Tải bản đầy đủ

Cau hoi on tap nhung nguyen ly co ban

NỘI DUNG ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC MÁC –LÊNIN
Dùng cho học viên Cao học chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học
bộ môn Giáo dục Chính trị khoá 18 tại Trường Đại học Gài Gòn
1. Ý nghĩa triết học của chủ đề Đại hội XI của Đảng.
2. Quá độ lên CNXH ở nước ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
3. Cơ sở triết học để Đảng ta đưa ra 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa
mà nhân dân ta xây dựng.
4. Cơ sở triết học của luận điểm “vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước”
trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng.
5. Định hướng về xây dựng và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất từ năm 1991 đến 2011
của Đảng.
6. Nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
7. Đại hội XI của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho giai đoạn
2011-2015.
8. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
9. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển
kinh tế theo tinh thần Đại hội XI của Đảng.
10.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển

nhanh giáo dục và đào tạo.
11.Những giải pháp để đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
12.Những vấn đề toàn cầu cấp bách.
13.Xã hội học tập.
14.Phản biện xã hội.

Giảng viên phụ trách

TS. Bùi Văn Dũng
0902091969
tsbuidung@yahoo.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×