Tải bản đầy đủ

Biệt thư 02 tầng tại Kiến An, Hải Phòng

TAUTOMATO ENGINEERING & CONSTRUCTION

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ
CÔNG TRÌNH:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG
CHỦ ĐẦU TƯ:

BÁC THOẢNG

HÀ NỘI, T5/2019


DANH SÁCH BẢN VẼ

DANH SÁCH BẢN VẼ

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY


STT

SỐ BẢN VẼ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KT-00
KT-00A
KT-01
KT-02
KT-02A
KT-03
KT-04
KT-05
KT-06
KT-07
KT-08
KT-09
KT-10
KT-11

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

TÊN BẢN VẼ
BÌA
DANH SÁCH BẢN VẼ
PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH (2)
PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH (3)
TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG 1
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG 2
MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 1
MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 2
MẶT ĐỨNG 1-5
MẶT ĐỨNG E-A
MẶT ĐỨNG 5-1
MẶT ĐỨNG A-E

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

DANH SÁCH BẢN VẼ

Checker

TỶ LỆ / SCALE:
NGÀY / DATE:

KT-00A


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BÁC THOẢNG

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ
THIẾT KẾ CƠ SỞ

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:
TỶ LỆ / SCALE:
NGÀY / DATE:

KT-01


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH (2)

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH (2)

Checker

TỶ LỆ / SCALE:
NGÀY / DATE:

KT-02


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH (3)

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH (3)

Checker

TỶ LỆ / SCALE:
NGÀY / DATE:

KT-02A


TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH
1

Nhà dân

5
12500

2060

Vườn cây

D

Nhà dân
Sân chung khu nhà trọ
12500

Hồ nước

A

Nhà dân
9810

Nhà dân

Sân
Ngõ

Hồ nước

Vườn cây
Nhà dân
Nhà dân

Đường ngõ

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-03

TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 150

NGÀY / DATE:


MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG 1
1

2

3

4

5

13785
1500

2100
2600

1855

890

4500
1610

930

230
860

D

860

1015

1855

860

1060

665

WCchung
3 m²

1590

WC 1
5 m²

Bếp+Ăn
27 m²

1220

4425

4500

P. Ngủ 1
18 m²

4500

D

860

1015

1245

2325

4400

1245

1055

2500

850

HL+CT
14 m²

16560

UP

B

4870

Garage
22 m²

5500

2490

P.Khách
32 m²

860
2000

A

THỐNG KÊ PHÒNG - TẦNG 1
TẦNG
TẦNG 1
TẦNG 1
TẦNG 1
TẦNG 1
TẦNG 1
TẦNG 1
TẦNG 1
Tổng diện tích

585

2585

2815

A

2815

860

875

5500

1075

860

16560

B

2500

C
2500

C

2325
1055

890
1500

5180

1090

4400

2100

3440
4500

860
230

13785

1

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

2

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

3

4

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

Bếp+Ăn
P. Ngủ 1
WC 1
WCchung
P.Khách
Garage
HL+CT

DIỆN TÍCH
27 m²
18 m²
5 m²
3 m²
32 m²
22 m²
14 m²
122 m²

5

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

TÊN PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-04

MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG 1

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 100

NGÀY / DATE:


MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG 2
1

2

3

4

5

13180
1260

2100
600

1160

890

4500
1610

930

230
860

1060

860

D

P. Ngủ 2
18 m²
3215

1220

WC 3
4 m²

P. Ngủ 3
27 m²

4730

4500

WC 2
4 m²

1590

230

890

1270

D

820 40 850

4400
1550

630 230

1500
1720

C

450

C

2010
890

5500

1120
850
230

860
1985

875
860
1985

2215

A

THỐNG KÊ PHÒNG - TẦNG 2

1985

2490

5500

Thờ+SHC
32 m²
P. Ngủ 4
18 m²

A

B

14945

860

WC 4
4 m²

1075

14945

B

450

UP

2500

1600

HL+CT
15 m²

1455

2500

DN

TẦNG

1720
450

860

1500

630

3980

830

4400

860

520

2100

2490
4500

430

TẦNG 2
TẦNG 2
TẦNG 2
TẦNG 2
TẦNG 2
TẦNG 2
TẦNG 2
TẦNG 2
Tổng diện tích

860
230

13180

1

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

2

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

3

4

5

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

TÊN PHÒNG

DIỆN TÍCH

P. Ngủ 3
P. Ngủ 2
P. Ngủ 4
WC 4
WC 2
WC 3
Thờ+SHC
HL+CT

27 m²
18 m²
18 m²
4 m²
4 m²
4 m²
32 m²
15 m²
121 m²

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-05

MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG 2

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 100

NGÀY / DATE:


MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 1
1

2

3

4

5

13785
1500

2100
2600

1855

890

4500
1610

930

230
860

D

4500

1220

4425

1590

4500

1060

665

860

1015

1855

860

D

860

1015

1245

2325

4400

1245

1055

16560

850

2500

B

4870

5500

2490

860
2000

A

585

2585

2815

A

2815

860

875

5500

1075

860

16560

B

2500

C
2500

C

2325
1055

890
1500

5180

1090

4400

2100

3440
4500

860
230

13785

1

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

2

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

3

4

5

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-06

MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 1

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 100

NGÀY / DATE:


MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 2
1

2

3

4

5

13180
1260

2100
600

1160

890

4500
1610

930

230
860

860
1060
1590

4500

1220

3215

C
2500

1600

B

890
850

860

1500

630

3980

830

4400

860

520

2100

2490
4500

430

230

860

1720
450

A

1985

1985

875
1985

2215

A

860

1120

5500

2010

14945

450

1455
2490

5500

1075

14945

860

2500

450

C

B

D

4730

230

890

1270

D

820 40 850

4400
1550

630 230

1500
1720

860
230

13180

1

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

2

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

3

4

5

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-07

MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 2

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 100

NGÀY / DATE:


MẶT ĐỨNG 1-5

1

2

3

4

5

13300
4500

800

670

2100

3850

4400

670

+11.050
ĐỈNH MÁI

800

3850

700

+11.050
ĐỈNH MÁI

MÁI

3600

3600

+3.600

12170

+7.200

MÁI

11720

+7.200

+3.600
TẦNG 2

4050

3600

TẦNG 2

+0.000

+0.000
TẦNG 1
450

TẦNG 1
-0.450

-0.450

SÂN

SÂN
680
1035

710

915
1500

860

730

710

2360

710

4400

680 250
2100

860

3440
4500

860
245

13780

1

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

2

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

3

4

5

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

BÁC THOẢNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-08

MẶT ĐỨNG 1-5

TRỊNH SƠN TÙNG

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 75

NGÀY / DATE:


MẶT ĐỨNG E-A

D

C

B

A

15818
933

2500

5500

1000

1035

350

+11.050

670

+11.050

4500

3850

ĐỈNH MÁI

3850

ĐỈNH MÁI

3600

+3.600

11500

MÁI

12170

+7.200

MÁI

3600

+7.200

+3.600

3600

TẦNG 2

3600

TẦNG 2

+0.000

+0.000
450

TẦNG 1
450

TẦNG 1
-0.450

-0.450

SÂN

SÂN
1015
1245

860

685

680

710
4500

1605

710

1550
2500

860

1155

2330
5500

955

860

1885
2795

680

16540

D

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

C

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

B

A

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-09

MẶT ĐỨNG E-A

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 75

NGÀY / DATE:


MẶT ĐỨNG 5-1

5

4

3

2

1

13300
6500

800

700

670

+11.050

4500

+11.050
ĐỈNH MÁI

800

3850

3050

ĐỈNH MÁI

670

800

+7.200

+7.200

3600

+3.600

11500

12170

MÁI

3600

MÁI

+3.600

3600

TẦNG 2

3600

TẦNG 2

+0.000

+0.000
450

TẦNG 1
450

TẦNG 1
-0.450

-0.450

SÂN

SÂN
860

120 730

245

1770
4500

730

1935

685

1915

2100

1855

860

915
1500

4400

710

680
1035

13780

5

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

4

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

3

2

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

1

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-10

MẶT ĐỨNG 5-1

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 75

NGÀY / DATE:


MẶT ĐỨNG A-E

A

B

C

D

15468
1035

6500

2500

4500

933

+11.050

670

+11.050

ĐỈNH MÁI

3850

3850

ĐỈNH MÁI

+3.600

12170

3600

MÁI

3600

+7.200

MÁI

11500

+7.200

+3.600

3600

TẦNG 2

3600

TẦNG 2

+0.000

+0.000
450

TẦNG 1
450

TẦNG 1
-0.450

-0.450

SÂN

SÂN
680

1885
2795

860

4870
5500

450

1600
2500

450

1315

1400
4500

1155

860
245

1015
1000

16540

A

TƯ VẤN THIẾT KẾ / DESIGN BY

B

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

C

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

BIỆT THỰ 2 TẦNG

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION:

P. ĐỒNG HÒA, Q. KIẾN AN, TP. HẢI PHÒNG

BÁC THOẢNG

D

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Approver

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ / DRAWING NAME

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

STT / DWG NO:

KT-11

MẶT ĐỨNG A-E

Checker

TỶ LỆ / SCALE:

1 : 75

NGÀY / DATE:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×