Workbench  Nhấp đúp chuột vào Mesh
Xuất hiện màn hình như sau:

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Tiến hành chia lưới ta được:

Làm mịn lưới hơn

Tiếp tục chia mịn khu vực gần vòng Circle

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Phóng to xung quanh khu vực circleChia mịn lưới khu vực xung quanh ta có:

Hoàn thành việc chia lưới. Ta thiết lập thông tin cho các biên của bài toán
Ta có:Hoàn thành việc chia lưới. Ta thiết lập thông tin cho các biên của bài toán
Ta có:

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Sau khi chia lưới. Quay lại màn hình Workbench  Nhấp đúp chuột vào Setup
Xuất hiện màn hình như sau:

Chọn các thông số như hình sau:

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Sau đó nhấp OK ta được:

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Thiết lập các thông số, các điều kiện biên, dòng chảy, thời gian chạy. Vào tiến
hành tính toán chạy chương trình ta thu được kết quả.
Đối với vận tốc:

Phóng to Vận tốc

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Đối với áp suất

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

Phóng to

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

III. KẾT LUẬN
Như vậy ta đã hoàn thành các bước để tiến hành mô phỏng chuyển động của
một vật trong dòng nước chuyển động.
Thay cho việc tàu chuyển động trên mặt nước.
Đã có cơ sở cho việc tiến hành các bước tiếp theo nhằm tính toán sức cản
tàu, làm phương án tối ưu trong tính toán thiết kế tàu.
Có thể tham khảo các video mô phỏng sau do tự em làm:
Mô phỏng vận tốc theo thời gian: https://youtu.be/WwW0ERgAwo0
Mô phỏng áp suất theo thời gian: https://youtu.be/ON9_2HF4hr8

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133


BTL: LÝ THUYẾT TÀU 2

IV.

GVHD: TS. LÊ VĂN TOÀN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trang web: http://www.ansys.com/Products/Fluids/ANSYS-Fluent
- ANSYS Fluent Tutorial Guide
-

SVTH: LÊ TUẤN VŨ

MSSV: 1451070133Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×