Tải bản đầy đủ

TB trúng thầu gói thầu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 379
Số: ............./2017/TB-379PVTH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017.

V/v: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
XDCT; Thiết kế BVTC và Tổng dự toán
XDCT- Dự án “Tổ hợp nhà cao tầng, dịch
vụ thương mại và văn phòng”.

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế XD Việt Nam (CDC).
Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 gửi tới Quý Công ty lời chào
trân trọng và cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm hợp tác trong thời gian vừa qua!
- Căn cứ Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi XDCT; Thiết
kế Bản vẽ thi công và Tổng dự toán XDCT - dự án “Tổ hợp nhà cao tầng, dịch vụ
thương mại và văn phòng tại ô HH-II.5.1 thuộc Khu Đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận

Hoàng Mai, Hà Nội”;
- Căn cứ Hồ sơ đề xuất và các điều khoản đã đạt được khi thương thảo một số nội
dung hợp đồng với Quý Công ty;
- Căn cứ Báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu của Tổ tư vấn xét thầu,
Bằng văn bản này, Chúng tôi xin thông báo: Quý Công ty đã được lựa chọn là
nhà thầu thực hiện gói thầu: “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi XDCT; Thiết kế Bản vẽ
thi công và Tổng dự toán XDCT” - dự án Tổ hợp nhà cao tầng, dịch vụ thương mại và
văn phòng tại ô HH-II.5.1 thuộc Khu Đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà
Nội.
Chúng tôi xin mời Quý Công ty cử đại diện đến làm việc và phối hợp thực hiện
các công việc tiếp theo để ký kết hợp đồng.
Địa chỉ liên hệ: Ban Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty TNHH Phát triển đô thị và Xây
dựng 379 phòng 905 Nhà D, Khách sạn Thể thao, đường Lê Văn Thiêm, Quận Thanh
Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 043 200 1951.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ XÂY DỰNG 379Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×