Tải bản đầy đủ

biên bản hết bảo hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày

tháng năm 201...

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Công trình: Doanh trại Lữ đoàn Phòng không 210/ Quân khu 1
Gói thầu số 07: Nhà làm việc + Sở chỉ huy
Địa điểm xây dựng: Phường Tích Lương - Tp. Thái Nguyên - T. Thái Nguyên
Căn cứ vào hợp đồng mua vật tư giữa Xí nghiệp 319.8 - Chi nhánh Tổng
công ty 319 và công ty TNHH Nhanh Hạ
Hôm nay, ngày

tháng

năm 201.., Chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU GỒM:
A. §¹i diÖn bªn mua(bªn A): xÝ nghiÖp 319.8-chi nh¸nh tæng c«ng ty 319


1. Đ/c:Phạm Đăng Cương

- Chức vụ:Chủ nhiệm công trình

B. §¹i diÖn bªn b¸n(bªn b): CÔNG TY TNHH NHANH HẠ
1. Đ/c :Bùi Thị Hạ

- Chức vụ: Giám đốc

II. NỘI DUNG
Căn cứ vào biên bản đối chiếu công nợ đến 31/12/2015 giữa bên mua và bên bán
đến ngày 25/6/2016 bên mua đã thanh toán hết công nợ cho bên bán.Hai bên không còn
nợ gì nhau.
III. KẾT LUẬN
Bên mua đã thanh toán hết công nợ cho bên bán,lên hợp đồng mua bán được thanh
lý.
Biên bản được lập thành 02 bản: Mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản được thông qua
các bên nhất trí ký tên.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×