Tải bản đầy đủ

Biên bản bàn giao tim mốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
“V/v bàn giao tim mốc công trình đường dây 220kV Thái Bình - Kim
Động tại thực địa”

Thành phần tham gia:
1. Đại diện công ty CP TM&PT Năng lượng Việt (bên giao)
Ông: Đinh Quang Cường

Chức vụ: cán bộ đền bù

Ông: Nguyễn Công Điệp

Chức vụ: cán bộ trắc địa

2. Đại diện TT PT Quỹ đất huyện Đông Hưng (bên nhận)
Ông: Nguyễn Công Hùng

Chức vụ: chuyên viên


Nội dung:
Chúng tôi tiến hành bàn giao tim mốc công trình đường dây 220kV Thái Bình Kim Động tại thực địa cụ thể như sau:
-

Các vị trí đánh dấu thửa đất chân móng cột, diện tích kè, mương dẫn nước

từ vị trí 113 đến vị trí 134 gồm tim móng được chon bằng cọc bê tong 10cm x 10cm
x 40cm chon nhô cao khỏi mặt đất 15cm có sơn đỏ ở đầu. Các điểm ranh giới thu
hồi của 04 góc móng, kè, mương thoát nước được đánh dấu bằng cọc gỗ 4cm x 4cm
x 40cm đóng nhô khỏi mặt đất 15cm có sơn đỏ ở đầu.
Phần hành lang an toàn tuyến cứ 100m xác định về hai phía được đánh
dấu bằng sơn đỏ lên thân cây hoặc chon cọc gỗ 4cm x 4cm x 1m chôn cao khỏi mặt
đất 50cm.
Các điểm giao cắt giữa hành lang an toàn và ranh giới các thửa đất phải
bồi thường, hỗ trợ được đánh dấu bằng cọc gỗ 4cm x 4cm x 40cm đóng nhô khỏi
mặt đất 15cm có sơn đỏ ở đầu.
Các bên đã tiến hành giao nhận tại thực địa với kết quả như trên làm cơ sở
cho công tác GPMB và các công việc tiếp theo.


Biên bản kết thúc hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ....... đã thông qua
các bên tham gia và ký tên dưới đây.
……….., ngày ….. tháng ….. năm ………..
Đại diện bên giao

Đại diện bên nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×