Tải bản đầy đủ

Ngôn ngữ lịch sự trong thư tín thương mại tiếng hán hiện đại (đối chiếu với tiếng việt)

•k-k-k-k-k__'k'k'k'k'k

LUẬN VĂN THẠC SỸ

ỒN NGŨ LỊCH s ụ TRONG THƯ TÍN THƯƠNG M
TIÉNG HÁN HIỆN ĐẠI
( ĐÓI CHIÉƯ VỚI TIÉNG VIỆT)

Học viên
Chuyên ngành
Khóa học
Mà số
Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Thị Thoi
Lý luận ngôn ngữ Hán
Khoá 16
60.22.10
Phó GS,TS: Phạm Ngọc Hàm章: 本课题相关的理论问题 ............................................................................................

贸易书信的概念................................................................................................................

1.1.1 ᅲỉ y |ìí,',IÌV;
ii 义..................................................................................................

1.1.2 % 나 IÍÍÙ■的功能..................................................................................................

1.1.3 혀 나 IÍÍÚ■的性 质及 iíi , ĩ 特点 ..............................................................................

汉越语言交际的文化特征................................................................................................

贸易书信的礼貌用语........................................................................................................

1.3.1 ?'L 貌概念 ........................................................................................................................................
1.3.2

ìiW \ìi!\ủ ^ l^ j

I5 í,ĩ中所起的作川...................................................................

敬 语 ..................................................................................................................................

1.4.1 .敬 i f i/'r 的 ■고义.....................................................................................................
1.4.2. 敬ir i / 'i b 礼貌HKÍ;■的

.................................................................................

贸易书信礼貌语言的相关研究........................................................................................

1.5.1 /|:中| 사..................................................................................................................

1.5.2 /i:越 |} j..................................................................................................................

.........................................................................................................................................1

章: 现代汉语贸易书信的礼貌用语特点(与越南语对比)..............................................1

关于汉语贸易书信礼貌用语的一些考察 .......................................................................2.1.1 항察内유..............................................................................................................
2.1.2. ^ 察Í세

分析.....................................................................................................

现代汉语贸易书信礼貌用语的用法特点........................................................................

2.2.1 称谓性敬谦语......................................................................................................

2.2.1.1 서 称.......................................................................................................

2.2.1 그 íi 称.....................................................................................................

2.2.2. 其他敬谦语 ..........................................................................................................

2.2.2.1 " i r ? ' . 姑构运川 ...................................................................................


2.3.1 위

IH íi..............................................................................................................

2.3.2 展现ᄉ情味语言 .................................................................................................

2.3.2.1 利川 況 S 衣达对对 的^好 祝 聪 .............................................................
2.3.그.2 灰达Í W 域^

....................................................................................................................................................................................................

2.3.3 避 免 个和 i/s , ï ......................................................................................................
13.4 i'liHj Í 婉 ỉ/v

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.3.5 세

U 대i j ^


作 研究之 炎的i / m 洽对 ^

■个税糊的M f f .............................

2.3.6 使用声称关系亲近语言 ......................................................................................

2.3.6.1 Ẩ 川 화 Í ;称 iW的忙 人化川 法 .............................................................. 4

2.3.6.2 使)u “ nil 们” .........................................................................................4

2.3.7 表达敬意语言......................................................................................................

2.3.7.1 ^ỈW Ì/V m' ...............................................................................................

23.1.2 jẩ 歡 i/'r ,ï............................................................................................. 4

..........................................................................................................................................

章 : 研究结果在越南汉语教学中的应用

对越南学生理解并使用汉语礼貌用语写贸易书信情况的调查
3.1.1. ỈMj
3.1.2 il.'-i

对%ÍI'J-|ìIj内휴及 /j 法

及析

......................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

5

3.1.2.1 벼 ■到고 ■.个 I'니
J;細 结 果 及 分 析 ................................................
3.1.2.2 第 : 到 第 /'、
个 M 题的 调ứ :
结果及分析................................................

对汉语贸易书信礼貌用语教学的建议

.............................................................................................................................................................................................................

3.2.1 서教师的낸议................................................................................................... 6

3.2.2 사7.기.:的11^义................................................................................................... 6

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6


、选题缘由

随 的 迅 猛 发 展 , 贸 y lí信成为ᄉ们在经济领域内的一种교要的交际手
.'

M j 过 1O ĩV / lỉ í , ĩ, 人 们 可 以 交 流 Í,Ï 息 、联 系 业 务 、 商 淡 贸 易 、確 商 、 处 理 相 关
Í^ Ế U

ììì:
^ ,,

现 ^ 대 品 流 通 领 域 Li 向 前 延 伸 到 了 生 产 领 域 和 产 해 的 各 种 대 动 ,t

ì

产 品 汗 쑈 、j! ; m 供 成 等 , 又 ^ 后 扩 展 到 了 流 通 过 程 结 束 后 的 消 费 过 程

nIM ᄂ

N,

I서 此 ,

i, ï ,Ü M f n

Ấ :论 ^ 哪

部 이 시 하 济 오 往 和 IÍ니 k 내 动 IÍU不 I'll撕

括市场
,

包括

•个 经济 K 体 , Æ 生 产 、 流 通 、 消 费 各
贸^

15倍 就 ÌM 1 :行 这 种 联 系

的 17 效形^
•种 회 니 形 式 ,贸 ^ |5Í;
Í 必 须 注 3 Ỉ 礼 貌 语 Ì Ĩ 的运 HJ因 为 礼 貌 既 ^

\VJ~J

化观향,也^

■种

-种 i / t , ï 现 象 , 它 r 泛 地 存 在 于 ᄉ 类 社 会 之 中 。ÎÜ 是 在 不 I‘ij的社 会

; I、
.’ -1、
Í1IJL貌 的 内 涵 会 ^ 所 不 M,

礼貌的具体表现形式也^ 差 界 。 儿 貌 语 r ilẻ

헌 /'M Ï的 中.:‘奶 11.成 部 分 ,在 贸 ^ |5fn'H , A 家使 JI]礼 貌 바 n Ì Í 要足为 r 协调ᄉ际

系、促 进 인 /ÍL成 功 的 必 햇 Ĩ .段

ì',

o

中 r a iẩ 个 文 明 古 며 、礼 仪 之 邦 ,历 来 就 a t视使用

/I ;
ÍỶ种 오 ^ Ĩ 段 中 ,贸 hh I5f,ï的 礼 貌 语 H 使 川 就 사 其 独 特 的 规 则

, ' i o

o

越 中 1씨녀III水 和 述 ,文 化 相 通 ,贸 易 交 往 已 하 悠 久 的 历 史 ,近 年 来 W W 的
fr作

'í<

系ᄂ
1 经提 A 到

个 新 的 发 展 水 平 。实现贸 ^ 业 务 必 须 使 用 15倍作为交易

l í í ù 中 , 人们必 须 运 JỈJ礼 貌 语 유 来 树 立 和 保 持 公 司 在 商 界 上 的 形 象 并 发
、巩!시和 ! 1;
他介作 伙伴 的 K:
期 贸 ^ 叉 系 。礼 貌 ® 言 的 运 川 표 否 适 피 在 很 大 程 度
났-M 。 IV/I:

、越 两 种 语 ề•的 贸 易 书 信 从 规 格 及 礼 貌 用 语 都 ^

■定

翻 译 汉 、越贸쳤 15信 过 程 中 不 讲 究 礼 貌 用 语 会 导 致 误 解 ,容

니 오I너效X 产 ᅮ 不 以 影 响 。
v r a iiit

-步 促 进 越 中 两 i l 贸 용 关 系 ,在 我 国 越 南 的 汉 语 教 学 中 ,近年来

i m 阅 读 解 ^ 编 益 深 受 Æ 视 。可 是 ’ 由 f •学 >J1*Ỹ对汉、i t :니 、
从라 , ï 结 构 、语法功能、使Jij 估况等方面对越南语进行比较而主要从儿

的 ^ 川PI1;仑研究指出 作贸 ^ |5íừ 中的礼貌语言的特点及 )IJ法 并指出汉、越语贸 ^

시 니ư ; 川 J라之 |||J的났 1 < Z l n , 将其研究结果运써到汉语 ^ 越 líý 语贸 ẲẬ |5Í;Í 编

U tìỉl 예 跋 中 ,加强 Ẩ I 네效果。 为越南汉语教学提供 -份 参考资料。

、研究目的
木 ií:
\ i •的 研 究 니 的 M J II 深 对 现 代 汉 iíi •贸 易 15倍 礼 貌 川 않 ^
ᄊ 运 IN 的 I ' n t 知 识 , 从 而 提 高 i i w ' i 表 达 能 力 ,在 使 用 贸 ^
기惯 ^ u

n

W 하 나 川 ƯỈ / I : 贸 y辨析

15信 的 领 域 形 成 良 好

指出观代汉® 贸 a |ï信 中 的 礼 貌 语 f í 的特点及使用原则并加

|5 Í , Ì 中 所 起 的 作 川 。 从 IÍU异 淸 汉 越 贸 S f ỉ 信中 礼 貌 )ỉj t ì 的

文ᅵr ; Æ

부之;사能够为越南汉语学시者提供

ᅳ份参考资 料 。

、研究对象
汉 1시 貌 매 语 H

多彩,
木 文 只 注 s 研究用 ^ 贸 ^ 15信 的 礼 貌 用 语 。在将

떼 ^ KÍÙ■的儿貌)|ᅵ떠 ^ 越 벼 바 对 比 时 , 我 们就 使 用 越 南 贸 易 15信 现 有 的 礼 貌 川
究 成 ^ 作为사比依掘 。

、研究任务
为 了 达 到 I:述 니 的 ,木 论 文 要 完 成 以 下 儿 项 任 务 :
4 .1 、 항述

下 汉 越 贸 놨 H;
信 礼 貌 써 语 相 关 的 理 论 知 识 ,m 如 : 贸 易 书 信 的 性

이 /i M tv . ᅵ
M ì: 代모礼貌川 i í t t
4 .2 、 对 现 代 汉 语 贸

15倍 的 礼 貌 语 言 进 行 考 察 , 指 出 现 代 汉 语 贸 易 书 信 ^ 礼

川 i/ỉ■的 特 스 , 使 )1J场 合 及 其 作 川 햔 。
4 .3 、将 观 代 汉 i í t 贸 ^

IM fi 的 礼 貌 R Ỉ 语 与 越 南 贸 易 书 信 的 礼 貌 用 语 进 行 对 比 ,

111lẲẰJ 가.之 Í1가的 유 同 。
4 .4 、将 研 究 结 果 成 川 ĩ -越 南 汉 iít 教 学 与 翻 译 实 践 中 ,对 汉 语 教 学 及 汉 越
'!'JU i ì \ 贸 y 15in '教 1J^ 实践进 Í / 调 ừo

、论文的结构
^ ií ĩ^ im
■ïi

Miĩ 、结 만 、参용文献以夕h

几-分 •:章 :

论 ^题

- V -:观 代 汉 i/ᅣ贸^ H;
倍 礼 貌 川 语 的 特 点 ( 与 越 南 语 对 比)

M; : V:
: 研 究 结 ^ 在 越 南 汉 语 教 学 实 践 中 的 1、
비ỉj


.1、 贸易书信的概念

贸易书信的定义

.1.K
.

M il:纪儿 I■ᅮ 代 씨 贸 y í m r n l 」
納 刚 刚 起 步 ,A 们对 ‘‘ 贸 y 15倍 ” 这个概

念 的 U、Ũ[?Ỷ가나IIM 。概 t ì 起 来 主 ỉiH j•两 种 观 点 ,

•种 观 点 认 为 贸 ^ 书 倍 iủ “ 一种

이 Ể .ìd 邮 政 系 统 速 送 的 약 济 贸 닛 往 来 的 f n 件 ” 这 种 解 释 Í I Ì 然街明 了 贸ềẶ书倍的

사,냐 난1J 하 济 n y

íiy

<’ 却 没 Ï Ï 指 ;II使)Ij 贸易书信的 1• 体 o 贸易 15in 中 Ỉ Ĩ .不同 J•

通 的 i ù 'i î , 使 川 到 它 的 모 —
í m 的 人 鮮 , 而且这

的 NJIW1

니、
I I:

商 ^ 相ᄌ联的人。M
하济내动,

介 f/ u

M r 心 购 ) 'Ỵ '

-辟 体 必 然 与 商 业 1K 务Ử 关 ,即信

•种观点认为贸易书信 “ 션 / : 쎄

推 销 木 企 业 产 品 或 服 务 项 tì,
•'

# 、服 务

将 产 品 或 服 务 项 I I 价格

这 种 解 释 部 分 弥 补 了 前 liïi两 种 解 释 的 缺 陷 ,

,vi到 r 贸 ^ l ^ ï 的内휴和使用贸 y I5G 的 主 体 , 可是 没能 较全 lii] 的总结出贸 ^

■的 I세
'k

ítit

•对 liìl业 {,ÏR à 的 认 ỊH,

1997 年 ,杨 方 杰 Æ 《实 用 贸 故 |5倍 》书中对

히 l a 고 样 的 解 释 : 贸 ^ IM ,Ï简 称 商 函 ,指的쏘 “ 各 经 济 上 体 之 间 往 来 的 以

각 济 하 y 为 ᄂ최 서하 的 各 种 信 件 ” 。
外贸 Iíí,v 使 )ỈJ的 范 벼 非 常 r 泛 , )•:要 ᅲ 企 业 间 的 交 往 与 联 系 、贸 ^ 关系的

/.、 I办l i V j 淡 判 、要 约 1J承 m 、询 价 M报 价 、原 材 料 订 购 与 产 品 推 销 、信 用 调 ^

发货

货 、付 款 1j H

对 合 同 的 执 行 提 出 异 议 与 投 诉 、货 品 保 险 与 때 求 赔 偿

1n V f i i f j 业 务 或 征 求 代 观 商 、订 货 或 收 货 的 确 认 和 各 种 启 事 中 明 等 等 。杨 先生 的这

种 解 抒 叫 确 指 111 Ỵ 商사kíA i á 的使用 1:休 、 内 容 和 涉 及 的 范 围 , 使 Ằ íl'J 对商 业 信 1求r
i ll fẾ 的 认 ÌH, 所 以现在 人们 普遍 采 用 他 的 这

1.2、 贸易书信的功能
贸 y I H Ï 的功能卞要t ì 括 • F 两个方而:

、处理经贸业务

■解释

o


、交流经贸 信息

하 y 비시새ᅵ产 企 收 和 供 成 ) ‘ 商 삐 销 售 商 和 f f j户 保 特 密 切 联 系 的 i í 要 途’ 也 ;ủ 相 ,I.沟 通 Í,UJ、
的 1E 要 r.A o 企 业 的 d:常 生 产 经 营 沾 动 必 须 닝 外 界 进 ÍT
ii'j 1')] IJI fiI in , ü 的 i 流 o

M u .ü 的媒 ír ,
l에

Jl

论 모 采购还

销 t f , 人 if!;的 贸 U 业 务 都需要 以 ᅵ
Î信

、Á
J

i午多商业 贸 ^ 都 是 通 过 倍 函 的 往 宋 而 促 成 实 现 的 o 因 此 ,商函成为

Ik代 递 i,ï,ü、
、 获 収 经 济 效 益 的 一 种 ỈR要 f •段 。

>、传递友谊和展示形象

所 )서知, li'H à K Ë 形 象 设 计 ,公 미 在 商 务 交 往 中 ᅳ 定 会 运 )IJ礼貌树立和保持公

MƯI:商 VM的 形 象 , 并 发 展 和 巩 떼 和 其 他 介 作 伙 伴 的 长 期 贸 혔 关 系 ,因此 •封贸易

ĩ所 川 的 비 M将 i ï 接 给 读 M r K 公 버 的 形 象 o 如 梁 信 的 语 유 准 确 得 体 , 乂 m ᄂ貌

公 M]就 ^ ‘>:fj Xm>他 人 、高 效 、^ 序 的 못 誉 o 相 反 ,只 会 it:ᄉ 心 生 反 感 从 而 给 公

;^

• 系 列 小 以影 响 。

1.3 、贸易书信的性质及语言特点


lîiù 作为

■种 ! W j 公务m 件 性 质 兼 합 - -般 하 性 特 点 的 倍 件 ,其 性 质 如 下

、业务性强
III ï - n ^ j HHe네 川

J- r . 商 企 业 之 间 、ᅵ
J: 商部门 닉政府部门之间、 I :商

사 ^ r 쌌片之ÎI1J的収系、邀 约 、中沿、批 准 、排 ^ 、確 商 、 IJ .货 、保i i i H í 项 ,

此 它 1 1.( J 纯梓 的、
I k 务性。也就쏘说除了 Lv 商业갑关的事务,其他的内容t ì 枯里大
: Íᅵ
.J 멘 /I : ^ y

I ỉ íừ ' I ' 部 不 会涉 及 o 业 务性 ÌỀ 商 函 K 别 丁. 1C 他 函 件 的i ổ 'ỷỉ í I i 的

、具有凭证效用

,"

的d

观 { I:liij 사k 贸 易 沾 动 对 法 证 资 料 要 求 I - 分 严 格 ( 俗 I舌说 “ 曰 说 无 凭 ’ 立 字
) ,W 为 ộ n ᄊ15倍 ᅳ 经 签 署 发 出 ,他 具 有 司 法 凭 证 的 性 质 , 可 以 作 为 办 理 商

也 메 I I 后 作 칭 , Ifi] -H.交 향 双 方 产 生 纠 纷 , 商 函 便 iẻ 打 宫 TïJ的屯:要 凭


:'

和编

f j 的商w |m J

•般 他 ^ 格 式 相 同 。尤论足公H1ᄂU S ]벼 还 닌 他 í U :

KI. j e 形态、结构都m 七较삐泣的格式。比如:

)、讲究礼节

切 y IÎÎH 시신皮此I办商的n 요 며 件 , 通 信 人 之 间 不 论 经 济 实 力 如 何 , 企、
Ik
人十, /l:K |n j 促成 ,

商 业 成 功 的 活 动 中 , 双 方 地 位 平 等 , Í 1 Ũ 利 。 由此决

Jᅳl i W j 作!i l 然 不 说 过 分 휴 t ì 的 ÌÍ-, i l I 却 比 较 讲 究 礼 'i m 川 语 。
就 피 시 :^ 〈
倍函的功能和特殊性质决定了其

以 F 的语言特点 :

首先是贸易书信采用礼貌、真诚的语气。

|Ỉ'H 여: ÍK 中 流 ÍJ: 우J ìí' “ 크
: 멋 不 成 仁 义 在 ” ’ 就포说要体现出对对方的体
( \ :. v í y

m

办n 的

I5Í,'Í中 就 足 要 以 Æ 기 的 表 达 让 对 方 感 受 到 礼 貌 和 真 诚 o 如避免使用


Yj•命 令 和 山 •气 的 句 f ,

或过』
: 简 单 、唐 突 的 表 达 ,

仲休;d í /y 的 ^ 现 호 际 I I 商 务 倍 볘 L貌真诚的 -Mo
比如为 J내 I; 销 商 뇨 ,常使川

■따 劝 购 语 ,如 果 m 兑效来不ᅳ定好,不如川以 卜■

悉;
J i公 ïïj愿 与 敝 公 미 述 立 业 务 ;<:
系 ,对 此 灰 小 欢 迎 。乂如希3!

/ 迅 速 作 Ih 决 쏘 ,^ 快 问 m ,通 常 小 Ố 使 川 r i 白 的 i í ■语 ,而 Æ 说 “ 希 ®能 尽 快 接 到

|,'Vo ”

“ + IIÎ,Ï 小久会接到마处的 i 丁中.。 ”

其次是贸易书信采用积极、肯定的语气

/I:贸니 |ÍÍ,‘Í 中 ,^ í i t Ằ 不 可 避 免 地 要 ỈÚJ对 方 传 达 令 ᄉ 不 快 或 是 不 好 的 消 息 ,如

JỉiM h付 , 对 不 的 索 略 , 不ᅵ네意对方的提议以及价格的提JI■等等o 在这脾估

兄 卜,w
l'îÆ

/ Ĩ 通 常 部 쏘 避 免 对 对 方 作 出 f t 接 的 否 定 , 而 iá 巧妙地选择别的 Ù>J';[: 宋

in-j ’ 把 ^ )ü ,ê 义 降 低 到 Í Ỉ 底 f t !度 o
/iir벼 Iᅵ绝对;/ 的 IJ■货 要 求 ,

-般 不 会 采 川 汽 接 1미 绝 的 说 法 ,而 l ủ 说 “ I I

i接满 i p 丫
1, 잇 难 提 供 。 又 如 投 诉 索 赔 时 ,通 常 不 会 粗 鲁 无 礼 ,直 言 以 对 ,可以

에 P 验 , ỈI;现以 F 意 外 惜 况 —

第 - -批 到 货 即 发 生 如 此 尬 尬 之 事 ,我们对今后的숴 l| / j Ü 貌

기mc

r

' i"j ìiiíí

中 I I 1, rI '/ J iíi- “ p o l i c e ”

\' \

“ 被提炼的”的过 2 :•时 “ p o l i c e ” t í i 来 的 ,1S Ẳ I L U

“ 被教化的” 和 K

教养的” 等意义。

; r 代 ,拉 ^ 人 提 Mí “ 儿 貌 쏘 人 们 为 了 减 少 个 À 交 往 濟 擦 的 结 果 ”
k

0

而布朗 和列Ĩ 111:•‘ f-L貌 ■i - 质 I . 就 ^ 维 护 他 人 的 11 r ,所 t ì 含 的 í á 对 待 别 人 的 礼 交 方 式 ,
的和所做的部1

到 他 A 的 感 受 。 ” 八 十 年 代 ᄉ 家 乂 将 礼 貌 I Í •成 “ 建立和

炉 礼 i l : 的 形 式 , 社 Ồ 오 往 中 制 造 和 ® H 氛 的 能 力 之 ᅳ ’’

o

nj■见礼貌보 -个 动 态 的 、抽 象 的 概念 ;它是 - 个 可 以 用 来 描 ^ 怎 么 说 和 说 t
么说的又系的

出 i d 貌的木质씨

Æ fj 人 认 ^

•个术마。不 过 , 这 两 种 说 法 i l l 然 유 삼 偏 重 ,却分别指

■种 Ĩ ■段 或 ^ 式 ,礼 貌 的 作 用 보 避 免 冲 突 、服制估感或表白

礼 貌 보 指 人 1J 人 之 ÍHj 和 游 相 处 的 意 念 和 行 为 , 娃 퓨 谈 우 止 对 别 A 尊

小: 1^ : 奸 的 休 观 。 ( 引 i l 1 9 9 8 年 , 애 金 宏 《礼 仪 》 )
. 3 . 2 、礼 貌 用 语 在 贸 易 书 信 中 所起的作用

如 IÌÍJ■所 述 ,

1떼

^ {b )j

liíử 的作川之ᅳ就足传递友 拉 ,展 承 形 象 。现然商家如此아

他们印해业交往中

-定会 在贸 IẬ书信中注意运用礼貌树立和保持公司在商

的 形 象 , 汗发展和巩 1*1和 ] tᅵ他쇼作伙伴的长期贸쳤关系。这就意味참

Ù 所川的 ÌÍÍM 将 I Ï 接 给 표 ^ ^

-封 贸 ^

卜•公미 的形象 0 如果倍中所用的语 3 不 得 体 、粗 Ử;-、

W £ , 公네就 会给人 留下专横 、说 突 、粗 心 的 印 象

o

相 反 , 如果公히的信函表现得

彬彬 Í 1 Ì I 、 /세 相 处 、沿晰粮 A , 公 ni 就 会 4니Ï 关 心 他 人 、高 效 、^ 序 的 곳 誉 o 这

就 说 明 , /1:贸 y |íí, ĩ 中 ,礼 貌 发 挥 ^ 极 其 ® 要 的 作 川 。

에 贸 y HHử毕 竞 보 获 取 商 业 效 益 的 载 体 , 礼貌只能是贸易书信实现其商业

I 的的

' 种 T •段 。 --方 而 ’

■味 的 、单 纯 的 礼 貌 将 不 能 体 现 贸 ^ 书 信 的 获 利 目 的

人 以 수 洞 和 虚 伪 的 感 觉 ,这 就 极 易 引 发 收 信 ᄉ 对 其 商 业 效 能 的 怀 疑 和 低 估 ,甚至

做 ;h 없 ÌM的 i/i) iᅵ预测,ÌIỈ终 탄致 无 效 交 际 。另 一 方 面 ,若贸易 W信中没有礼貌因素


니시1^

ᄂ貌 ^ 则 的 制 约 。

성^ 家 LEECH 根 掘 英 UI的 文 化 特 点 ,提出

貌 的 八 条 准 则 。í i i t ì :
( 1) 벼峰 Ht;
则: 尽

Jj

减 少 他 人付 ! 11的 代 价 ,尽 ỉ t 扩 大他 Ằ 的 h i 处;

(그) 他慨 准则 :尽力 减少对 ÍI 己的益处;尽力扩大 ÍI 己 付 出 的 代 价;
(3)

아 ;I则:尽 力 缩 小 对 他 ᄉ 的 批 评 ;尽 力 夸 张 对 他 ᄉ 的 表 扬 ;

(4 ) i l Lin准 则 : ) î> J j 缩 'j、
对 ᅵI ^ 的 表 扬 ; 尽 力 夸 大 对 他 人 的 表 扬
'

o

(5) 합 M 准 则 : 尽 力 缩 小 ÍI 己 니 他 人 之 间 的 分 歧 ; 尽 力 夺 大 !;1 己 1 他 ᄉ 之 间 的

(6 )M 切 t e 则 :尽 力 缩 小 ÍÌL ^ 对 他 人 的 厌 恶 ;尽 力 夸 À I ' l L l 对 他 ᄉ 的 同 情 o

中 1싸的顺ỈH|iỉ|先 'k ủ : LEECH 的 理 论 框 架 上 对 汉 语 孔 貌 现 象 进 行 研 究 , 并
农礼貌 i / v / H Ï 调 '|U J 小)(:系 的 功 能 。
fᄂ貌^ 则使ÌÍÍ作 川 。它维护交谈双力•的均等地位和

们之 ill] 的 시奸ᄌ 系。
)礼貌语 言 的使用在贸易书信体现说话ᄉ的文化修养及性格特征

ᅳ个人的,;Ĩ 行 举止能够 体现 他的 文化 修养 及性 格 . 东 方 文 化 注 :
重 情感。ᅵ서

A / i O i 个 的 人 们 从 小 都 ÍU 到这个方面的严格教 Wo 他们 ■生要接受并펴

L 貌。 •个人如果文质彬彬,出 ,해 J雅 ,谦虚恭敬,他 就 给 ᄉ 留 下 Ồ 好的印象 ;

, • 个人如 ^ M r íí 粗
,

J,네 尤 礼 ,他会被社会指责为 “ 没 Ử 教养 ” “ 不怖礼貌

从 líu 이 他 交 íío
、礼貌语 言 的正确使用能够提高交际效果

^ P小效火,Wj低 収 決 T' 很多 1서素’ 1C'11S 重 要 的 Ü 说 Ì Í'者 的 态 度 以 及 川 iKj f - 段
i炎时 i i:
.VJ;
i£ M| 尊 æ 对 方 , 让 对 / j 成 为 交 际 的 主 角 ’ 运 川 好 礼 貌 准 则 就 满 足 了

受여小:的 木 能 ;
/ũ要 。从 此 能 够 协 调 双 方 的 友 好 关 系 , 给 对 方 留 下 美 好 的 印 象 ,

fj 益 J'■达 到 交 h i l 的 。 ᅵ시此要交际获得预期效果, 我 们 必 须 掌 握 礼 貌 语 ỂT的


麟 : 。 도 J■•我过 J; 的 하 验 , 我 ^ W 您能够仔细考虎我的情况 o
如 1^ 您 能 治 我

•个解 决这个 I니 题的机会,我 将 非 常 感 谢 !

此:f t

阮氏秋水
2007 年 9 JJ 28 I I

(2 ) 个 小 平 ^ I::

你奸 !

Ill : k 我 ÍÍ JLi 经在 你 公 ᅵ
d 见 líiio 你 公 히 ĨÌĨÌ 要 招 聘 的 岗位 我 认 为 我 >u 个 可 以 !

r,

ᅵ시为找对ᅵf m 的 Ỉ : 作很^ 经 验 。
iᅵ
,i H ’ 我 这 次 成 聘 得 不 川 ? ^ 민 能 收 到 好 的 消 息 。

Ằ-ì 即 你

!
此致

阮氏秋水
2007 年 9 시 28 H

从 h im 씨个例 f .
比例 2 效 ^ 好 m

■到都是同 - -个内容 “ Ổ 询 是 否 被 네 ỉ j ” ÍUiik例

W 为이倍人除 ^ 对 收 信 ᄉ S 询是西被录用之外还注意运用各

种 礼 貌 ii;i则 , 她使川 r -系列敬 谦 ìỉt则보礼 貌语 言的 最ÌẼ 要部分加上适의地川 h ; 好


能 够 ,仔 细 , 합인^ 词 语 。1히时也间接体现Ü 己的T 作 经 验 , 她不 lJl:接 M 老板

느jH m 시IJ她 ? ” 而 매 李 小 华 女 .I:能 够 给 她 ᅳ 个 解 决 问 题 的 机 会 。行 文 诚 恳 ,这样

du-

K i'-in双 ᄌ 系 能 够 在 友 好 的 气 氣 中 维 待 1게


m ᅵ
^ 板 i l ᄂi 波^ 川 보 가 ? 介 绍 [;|ᄂi í í 经验 似 足 态 度 没 m i 廉 的 , 又不会运川儿貌

/l M il: 收 í,ĩ 人 •打ᅲ i,ïm 就小想 多 ^ 虎 ^ 川 她 了 0

않 I-.所 述 , 中 |K|文化[나 ^ 以 来 对 凡 貌 ;
n r 极 为 重 视 。ᅵ서此为了获W 交 ^ 效

1於i ^ j 必 ⑷ 제 iU H f r V

K

ịi

Ì;J

W 体地运 )IJ礼 貌 语 言 。不 仅 如 此 礼 貌 바 ,Ï 的使川还休观个

fê 修 /r ’ ü i体 现 •11毕 K 族的 文化特 色 o

越심마的儿貌 W wï跟中 W- - 样 , 如果能适의地使用该 inj 语就能够提品交姑效
例如:

( 3 ) Thua Quý Bà !

Chúng tôi xin cam ơn Ọuý Bà về tài liệu nhận được qua bưu điện ngày 15 thán

3. Chúng tỏi đã mạn phép chuyển mẫu hàng hương liệu của Quý Bà cho bộ phận k

huật, có lẽ họ sẽ quan tàm đến những đề nghị của Quý Bà...

m

I:
::

lhv;v 感谢您 厂 03 Jj 15 H 的邮寄样品 o 我们己经胃昧将您的香料样品转给技
llz iï'他们 ^ 关 心 您 的 낸 议 ......)

这j 、
t i i ï 使 JU r 'Thưa Quý Bà” , "xin cảm ơn” , “ mạn phép’’ 等 三 个 礼 貌 ÌK] 语以

u 'J<시 X.J- ÌJ 的 eÿ ‘Ị Ị 。 似 VỊ 然 ,“ Thưa Quý Bà’’ 比 “ Thưa Bà’’ 礼 貌程度 :1ì í 浓 ,“ xin ca

n" 比“ cam ơn” 态 度 礼 貌 得 多 o “ Mạn phép’’ 也 表 示写 信 人 的 谦 逊 态 度 o 如:染这封


u ui'J r .

I 4 I Bà X X X :

Cliúnu tôi cam ơn Bà về số hàng mẫu nhận được qua bưu điện ngày 15 thán

3 ....chúng tỏi đã chuyển hàng mẫu hương liệu của Bà cho bộ phận kỹ thuật, có lỗ họ

uan tàm đến những đề nghị của Bà...

V-

^

!:


感谢你 J- 03 )J 15 I I 的邮 寄 样 品 。我 们 已 经将 你 的香 料样 品했 给技术部,也


的 1成Ằ i态;1i , il: 收 i,ÏA 、W 到 J H

这대容^ 沾动会顺利进ír 卜
•요。

几貌 观 象 和 ^ M 的 ÍHj接 性 斤 .I g 存在 J-言语 交 ^ ,它 们 都 보 ® ) ỈJ学研究的 느

内유

/I: . 1매:纪 L H 卜代’ i;H lj学 研 究 的 焦 쇼 己 经 不 式 ỉm 说 明 语 使 ) 如

니H jiiiJK IÍ\- , i ^ 达 jl; 잇 p小,히冬1, líu足 说 明 为 仆 么 要 使 川 语 , ï 的 间 接 性 o 在 交 P小中

使 l i n i ï 的 l'Hj接 性 多 삐 서 , K 中i ầ 主 要 的 原 因 足 礼 貌 的 要 求 o 1962 年 英 l l
1

J丄.Austin 提 111

为 理 论 语 言 的 间 接 性 ,其 后 他 的 学生 美 国 哲 学家

R.Scarl 提 i l 내ijfò , ĩ i í v ư 为 께 论 , 这 些 都 是 认 识 语 言 的 间 接 性 的 « 础 。 1976 年

H.P.Gnce 位 出 바 ,ï A 휴 论 , 卜ÙÍ 了 Æ n 的间接性 ií t , ’í 现 论 。在 礼 貌 研 究 中

ro\vn& Levinson 的 iílí r •威胁论和 Leech 的 礼 貌 原 则 Î V f ï 广 泛 的 影 响 ,Í니.표其中

VÏI:缺 ^

人们作交^ 中 小 总 足 汽 截 了 ^ 的 使 用 语 휴 ,而 ^ 通 过 问 接 유 휴 方 式 表 达

Lio l'Hj 接 사达的

니 式 人 했

ij 式

f j i î ^ 动 机 ,M 主 要 的 是 通 过 间 接 表 达 达 到 礼 貌 的 I I 的 。

1Ï 1-种 。

分 析 ;;M 他 ] 接

使

IÎJ的ᅵ시싫, 其 中 包 W■文 化 퓨 탄

势 ’ 시听 ^ ^ 的® 加 和说 내기■的 义务 0 礼 貌原则 也모汉 t ì 中 的 -个 文化 因 素 。
第 : 个 从 l í ố i M i m y 研 究 的 学 各 ié 利 奇 。格 赖 斯 的 会 i í 含义现论及合作原
u

r 人们N 接 地 使 川 Ì Ỉ Ỷ , ï 所产사••.的 会 Æ含 义 及 其 对 会 话 含 义 的 理 解 ,i l I却不能

沈然

맺 遵 나 í> 作 则 , 为 什 么 往 往 不 遵 循 这 些 准 则 , 하수:故意速

牌 해 则 , IÍ1] 以 委 婉 含 흡 的 方 式 从 1 Í交 流 活 动 o 为 了 挽 救 “ 合 作 原 则 ” , 利奇在
U 이 Ijji;ũjm
ínj技的

I이 1提 I i ư 此 貌 则 。在 他 看 来 ,ᄉ们之所以故意述反合作原贝니
达 ÍI ᄂ스的恐想, il: 听

■对 f-L 貌 的 考 虑 <> 即 ᅵ
서为 礼 貌 ’
'J-j

r:Ị 己 的 真 l i n

其 :K 要原因보

人ÍÍ J放 弃 了坦 率 直言而 故 意顾 左 Á 1 líu rí 他 。

Jᄀ射니:,'내 H r 为 中 的 礼 貌 程 度 ,利奇 提 出 了

-些 语 用 尺 度 : 代 价 和 受 益

- 选 하 尺 度 、间 接 尺 度 0 除 此 之 外 ,利 奇 还 区 分 了 绝 对 礼 貌 和 相 对 礼 貌 ,积极

和 消极 礼貌 C 绝 对礼貌 쏘 指脱 离了 JI. 体的社会 语境的 礼 貌 ,^ 消 极和积极两种
织极 Ü 貌쏘指增大 礼貌的 rï 外 行 为 的 礼 貌 程 度 ,消 极 礼 貌 指 减 少 不 礼 貌 的 言


Mi

/ k ỉ i ĩ ^ 家 ^ 人 안 提 出 的 기’II
■次X사ᄂ貌、lí iư •这


ẽi ^

Í "

概念的새础 I-.’ ᅵ炎벼学^布朗和列文森

H 题 进 í r 了 系 统 的 探 讨 o 1978 年 : ᄉ发表了

-篇 文 향 ’

-)■}

o 在 这篇文 혀 中 ,他们 提出了 ữ 己的礼

^J'iu é .

1幻가!论以 .个 셔 本 概 念 为 표 ^ : 面 子 、面 子 威 肋 、ư 为 和 礼 貌 策 略 o 布叫
人为,1ÍII n

“ 个 人 iie y 心 , i é - ■种 公 开 的 Ù 我 形 象 ”

‘ 己’ 。每一个社

> 成 W 部 ^ ; ị 拥 ^ 它 。在 他 们 하 来 , 礼貌实质上 就보 维 护 他 Ằ 的而 f .

即维护他人

u jVi(」m Í j •就 ;사ᄂ貌的, f r 则就 是不 礼貌 的 0 人们需要的而 f 分 消 极 面 子 和 积 极 |

n 쎄

消 极 IÍIÍ f 指不합잎別人®加 丁 십 己, 自 己的行动自由 不 受 十 涉 、阻 辟 o

%

极 IÍII指 ^ 임W 到 別 人 的 赞 同 和 认 마 。他 们 声 称 :面 广概念포j H Ï 普 遍 性 的 。

提到儿貌语유,

I卜提到敬* 语 不 可 。这 是 因 为 中 !
!ᄉ 深 受 五 千 多 年 传 统 文 化

的 制 约 ,他 ÍN 认为,在 人 h 交 往 中 必 须 尊 敬 他 人 ,而 对 Ũ 己必须采収谦 虚的 态度 。

M V iíu ^ 人

的礼貌 设 ^

.4、敬谦语

.4.1、敬谦语的定义
中 I 파i/v ,:
] ^ 家 对 敬 谦 语提 ; 11 Í 不 少 定 义 o 在 《I式论 中 ᅵ
KI

中 , 1ᄀ나;:先사니兑“ 所 iW中 ü i 山■代 敬 많 ” ’ 就是

( I:
敬 语 的特 点 ))

" 五四,
’ 以前漫 K 的历史时期内

汉 K 族所运川的邪 ^ ^ H j Ü l ^ 敬 ᄉ 色 彩 的 基 木 固 定 的 词 语 ” nr惜王先生的研究只涉山代 敬 i/'r, Ifi] 尚 未 到 现 代 汉 ® 敬 语 , 也没 ^ 提 到 i t 语 o
洪成 K先生为敬嫌语所 卜
■的定 义 比 王 金 芳 先 生 的 호 义 较 为 全 面 :

“ 谦 에 ,i

⑴ 니 애 的 ^ 매來谦称도ᅵ^ 或 니 디 己 ^ 关 的 ᄉ 或 事 ; 敬 词 足 用 尊 敬 的 言 词 来 敬 称 他 À

( K要 ^ 세

) 或 1U세 제 的 人 或 1K 。 ” 洪成玉先生已经指出谦称和敬称的对象

ᅡ汉 ^ 회사자本身而且还包 W 其 ^ 关 的 A 或 事 。
미以 说, M Ừ M m 学家 所提 出的 定义 都明确地 指出 敬ì l i 吾iẻ 贬己尊ᄉ的突山
l i i j f ê i i 한ᄉ就足中 W式的礼貌原贝y。可 见 ,在 交 际 过 程 中 ,为了能够作为


敬、

니 Ï 的 衣 现 。 ᅵ서此아以说礼貌语就是衣不谦廉、恭 敬 、化 貌 的 i네

j'k / h iH j f 汉 바 教 ^ 报 I■.的 《汉 바 中 的 礼 貌 》 等 文 章 指 111:

사 、敬 사 、해

m

“ 所谓礼貌语t ì 括

、婉 퓨 ^广 如 此 ^ 来 儿 貌 语 닝 敬 谦 표 i l H i i i V j 被 包 요 的 关 系 。 마

W敬 i f I/;■质的规쏘足 “ 农 谦 、 ^ 敬 ” ,所 以 没 有 这 个 “ 质 ” 就 不 是 敬 谦 语 。例 如
5 ) 況組 ;j i ■公

达o

6 ) 敬 況 rr 位 老 iji|i 요 体 健 康I : Í1 顺 利

o

“ 祝股 ” 和 “ 敬 祝 ’’ 部 산 礼 貌 바 , 意 思 是 “ 表 /; 나 i 好 的 愿 塑 ” o 不 lúj 的

ᄀ 게 ” 和 “ 敬況” r r

“ 敬 ’’ 的 成 分 。 W , 《现 代 汉 语 네 典 . 补 编 》 , “ 敬 祝 ” 足 “ 敬 辞

r ’ líu" “ 祝 ! r 仅 Í乂 과 ᄂ 貌 마 中 的 祝 描 语 ,
不被符作敬i l

Í L 貌 i , V j 敬 i l i / ỉ ■的 l i i f î ᄌ系 ( 也 即 整 体 和 部 分 的 关 系 ) 被 刘 宏 丽 在 《现 代 汉

v敬 谦 사 》 第 / d i 描 시 如 K :


iV: 시V i l i i : 中 , 中 I l f 人 和 越 심 人 都 特 别 重 视 礼 貌 ,这人概足 ['.

했;
; ^ J的^ ; Hu I시此, /1:中 N ,
II. Í-K

t

íi

'k

深受封^

礼 貌 语 à '的 使 用 历 来 为 语 유 文 化 研 究 I:作 ^ 所 )

fL 貌 i/;-, ï 的 研 究 中 , 也^ ᅵ-部 分 足 研 究 贸 ^ IÍÍÙ■中 的 礼 貌 )uÌÍU

V ï k ü i 、 商 、M] : 围 时 代 , 中 M l ì 经涉及到 ‘‘ 礼 ’’ o 中 [ i i v IÜ中对 “ 礼 ” 的

释사:

•• fL. 服 也 ,所 以 ‘K 神 致 福 也 ” 。 ( 《说文 》 ) o 人 们 都 认 为 ,中 n v 代

ᄂ起源세

发展 m

Æ i r r 周 。礼 貌 包 括 仪 容 、举 止 、 谈 h ᄀ 个 세

w

別 líu义 紧 密 相 关 , ÌC中 , 合 乎 子 礼 的 谈 土 就 是 A 们 所 要 i 、
í论 的 礼 貌 (的 k

内'í;
r
个: 今,

年 的W 史, 礼貌S Í Í 诞 中 并 受 到广:大鮮众所 故 用 ,也成为了研究

的研究 |R点之 -ó

弥松상 厂 2001 ^ 发 农 的 《礼 貌 语 言 》ᅳ | Î L i 经提出了 “ 礼 ” 、 “ 礼 貌 ” 和

ᄂ貌i / v , r 的概 念 。 从Uij深 入 探 ì«í礼 貌 语 음 在 称 谓 的 使 JIJ、 ᄉ 称 代 W 、-委婉* 、

U V I 1的 서 비 :Ẳ及 Ì U

交 谈 、 告 别 、 W求 、感 谢 ^ 交 I사行为中的使111然陈先 ᅮ尚农提到外贸 15信 中 的 礼 貌 用 语 , 但 足 他 已 经 较 为 全 IÍLÌ地阐明 r

貌 i/i M 的特点及作川 , iỊ;
n f作为礼貌语품•的 基 本 理 论 依 据 。
y、r •外贸 I5 i,ï 的儿貌 )U^ 研究 Y/ • 卜
■儿个作者 :

、秦 晓 杰 的 《英文商业信函中的合作和礼貌》
^ 义作

n

'J、
j 了解

决 商 业 信 函 中 的 礼 貌 策 略 1V 合 作 原 则 的 合 理 运 川 这 一 Í니

通 过 ỘHÌ I H Ï 中 介 作 设 则 与 礼 貌 策 略 应 用 情 况 的 分 析 , 论证了 -■.者 之 间 的 叉 系

U Ï 人 总 산 遵 循 f H 作股 则 的 质 最 、数最及关系准贝IJ,而 为 了 礼 貌 起 见 放 弃 ^ 式 唯

í iií V : P H V 况 K, 如 화 对 交 际 效 率 的 要 求 超 出 对 礼 貌 的 要 求 时 ,'弓倍ᄉ会放弃

따 벼III,Hlíu 个 Ifii 执 í J ử 作 liH 则 的 四 准 则 。 ”

、甘 长 银 的 《淡商业书信的语用准则》


, 曾 玉 萍 的 《论 商 业 书 信 中 的 礼 貌 语 用 策 略 》

K i : 利 川个 而 r 观 和 会 내 准 则 观 对 商 业 信 函 中 的 礼 貌 川 语 策 略 做 了 探 i 、
í和

H í),Í 衍 出 : “ /1:Í (-■速 奸 iî'j 息 时 , 7J 信 人 11 乎 不 用 什 么 策 略 就 Iư 以 给 A 带 i -无 比欢

líuYhí 니호不奸的와U ] 、
时 , 5 信 人 需 要 用 一 些 策 略 以 减 轻 坏 消 恩 的 冲 市 。 她将贸

I H Ï 中 的 儿 貌 略 总 结 成 缓 冲 语 、非 A 称 、情 态 和 赞 扬 等 四 种 。

^ 憾 的 U 这位学 / Ĩ 的 文ặ i i ì 然得出 了礼貌语用理论适用 J-- l í 面语料的分析的

ưiUẦX
i: 하 y lí í ,ĩ 中究
么^ 川 的 。

Í

ÏJ

哪 ® 凡 貌 策 格 nT供 使 用 以 及 这 些 礼 貌 策 略 在 贸 15倍中凡体


个tf[ 得 遗 憾 的 是 上 述 儿 篇 文 章 虽 然 都 对 商 业 信 函 的 某 个 W题进

상 的 研 究 , n ri^ 研究的对象几乎都산英语贸易 15信 而 没 갑 涉 及 汉 ì/t贸 ^ |ỉí,ì

L 貌 研 究 。这 就 总 味 lï iiij

疏忽 r ,

-对 汉 语 贸 ^ 15信 的 礼 貌 研 究 在 无 意 间 被 我 们 的 研 究

r,

líu汉 Ì/V贸 y |5 in 和 英 语 贸 l ỉ H;
信 毕 竟 是 由 两 种 不 同 的 语 V í载 体 形 成 的 ,

i J ^ Y 所 休 观 的 礼 貌 的 ÌV体따JIJ肯 )i i t ì 不 同 之 处 o 耍 找 到 这 些 不 1미点, 我们하先

시성做 的 就 】
신 I 汉 i/i 贸 认 li;
倍中 礼貌的具体运用进行深ᄉ的调 Ểt 和研究 0

.2、 在越南

j 쇠ứ 儿누,
À S iiư iR 貌i / ^ í 对语 n 交 际 的 ® 要 性 , 越 南 学 者 갑 ᄉ 开 始 注 意 到 这
ll'll.

ÍÍ

'신1나1ƯV的 '( 내 斤
i 如: (0 1 ) Lê M inh cấn, tlCấm nang thu

tliưoim mại hiện dại’’ ( 02) Tô cẩm Duy ( chủ biên),

“ 225 mẫu thu tín bằng tiếng

a" ( 03 ) Trưưim Văn Giới, Giáp Văn Cường, Phạm Thanh Hằng ‘‘ Giáo trình thư tín

xrnti mại Hoa V iệt” ( 04 ) Trần Thị Bích Ngà ( dịch) “ Giao tiếp thương mại” , { 05)

ng Thị Hằng 1992 “ Thư tín thương mại” ’

( 06) Phạm Thúy Hồng ( luận văn thạc sỹ

'uhicn cứu kính- khiêm ngữ trong thư tín tiếng Hán - có đối chiếu với tiếng V iệt”

/I:h 述 义 献 中 ,各 位 学 者 或 多 或 少 都 涉 及 到 礼 貌 语 言 在 贸 표 书 信 中 的 使 用 o

介绍贸易 15倍 的 规 格 、 内容及写法 ,而 没 有 深 A 探 讨 礼 貌 语 言 的 使 用 原 则


总 之 , t ; 今liijï i,


/I:越 병 尚 未 发 表 过 갑 关 现 代 汉 语 贸 15倍 礼 貌 i / u 的 个 I

此매题 Wí 究수 í i i K r t

小结

Ì U 이산Ẵ A m 勿的必맺^ 则 , K 包 括 言 语 、举 止 、神 态 ^ 方 1Í1U 其 中 ’ 礼貌

, 7 ; ^ ' ; ^ * 1 : 小巾的^ ^ ^ 成 部 分 0 中 [S具 有 五 千 多 年 的 文 化 历 史 尤 深 受 两 千

니가 U lM 'l야 rể O Ũ 想 的 影 响 ,中 W 人历来特别注重交k 中 的 礼 貌 애 题 0 礼貌成为交

小的 ^ 则 , 被 1어 야 l : ^ j i í 德 修휴的 及现 0
化貌

满足

彬 Í H L , 사 听 /t

u 'IU

í

Ỉ 明 社 会 人 k 交往的 要求 o 礼貌语 的 使用 对说 표- /j V 得彬

/j 则 觉 入 1|:动 听 , W 而 有 助 于 提 高 交 际 效 果 。Æ现代汉语贸놨

儿貌 Ì M 니니依然很受표视, l i i j l i 足 语 言 美 的 重 要 标 志 o 因此适:사地使用礼貌

; , 가(仪造就温 자ᄂil: 的 ᄉ 饿 ,Í Í 助 f 交 Ü 的 顺 利 进 行 ,而l i 可以 W:
小出 说l í ■人的

ữ 德修t

所 以 /1:^|Í小过作中,我 们 应 ÌẨ对 此 类 词 语 予 以 æ 视 o 니
J.见’ 外贸书信中

的 儿貌川 바 ! ƯJ 深 刻 的 科 研 价 值 o


( 与越南语对 比)

2.1、关 于 汉 语 贸 易 书 信 礼 貌用语的一些考察
.니 、考 察 内 容

木义所采) ij的 研 究 / ;法 」
] : 뱃 m I纳 法 、统 i l •法 、实例 研 究 法 和 表 格 分 析 法 。

니 사 :I 的 收 $ 则 비 , y、
j J ' 便 r . i 找 到 汉 바 贸 I Ỉ 书 信 中 礼 貌 分 布 的 规 내 ,本文多

U 스Iijii I 纳 i 」
내 i 简 ■丫
1.的 统 il ^ 知 바 对 贸 易 书 信 进 行 内 容 h 的 分 类 盤 我 们 根 据 发

W 장 山 竹 ir새 애 Jlÿ / w |Gf,ï 分成 15 类 : 要 求 迷 立 关 系 函 (07 封 ) 、招 聘 处 理 函 (02 封 ) 、

■邀 iiVl水1(11 対 ) 、 交 ^ 破 商 函 (03 封 ) 、 寻 价 报 价 函 ((11 封 ) 、 订 购 明 ( 05 対 ) 、 i

tJìMj^Fá((08 対 ) 、付 款 ^ 款 函 (04 対 ) 、应 征 代 理 函 ((06 封 ) 、推 荐 函 ((05 封 ) 、推销

J'í(12 対 } 、投 诉 '別 辦 1(09 封 ) 、投 诉 处 理 函 (06 封 ) 、拒 绝 ;낸 、
'/:关 系 函 ((06 封)和道歉

m(5 >]■)„ /|:ÍJ■文中/ 将 收 染 到 的 t ì 料 ,通过以 h 二 种 方 法 结 介 例 ÍU来进行以下两

个 ỪIÍ1I的 UI纳 分 析 : ᅵ个ᆻIÍII足 总 结 贸 ị ỉ

冲 的 礼 貌 语 吉 及 代 分 布 惜 况 , 行存:指

낭 M Î J I]-:确 的 J:ll!解 内하 和 提 高 S 作 能 力 ;另 ■个 足 对 全 文 作 111结论并说明本

4에 所 收 讲 的 i / m 하 100対 , 一部分来源于目前 W 内市场 h 涉 及 到 贸 ^ IM

ᅦ V的 教 W 和 ^ 作 中 的 川 例 » 这와 教 W 和 붉 作 主 要 拓

낫끼 f 的 《新 编 个 人 实 用 15而 格 式 4 范 本 》 、杨 雅 静 的 《如 何 ^ ᅵ혀业倍벼》 、 奚

中 的 《핫 川 IÙJ业文 I5 N 作 》 、 潘 水 报 的 《现 代 实 用 商 务 文 书 而 范 木 》 、 《经济 文

i P i 作 》 、陈 纪 ᅮ 的 《现 代 应 用 文 ^ 作 ᄎ 全 》 等 。 另外 -部 分 来 源 于 本 地 儿 家 私 营

H k 的 商 ^ 文 15。 ) 요 海 山 的 《商 务 文 ^ 写 作 》 陈 妙 云 붉 的 《学 术 论 文 ^ 作 》 高

航 的 《Ü 貌现象研究ᅵ评价》

0

W外

' 部 分 来 源 于 本 地 儿 家 私 'A; 企 业 的 商 务 文 15。

ỏ Câm Duy ( chủ biên), “ 225 mẫu thu tín bằng tiếng Hoa” , NXB Văn hoá Sài Gò

hánu 06 năm 2008. Trươne Văn Giới, Giám Văn Cường, Phạm Thanh Hằng ‘‘ Giáo trìn


表 1: 贸易书信礼貌语言的运用情况简表

貌语言 及使

使用场 合

实现的方式

使用该礼貌语

频率

言的信函

使 '' -J in À 1-J
'V J Í ; í 人

m Ài

1%

,,

作用

in

称收 il »

1、使 用 A 称代

儿 Í ■遍布 r 各

信 人之 间 的

lii] “ 您 ” 、 和

种倍函 中

붸 离 得 以

人^ /

敬 词 “ Vi X

持 , 及明了

ÍÙ 人 r i L i

X” 指称收

己对对方 消fn 人

[ill f 的 维 护

2 、使用 \从 而 避 免 fj

XX” 谦称己

/ / 潜在的

h

冲썻。

1.人

1、使用习 惯 h

1、 要求 앞 立 关

使 ,:Í ^ 的 強的表达 礼貌的

系 벼 、招聘处

力 变 小 ,降

M ííiỉ议、 햇n'Vf,* '-r+í
i"J : 、

理 函 、 商务邀

了对对方消

求 或批 i f

烦 清 、敬 清 。

请 函 、 商务磁

面子的威肋2 、运用弱化副

商 函 、 寻价

从而减 小彼

i'ij

报 价 函 、 句购

之间的冲突。

3 、使用 “ 动词

函 、信用调

+

函 、 付 款 'Ũ 款


l'ü 对

•卜函 、 应 、 征代
理 函 、 推 荐
函 、推 销 函 、


)'■ 1S.6'

2 、投诉处
( f t i绝 商务破商

3 、索 款 闲 、要
求 建 」
/.

)k函 、推销函
•'Y 'jin K

1、通过形容词

1、 应 征 代 理

^通 过 赞

H 收 i,ï 人

和副词的运用

函 、训购 函 、

i/v ù ■的 使川对 对方 的 少盆

推 荐 函 、 询价

fri ᄉ 农 明 i l

11! 议 、 il')

品 质 最 、 服务

函 、招聘处理

L in :,s 到

求 、 成 /|' í t 1绝

水 T 、信 誉 和

函 、推 销 函 、

收 i,ï 人 的

Xj ;v 的 햇要 求 í iỉ 、
>: 关 系

点 、观 点 、

求 、il?求时

í r li :líu 的 评

函 、 拒 绝 ỉằ

业和

论。使用含有

又 系 I病 、 lifj 务

作 等 , 从而

比较 Àẳ味 的 赞

邀 请 函 、 拒绝聘 用 벼 、 要求

偷 悦 听 IS A

ỈỀ Ồ" 关 系 函 、

满足收倍ᄉ

应征代理 Pểi

识 极 LÍ1Í 子 的

灰达 H U H


)}

^ ; / 而 üt求。


足 {Ỹ. 含 Í !

对方进行批
或계 绝I피 中 , vi i i ï

미■通过赞곳


对 /V 积 极 líìl
的损 伤 。

1、 'T 1; ^ 人提

1、利 用 祝 t ì 表

1、 要 求 낸 、
'/:Ắ

- Jj IÍ1Í 使

너 U iV

íli 벳 求 、 邀 C

达 对 对 /j 的 ):Ỉ

系 函 、 商 务邀

收 í,ĩ 人感到

따 10. 9"„

i成 U 达 iiij H 之

奸 祝愿

in 函 、 -J- 价 报

家 庭 般 的

总时

2 、用

2 、 ''if'f^ lU 'l )}

现解或同情的

诉处埋函、商

^带来的悲哀

n f \- Ï 小 i-üic

내바或沿句来

务礎商 1病

和伤痛程度

Ai 小 晚 快 的 li'

安慰对方

-些表示
价 函(拒 绝 )投

暖 ,减와丫小

'j'j收 信 A 休会到

仍时

il d 的 人

味 ,积极拉近

^收位ᄉ之间
的社会距离

而 / 1-: - 향 程

t 满 Ai 了 收

人 的 积 极 1Í1Í

S 求 , 丫r 效地

达 到 了 ^收 信

A 交 流 的
的0
免 小和

'V ií , ĩ 人

1、使 用 委 婉 语

1、 ( 拒 绝 ) 投 诉

在表达不同


2 、 liri 务 m. 商

极 IÍIÍ

闲 、 ÍIĨ 绝 íằ

m iij r • 达到

关 系函

流的 II 的 。

1、采 川 ^ 属 称

1 、 建 >/". 关 系

^ 信 ᄉ凭惜

I니
J 收 í,ĩ 人 提 出

ii'j 的扩 人 化 用

函 、 商 务 邀 iri

d '-J 对 J j 彼

벳求函 、 商 务m 商

很 熟 悉 的

냈 r ^ iï'a

2 、 使 用 “ l'il势’

时 세 Ï 人

们”

2 、 商务邀피函

动交^的姿

和商务硝商函

i'j 妙 地 接 近

^ 求或나'í

求时

称又系

ìã 3. 2%

ềk 5.4%

投糊 的 I에^ 收^人

r ,

■种

I5小 对 象 , 拉

Ih 常熟悉 :
)

LJ 收 f ; Í À 之

此 离 的 T -段
通 过 这 种
式 ’ ' 니信 A

满 足 了对 方

积极而r 的

求 , 乂实现

^ 对 方顺利
际的미 的 o
M'i 收到对

1 、 n 接 i ü 歉承

投 诉 处理函 (表

有 力地 保企

jjM iijj

担 J ]íír

接 受 )2 商 务 破

Jj 的 消 极

产 品 、服 务 ^

2 、间接道歉承

商 函 、投诉处

Í,

小■抱 怨 、 投 诉

担责仔

理函 ( 表 接 受 )

善 -X i)< 双 Jj

방 略 的 Í,U J 、^打助于

关系,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×