Tải bản đầy đủ

Bao cao 53 dan toc converted

ỦY BAN DÂN TỘC

TỔNG QUAN THỰC TRẠNG KINH TẾ -XÃ HỘI
CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ
DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG
KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2015
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Tiểu Dự án Hỗ trợ Giảm nghèo PRPP - Ủy ban Dân tộc do UNDP và Irish Aid tài trợ
hỗ trợ thực hiện nghiên cứu

HÀ NỘI, THÁNG 5 – 2017

1


CÁC TÁC GIẢ: TS. Phùng Đức Tùng
TS. Nguyễn Việt Cường
TS. Nguyễn Cao Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Nhung
ThS. Tạ Thị Khánh Vân


Báo cáo Tổng quan thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số dựa trên kết quả phân tích
số liệu điều tra về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 do nhóm chuyên
gia và các nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) thực hiện trong khuôn
khổ hỗ trợ kỹ thuật của UNDP và Irish Aid đối với Ủy ban Dân tộc (thông qua Tiểu Dự án Hỗ
trợ giảm nghèo PRPP). Mọi quan điểm thể hiện trong Báo cáo là của các tác giả, các chuyên gia
nghiên cứu, không đại diện cho quan điểm của Ủy ban Dân tộc, UNDP và Irish Aid.

2

3


MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
I. TỔNG QUAN CHUNG
1.1. Bối cảnh và mục đích nghiên cứu
1.2. Nguồn số liệu
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1. Phân tích thực trạng Kinh tế Xã hội của 53 nhóm DTTS
1.3.2. Phân tích hồi quy

II. HIỆN TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ SINH KẾ CỦA CÁC NHÓM
DTTS
2.1. Đặc điểm nhân khẩu học
2.1.1. Dân số và địa lý dân cư
2.1.2. Tuổi thọ
2.1.3. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong
2.1.4 Kết hôn sớm và hôn nhân cận huyết thống

2.2. Y tế và chăm sóc sức khỏe
2.2.1 Bảo hiểm Y tế
2.2.2. Chăm sóc sức khỏe sinh sản
2.2.3. HIV/AIDS và sử dụng ma túy

2.3. Giáo dục - Đào tạo
2.4. Bình đẳng giới
2.5. Điều kiện sống
2.6. Tiếp cận cơ sở hạ tầng, đất đai, thông tin


2.6.1. Tiếp cận cơ sở hạ tầng
2.6.2. Đất ở và Đất sản xuất
2.6.3. Tiếp cận thông tin

2.7. Tình trạng nghèo, cận nghèo
2.7.1 Thu nhập
2.7.2. Tài sản
2.7.3. Nghèo và Cận nghèo
2.7.4. Nghèo đa chiều

2.8. Duy trì văn hóa truyền thống
Kết luận

III. MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
3.1. Các vấn đề chính sách
3.1.1. Trong tiếp cận và xây dựng chính sách
3.1.2. Trong tổ chức thực hiện chính sách
3.1.3. Trong sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá chính sách

6
7
8
14
15
16
16
16
16
19
21
21
21
22
26
28
28
30
33
35
38
41
43
43
43
47
51
51
51
51
54
58
60
65
67
67
69
70

3.2. Một số gợi ý chính sách
3.2.1. Luật hóa vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc trong hệ thống pháp
luật quốc gia làm cơ sở thể chế hóa thành hệ thống chính sách
3.2.2. Đổi mới các tiếp cận và xây dựng chính sách cho vùng và DTTS đảm
bảo yêu cầu khoa học và hiệu quả
3.2.3. Trong tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá chính sách

IV. CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH
4.1. Báo cáo 1: “Phân tích khả năng hoàn thành các mục tiêu về giáo dục
theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg”

70
70
71
71
73
75

4.1.1 Tình trạng biết đọc, biết viết tiếng phổ thông của người DTTS

75

4.1.2. Mù chữ ở nữ giới người DTTS
4.1.3 Phổ cập giáo dục tiểu học
4.1.4 Một số khuyến nghị

77
80
81
84
84
85
88
89
92
93

4.2. Báo cáo 2: “Vấn đề Tử vong ở Trẻ em Dân tộc Thiểu số”
4.2.1 Nguyên nhân dẫn đến tử vong cao ở trẻ DTTS
4.2.2.Phân tích tương quan
4.2.3. Phân tích hồi quy
4.2.4. Các khuyến nghị chính sách

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC BẢNG


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DTTS

Dân tộc thiểu số

KT-XH

Kinh tế-xã hội

UBDT

Ủy ban Dân tộc

LĐ-TB-XH

Lao động, Thương binh và Xã hội

MDG

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

DANH MỤC BẢNG BIỂUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×