Tải bản đầy đủ

Kỹ thuật phục vụ bàn tại Nhà hàng Baguette Chocolate 2020

SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA
NGHÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG


BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: KỸ THUẬT PHỤC VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG
BAGUETTE & CHOCOLAT

Họ và tên học sinh

:

THÈN THỊ SÂM

Lớp

:

QT 14


Chuyên nghành

:

Quản trị nhà hàng khách sạn

Giáo viên hƣớng dẫn :

HỒ THỊ HỒNG HẠNH


Mục lục
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... 1
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................... 2
CHƢƠNG I: ....................................................................................................... 3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ HÀNG BAGUETTE & CHOCOLAT ........... 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển. .......................................................... 3
II. Giới thiệu về nhà hàng Baguette & chocolat ........................................ 3
1.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà hàng Baguette & chocolat. .......... 5
1.1. Sơ đồ bố trí của các bộ phận ......................................................... 5

1.2. Vị trí chức năng của từng bộ phận................................................ 5
2. Cơ cấu lao động của nhà hàng Baguette chocolat ........................... 9
3.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng Baguette & chocolat. .......... 9

CHƢƠNG II: ................................................................................................... 10
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG
BAGUETTE & CHOCOLAT .......................................................................... 10
I. Vị trí làm việc và công việc thực tập tại nhà hàng Baguette & chocolat.
10
1.

Công việc tại của nhân viên phục vụ .............................................. 10
1.1. Khu vực Inside. ............................................................................ 10
1.2. Khu vực Outside .......................................................................... 111.3. Food, kit ........................................................................................ 11
2. Công việc của Manager. ................................................................. 11
3.

Công việc của nhân viên Bar .......................................................... 12

4. Công việc Hostess. ........................................................................... 12
II. Kỹ thuật phục vụ bàn tại nhà hàng Baguette chocolat....................... 12
1.

Kỹ năng vệ sinh nhà hàng............................................................... 12
1.1. Vệ sinh phòng ăn và nơi làm việc. ............................................... 12
1.2. Vệ sinh trang thiết bị ,dụng cụ ăn uống. ..................................... 13

1.3. Vệ sinh thức ăn trong khi phục vụ. ............................................. 13
2. Kỹ năng Chuẩn bị nhà hàng. .......................................................... 13
3.
4.

Các kiểu bày bàn. ............................................................................ 14
Kĩ năng chăm sóc khách hàng ........................................................ 15
4.1. Chào đón và mời khách ngồi. ...................................................... 15
4.2. Giới thiệu thực đơn và tiếp nhận yêu cầu gọi món. .................... 15
4.3. Chuyển phiếu yêu cầu vào các bộ phận. ..................................... 16


4.4. Nhận món ăn ,đồ uống từ các bộ phận bếp bar. ......................... 16
4.5. Phục vụ khách ăn uống. ............................................................... 16
5.

Kỹ năng các kiểu phục vụ. .............................................................. 17
5.1. Kỹ năng phục vụ kiểu đĩa. ........................................................... 17
5.2. Kỹ năng phục vụ kiểu tiệc món Á. .............................................. 17

6.
7.

Kỹ năng thu dọn bàn ăn. ................................................................ 18
Kỹ năng thanh toán......................................................................... 18

8. Kết thúc ca làm việc và giao ca tại nhà hàng. ................................ 18
III. Thuận lợi và khó khăn tại vị trí thực tập trong nhà hàng ............... 19
1.

Thuận lợi ......................................................................................... 19

2. Khó khăn ......................................................................................... 19
CHƢƠNG III: ................................................................................................ 20
ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................... 20
I. Những điểm phù hợp và chƣa phù hợp giữa chƣơng trình đào tạo
với hoạt động thực tế tại nhà hàng. ........................................................ 20
1.
2.

Những điểm phù hợp. ..................................................................... 20
Những điểm chƣa phù hợp. ............................................................ 20

II.

Đề xuất và giải pháp........................................................................ 21

1.
2.

Đề xuất đối với nhà hàng Baguette & chocolat . ........................... 21
Đề xuất với nhà trƣờng ................................................................... 21

KẾT LUẬN ...................................................................................................... 22


LỜI CẢM ƠN
Thời gian trôi đi thật nhanh, chúng em những Sinh viên sắp phải kết thúc
khóa học, sắp phải rời xa mái trƣờng quen thuộc để bắt đầu con đƣờng lập
nghiệp của mình. Và chúng em những ngƣời phục vụ, quản lí tƣơng lai nhận
thức đƣợc rằng nghề mà mình đã chọn không hề nhẹ nhàng, nhƣng với tất cả
lòng yêu nghề và sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô Trƣờng trung cấp Kinh tế
du lịch – Hoa sữa chúng em đã tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
Qua đây em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với cô giáo Hồ
Thị Hồng Hạnh, cô Hà, anh Trịnh Tuấn Anh và các thầy cô trong BGH nhà
trƣờng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em suốt thời gian học và thực tập trong
quá trình giảng dạy và học tập tại trƣờng.
Đặc biệt em xin đƣợc cảm ơn cô giáo Hồ Thị Hồng Hạnh đã hƣớng dẫn
tận tình giúp em trong quá trình học và hoàn thành đƣợc báo cáo thực tập này.
Một lần nữa em xin đƣợc cảm ơn anh Trịnh Tuấn Anh và cô Hà đã tích cực giúp
đỡ em trong quá trình thực tập tại nhà hàng Baguette & chocolat.

SINH VIÊN
THÈN THỊ SÂM

SVTT: Thèn Thị Sâm

1


LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kì nền kinh tế thế giới đang phát triển một cách nhanh chóng
và Du lịch đƣợc nhiều nƣớc chọn làm nghành kinh tế mũi nhọn, nhận thấy tầm
quan trọng của Du lịch, đồng thời để theo kịp xu hƣớng phát triển của thế giới
thì Việt nam cũng đã xác định Du lịch là nghành kinh tế mũi nhọn. Trên thực tế,
Du lịch đã đem lại cho nƣớc ta một nguồn thu ngoại tệ lớn, vì thế Du lịch đƣợc
mạnh danh là nghành công nghiệp không khói.
Việt nam là một nƣớc có nhiều bản sắc văn hóa dân tộc và nguồn tài
nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Vì vậy mỗi năm lƣợng khách Du lịch
đến với Việt nam ngày càng đông hơn, để đắp ứng đƣợc nhu cầu không thể thiếu
của du khách thì nhiều nhà hàng, khách sạn đã đƣợc xây dựng.
Ngoài dịch vụ lƣu trú thì nhu cầu ăn uống là một trong những nhu cầu
không thể thiếu trong cuộc sống của con ngƣời. Đời sống của con ngƣời ngày
một nâng cao, đòi hỏi phải đắp ứng đầy đủ và đa dạng hơn về nhu cầu ăn uống
của họ. và hàng loạt nhà hàng đã đƣợc ra đời với nhiều quy mô khác nhau, nhiều
sản phẩm phong phú, đa dạng nhằm phục vụ đƣợc nhiều đối tƣợng khách và
mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp nói riêng và nghành dịch vụ nói
chung.
Trong quá trình kinh doanh của bất kỳ nhà hàng nào, để có đƣợc sự
thành công và mang lại sự hấp dẫn cho khách hàng, yếu tố quan trọng là đội ngũ
nhân viên phục vụ và cách thức chế biến món ăn, ở đây phải nói đến vai trò của
ngƣời nhân viên phục vụ trong nhà hàng, họ là những ngƣời trực tiếp, tiếp xúc
và phục vụ khách ăn uống, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho nhà hàng.
Đất nƣớc càng phát triển thì nhu cầu của con ngƣời càng cao, khi đến với
một nhà hàng họ muốn đƣợc ăn ngon và phục vụ tốt. Trƣớc những yêu cầu đó
thì nhà hàng cần phải tổ chức nhiều các loại hình kĩ thuật phục vụ để có thể thu
hút đƣợc khách đến với nhà hàng. Xuất phát từ những vấn đề đó và kết hợp với
quá trình thực tập tại nhà hàng Baguette & chocolat em quyết định chọn đề tài
“Kĩ thuật phục vụ bàn trong nhà hàng khách sạn” để làm báo cáo thực tập tốt
nghiệp cho mình.
SVTT: Thèn Thị Sâm

2


CHƯƠNG I:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ HÀNG BAGUETTE & CHOCOLAT
I.

Lịch sử hình thành và phát triển.

- Tên gọi: Trƣờng trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa.
- Địa chỉ: 1118 Nguyễn Khoái, tổ 1, P. Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội.
Trƣờng trung cấp Kinh tế - Du lịch
Hoa Sữa đƣợc thành lập năm 1994 bởi một
số thầy cô nghỉ hƣu và nhà giáo ƣu tú
Phạm Thi Vi một ngƣời con của Hà Nội, đã
có những cống hiến đƣợc nhà nƣớc công
nhận. Sau khi nghỉ hƣu, với tâm huyết của
ngƣời đã gắn bó 30 năm với sự nghiệp
trồng ngƣời, Bà không dừng lại mà cùng những ngƣời bạn cùng chí hƣớng tiếp
bƣớc xây dựng lên ngôi trƣờng mang tên “Trƣờng nữ công tƣ thục Hoa Sữa”.
Ngôi trƣờng hoạt động với sứ mệnh giúp các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
và khuyết tật trên khắp Việt Nam có cơ hội học nghề, tạo dựng cuộc sống độc
lập, bình đẳng và đƣợc coi trọng trong xã hội. Những ngành nghề và trƣờng đào
tạo để phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế và dễ dàng kiếm việc làm
làm sau khi ra trƣờng, những ngành nghề mà trƣờng đào tạo bao gồm: Kỹ thuật
chế biến món ăn Á, Âu; Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn; Nghề bánh mì, bánh
ngọt (Trung cấp sơ cấp); Nghiệp vụ buồng, phòng; nghiệp vụ lễ tân; nghề may
thêu.
II. Giới thiệu về nhà hàng Baguette & chocolat
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, hiện nay Baguette &
chocolat đã trở thành một nhà hàng điển hình của trƣờng hoa sữa và là một trong
những nhà hàng thực hành dành cho học sinh của trƣờng.
Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà
Nội( Bảo tàng dân tộc học Việt Nam).

SVTT: Thèn Thị Sâm

3


Nhà hàng nằm trong
khuôn viên của Bảo tàng
Dân tộc học Việt Nam nên
nhà hàng mang phong cách
kiến trúc hòa hợp tuyệt vời
với khuân viên bảo tàng, nhà
hàng có không gian yên tĩnh
tách biệt với thế giới bên
ngoài ồn ã. Không gian của
nhà hàng rộng và thoáng dễ dàng cho việc phục vụ tiệc của các đoàn tour. Khu
nhà hàng có sức chứa khoảng 150 khách đến 180 khách, với hệ thống ánh sáng
hài hòa, bên vƣờn cây xanh mát chắc chắn sẽ làm hài lòng khách khi đến với
nhà hàng.
Nhà hàng là một quần thể không gian mở, đƣợc bày trí đang xen giữa
truyền thống và hiện đại nhằm tạo ra sự đa dạng về không gian cho những nhu
cầu khác nhau của khách. Với địa điểm thuận lợi, nhà hàng là nơi gặp gỡ của
các thực khách đến từ các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau trên thế giới đã
tạo ra một môi trƣờng cho học sinh thực hành ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.
Với tổng diện tích khoảng 500 mét vuông, khu nhà với nhiều kiểu trang trí độc
đáo từ cửa vào đến nơi phục vụ. Nhà hàng hoạt động theo quy mô vừa và nhỏ,
cơ cấu tổ chức nhân sự đơn giản đƣợc chia làm 4 khu vực phục vụ chính:
Outside: Phục vụ Alacarte, chủ yếu phục vụ khách thăm quan.
Inside1: Phục vụ Alacarte, tiệc (Sức chứa tối đa khoảng 50 pax)
Inside2: Phục vụ tiệc, cơm nhân viên bảo tàng (Sức chứa khoảng 50 đến
70 pax).
Quầy Bar: Phục vụ đồ uống (Trà, cà phê, nƣớc ép, sinh tố, cocktail,
mocktail,…)
Thực đơn của nhà hàng đa dạng, giá cả phù hợp, với những món ăn
truyền thống của các vùng miền Việt Nam Nam (Chả cá Hà Nội, nem nƣớng
Huế, bún bò Nam Bộ,…), ngoài ra còn có một số món ăn của các nƣớc châu Âu
SVTT: Thèn Thị Sâm

4


(Spaghetti, sandwich, pizza,…). Nhiều loại đồ uống khác nhau phù hợp cho tất
cả các lứa tuổi ( Nƣớc ép, bia, cà phê...)
Và điều đặc biệt hơn là nhà hàng có cô bếp trƣởng là cô Hoàng Châu
thủy với 10 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề nên mọi nguyên liệu thay đồ ăn
đƣợc cô kiểm tra cẩn thận khi nhận và cho ra để phục vụ khách để đảm bảo tốt
nhất mọi yêu cầu của khách khi đến với nhà hàng.
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà hàng Baguette & chocolat.
1.1. Sơ đồ bố trí của các bộ phận

Ban giám hiệu

Giám sát

Bar
trưởng

Nhân viên
bar

Trưởng
nhóm
bàn

Bếp trưởng

Thu
ngân


thuật

Nhân viên
bếp

Nhân viên
bàn

1.2. Vị trí chức năng của từng bộ phận
 Ban giám hiệu:
Khác với cơ cấu tổ chức của các nhà hàng thông thƣờng khác với quản
lý nhà hàng là ngƣời đứng đầu, thì tại nhà hàng Baguette & chocolat nhà hàng
thực hành của trƣờng Hoa Sữa, thì ngƣời đứng đầu và chịu hoàn toàn trách
nhiệm về hoạt động kinh doanh của nhà hàng trƣớc pháp luật chính là ban giám
hiệu. Tuy không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, nhƣng ban giám

SVTT: Thèn Thị Sâm

5


hiệu là ngƣời xây dựng và hoạch định chiến lƣợc, tham gia kiểm tra, giám sát
với các công việc cụ thể nhƣ sau:
- Tƣ vấn, duyệt thực đơn nhà hàng, quầy bar.
- Lên kế hoạch, kiểm soát nhập nguyên liệu, đồ uống.
- Tao điều kiện cho quá trình sản xuất, chế biến, quản lý việc sử dụng tiêu
hao vật chất, nguyên liệu.
- Tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm, lập kế hoạch nghiên cứu và tiếp cận
thông tin, tìm hiểu nhu cầu của khách để giới thiệu các sản phẩm của bộ
phận, xây dựng các chƣơng trình Tiếp thị quảng cáo nhằm tƣ vấn kích
thích tiêu dùng của khách. Nắm vững ngân sách, quản lý chặt chẽ doanh
thu và chi tiêu của bộ phận, hạch toán lỗ lãi của hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình phục vụ, tổ chức quản lý.
- Chỉ đạo tổ chức kinh doanh.
- Vạch ra mục tiêu kinh doanh, tổ chức hoạt động quản lý kinh doanh lấy
phục vụ khách làm trung tâm, lấy chất lƣợng quốc tế làm tiêu chuẩn.
- Giữ quan hệ rộng rãi với các giới ngoài xã hội, thực hiện công tác phối
hợp nội bộ nhà hàng.
 Giám sát nhà hàng
Giám sát nhà hàng là ngƣời phối hợp với ban giám hiệu thực hiện các
chế độ quản lý đảm bảo chất lƣợng dịch vụ tốt, do vậy chức năng nhiệm vụ của
giám sát nhà hàng nhƣ sau :
- Lập bảng phân công công việc cho từng ca làm việc của bộ phận phục vụ
bàn, điều động và phối hợp với các nhân viên trong bộ phận, đảm bảo
phục vụ các nhu cầu ăn uống của khách.
- phân công công việc cho từng nhân viên, trực tiếp điều khiển toàn bộ
công việc phục vụ khách trong nhà hàng.
- Hằng ngày kiểm tra phòng ăn và vệ sinh cá nhân của nhân viên trong bộ
phận.
- Thực hiện các công việc quản lý về tài sản và các trang thiết bị, tƣ vấn và
dự trù việc mua sắm cho quản lý nhà hàng. Quản lý việc sử dụng các
SVTT: Thèn Thị Sâm

6


hàng hóa và vật tƣ, tránh thất thoát cho nhà hàng, thực hiện tốt các công
việc kiểm kê bổ sung dụng cụ trong nhà hàng.
- Nhắc nhở và hƣớng dẫn các nhân viên phục vụ đảm bảo phục vụ khách
với chất lƣợng tốt nhất, quản lý tốt các công việc phục vụ giải quyết các
khiếu nại và yêu cầu của khách.
- Kiểm tra tình hình chấp hành quy chế, điều lệ của nhân viên trong bộ
phận.
- Thống kê tình hình tiêu thụ hàng ngày, định kỳ làm báo cáo cho lãnh đạo,
đề xuất và nghiên cứu các biện pháp thực hiện giúp ban giám hiệu.
 Trƣởng nhóm bàn
- Phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên trong bộ phận.
- Kiểm tra vệ sinh phòng ăn, trang phục ,diện mạo của nhân viên.
- Hƣớng dẫn nhân viên phục vụ tốt công việc đảm bảo đúng t chuẩn mực .
- Giới thiệu thực đơn linh hoạt ,xử lý các tình huống của khách .
- Nhắc nhở nhân viên sử dụng ,bảo quản trang thiết bị vật tƣ tốt.
- Trợ giúp Giám sát nhà hàng thực hiện tốt công việc phục vụ khách.
- Chịu trách nhiệm điều khiển một nhóm nhân viên.
 Bar trƣởng
- Bar trƣờng là vị trí đảm nhận công việc quản lý các hoạt động pha chế
trong khu vực quầy bar của nhà hàng.
- Đào tạo và hƣớng dẫn về kỹ năng ,tác phong ,quy trình làm việc ,tiêu
chuẩn phục vụ của nhân viên bar.
- Giám sát việc chuẩn bị, trình bày và cải tiến sản phẩm đồ uống.
- Theo dõi khu vực quầy bar : vệ sinh ,cách trình bày, sắp xếp tiêu chuẩn
bar.
- Sắp xếp công việc cụ thể, phù hợp cho nhân viên bar.
- Ghi nhận các góp ý để cải thiện dịch vụ sản phẩm.
- Đảm bảo các thủ tục,giấy tờ liên quan cần thiết trong bar.
 Bếp trƣởng
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách vận hành gian bếp.
SVTT: Thèn Thị Sâm

7


- Quản lý hàng hóa trong bếp.
- Quản lý công việc và nhân viên bếp.
- Phụ trách đào tạo kỹ năng và lên kế hoạch đào tạo trung.
- Phụ trách kế hoạch chi tiêu và đặt hàng trong bếp.
 Nhân viên bếp
Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên bếp:
- Làm vệ sinh trong khu vực bếp.
- Trực tiếp nấu các món ăn theo order dƣới sự giám sát của giáo viên bếp .
- Cuối giờ dọn dẹp vệ sinh trong khu vực bếp.
 Nhân viên bàn
Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên bànnhƣ sau :
- Thực hiện các công việc bị dụng cụ vụ.
- Làm tốt các công việc vệ sinh trong bộ phận.
- Phục vụ khách ăn chu đáo theo đúng các thao tác kỹ thuật bao gồm các
công việc : chủ động giới thiệu thực đơn, phục vụ khách trong khi ăn,
đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách.
- Không ngừng học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn, tay nghề, nâng
cao chất lƣợng phục vụ, đoàn kết với đồng nghiệp để hoàn thành tốt các
công việc cấp trên giao.
 Nhân viên bar
- Làm vệ sinh trong khu vực quầy bar.
- Kiếm đồ tồn và xem số lƣợng hàng hóa.
- Cung cấp thức uống và đồ uống cho thực khách
- Cuối ca làm vệ sinh và kiểm đồ tồn cuối ngày.
 Nhân viên thu ngân
Nhân viên thu ngân là ngƣời lên hóa đơn và thu tiền thanh toán của
khách, công việc của nhân viên thu ngân nhƣ sau:
- Lập dữ liệu vào trong máy tính hoặc ghi hóa đơn thanh toán cho khách.

SVTT: Thèn Thị Sâm

8


- Tuân thủ mọi nội quy quy định của nhà hàng, hoàn thành tốt các công
việc đƣợc giao.
 Nhân viên kĩ thuật
Nhiệm vụ chính của bộ phận kỹ thuật và sửa chữa và bảo dƣỡng để
đảm bảo hoạt động bình thƣờng của toàn bộ máy móc và cơ sở vật chất
của nhà hàng bao gồm :
- Đảm bảo cung cấp gas, điện, nƣớcđầy đủ.
- Duy trì điều kiện hoạt động của máy lạnh và tủ lạnh.
- Xử lý mọi sự cố liên quan đến máy móc, thiết bị : sàn ,tƣờng,trần,nội
thất, âm thanh ,đèn ...
2. Cơ cấu lao động của nhà hàng Baguette chocolat
Trình độ

Giới tính
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên bộ phận
Ban giám hiệu
Giám sát nhà
hàng
Bếp trƣởng
Trƣởng nhóm
bàn
Trƣởng bar
Thu ngân
Nhân viên bếp
Nhân viên bàn
Nhân viên bar
Kỹ thuật

Số
lƣợng

Na
m

2

1

1

1

Nữ

Trên
ĐH

1

2

ĐH,


1

1

1

1

1

1

1

1
1
13
12
2
1

1
11
1
1

TC,
Nghề
THPT

Độ tuổi
18 26


>35
25 35
2

1
1
1

1
12
6
1

1

1
1

13
12
2
1

13
12
2
1

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng Baguette & chocolat.
- Khu vực ăn của nhà hàng có quy mô rộng.
- Các vật dụng đồng bộ từ cửa, khăn trải bàn, đệm ghế.
- Bàn ghế đồng bộ, có bàn kích thƣớc khác nhau nhƣ bàn dài, bàn vuông
để thuận tiện cho việc phục vụ khách ăn.
- Có điều hòa nhiệt độ 2 chiều ( in 1,in2).
- Nhà hàng có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật theo phong cách cổ điển có
pha thêm một chút hiện đại.
SVTT: Thèn Thị Sâm

9


- Khu nhà bếp của nhà hàng rộng rãi ,thoáng mát , sắp xếp gọn gàng, hệ
thống làm lạnh hiện đại, không sợ đồ ăn bị hỏng hay không tƣơi.
- Khu vực chế biến đƣợc tách riêng để đảm bảo sự sạch sẽ, làm bảo vệ
sinh. Các trang thiết bị hiện đại nhƣ : lò vi sóng, lò nƣớng.
- Máy móc trong quầy bar hiện đại ,dễ sử dụng.
CHƢƠNG II:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG
BAGUETTE & CHOCOLAT
I.

Vị trí làm việc và công việc thực tập tại nhà hàng Baguette &
chocolat.

Trong quá trình thực tập tại nhà hàng , vị trí làm việc của chúng em sẽ đƣợc
luân phiên , xoay chuyển qua mỗi tuần . Để thuận tiện trong việc phục vụ khách
cũng nhƣ biết hết các công việc của từng khu vực trong nhà hàng .
1. Công việc tại của nhân viên phục vụ
1.1. Khu vực Inside.

Là khu vực phục vụ ăn uống mà đƣợc rất nhiều các thực khách lựa chọn
làm nơi thƣởng thức những món ăn, thức uống mà nhà hàng mang lại , với trang
thiết bị hiện đại sẽ đem đến cảm giác mát mẻ , thoải mái khiến cho các thực
khách khó tính nhất cũng phải hài lòng.
Công việc cần làm : sáng đến quét dọn nhà lau mặt sàn và các mặt bàn.
Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để bắt đầu một ngày phục vụ mới , trong lúc làm
việc cần tuân thủ các quy tắc của một nhân viên .
Đối với inside2 phục vụ cơm bảo tàng vào buổi trƣa.
SVTT: Thèn Thị Sâm

10


Cuối ca làm việc thu khăn trải bàn , tắt thiết bị điện không cần thiết. Thu
giấy ăn lọ hoa và cất menu.
1.2. Khu vực Outside
Cũng là một nơi mà đa số các thực khách chọn lựa để ăn uống, là nơi
thoáng đãng không khí trong lành, mát mẻ thuận tiện cho thực khách vừa ăn,
vừa ngắm cảnh.
Công việc cần làm: cũng giống nhƣ
công việc của inside, sáng đến quét lau
dọn khu vực outside, lau các bàn ghế, trải
khăn cho các bạn và trang trí bàn hotess.
Trong ca làm việc cần chú ý kê lại các
bàn ghế, lâu qua các mặt bàn mà khách
trƣớc đã ăn xong.
1.3. Food, kit
Đây là công việc mà chúng em đƣợc phụ bếp để có cơ hội hiểu biết thêm về
các thành phần món ăn và nghề bếp.
Công việc cần làm: Đầu giờ đến rửa đồ,dụng cụ,hộp cơm bảo vệ, lau bát
đĩa,đũa thìa,bàn khu vực kit, phụ bếp băm tỏi ớt ,chia canh cho nhân viên bảo
tàng, bê đồ ăn cho khách ở các khu vực outside inside, rửa đũa thìa, phụ bếp
chuẩn bị cơm chiều cho bảo vệ, cuối giờ cọ ,lau sàn ở khu vực Kid. Khi tan giờ
làm tắt điện và bê cơm bảo vệ.
2. Công việc của Manager.
Manager là một vị trí mà ai cũng ao ƣớc trong nghề phục vụ. Tại nhà hàng
qua các tuần chúng em đƣợc luân phiên làm một manager thực sự sự để biết
đƣợc các công việc cần làm của một ngƣời quản lý là nhƣ thế nào. Mục đích là
tạo cơ hội và kinh nghiệm cho công việc trong tƣơng lai.
Công việc cần làm: Giám sát, kiểm tra công việc của từng vị trí, khu vực
trong nhà hàng, giám sát công việc của từng nhân viên trong bô phận, theo dõi
hiệu suất, đánh giá chất lƣợng của từng ngƣời khi triển khai công việc, xử lý các

SVTT: Thèn Thị Sâm

11


tình huống bất ngờ, báo cáo công việc, tiếp nhận công việc hoạt động từ cấp trên,
phân chia lịch trực vệ sinh cho nhân viên, kiểm tra khu vực vào cuối ca làm việc.
3. Công việc của nhân viên Bar
Là nơi phục vụ mọi đồ uống cho các thực khách từ các đồ lon chai ai cho
đến các loại nƣớc ép hoa quả và bia... các loại mocktail, cocktail và rƣợu vang.
Công việc cần làm: cần dọn dẹp
chuẩn bị các trang thiết bị để nhằm
phục vụ khách nhƣ phin cà phê và pha
chế các loại nƣớc cần làm. Nhận hàng,
kiểm kê hàng hóa, số lƣợng và chất
lƣợng nhập vào, quản lý đồ dùng trong
quầy bar. Nhận order đồ uống và cung
cấp đồ uống theo order.
Cuối giờ dọn dẹp và sắp xếp dụng cụ , tắt bắt máy móc, niêm
phong tủ.
4. Công việc Hostess.
Hostess là nhân viên tiếp đón khách trong nhà hàng, có nhiệm vụ chính là
chào đón và sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Vai trò của Hostess là phải tạo đƣợc
những ấn tƣợng tốt đầu tiên với thực khách về chất lƣợng dịch vụ của nhà hàng.
Mở cửa, chào khách khi khách bƣớc chân vào nhà hàng với nụ cƣời tƣơi,
cử chỉ - giọng nói niềm nở, lịch sự. Hỏi thông tin đặt bàn của khách, kiểm tra
thông tin và chỉ dẫn khách vào bàn, đảm bảo khách ngồi đúng vị trí và đƣợc
phục vụ kịp thời. Ghi nhớ tên và mặt khách hàng thân thiết để chào khách bằng
tên. Mở cửa, chào khách và cảm ơn khi khách ra về.
II.

Kỹ thuật phục vụ bàn tại nhà hàng Baguette chocolat.

1. Kỹ năng vệ sinh nhà hàng.
1.1. Vệ sinh phòng ăn và nơi làm việc.
- Vệ sinh nhà hàng đánh giá chất lƣợng phục vụ của nhà hàng.

SVTT: Thèn Thị Sâm

12


- Để ngăn ngừa nguy cơ lan truyền các vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm
cần vệ sinh đúng quy cách và hiệu quả: Vệ sinh từ cao xuống thấp, từ
trái qua phải.
- Phân loại và sử dụng các loại hóa chất riêng biệt cho một loại chất liệu
cụ thể: Sàn nhà dùng chất tẩy rửa, đồ gỗ, mây tre dùng chổi lông, khăn
ẩm, đồ vải giặt là phẳng, đồ kính dùng nƣớc xịt kính để lau.
1.2. Vệ sinh trang thiết bị ,dụng cụ ăn uống.
- Đồ vải: phải gấp gọn gàng, phân loại và để riêng khăn bẩn.
- Đồ kim loại : sử dụng dấm và nƣớc nóng để lau.
- Đồ sành sứ dùng giấm để lau.
- Đồ thủy tinh dùng hơi nƣớc nóng để lau.
- Đồ gỗ dùng khăn khô ,mềm .
1.3. Vệ sinh thức ăn trong khi phục vụ.
- Phải đảm bảo chất lƣợng và vệ sinh an toàn thực phẩm : đồ ăn, đồ uống,
hoa quả.
- Khi nhận đồ tại các bộ phận phải kiểm tra trƣớc khi ra phục vụ
khách.Nếu không đảm bảo chất lƣợng, định lƣợng thì không phục vụ.
- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng cho một số sản phẩm nhƣ đá ,bánh
kem ,bia.
2. Kỹ năng Chuẩn bị nhà hàng.
- Chuẩn bị chu đáo và phục vụ tốt hơn.
- Trang phục vệ sinh cá nhân.
- Vệ sinh phòng ăn, phòng tiệc trang thiết bị dụng cụ.
+ Đảm bảo khu vực phục vụ sẵn sàng luôn sạch sẽ.
+ Trang thiết bị dụng cụ phải sạch sẽ và không hỏng.
- Kiểm tra ,cây sếp bàn ghế : bàn ghế phải đƣợc lau sạch sẽ và kê thẳng
hàng.
- Kiểm tra tình trạng ,trang thiết bị điện trong phòng ăn :
+ Hệ thống âm thanh, ánh sáng : ƣu tiên ánh sáng tự nhiên, ánh sáng
phải đủ và dịu .
SVTT: Thèn Thị Sâm

13


+ Trang thiết bị điện phải ổn định : quạt,điều hòa.
- Chuẩn bị đủ trang thiết bị phục vụ khách : dao,dĩa ,đũa, thìa ,giấy
ăn ,khăn bàn,đĩa....
- Chuẩn bị thực đơn ( đặt trƣớc, à lacarte ) , nắm rõ thực đơn
- Trang trí phòng ăn và bày bàn ăn.
- Chuẩn bị và phân loại dụng cụ để bàn chờ.
- Chuẩn bị và vệ sinh cho đồ uống quầy bar.
- Kiểm tra lại các công việc đã chuẩn bị.
3. Các kiểu bày bàn.
Nhà hàng Baguette & chocolat chocolate có hai kiểu bàn chính
- Bày bàn ăn tiệc Á
+ Bƣớc 1 : trải khăn bàn.
+ Bƣớc 2 : chuẩn bị các dụng cụ cần thiết :
đĩa kê Á,bát ăn cơm, đũa thìa,bát nƣớc chấm,
giấy ăn ,ly cốc, đồ phụ ( muối, tiêu...).
+ Bƣớc 3 : Bày bàn .
+ Bƣớc 4 : kiểm tra lại.
- Bày bàn ăn à lacarte.
+ Bƣớc 1 : trải khăn bàn.

Bày bàn ăn tiệc Á

+ Bƣớc 2 : chuẩn bị đồ dùng và dụng cụ đặt
bàn.

Bày bàn ăn tiệc Á

+ Bƣớc 3 : đặt đĩa định vị .
+ Bƣớc 4 : Đặt bộ đồ ăn và giấy ăn.
+ Bƣớc 5 : đặt gia vị ,ly cốc.
+ Bƣớc 6: kiểm tra lại.

SVTT: Thèn Thị Sâm

14


4. Kĩ năng chăm sóc khách hàng
Chuẩn bị trƣớc
giờ phục vụ

Phục vụ khách

Phục vụ trực tiếp

Thanh toán & lấy
tiền

Chào đón, mời
khách ngồi

Tiễn và cảm ơn
khách

Giới thiệu thực
đơn và tiếp nhận
yêu cầu

Thu dọn

Kết thúc
Chuyển phiếu

Nhận món ăn
4.1. Chào đón và mời khách ngồi.
- Bƣớc 1 : chào đón khách: cƣời thân thiện tạo ấn tƣợng đầu tiên.
- Bƣớc 2 : tìm hiểu nhu cầu khách : Tìm hiểu đối tƣợng và tình huống nhu
cầu của khách để định hƣớng việc tiếp theo.
- Bƣớc 3 : Dẫn khách vào chỗ ngồi : dẫn khách phù hợp từng đối tƣợng
vào bản và mời ngồi.
- Bƣớc 4 : nhân viên phục vụ tiếp nhận : giới thiệu nhân viên phục vụ sẽ
đảm nhận phụ trách.
4.2. Giới thiệu thực đơn và tiếp nhận yêu cầu gọi món.
- Chào khách.
- Đƣa thực đơn và giới thiệu
+ Đƣa thực đơn cho khách từ phía bên phải.
+ Tƣ vấn ,gợi ý thực đơn khéo léo
SVTT: Thèn Thị Sâm

15


- Tiếp nhận yêu cầu gọi món.
+ Lắng nghe cách nói yêu cầu cách nhắc lại nếu chƣa hiểu.
+ Ghi rõ các thông tin khách yêu cầu.
+ Phân biệt và ngăn cách các món khai vị và món chính .
+ Đánh số khách nếu cần thiết.
+ Cố gắng tiếp nhận theo trật tự ngôi thứ ( nữ trƣớc, nam sau ).
- Nhắc lại yêu cầu.
- Cảm ơn khách.
4.3. Chuyển phiếu yêu cầu vào các bộ phận.
- Thông tin qua truyền. Nhà hàng bình dân thƣờng áp dụng.
- Thông tin qua viết giấy ( Phiếu yêu cầu hay đánh máy) phổ biến trong
nhà hàng, khách sạn lớn và thông tin qua viết giấy cũng đƣợc nhà hàng
Baguette chocolate áp dụng.
4.4. Nhận món ăn ,đồ uống từ các bộ phận bếp bar.
- Kiểm tra chất lƣợng ,số lƣợng món ăn ,đồ uống trƣớc khi ra phục vụ.
- Kết hợp chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh ,bổ sung nếu vấn đề xảy ra.
4.5. Phục vụ khách ăn uống.
- Đảm bảo đúng món khách đã yêu cầu.
- Món ăn đƣợc phục vụ ngay sau khi hoàn thành
- Đảm bảo dụng cụ đã đủ và đƣợc đặt trƣớc khi đặt món ăn cho khách.
- Phục vụ theo trật tự ngôi thứ (nữ trƣớc ,nam sau).
- Đọc lại tên món ăn trƣớc khi đặt cho khách.
- Đặt món ăn cho khách từ phía bên phải.
- Chú ý thức ăn chính gần phía khách hơn ( vị trí 6h).
- Phục vụ đúng theo trình tự bữa ăn : món khai vị
- Món chính
- Món tráng miệng.
- Phục vụ theo thứ tự lần lƣợt : khai vị nguội, khai vị nóng.

SVTT: Thèn Thị Sâm

16


5. Kỹ năng các kiểu phục vụ.
5.1.

Kỹ năng phục vụ kiểu đĩa.

- Bƣớc 1 : Chuẩn bị.
+ Chuẩn bị bàn, dụng cụ đã đƣợc đặt ở trên bàn và món ăn sẵn sàng phục
vụ.
+ Đồ uống đƣợc phục vụ trƣớc món ăn (trừ rƣợu vang).
- Bƣớc 2 : Phục vụ món ăn.
+ Đứng bên phải khách để đặt và phục vụ theo ngôi thứ, phục vụ theo
chiều kim đồng hồ.
+ Các món ăn phải đƣợc phục vụ cùng một lúc với tất cả các khách trong
bàn.
+ Nếu có logo, biểu tƣợng thì đặt ở vị trí 12 giờ.
+ Đọc tên món ăn khi Đặt xuống bàn phục vụ khách.
+ Không đƣợc chạm tay vào lòng đĩa.
- Bƣớc 3 : Chúc khách ngon miệng.
5.2.

Kỹ năng phục vụ kiểu tiệc món Á.

- Bƣớc 1 : Chuẩn bị.
+ Đặt bộ đồ ăn cho từng khách theo tiêu chuẩn đặt bàn ăn món Á .
- Bƣớc 2 : đặt bát nƣớc chấm và gia vị.
+ Đặt bát nƣớc chấm và gia vị vào bàn.
- Bƣớc 3 : Phục vụ món ăn.
+ Các món ăn đƣợc đặt vào giữa bàn và khách thế Ăn chung heo mâm
kiểu truyền thống gia đình Việt Nam.
+ Có bộ đồ ăn chung ( thìa dĩa ) cho từng món, nuôi múc canh .
+ Nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn cho khách hàng khi đặt món ăn
xuống bàn.
+ Phục vụ trình tự các món ăn khai vị nhƣ nem , gỏi cuốn ,nộm trƣớc các
món ăn chính mặn ra sau .
- Bƣớc 4 : chúc khách ngon miệng.

SVTT: Thèn Thị Sâm

17


6.

Kỹ năng thu dọn bàn ăn.

- Thu dọn theo trình tự kỹ thuật.
+ Thu dọn bát đĩa ,ly,cốc, dụng cụ trên bàn.
+ Phải sạch sẽ bụi bẩn.
+ Thay khăn trải bàn nếu cần thiết.
+ Bày lại bàn ăn ngay nếu có khách đợi.
- Đảm bảo bàn đƣợc vệ sinh sạch sẽ.
7.

Kỹ năng thanh toán.

Kiểm tra lại các danh mục yêu cầu của khách trên hóa đơn đúng với phiếu
yêu cầu thực tế.
Danh mục yêu cầu ( bằng tiếng Việt, Anh,Pháp ) tùy thuộc vào đối tƣợng
khách và có giá rõ ràng.
Kiểm tra và cập nhật tỷ giá ngoại tệ.
Hóa đơn đƣợc kẹp gọn hoặc gấp 2 thƣờng đặt trong bìa cứng.
Cảm ơn khách trƣớc khi nhận tiền thanh toán.
Kiểm tra để đảm bảo tiền thật, không quá rách hay thẻ hết hạn.
8.

Kết thúc ca làm việc và giao ca tại nhà hàng.

Quy trình này đƣợc thực hiện khi hết ca làm việc và sau khi khách ra về.
+ Sắp đặt bàn ghế ngay ngắn.
+ Vệ sinh.
+ Thu dọn các đồ dùng,dụng cụ : đũa,thìa ,khăn , lọ tăm , giấy ăn...
+ Thu cất lại menu.
+ Tắt các thiết bị điện,máy móc .
+ Đóng tất cả các cửa sổ.
+ Báo cáo cấp trên Nếu có bất thƣờng.
+ Giao ca.
+ Bàn giao lại khóa, sổ sách.

SVTT: Thèn Thị Sâm

18


III. Thuận lợi và khó khăn tại vị trí thực tập trong nhà hàng
Trong thời gian thực tập tại nhà hàng chúng em đƣợc luân phiên làm
việc tại các vị trí khác nhau nhƣ outside , inside , food ,kit , quầy bar , manager
nên cũng gặp một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm việc.
1. Thuận lợi
Đƣợc học và nâng cao về khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp Vì nhà
hàng là nơi tập trung phần lớn khách nƣớc ngoài.
Đƣợc các thầy cô dẫn dắt , chỉ bảo tận tình các công việc trong quá trình
thực tập.
Nâng cao kiến thức về ngành học.
Hiểu biết thêm về ngành quản trị nhà hàng khách sạn.
Biết đƣợc công việc của một ngƣời nhân viên phục vụ là nhƣ thế nào.
Biết cách làm hài lòng khách hàng.
Đƣợc thực hành về những kiến thức lý thuyết đã học tại trƣờng.
Để biết thêm về ẩm thực của ngƣời châu Âu và các nƣớc trên thế giới.
Có cơ hội đƣợc tiếp xúc trực tiếp với ngƣời nƣớc ngoài.
Nhà hàng có không gian thoáng nên cũng khá dễ dàng cho việc thực hành
của chúng em tại các vị trí làm việc.
Các bạn trong nhà hàng điều hòa đồng và biết hỗ trợ lẫn nhau nên lúc đông
khách ở khu vực mình phụ trách cũng không bị áp lực.
2. Khó khăn
Kiến thức về nghề cũng nhƣ khả năng ngoại ngữ của chúng em còn yếu nên
khó khăn trong việc phục vụ khách nƣớc ngoài.
Chƣa hiểu hết thực đơn và thành phần món ăn nên còn khá lúng túng khi
khách hỏi.
Khu vực quầy bar hơi chật hẹp nên việc đi lại pha đồ uống khá khó khăn.
Lúc nhà hàng đông khách còn bị thiếu nhiều dụng cụ set up nhƣ : đĩa set up,
đũa ,thìa ...
Kỹ năng bê đồ còn yếu
Đôi khi bếp ra đồ chậm khiến Khách hàng phàn nàn.
SVTT: Thèn Thị Sâm

19


Nhà hàng chỉ phục vụ kiểu đĩa nên chúng em không có kiến thức và kỹ
năng phục vụ các kiểu phục vụ khác nhƣ : kiểu Anh , kiểu chuông .
CHƢƠNG III:
ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
I. Những điểm phù hợp và chƣa phù hợp giữa chƣơng trình đào tạo
với hoạt động thực tế tại nhà hàng.
1. Những điểm phù hợp.
Chúng em đƣợc đào tạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành
trƣớc khi lên nhà hàng thực tập. Vì tiếng anh là kiến thức rất quan trọng đối với
nhân viên phục vụ trong nhà hàng Baguette chocolat cũng nhƣ những nhà hàng
khác.
Đƣợc trang bị những kiến thức liên quan đến nghề phục vụ nhƣ : kỹ năng
tiếp nhận yêu cầu của khách , quá trình phục vụ qui khách đang ăn, kỹ năng
thanh toán, xử lý tình huống vì thế khi lên nhà hàng thực tập không bị bỡ ngỡ.
Đƣợc thực hành tại trƣờng về pha chế một số loại đồ uống cũng nhƣ cách
set up .
2. Những điểm chƣa phù hợp.
Thời gian và số lƣợng buổi thực hành của chúng em trƣớc khi đi thực tập
còn ít.
Một số kiến thức đƣợc học ở trƣờng nhƣng không đƣợc thực hành trong
quá trình thực tập tại nhà hàng :
+ Cách nào phục vụ : kiểu Anh , kiểu chuông .
+ Mở rƣợu .
+ Gấp khăn ăn.
+ Bày ăn Âu. Nhƣng những kiến thức đấy lại nằm trong phần thi tốt
nghiệp của chúng em.
Một số kiểu setup đƣợc học nhƣng chúng em cũng không đƣợc thực hành
nên qua thời gian chúng em sẽ dần quên đi những kiến thức đó dẫn đến khi ra
trƣờng chúng em không đủ kiến thức để làm trong các khách sạn ,nhà hàng lớn .
SVTT: Thèn Thị Sâm

20


Không đƣợc thực hành cũng vì nhà hàng mình khách đến chủ yếu là đi tham
quan nên cũng không dùng đến.
II. Đề xuất và giải pháp
1. Đề xuất đối với nhà hàng Baguette & chocolat .
Bổ sung thêm cơ sở vật chất
+ dụng cụ phục vụ khách ăn uống : đũa thìa, dao dĩa , đĩa ,ly cốc .
+ lắp thêm đèn và điều hòa ở khu vực inside .
Cải thiện một chút bữa ăn cho nhân viên.
Nhà hàng nên có một hoặc hai nhân viên chính thức để khi chúng em mới
đi thực tập có ngƣời chỉ bảo chi tiết hơn các công việc. Lúc nhà hàng đông
khách các thầy cô không thể theo dõi và chỉ vào đƣợc hết các công việc.
2. Đề xuất với nhà trƣờng
Trong thời gian đi thực tập thực tế tại nhà hàng em cảm thấy tiếng Anh là
một phần thiết yếu quan trọng mà mình cần phải có . Nên em mong muốn sẽ
đƣợc nhà trƣờng tăng lƣợng thời gian đào tạo kỹ năng về tiếng Anh giao tiếp và
tiếng Anh chuyên ngành nhiều hơn.
Nếu có thể chúng em muốn có giáo viên dạy học thêm tiếng Anh tại nhà
hàng .

SVTT: Thèn Thị Sâm

21


KẾT LUẬN
Trong quá trình đƣợc nhà trƣờng cho đi thực tập tại nhà hàng và nhận
đƣợc sự giúp đỡ của nhà hàng em đã học hỏi đƣợc nhiều điều bổ ích cho bản
thân. Tại nhà hàng em đƣợc thực hành thuần thục các kỹ năng đã đƣợc dạy ở
trƣờng nhƣ : kỹ năng phục vụ, order , pha chế đồ uống uống. Đặc biệt Em còn
học đƣợc rất nhiều những kỹ năng khác nhƣ : biết thêm về ẩm thực, văn hóa tập
quán ăn uống của nhiều nƣớc trên thế giới , đƣợc tiếp xúc với ngƣời nƣớc ngoài
tăng khả năng về ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp . Với những kinh nghiệm thu
đƣợc sau đợt thực tập này cùng với những lý thuyết đã đƣợc học tại trƣờng sẽ là
nền tảng để em nâng cao trình độ tay nghề phục vụ thiết thực cho công việc sau
này.
Để có đƣợc kết quả là nhờ sự tiếp thu những bài học lý thuyết mà thầy
cô dạy ở trƣờng , thêm vào đó là sự giúp đỡ tận tình của thầy cô trên nhà hàng
nơi em thực tập. Đặc biệt là các thành viên trong nhóm bạn chúng em.
Sau đợt thực tập này em có nhận thấy ngƣời lao động nói chung và là
một nhân viên phục vụ bà nói riêng bất kỳ ai cũng cần phải có ý thức trách
nhiệm đối với công việc của mình làm , làm việc phải đúng giờ giấc, tác phong
nhanh nhẹn trong công việc , phải có sự chủ động và sáng tạo khi làm việc thì
mới có kết quả tốt nhất. Sau đợt thực tập này quan điểm lao động của em đã
đƣợc nâng cao đó là phải nhiệt tình và tận tụy với công việc của mình làm là
phải yêu nghề mình đã chọn . Bên cạnh những mặt em làm đƣợc em nhận thấy
bản thân còn một số điểm chƣa làm tốt nhƣ : chƣa có tính sáng tạo trong công
việc , việc thực hiện một số thao tác còn chậm , kỹ năng về ngoại ngữ còn yếu.
Hoa sữa và nhà hàng Baguette & chocolat là một niềm vinh dự và may
mắn đối với em . Đây là một môi trƣờng làm việc năng động với đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp , trẻ trung, năng động và nhiệt huyết trong công việc . Tuy
đây không phải là thời gian dài nhƣng ngoài những kiến thức mà thầy cô truyền
đạt lại cho em khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng thì đợt thực tập này em cũng đã
học đƣợc cho mình một số kiến thức làm hành trang để giúp em bƣớc ra ngoài
xã hội để tạo dựng cuộc sống cho mình.
SVTT: Thèn Thị Sâm

22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×