Tải bản đầy đủ

Tiểu luận cao cấp lý luận chính trị phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị

Tiểu luận tốt nghiệp
trò

Cao cấp lý luận chính

LỜI MỞ ĐẦU
------------------

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đội tiên phong của giai cấp cơng nhân
Việt Nam, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp cơng nhân, nhân dân
lao động và của dân tộc.
Hơn bảy mươi năm qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng tháng
8 thành cơng, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ), đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược
của đế quốc Pháp và Mỹ, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hồn thành sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành cơng cuộc đổi mới,
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Với những thắng lợi đạt được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước
thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển
theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày

càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới, nhân dân ta từ thân phận nơ lệ
đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.
Nước ta vốn là một nước nơng nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, cùng với hậu
quả của chiến tranh để lại rất nặng nề. Nay bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng
nghiệp hóa - hiện đại hóa, đại hội IX của Đảng đã dự báo:
“Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi, đó là:
- Khoa học và cơng nghệ có bước tiến nhảy vọt.
- Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong q trình phát triển
lực lượng sản xuất.
- Tồn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan lơi cuốn ngày càng
nhiều nước tham gia, xu thế này đang bị một nước phát triển và tập đồn kinh
tế tư bản xun quốc gia chi phối, chứ đựng nhiều mâu thuẫn vừa có mặt tích
cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh.
- Các mâu thuẫn trên thế giới biểu hiện dưới những hình thức và mức
độ khác nhau vẫn tồn tại và phát triển. Bốn mâu thuẫn mà Đại hội Đảng giữa
nhiệm kỳ VII nêu lên vẫn còn ngun giá trị.
- Mặc dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xơ và Đơng Âu sụp đổ, nhưng đây
khơng phải là từ bản chất của chế độ, cũng hồn tồn khơng phải là cách lựa
Trang 1


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
chọn sai lầm như một sự “đẻ non” của cách mạng tháng mười như những tư
tưởng đối lập với chủ nghĩa xã hội và những kẻ cơ hội đã rêu rao. Vấn đề này
Đảng ta đã chỉ rõ là do sai lầm về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức của
Lãnh đạo Đảng cộng sản các nước đó, duy trì q lâu cơ chế cũ đã lỗi thời,
lạc hậu bất cập trước thực tiễn mới, dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội,
mất vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước. Bên cạnh đó là sự
chống phát điên cuồng, tinh vi xảo quyệt, thâm độc và tồn diện của các thế
lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc như: Bao vây cấm vận, “Diễn biến hòa
bình...”. Chủ nghĩa xã hội hiện tạm thời lâm vào thối trào, song chủ nghĩa xã
hội vẫn tỏ sức sống của nó ở giá trị thiết thực của chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trước tình hình diễn biến, xu hướng phát triển của thế giới hiện nay và
từ thực tiễn cách mạng nước ta, Đảng Cộng Sản Việt Nam ln ý thức rằng
việc xây dựng kiện tồn hệ thống chính trị có tầm chiến lược cực kỳ quan
trọng, trong đó, việc khẳng định vị trí, vai trò lịch sử của giai cấp cơng nhân
và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là nhân tố quan


trọng nhất nhằm giữ vững ngọn cờ “độc lập dân tộc” và “chủ nghĩa xã hội” ở
nước ta.
Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,
chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. Tồn bộ hoạt động của
Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân, sức
mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, mọi biểu hiện quan
liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến tổn thất khơn lường đối với vận
mệnh của đất nước.
Xuất phát từ tình hình thực tế của đất nước ta và xu thế của thời đại,
bản thân tơi nhận thấy rằng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống
chính trị là một u cầu đặc biệt quan trọng rất cần thiết trong giai đoạn cách
mạng hiện nay nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cơng nghiệp hóa,
hiện đại hóa trên phạm vi cả nước nói chung và ở huyện Thới Bình - tỉnh Cà
Mau nói riêng, với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp
đổi mới hiện nay ở địa phương. Nhưng thực tiễn bao giờ cũng phong phú và
đa dạng ngược lại kiến thức của bản thân thì có hạn. Do đó, tiểu luận chắc
chắn khơng tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy bản thân rất mong được sự
giúp đỡ của thầy, cơ ở phân viện, nhất là các thầy cơ ở khoa Chủ nghĩa xã hội
khoa học tận tình giúp đỡ để bản thân hồn thành tiểu luận tốt nghiệp.

CHƯƠNG I
VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

Trang 2


Tiểu luận tốt nghiệp
trò

Cao cấp lý luận chính

TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

------------------I - QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ:

1. Hệ thống chính trị:
- Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin hệ thống chính trị là một
phạm trù dùng để chỉ một chính thể các Đảng phái, các đồn thể, các tổ chức
chính trị - xã hội tồn tại trong khn khổ pháp luật của một Nhà nước thuộc
giai cấp cầm quyền để tác động vào q trình kinh tế - xã hội nhằm duy trì và
phát triển chế độ xã hội đó. Nói một cách khái qt, bất kỳ một hệ thống
chính trị nào cũng có hai mặt vật chất và tinh thần của nó. Trong số các nhân
tố vật chất tạo thành hệ thống chính trị, trước hết phải nói đến cơ quan Nhà
nước, nó là cơng cụ quyền lực tập trung duy nhất của giai cấp cầm quyền để
đảm bảo dân chủ tối đa cho giai cấp mình. Ngồi ra còn các cơ quan, tổ chức
chính trị - xã hội và các Đảng phái chính trị hợp pháp.
Về mặt tinh thần của hệ thống chính trị bao gồm: Các quan điểm,
các lý tưởng, các chuẩn mực chính trị và pháp quyền, các động lực tinh thần
kích thích hoạt động chính trị...Ở đây, quan điểm chính trị của giai cấp cầm
quyền chiếm vị trí chi phối đời sống tinh thần của hệ thống chính trị.
- Trong mọi thời kỳ lịch sử, bộ phận cốt lõi của hệ thống chính trị là hệ
thống chun chính của giai cấp cầm quyền. Hệ thống đó được tạo thành từ
các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các Đảng phái chính trị do giai cấp cầm
quyền lập ra để hướng sự phát triển xã hội theo u cầu và lợi ích của giai cấp
cầm quyền, bảo đảm sự thống trị của giai cấp đó đối với sự phát triển của xã
hội ln ln là chức năng bao trùm của bất kỳ hệ thống chính trị nào, nhưng
mức độ thực hiện chức năng đó lại được quyết định bởi mức độ phù hợp ý
chí của giai cấp cầm quyền với thực tiễn khách quan, với những quy luật vận
động nội tại của xã hội. Khả năng hiện thực hóa ý chí của giai cấp cầm quyền
cũng tùy thuộc vào mức độ phù hợp giữa lợi ích của giai cấp đó với lợi ích
của quảng đại quần chúng. Do vậy trong khi khẳng định Nhà nước là một
nhân tố quan trọng hàng đầu, là khâu mắt xích quan trọng của hệ thống chính
trị. Nhà nước bao giờ cũng là cơng cụ chun chính của giai cấp cầm quyền.
Lịch sử cũng chứng minh rằng bất kỳ ở đâu, lúc nào khơng thực hiện được
bước chuyển từ chun chính của một giai cấp thành sự đồng tình của quảng
Trang 3


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
đại quần chúng đối với sự chun chính của giai cấp đó thì hệ thống chính trị
khơng thể tồn tại và ổn định. Cho nên, ngồi chức năng cơng cụ chun chính
của giai cấp cầm quyền, Nhà nước nào cũng phải hồn thiện những chức năng
xã hội của mình.
- Để có một hệ thống chính trị với kết cấu hợp lý và vận hành có hiệu
quả, hệ thống chính trị phải được thiết kế phù hợp với trạng thái và xu thế vận
động khách quan của nền kinh tế, của kết cấu giai cấp - xã hội và tương quan
lực lượng cụ thể của mỗi thời kỳ cũng như triển vọng tiến lên của nó. Trong
trường hợp ngược lại, hệ thống chính trị sẽ trở thành cơ chế kiềm hãm xã hội
nói chung. Sớm hay muộn hệ thống chính trị ấy sẽ bị thay thế bằng hệ thống
chính trị khác tiến bộ hơn.
2. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa:
- Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là một cơ chế đảm bảo quyền làm
chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, hệ thống
chính trị trong chủ nghĩa xã hội là tổng hợp các tổ chức Nhà nước vơ sản và
các tổ chức xã hội - chính trị của nhân dân mà thơng qua đó, dưới sự lãnh đạo
của Đảng Mác - Lênin nhân dân thực hiện quyền lực của mình trong việc
quản lý phát triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa Cộng sản.
- Trong chủ nghĩa xã hội, chính Đảng Mác - Lênin, nhà nước xã hội chủ
nghĩa, các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân do Đảng cộng sản lãnh
đạo ... là những nhân tố cấu thành của hệ thống chính trị.
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác - Lênin thơng qua các tổ chức Nhà
nước, các tổ chức xã hội và bằng sự tham gia trực tiếp của mình, nhân dân
ngày càng thực hiện đầy đủ hơn quyền và trách nhiệm tham gia các cơng việc
Nhà nước và xã hội. Do vậy hệ thống chính trị trong chủ nghĩa xã hội thực
chất là cơ chế bảo đảm quyền dân chủ rộng rãi nhất của nhân dân lao động.
- Để thực hiện có hiệu quả chức năng cơ bản nêu trên, hệ thống chính
trị trong chủ nghĩa xã hội phải hoạt động trên ngun tắc của nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác - Lênin, tập trung dân
chủ, thiểu số phục tùng đa số, dân chủ phải đi đơi với tn thủ kỷ cương pháp
luật một cách nghiêm ngặt. Chỉ trong ngun tắc đó tích cực chính trị - xã hội
của cơng dân mới được nâng cao, các quyền dân chủ, cơng bằng, bình đẳng
mới được bảo đảm.
Trang 4


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
- Hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng
kinh tế xã hội chủ nghĩa, nền tảng kinh tế đó tuy lúc đầu còn đa dạng về hình
thức sở hữu, nhưng phải tiến tới xác lập chế độ cơng hữu về tư liệu sản xuất
chủ yếu tương ứng với nền kinh tế. Như vậy cơ cấu xã hội còn đa dạng nhưng
khơng còn những đối kháng giai cấp. Trong điều kiện đó, hệ thống chính trị
trong chủ nghĩa xã hội khác căn bản với hệ thống chính trị trong chủ nghĩa tư
bản ở tính khơng đối kháng của nó. Tuy nhiên sẽ là siêu hình nếu hiểu tính
đồng nhất đó hồn tồn loại trừ những khác biệt và mâu thuẫn. Do đó cũng
hồn tồn đúng như khẳng định rằng việc chậm phát triển và khắc phục
những khác biệt, những mâu thuẫn trong hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã
hội cũng là một trong những ngun nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội
( và thậm chí có chính trị ) ở một số nước xã hội chủ nghĩa.
- Ở đây cần phần biệt những khác biệt và mâu thuẫn nảy sinh một cách
khách quan trong hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội với những khác biệt
và mâu thuẫn do sai lầm chủ quan. Để xảy ra trường hợp thứ hai hoặc chậm
trễ trong việc giải quyết những mâu thuẫn thuộc loại thứ nhất đều dễ dẫn đến
làm tan vỡ hệ thống chính trị và chủ nghĩa xã hội nói chung ở nước đó. Chủ
trương “Đa ngun chính trị” cho phép phát triển những Đảng phái và tổ chức
chính trị đối kháng với chủ nghĩa xã hội ở một số nước xã hội chủ nghĩa là
một trong những sai lầm dẫn đến các nước xã hội chủ nghĩa Đơng Âu và Liên
Xơ sụp đổ.
II - VAI TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH
TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NĨI CHUNG VÀ Ở NƯỚC TA NĨI RIÊNG

1. Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản trong hệ
thống chính trị xã hội chủ nghĩa:
- Đảng cộng sản ra đời là một tất yếu lịch sử, Đảng là sản phẩm của
cuộc đấu tranh giai cấp, khi cuộc đấu tranh của giai cấp cơng nhân đạt đến
trình độ cao, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất mọi hoạt động của giai
cấp nhằm hướng các nỗ lực lật đổ giai cấp thống trị đối lập với giai cấp mình.
Mác nói “Giai cấp vơ sản, cơ sở vật chất của phong trào vơ sản” ( Mác Ăngghen, tồn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tập 17, trang 728 )
- Hiện nay nhiều học giả tư sản và bọn phản động cơ hội đang ra sức
phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Họ bắt đầu từ sự phủ nhận vai
trò lịch sử của giai cấp cơng nhân và những thành quả cách mạng của nó. Họ
Trang 5


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
cho rằng: Đảng là một tổ chức chính trị được lập ra trên cơ sở tự nguyện để tự
do tranh phiếu bầu với những Đảng khác theo những mục đích bầu đại diện
của mình vào các chức vụ chính quyền.
- Khác với quan điểm cải lương tư sản và bọn cơ hội xét lại, quan điểm
của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định”Đảng là sản phẩm của cuộc đấu tranh
giai cấp, Đảng là của một giai cấp đó, Đảng lãnh đạo giai cấp đấu tranh giành
chính quyền bằng phương pháp cách mạng”, Đảng là tổ chức chính trị của
những người cùng chung hệ tư tưởng, đại biểu giác ngộ nhất, tích cực nhất
của giai cấp, đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp ấy trong cuộc đấu tranh
chính trị” ( Sổ tay từ ngữ thường dùng, nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh, 1980,
trang 29 )
- Trong cuộc đấu tranh để giành chính quyền, lãnh đạo xây dựng xã hội
mới, giai cấp cơng nhân phải được tổ chức lại, hình thức tổ chức cao nhất của
giai cấp cơng nhân là Đảng Cộng Sản. Khi khơng có một Đảng theo học
thuyết cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin thì khơng những
giai cấp cơng nhân khơng vươn tới cuộc đấu tranh giai cấp có ý thức mà còn
khơng thể trở thành giai cấp lãnh đạo quần chúng lao động bị áp bức, bóc lột
đứng lên lật đổ giai cấp tư sản cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Lênin khẳng định “Chỉ có Đảng cộng sản, nếu nó thật sự là Đội tiên
phong của giai cấp cách mạng,nếu nó bao gồm những đại biểu ưu tú của giai
cấp đó, nếu nó bao gồm tất cả những chiến sĩ cộng sản hồn tồn có ý thức
trung thành, có học vấn và được tơi luyện bằng kinh nghiệm đấu tranh cách
mạng bền bỉ, nếu nó biết gắn liền với tồn bộ cuộc sống của giai cấp mình và
thơng qua giai cấp đó, gắn liền với tất cả quần chúng bị áp bức bóc lột và biết
làm cho giai cấp và quần chúng đó tin tưởng hồn tồn vào mình, chỉ có một
Đảng như vậy mới có thể lãnh đạo được giai cấp vơ sản chống lại tất cả các
thế lực của chủ nghĩa tư bản. Mặt khác, chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng
như thế, giai cấp vơ sản mới có khả năng phát huy tồn bộ sức mạnh của cuộc
tấn cơng cách mạng của nó”.
- Đảng là đội tiên phong có ý thức giác ngộ cao, tổ chức chặt chẽ nhất
của giai cấp. Đảng là người lãnh đạo, sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên
quyết bảo đảm cho cơng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành cơng, bng
lỏng sự lãnh đạo của Đảng là sai lầm về ngun tắc, là thủ tiêu sức mạnh của
hệ thống chính trị.

Trang 6


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
- Đảng phải ln ln đứng trên lập trường của giai cấp cơng nhân mọi
chiến lược, sách lược của Đảng phải xuất phát từ lợi ích của giai cấp cơng
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, nhưng khơng được làm lẫn lộn
Đảng, tức là Đội tiên phong của giai cấp cơng nhân với tồn bộ giai cấp”
(Lênin, tồn tập, nhà xuất bản tiến bộ Mácxcơva,1997, trang 289).
2. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong hệ thống
chính trị nước ta:
- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng tháng tám
thành cơng, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh thắng các cuộc
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ chế độ thực dân phong
kiến, hồn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc.
- Thực tiễn cũng như lý luận cho thấy để phát huy quyền làm chủ nhân
dân phải tổ chức ra Nhà nước, Nhà nước là cơng cụ quyền lực của nhân dân
để quản lý xã hội vì lợi ích của nhân dân, nhưng trong điều kiện nước ta nếu
khơng do Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì Nhà nước khơng thể là Nhà nước của
dân, do dân, vì dân. Nếu Đảng Cộng Sản khơng lãnh đạo thì sẽ có lực lượng
đối lập với Đảng lãnh đạo, lúc đó nhà nước sẽ biến thành cơng cụ của thiểu số
thống trị, nơ dịch và bóc lột nhân dân. Bài học kinh nghiệm lớn nhất đối với
cơng cuộc xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng nước ta 58 năm qua và
cũng là bài học xương máu rút ra từ sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên
Xơ và Đơng Âu là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước.
- Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng thì Nhà nước mới giữ vững được bản
chất giai cấp cơng nhân, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng Đảng
lãnh đạo Nhà nước khơng có nghĩa là Đảng bao biện, làm thay Nhà nước, mà
để phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động sắc bén và hiệu lực trong quản
lý, điều hành Nhà nước, đảm bảo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng
trong cuộc sống. Đảng lãnh đạo nhà nước là lãnh đạo xây dựng Nhà nước thật
sự là cơng cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Chỉ có một
Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, mạnh về đội ngũ cán bộ,
đảng viên, giỏi trong phương thức lãnh đạo thì mới đủ sức lãnh đạo Nhà
nước, xây dựng một Nhà nước vững mạnh về mọi mặt, đủ sức thực hiện
đường lối chủ trương, chính sách do Đảng đề ra. Đảng yếu kém thì khơng thể
có Nhà nước vững mạnh được. Vì thế Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh “Cải
Trang 7


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
cách hoạt động Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với Nhà nước”.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức đồn thể
được thể hiện:
- Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn cho sự phát triển
kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
- Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng thành luật, chính sách cụ thể và tổ chức lãnh đạo nhân dân
thực thi pháp luật Nhà nước.
- Đảng lãnh đạo Nhà nước tổ chức bộ máy tinh gọn và xây dựng đội
ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất năng lực và trí tuệ đáp ứng u cầu
nhiệm vụ.
- Đảng lãnh đạo bằng cơng tác kiểm tra, qn triệt, tổ chức thực hiện
chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng
viên trong các cơ quan Nhà nước làm tham mưu cho Đảng.
- Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đồn thể, các tổ chức xã
hội và nhân dân trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát hoạt động
và bảo vệ Nhà nước.
- Đảng tơn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tích cực sáng tạo và
chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đồn thể; Nhà
nước hỗ trợ tạo điều kiện cho Mặt trận và các đồn thể nhân dân hoạt động có
hiệu quả.

CHƯƠNG II
Q TRÌNH PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ Ở HUYỆN, TỈNH TRONG NHỮNG NĂM QUA
-------------------I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN THỚI
BÌNH, TỈNH CÀ MAU

Là một huyện nơng thơn của tỉnh Cà Mau được thành lập năm 1956,
Thới Bình cách Thành phố Cà Mau ( trung tâm tỉnh ) 27km với diện tích
Trang 8


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
chung 73.995 m2 diện tích thuộc khu vực ngọt hóa bán đảo Cà Mau, được ưu
đãi dòng sơng Phụng Hiệp. Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhiệt độ trung
bình 25OC, thời tiết được chia làm 2 mùa rõ rệt trong năm, mùa mưa từ cuối
tháng 5 đến cuối tháng 11, mùa khơ từ tháng 12 đến tháng 5, lượng mưa cao
nhất từ 300 - 500 mm.Huyện có hệ thống giao thơng thủy, bộ thuận lợi, có
quốc lộ 63 xun ngang nối thành phố Cà Mau đến Rạch Giá - Kiên Giang.
Đường thủy có sơng Trẹm bắt nguồn từ Rạch Giá - Kiên Giang chạy xun
ngang rồi đổ ra biển, giao thơng thủy, bộ từ trung tâm huyện xuống các xã
trong huyện và huyện bạn rất thuận lợi, phục vụ tốt trong việc phát triển kinh
tế - xã hội của huyện.
Thới Bình là một huyện chịu ảnh hưởng rất lớn của hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và Mỹ, là huyện nơng thơn nên trình độ dân trí còn thấp cơ
sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật còn yếu kém, tồn huyện có 26.100 hộ, 136.000
khẩu, trong đó dân tộc Kinh chiếm 68,9%, dân tộc Khơme 29%, dân tộc Hoa
chiếm 2,1% dân số trong huyện; huyện có 9 xã và 1 thị trấn.
Là một huyện nằm ở nơi thuận tiện giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội.
Cộng đồng dân cư ở đây ngồi những nét chung về sinh hoạt văn hóa mang
tính truyền thống của Nam Bộ còn có những đặc thù mang tính sắc thái riêng,
mang những giá trị văn hóa tốt đẹp như các lễ hội của người dân tộc Khơme,
người Hoa, có lối sống hòa hợp giữa ba dân tộc Kinh, Khơme, Hoa. Nếp sống
văn hóa của người dân tộc nói chung là mang đậm bản sắc dân tộc, có lối
sống giản dị chân thật, bình đẳng, thân ái và ln ln giúp đỡ lẫn nhau. Song
bên cạnh cũng còn những mặt hạn chế tiêu cực, lạc hậu như: Sự rườm rà
trong cưới hỏi, ma chay, mê tín dị đoan, cờ bạc... nên từ đó nó ảnh hưởng
khơng nhỏ đến đời sống chính trị - xã hội.
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và các nghị quyết tiếp theo của
huyện đã xác định cơ cấu kinh tế của huyện là nơng nghiệp, tiểu thủ nơng
nghiệp và dịch vụ.
- Về nơng nghiệp: Trong những năm qua đã có sự quan tâm đầu tư
phát triển tương đối tồn diện cả về diện tích và năng suất, trồng trọt và chăn
ni. Tổng sản lượng lương thực đạt 241.866 tấn, vượt 21% so với năm 2002,
lương thực bình qn đầu người 1.688 kg. Thu nhập bình qn đầu người
3,32 triệu đồng, tăng 0,6 lần so với năm 2003, chăn ni có sự chuyển đổi
mạnh về con giống, đàn gia cầm tăng bình qn hàng năm 1,6%, việc ứng
dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi cơ cấu mùa vụ và đưa giống mới vào sản
Trang 9


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
xuất được coi trọng, hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng đồng
bộ, phong trào cải tạo vườn tạp tiếp tục được đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều
mơ hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, tính đến nay tồn huyện có 3.836 ha
sản lượng 21.364 tấn/năm.
- Về tiểu thủ cơng nghiệp và dịch vụ:
+ Tồn huyện có 474 cơ sở với 1.017 lao động tham gia sản xuất đạt
giá trị 52,3 tỷ đồng.Các sản phẩm chủ yếu là xay xát gạo, sản xuất nước đá,
rượu, đồ mộc, nhà máy đường...
- Về thương nghiệp - dịch vụ: Có 2.081 hộ kinh doanh thu hút 3.463
lao động tham gia, tổng mức bán lẻ 137 tỷ đồng.
+ Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng nhất là
thủy lợi, giao thơng, điện nước sạch và các cơng trình xây dựng cơ bản.Tổng
số vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn huyện từ 51 - 60 tỷ
đồng, trong đó vốn ngân sách 50%, còn lại trên hỗ trợ và huy động trong dân.
- Ngân sách - tài chính:
+ Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu u cầu. Riêng năm
2003 tổng thu ngân sách 11,179 tỷ đồng, đạt 129,98% nghị quyết, so cùng kỳ
tăng 65,7%.
+ Nguồn vốn huy động tín dụng 9,5 tỷ tăng 5%, doanh số cho vay 99,9
tỷ, dư nợ tăng 15,9% so với năm 2003 các nguồn thu khác như lao động cơng
ích, quỹ quốc phòng an ninh, thủy lợi phí... có tiến bộ, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Nhìn chung, tốc độ phát triển kinh tế tuy có khá nhưng so với điều kiện
khả năng hiện có của huyện thì chưa đạt u cầu, việc chỉ đạo chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nơng nghiệp chưa mạnh, cơ cấu GDP chuyển dịch chưa đúng
hướng là giảm dần lĩnh vực nơng nghiệp, tăng lĩnh vực cơng nghiệp xây dựng
và dịch vụ. Sản lượng các cây con tăng giảm khơng ổn định còn phụ thuộc
vào giá cả thị trường, ni trồng thủy sản hiệu quả khơng cao, sản xuất cơng
nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp khơng đạt kế hoạch, chất lượng sản phẩm khơng
đủ sức cạnh tranh, chất lượng một số cơng trình xây dựng cơ bản kém, tiến độ
thi cơng chậm do bị động nhiều khâu nhất là việc đền bù giải phóng mặt bằng,
chưa huy động tất cả thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh

Trang 10


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
doanh, cơng tác kiểm tra thanh tra tài chính từng lúc chưa chặt chẽ có mặt
bng lơi dẫn đến một số lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.
- Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cơng tác xóa đói giảm nghèo được
các cấp ủy quan tâm chỉ đạo bằng nhiều biện pháp như giúp vốn, hướng dẫn
cách thức làm ăn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải
quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,4%
năm 2002 còn 10,56% năm 2003, các hoạt động nhân đạo từ thiện được tiếp
tục phát huy.
- Về giáo dục đào tạo: Được tập trung đầu tư và có chuyển biến tích
cực, hàng năm có 30.870 học sinh,1.206 giáo viên ( Trong đó giáo viên đạt
chuẩn 68,9% ), quy mơ ngành học được mở rộng, tỷ lệ trẻ em từ 6 - 10 tuổi
đến trường đạt 95%, cơng tác phổ cập tiểu học chống mù chữ sớm được cơng
nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học xây dựng cơ bản tăng từ 45% năm
2002 lên 85% năm năm 2003 cơ bản đã xóa được lớp học ca ba.
- Cơng tác phòng chống bệnh dịch, bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
được quan tâm, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia. Được bảo hiểm y tế
về một số xã đạt kết quả tốt, phần lớn nhân dân đã ý thức việc sử dụng nước
sạch, vệ sinh mơi trường tồn huyện có 9 xã và 1 thị trấn có bác sĩ , tỷ lệ tăng
dần số từ 2,43% năm 2002 giảm xuống còn 1,64% năm 2003.
- Hoạt động văn hóa, thơng tin, thể dục thể thao có bước phát triển. Đã
có nhiều hoạt động tun truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nâng cao
chất lượng cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa và
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đến nay đã cơng nhận mới 20.659 gia
đình văn hóa, đạt 71,70%; 58,83% tổ văn hóa ; 22,11% ấp văn hóa; 29,60%
đơn vị văn minh. Phong trào “Tồn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ
vĩ đại” thu hút một bộ phận nhân dân thường xun tham gia. Hoạt động
thơng tin truyền thanh đã nâng lên về chất lượng, phục vụ cơ bản u cầu
nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Song lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều bức xúc chậm được giải
quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm ít, một số hộ tái nghèo phát sinh, giải quyết việc
làm chưa vững chắc, một bộ phận nhân dân đời sống còn rất nhiều khó khăn ,
tỷ lệ học sinh bỏ học, học yếu còn cao, nhất là ở trung học cơ sở và trung học
phổ thơng, cơng tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, giáo dục y đức đối
với một số y, bác sĩ chưa chặt chẽ, cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây
Trang 11


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
thiếu được quan tâm thường xun, các tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có
chiều hướng gia tăng nhất là cờ bạc, số đề, tụ tập băng - nhóm gây rối trật
tự...
- Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, nền quốc phòng tồn dân và thế
trận an ninh nhân dân ln được duy trì và phát triển, ln nêu cao tinh thần
cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình ” của các thế
lực thù địch; xây dựng và bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, thực hiện
tốt cơng tác huấn luyện, diễn tập vận hành cơ chế và thực binh cấp huyện, xã,
cơng tác tuyển qn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, hàng năm có 85% số
dân qn được huấn luyện.
- Đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính Trị về
một số nhiệm vụ trọng tâm của cơng tác tư pháp và chỉ thị 12 của Bộ Chính
Trị về tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ, các ngành
Nội chính có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh tun
truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, điều tra xử lý kịp thời các
vụ án điểm, phức tạp.
Tuy vậy, cơng tác quốc phòng an ninh vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là
cơng tác nắm tình hình từng lúc còn lỏng lẻo, bị động việc phối kết hợp giữa
các ngành, các cấp thiếu thường xun, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ
phát triển chưa đều, phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, tình trạng
tranh chấp; khiếu kiện có một số vụ phức tạp kéo dài, ý thức pháp luật của
một bộ phận nhân dân còn hạn chế.
II – Q TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NHẰM PHÁT
HUY VAI TRỊ CỦA ĐẢNG Ở HUYỆN THỚI BÌNH - TỈNH CÀ MAU

1. Cơng tác xây dựng Đảng:
- Tháng 10 năm 1956 trước tình hình thế giới và trong nước có nhiều
thuận lợi, lúc bấy giờ Thới Bình có 5 chi bộ, 2 tổ Đảng và nhiều tổ chức cơ sở
quần chúng lớn mạnh đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chung thống nhất để vừa
làm cầu nối với Tỉnh ủy Cà Mau nhằm tiếp thu chủ trương, truyền đạt lại cho
các chi bộ vừa lãnh đạo phong trào kháng chiến của nhân dân. Xuất phát từ
u cầu nhiệm vụ trên, huyện ủy Thới Bình được thành lập.

Trang 12


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
- Trải qua 48 năm có 9 kỳ đại hội, huyện Đảng bộ Thới Bình đã trưởng
thành về mọi mặt. Hiện nay Đảng bộ Thới Bình có 44 chi Đảng bộ cơ sở và
170 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, chi ủy, với 1.712 đảng viên, trong đó có 124
đảng viên nữ, 130 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 6 đảng viên thuộc tín
đồ các tơn giáo.
- Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ ln quan tâm đến cơng tác xây
dựng Đảng.
- Đảng bộ thường xun tổ chức học tập, qn triệt các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ
Đảng viên, qua đó sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và
đảng viên được nâng lên, đã mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị học tập chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị
quyết TW6 ( lần 2 ) đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao
nhận thức tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống,
tinh thần trách nhiệm, phong cách lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện
tốt ngun tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,
nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của các cấp ủy, các ban Đảng, việc
đánh giá và sử dụng cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, theo hướng tiêu
chuẩn hóa, coi trọng cả việc năng lực lý luận thực tiễn và đạo đức phẩm chất,
qui hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ được quan tâm thường xun, đã qui
hoạch xong cán bộ chủ chốt giai đoạn 2000 - 2005, đưa đào tạo về lý luận
chính trị 305 đồng chí, chun mơn nghiệp vụ quản lý Nhà nước 512 đồng
chí, nhiệm kỳ 1996 - 2001 đã kết nạp được 292 đảng viên, riêng năm 2003 đã
phát triển được 119 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong huyện lên 1.712
đồng chí, cơng tác tự phê bình và phê bình được coi là nội dung cơ bản trong
chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ có 29/44 cơ sở trong
sạch vững mạnh, có 10 khá, 5 yếu; đảng viên phát huy tác dụng ; đảng viên
hạn chế từng mặt. Cơng tác kiểm tra được tăng cường, đã xử lý kỷ luật 01 tập
thể cấp ủy cơ sở và 143 cá nhân vi phạm bằng các hình thức, trong đó có 01
huyện ủy viên ; 13 cấp ủy cơ sở ; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo cán
bộ đảng viên.
2. Cơng tác xây dựng chính quyền:
- Xây dựng chính quyền lớn mạnh chính là làm cho đường lối của
Đảng được thể chế hóa và hiện thực hóa trong đời sống nhân dân.
Trang 13


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
- Trên cơ sở đó Hội đồng nhân dân các cấp từng bước được nâng cao
chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động
của các cơ quan Nhà nước ở địa phương nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật,
tiếp xúc tun truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và có
trách nhiệm trả lời những thắc mắc của cử tri, tổ chức tốt các cuộc bầu cử các
cấp.
- Bộ máy chính quyền các cấp và các Ban ngành cấp huyện thường
xun được củng cố kiện tồn, bảo đảm u cầu quản lý điều hành kinh tế xã
hội ở địa phương, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, biết kết hợp giữa phát
triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt
quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, lãnh
đạo có hiệu quả cơng tác điều tra, truy tố xét xử và các tranh chấp, khiếu tố,
khiếu nại của nhân dân.
3. Cơng tác xây dựng các tổ chức đồn thể chính trị - xã hội:
- Mặt trận tổ quốc: Hiện ngày càng phát huy tốt vai trò tập hợp khối
đồn kết tồn dân, tun truyền phổ biến chủ trương, đường lối chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động tồn dân đồn kết
xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, đồng thời tích cực thực hiện chính
sách dân tộc, tơn giáo của Đảng, Nhà nước.
- Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Được các cấp ủy Đảng
và Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện hoạt động, từ đó các phong trào của
Đồn được nâng lên như : Phong trào “Thanh niên lập nghiệp” ; “Tuổi trẻ giữ
nước” ... Đồn thường xun giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho
đồn viên - thanh niên. Qua đó giới thiệu những đồn viên ưu tú cho Đảng,
nhiệm kỳ qua số lượng đồn viên khơng ngừng phát triển, tổng số đồn viên
2.549 ( tăng 852 đồn viên so với năm 1996 ), chiếm 6,2% so với thanh niên.
Vai trò ảnh hưởng của tổ chức Đồn trong xã hội ngày càng được nâng cao.
- Hội Liên Hiệp Phụ Nữ : Hoạt động của Hội từng bước đi vào đời
sống thiết thực của phụ nữ, thơng qua chương trình chăm lo đời sống, vật chất
tinh thần, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giới nữ, đấu tranh chống những
biểu hiện khơng lành mạnh, xác định đúng vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Qua tổng kết chỉ thị 44 của Ban Bí thư và sơ kết một năm thực hiện nghị
quyết 04 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường cơng tác vận động phụ
Trang 14


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
nữ trong tình hình mới, từ đó chúng ta thấy vai trò vị trí của phụ nữ trong sự
nghiệp cách mạng, đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp của phụ nữ qua
các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và những cuộc vận động lớn
như “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, giúp vốn, giúp kinh nghiệm
trong sản xuất, vượt nghèo khó với tinh thần lá lành đùm lá rách, ni con
khỏe, dạy con ngoan” ... Tổng số hội viên có 6.060 người ( báo cáo năm 2003
của Hội ).
- Hội Nơng Dân : Bộ máy tổ chức Hội được củng cố từ huyện đến cơ
sở. Nơng dân trong huyện đã thi đua học tập và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào đồng ruộng nhất là những tiến bộ về giống cây trồng, vật ni, xây
dựng các phong trào “Sản xuất giỏi” ; “Phong trào xóa đói giảm nghèo” đặc
biệt là phong trào xây dựng nơng thơn mới, đã thu hút nhiều hội viên tham
gia, tổng số hội viên là 5.652 người.
- Hội Cựu Chiến Binh: Đã phát huy tốt truyền thống “Anh bộ đội cụ
Hồ”, ln gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các phong trào hành động cách mạng
ở địa phương, Hội đã đóng góp tích cực trong cơng tác giáo dục truyền thống
cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần quan trọng vào cơng tác xây dựng
chính quyền, đến nay trong tồn huyện có 1.536 hội viên.
- Liên Đồn lao động huyện: Ln làm tốt cơng tác giáo dục bản chất
giai cấp cơng nhân và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ,
cơng nhân viên chức huyện nhà. Ngồi ra còn tổ chức các hội thi tìm hiểu về
Đảng về truyền thống đấu tranh của nhân dân và các chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phát
động phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa,
quỹ vì người nghèo. Tổng số hội viên trong tồn huyện là 1.660 người ( tăng
30,12% so với năm 1996 ).
Rõ ràng, dưới ánh sáng nghị quyết đại hội tồn quốc lần thứ VIII - IX
của Đảng, các nghị quyết Trung ương và sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh và các ban ngành tỉnh, Đảng bộ và qn dân trong huyện đã
phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện
hồn thành nhiệm vụ chính trị mà đại hội lần thứ IX của Huyện Đảng bộ đề
ra.

Trang 15


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
Kinh tế tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là chủ trương tập trung đầu tư
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nơng nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
ni theo hướng sản xuất hàng hóa.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã dồn sức xây
dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nơng thơn, đời sống, vật
chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét, sự nghiệp giáo dục, y tế,
chính sách xã hội có tiến bộ. An ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an
tồn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị khơng ngừng lớn mạnh, lòng tin
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.
Thành quả trên đạt được trước hết là do nhiều chủ trương chính sách
đổi mới của Đảng đúng đắn phù hợp cộng với sự quan tâm chỉ đạo của trên,
sự quyết tâm nỗ lực của tồn Đảng bộ huyện, biết chủ động nắm bắt thời cơ,
khai thác thuận lợi, nêu cao tinh thần đồn kết, tự lực, tự cường, khơng trơng
chờ ỷ lại, tích cực tranh thủ và phối hợp cùng trên tháo gỡ khó khăn, xây
dựng Đảng bộ và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
Các cấp ủy ln quan tâm đến cơng tác vận động quần chúng, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng chính quyền và đồn thể, phát
huy nội lực đồn kết tồn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội IX của
Đảng bộ đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống chính trị ở huyện vẫn còn
bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể : Cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng có làm
nhưng thiếu thường xun, nội dung hình thức chưa phong phú, bộ máy tổ
chức có mặt còn trùng lắp, hiệu quả hoạt động chưa cao, một số tổ chức cơ sở
Đảng yếu kém kéo dài, khắc phục chậm, việc phân tích chất lượng cơ sở
Đảng và đảng viên ở một số nơi chưa đúng thực chất, việc tự phê và phê bình
chưa được quan tâm đến chất lượng, một số bộ phận cán bộ, đảng viên còn
thờ ơ trước những vấn đề mới nảy sinh có liên quan đến cơng tác xây dựng
Đảng, thiếu tu dưỡng rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng dẫn đến nhiều
đảng viên vi phạm kỷ luật, cơng tác kiểm tra của Đảng chưa được tăng cường
đúng mức. Hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nhất là Hội đồng
nhân dân các xã, thị trấn còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện tốt vai trò chức
năng kiểm tra giám sát. Một số thành viên trong Ủy ban nhân dân chưa đảm
đương tốt nhiệm vụ được phân cơng. Việc đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đồn thể chính trị - xã hội chưa thật sự

Trang 16


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
cơ bản, còn lúng túng trước những biến động mới trong xã hội. Đội ngũ cán
bộ chủ chốt trong các đồn thể còn thiếu và yếu.
* Những hạn chế trên là do:
- Năng lực lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của UBND các cấp còn
hạn chế, hoạt động của các đồn thể chính trị xã hội ở cơ sở còn yếu, chưa
vững chắc.
- Một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức sâu sắc quan điểm xây dựng
chỉnh đốn Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm.
- Cơng tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng chưa được quan tâm
đúng mức, chưa chủ động kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng nhằm phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra.
- Việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng
và chương trình cơng tác của Huyện ủy, Đảng ủy, Chi ủy chưa triệt để, chưa
kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm.

CHƯƠNG III
NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY
VAI TRỊ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở
HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

-----------------------I - NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI
TRỊ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở HUYỆN
THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY:

Trang 17


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
Để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở huyện Thới
Bình nhằm tiếp tục thực hiện cơng cuộc đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa,
hiện đại hố, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cơng
tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đồn thể chính trị ở huyện trong
những năm tới cần hướng đến các nội dung sau đây:
1. Xây dựng Đảng bộ:
- Tập trung lãnh đạo đưa cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng đi
vào nề nếp, thường xun và nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng.
- Đổi mới và tiếp tục nâng cao cơng tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh
việc thực hiện qui định 54 về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, đặc
biệt chú ý bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho cán bộ các cơ quan, ban
ngành cấp xã, đầu tư nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đáp ứng
u cầu bồi dưỡng đào tạo cán bộ.
- Nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn kỷ
luật của Đảng, tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị về đạo
đức, lối sống, gương mẫu giữ gìn tư cách người đảng viên Cộng sản, đấu
tranh chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội, bè phái, tham nhũng, lãng phí ... làm
cho tồn Đảng bộ ln ổn định vững vàng và có sức chiến đấu cao.
- Tăng cường cung cấp thơng tin thời sự, chính trị - kinh tế trong và
ngồi nước đến các Chi bộ ở nơng thơn, nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ,
đảng viên góp phần tun truyền, giáo dục phổ biến chủ trương nghị quyết
của Đảng đến tận quần chúng nhân dân.
- Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác phát triển Đảng, chú ý phát triển đảng
viên trẻ, trí thức, nữ, dân tộc Khơme và cán bộ y tế, giáo dục. Đặc biệt coi
trọng chất lượng đảng viên mới, kịp thời và mạnh dạn thanh lọc những đảng
viên thối hóa biến chất.
- Thường xun tự phê bình và phê bình nghiêm túc theo tinh thần nghị
quyết TW 6 ( lần 2 ) khóa 8 và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực
hiện qui định lấy ý kiến phê bình góp ý của tổ chức Đảng nơi cư trú và quần
chúng trong cơ quan đối với cán bộ, đảng viên, chỉ đạo tốt hơn cuộc vận động
xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đến năm 2005 có

Trang 18


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
90% các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, còn lại
khá, khơng có trung bình và yếu kém.
- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền, các đồn
thể, cán bộ xã, thị trấn gắn với cơng tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm tiêu
chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chính trị, chú trọng sự vững vàng, bản lĩnh và trẻ
hóa đội ngũ cán bộ kế cận. Coi trọng cơng tác qui hoạch đào tạo bồi dưỡng,
đề bạt, bố trí sắp xếp cán bộ một cách đúng đắn với năng lực sở trường nhất
là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, bảo đảm ngun tắc tập trung dân chủ
đi đơi với phát huy trách nhiệm cá nhân trong cơng tác cán bộ. Giữ gìn và
nâng cao chất lượng sinh hoạt thường lệ của các Chi bộ, tổ chức đưa đảng
viên tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trú. Khắc phục sự bng lỏng vai trò hạt
nhân lãnh đạo của các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
- Kết hợp chặt chẽ cơng tác kiểm tra của Đảng với cơng tác thanh tra
của Nhà nước, thanh tra nhân dân. Tăng cường cơng tác kiểm tra của cấp ủy,
sử dụng các Ban Đảng để tổ chức thường xun việc kiểm tra. Bảo đảm sự
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy trong tất cả các lĩnh vực, các cơ quan ban
ngành. Các xã, thị trấn trong huyện ngăn ngừa tình trạng mất đồn kết, bảo
đảm tính kỷ luật, kỷ cương thống nhất trong Đảng, thường xun kiểm tra
cơng tác tài chính của Đảng, tài chính các đơn vị, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn
các hiện tượng tiêu cực.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên các mặt
sau đây:
+ Kiểm tra việc xây dựng nội dung qui chế hoạt động của các cơ quan,
đơn vị, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đồng thời thường xun
theo dõi việc thực hiện qui chế của các cơ quan đơn vị.
+ Giữ vững được định kỳ làm việc giữa cấp ủy với các đồn thể, các
khối văn hóa, kinh tế, nội chính ... để kịp thời nắm tình hình và xử lý những
vấn đề mới nảy sinh. Cải tiến việc xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ
đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy, thường xun kiểm tra
việc thực hiện, kịp thời khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn những lệch lạc,
tháo gỡ những khó khăn giúp các ngành, các địa phương thực hiện có kết quả
các chương trình, kế hoạch đề ra.
+ Bám sát cơ sở, hiểu đúng tình hình tổ chức cán bộ và người lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị, nắm chắc từng cơng việc một cách cụ thể, khắc phục tác
Trang 19


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
phong chung chung đại khái, coi trọng trí tuệ tập thể để có biện pháp, phương
pháp chỉ đạo phù hợp.
+ Kết hợp chặt chẽ giữa cơng tác trọng tâm đột xuất với các nhiệm vụ
thường xun lâu dài và chương trình thực hiện các nghị quyết của Trung
ương. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hợp lý đến nơi, đến chốn, có sơ kết, tổng
kết một cách khoa học, khắc phục tình trạng làm việc này, bỏ việc kia.
+ Thường xun củng cố mối quan hệ với nhân dân, tích cực nắm bắt
dư luận xã hội, ý kiến nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp
thời phân tích và có biện pháp xử lý thích hợp, nhất là những dư luận, diễn
biến tư tưởng liên quan đến việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2. Xây dựng chính quyền:
- Tập trung nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân
dân, UBND huyện, xã, thị trấn theo hướng thực hiện ngày càng đầy đủ và
hiệu quả hơn về nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của pháp luật, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
- Đổi mới việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân từ huyện đến cơ
sở tạo điều kiện để các đại biểu, các ban của Hội đồng nhân dân thực hiện tốt
thẩm quyền quyết định, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp.
Nghiên cứu các hình thức tổ chức để nhân dân có thể theo dõi trực tiếp các kỳ
họp Hội đồng nhân dân.
- Thực hiện chế độ họp báo định kỳ giữa thường trực Hội đồng nhân
dân huyện với Chủ tịch - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và giữa Thanh tra
huyện với Tư pháp các xã, thị trấn trong huyện.
- Điều chỉnh bổ sung qui chế làm việc, bảo đảm sự kiểm sốt của
UBND nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Tăng cường kiểm tra, kiểm
sốt quản lý việc phân phối, sử dụng có hiệu quả vốn trong sản xuất và xây
dựng quản lý tài sản cơng, ngăn ngừa phát sinh tham nhũng, tiêu cực ... đối
với cơ quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Tích cực thực hiện các hướng dẫn về cải cách hành chính, cải tiến chế
độ tiếp dân nhất là thái độ ứng xử, giải quyết nhanh chống các u cầu về thủ
tục giấy tờ, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của nhân dân và kiểm tra việc thực
hiện vấn đề này ở cấp dưới, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện các quyết định
Trang 20


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
xử lý có hiệu lực khơng để kéo dài, khắc phục tình trạng cấp trên chỉ đạo cấp
dưới khơng thực hiện, xem thường kỷ cương pháp luật.
- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức
Nhà nước, đề cao trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với cấp
dưới, của các cấp chính quyền đối với mọi cơ quan tổ chức theo qui định của
pháp luật.
- Thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội với
nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm sự ổn định của q trình phát triển
kinh tế - xã hội.
- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ
quan, đơn vị đặc biệt là các xã, thị trấn, củng cố trật tự pháp luật, pháp chế
trong quan hệ giữa Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan trực thuộc và Ủy
ban nhân dân xã, thị trấn, nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế - xã hội bằng
pháp luật góp phần hình thành pháp chế xã hội chủ nghĩa.
3. Xây dựng các đồn thể và cơng tác vận động quần chúng:
- Tập trung sắp xếp kiện tồn Ban dân vận và các đồn thể từ huyện
đến cơ sở, tăng cường đào tạo cán bộ, tạo ra sự chuyển biến mới trong cơng
tác vận động quần chúng, tạo mọi điều kiện để bộ phận này hoạt động tốt
hơn.
- Củng cố Cơng đồn cơ sở, coi trọng cơng tác giáo dục ý thức giai cấp,
nâng cao trình độ chính trị cho đồn viên trong các cơ quan, xí nghiệp chú ý
xây dựng Cơng đồn trong các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng nhiều lao
động, tăng cường vai trò Cơng đồn trong việc giám sát và tham gia, quản lý
cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền, lợi chính đáng
của cơng nhân viên chức và lao động.
- Thường xun giáo dục chính trị tư tưởng cho đồn viên, hội viên bồi
dưỡng lòng u nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường và
truyền thống anh hùng của q hương, nâng cao chất lượng đồn viên, hội
viên. Mở rộng việc học tập, hình thành khối đồn kết rộng rãi các tầng lớp
nhân dân, xây dựng tổ chức và lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc,
tơn giáo, khu vực kinh tế ngồi quốc doanh, tăng cường quản lý nhân rộng
loại hình hoạt động tốt, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, phát huy quyền làm

Trang 21


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
chủ và sức mạnh của nhân dân, đề cao cảnh giác khơng để kẻ xấu lợi dụng
xúi giục kích động, gây chia rẽ, mâu thuẫn làm mất ổn định xã hội.
- Chuyển trọng tâm cơng tác quần chúng vào mục tiêu chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là cơng tác xóa đói, giảm
nghèo thơng qua việc chăm lo lợi ích thiết thực mà giáo dục, khơi dậy lòng
nhiệt tình cách mạng, khai thác tiềm lực của nhân dân trong tham gia các
phong trào hành động cách mạng của địa phương.
- Đổi mới hoạt động mặt trận và các đồn thể theo hướng sát dân, sát
cơ sở và chất lượng thực sự của phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động
Chi đồn, Chi hội, khắc phục phương thức hoạt động theo kiểu hành chính
( chỉ ở cơ quan, nặng giấy tờ, hội họp ). Tăng cường và mở rộng hoạt động xã
hội, từ thiện, nhân đạo, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống theo
truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc.
- Coi trọng việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các đồn thể với
cấp ủy, chính quyền và các tổ chức xã hội, nhân đạo các nhà tài trợ... để tăng
thêm nguồn lực cho cơng tác quần chúng.Tích cực tham gia cơng tác xây
dựng Đảng, chính quyền góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của
huyện.
II - NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRỊ
LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở HUYỆN
THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng
chống chủ nghĩa cá nhân:
- Đảng bộ thực hiện nghiêm túc chế độ học tập chủ nghĩa Mác - Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng quy định về chế độ học tập lý luận
chính trị trong Đảng, học để càng tin và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh. Phải hiểu được đây là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam
cho hành động của Đảng; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu
khơng thay đổi của Đảng và nhân dân ta. Từ đó ra sức thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ IX của Đảng, nghị
quyết đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết lần thứ IX của Đảng
bộ Thới Bình đề ra. Chống lối học cốt chỉ lấy được bằng cấp, học để “trả nợ”.

Trang 22


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
- Các cấp ủy, chi bộ và đảng viên có định kỳ kiểm điểm về nâng cao
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng cơ hội, thực
dụng, thực hiện thường xun, có hiệu quả tự phê bình và phê bình trong sinh
hoạt Đảng theo tinh thần nghị quyết TW 6 ( lần 2 ) khóa VIII và các nghị
quyết tiếp theo của Đảng.
- Các cấp ủy, chi bộ tổ chức hướng dẫn và kiểm tra Đảng viên học tập,
khơng ngừng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chun mơn, nghiệp vụ
kiến thức lãnh đạo, quản lý và vận động nhân dân phát huy vai trò tiền phong
gương mẫu. Mọi Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, điều lệ,
nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, thi hành kỷ luật nghiêm khắc
mọi vi phạm về ngun tắc, nhất là đối với những vấn đề quan điểm, đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Trong các hoạt động kinh tế đảng viên
phải chấp hành đúng pháp luật của nhà nước và các quy định của Đảng, giữ
gìn bản chất người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
2. Tiếp tục đổi mới cơng tác cán bộ:
- Từ nay đến hết năm 2005, huyện xây dựng đội ngũ cán bộ mà trước
hết là cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý ở huyện, xã, thị trấn vững vàng về
chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức
và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín
nhiệm.
- Vận dụng sáng tạo cơ chế và các chính sách phát hiện, tuyển chọn,
đào tạo bồi dưỡng, trọng dụng những người hiền tài đã qua rèn luyện thử
thách trong cơng tác học tập và lao động, qua các phong trào hành động cách
mạng của quần chúng ở địa phương, đơn vị. Thực hiện đúng đắn ngun tắc
Đảng thống nhất lãnh đạo. Cơng tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đơi
với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ
thống chính trị. Về cơng tác cán bộ phải làm tốt cơng tác quy hoạch và tạo
nguồn cán bộ cho huyện và cơ sở.
3. Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng:
- Các Đảng bộ, Chi bộ ở cơ sở đều là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối
với chính quyền, đồn thể, các tổ chức kinh tế và tầng lớp nhân dân ở cơ sở.
Đây là nơi xuất phát, là nơi tổ chức thực hiện đường lối chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy tổ chức cơ sở Đảng phải nâng
cao tính giáo dục, lãnh đạo và ra sức chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh
Trang 23


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
hoạt chi bộ, giữ gìn sự đồn kết thống nhất ý chí và hành động trong nội bộ,
phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và giữ mối quan hệ mật thiết với quần
chúng.
- Làm tốt cơng tác phát triển Đảng theo tiêu chuẩn quy định, coi trọng
chất lượng khơng chạy theo số lượng. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất
lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đánh giá đúng thực chất, khắc
phục tình trạng đánh giá còn nể nang, dễ dãi, phấn đấu đến hết năm 2005 có
90% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” ( Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện Thới Bình lần thứ IX trang 19).
4. Kiện tồn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng đối với hệ thống chính trị:
- Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đến sinh hoạt của Ban Chấp
Hành, Ban Thường Vụ huyện ủy trong cơng tác cán bộ và trong việc đề ra
nghị quyết, chủ trương nhiệm vụ để các quyết định thực sự là sản phẩm kết
tinh trí tuệ của tập thể Đảng viên và cấp ủy viên.
- Từng Đảng bộ, chi bộ phải giữ gìn sự đồn kết thống nhất trong tập
thể lãnh đạo. Đối với những cấp ủy, đảng viên vi phạm ngun tắc tập trung
dân chủ; cán bộ lãnh đạo độc đốn, chun quyền kéo bè, kéo cánh, gây mất
đồn kết nội bộ thì Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Huyện Ủy phải chỉ đạo
làm rõ đúng, sai, xử lý nghiêm những đồng chí có khuyết điểm. Kiện tồn tổ
chức cán bộ gắn với cải cách đổi mới bộ máy của các cơ quan Nhà nước và
các đồn thể chính trị - xã hội ( theo tinh thần nghị quyết trung ương 7 khóa
VIII ). Bảo đảm thật tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân
lao động làm chủ”, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
III - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để phát huy và thực hiện có hiệu quả những phương hướng, giải pháp
nêu trên. Tơi xin kiến nghị với các cấp lãnh đạo cần tập trung giải quyết
những vấn đề cụ thể sau:
1. Đối với Trung Ương:
- Đảng, Nhà nước sớm ban hành các chế độ chính sách đãi ngộ thỏa
đáng hơn cho cán bộ cơng tác ở các cơ quan đồn thể và cơ sở, kể cả chế độ
khi được Đảng, Nhà nước phân cơng đi bồi dưỡng và đào tạo ở các trường từ

Trang 24


Tiểu luận tốt nghiệp
Cao cấp lý luận chính
trò
tỉnh, Trung ương vì các đối tượng này đồng lương khơng đảm bảo cho sinh
hoạt, học tập.
2. Đối với tỉnh:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét vận dụng nâng mức tiền hỗ trợ, tiền ăn,
tiền mua tài liệu cho số sinh viên đang học ở các trường Trung ương, vì so với
giá cả hiện nay thì quy định trên khơng còn phù hợp.
3. Đối với huyện:
- Cần tạo mọi điều kiện và có chế độ chính sách hợp lý để đưa đi đào
tạo bồi dưỡng chính trị, chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở
cơ sở nhất là những đồng chí còn trẻ có triển vọng và đội ngũ kế cận.

KẾT LUẬN
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở huyện
Thới Bình tỉnh Cà Mau là một u cầu tất yếu khách quan của sự nghiệp cơng
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó vừa có ý nghĩa về lý luận thực tiễn trong việc
xây dựng hệ thống chính trị vừa đáp ứng u cầu trước mắt và lâu dài đối với
việc xây dựng phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và chi đảng bộ cơ sở trong việc thực hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở huyện
nhà.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta :”Đảng ta là một Đảng
cầm quyền ”, Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tơn trong và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Dựa vào nhân
dân để xây dựng Đảng, đồn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp
cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ
thống ấy. Đảng lãnh đạo tơn trọng và phát huy vai trò của nhà nước, mặt trận
tổ quốc Việt Nam và các đồn thể chính trị - xã hội, hoạt động trong khn

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×