Tải bản đầy đủ

Đối chiếu phó từ you trong tiếng hán hiện đại với phó từ lại trong tiếng việt

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI
HỌC
NGOẠI
NGỮKHOA SAU ĐẠI HỌC

ca—

NGUYỄN THI• NGƯYÊT
NGA


ĐỐI CHIẾU PHÓ TỪ “YOU” TRONG TIÉNG HÁN
HIỆN
ĐẠI
VỚI PHÓ TỪ “LẠI”
TRONG TIỂNG VIỆT

“ X“ lạ i”

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành : NGÔN NGỮ VĂN HÓA HÁN
Mã số : 60.22.10
Giáo viên hướng dẫn: TS. NGUYÈN HOÀNG ANH

ĐAI H Ọ C Q U Ố C GIA HÀ NÔI
TRUNG
í RUNG TẠM T
thh o
on
n g hỉn
HN t h ư v i ệ n

h

———

I

m s h P M ỉá

HÀ NỘI - 2010
iv

^


BÌÍS.................................................................................................................... 1
0

S&ft«®g'Jìi3^jSíflÌì&0'mW:Ér^S8l|3Iifc....................................................... 3
1.

1

........... ........... ........... ........... ........... 3

1.1.1 3 & ttft® 9 Jì3 fô 5 ẽ JỈC ................................................................................................. 3

1.1.2 & ìãiiJìỊ|tfj#â....................................................................................4
1.1.2.1 @ ỳ Ế # â .............................................................................................................4

1.2.2.2

............................................................................4

1 .2 j 8 m « S ' J ì ặ l W Ế J Ỉ C Ã # ^ ............................................................................................. 7

1.2.1
............................................................................... 7
1.2.1.1 ĩỗĩtìggyi^- phó từ
................................................................ 7
1 .2 .1 .2 ^mìẽẫ'JiẽlWẾJìC ........................................................................ 8
1.2.2

j®^@ẫiJìẽ|ỂKl#â ............................................................................... 8
1.2 .2.1 íễi%®gijiỊ!
.................................................................. 8
1.2.2.2

...................................................................................... 9

1.3 ^ t t & ìã g im “X ”^® m Sg'Jiậ]“lại” ỐWB:£#F$:................................................ 11

1.3.1 Xí Ị t * ^ f l Ị í i è

.............................................................................. 11

1.3.1.1 @ s ^ 4 aỂKji:fc$tftixí&..................................................................................11

1.3.1.2 Xí fctìrir9feWJÈ.X........................................................................ 12
1.3.2 m tt& ìgsim “X ” $ } W % m ..........................................................12
1.3.2.1 ^ í ẫ y ^ ‘‘X ”0rJaW/MỉfặJJ8ỉ......................................................................12

té x m x r L ............................................... 13

1.32.2
1.3.3

............................................................................... 14

1.3.3.1 j®m®“lại”Wì3tífộ]JS................................................................. 14
1.3.3.2 ĨỄ$!Ĩ̧S'J iọỊ“lại”ỂK
j?s BI íặ]ễẫ.......................................................... 15
1.3.4 m f t R « » J ì i ^ ’^ j t ỉ i f c ® S í i f r i ạ i ”X*ftfôffi$&Ria................................... 17

'b ỉê ...............................................................................................................18
$&“ $ :

$ittỉXìãẵ'JìỊl“X ”^«m@g'JìỊ| “lại"

.....................................19

2.1 ẫiJìặ|“X ”ỂKjffiíỂ#lf............................. ..... ......... ............................................19
2.1.1 ẵiJiặ|“X ” W ì g & # £ .................................................................................................. 19
2.1.2 ẵ'JìỊ]“X ” l t t @ J Ì C # â .................................................................................................. 19

ỉl

K ỳX-iềễ'J n

“X ” Jậ

ỳ& iậ.SlJ jSị

“ lại" *j-

it


V

2.1.2.1 BUiệỊ “X ”

............................................................. 21

2 .1 .2 .2 » ] “ X ”

................................................................................... 31

“X ”
2A.2AWm “X ”

................................................................................34

2.1.2.3 gijÌỊỊ

m*

................................................................................42

........... .................................................................................................................................48

2.2. M«Jì«I“ Iại”

.........................................................................................................49

2.2.1 0Jìi3“lại” W ® Ỉ È # â ................................................................................................... 49

2.2.2 ẵ'JiỊỊ“lại”Ố < ]ìẽ X # â ...............................................................................................51
A. i i i Ị l HU^SiJiặl“lại” ^ E J ì C ......................................................................................................51

%L^m%ỉề,X.............................................................. 51

2 2.2.1 ig ìỊ|k w © JiỄ |

“ lại”

2.22.2 ÌBÌỖIbUfôgijìệ|
2.22.3
2.22.4

"lại”

............................................................................ 54

“ lại”

............................................................................ 56
*f£fô1ẾJ5t.60

B. ìH ì3Jẽfò0Jìi3“lại” fóIcJỈC..................................................................................................... 64
2.2.2.5iBìậ|kò«I®jT^“lạiM^ ^ S a * J Ỉ C ................................................................... 64
2 . 2 . 2 . 6 Ì | ^ ^ W i i J Ì ^ “l ạ r ^ ^ Ẵ Ì C ^ . ................................................................... 69

'b£............................................ ................................................................................................... 72
“ X ” -ỉi«ffii&gỊiìig “ \ại”m t ......................................................74
3.1 ^ f m m g y i i r X ”-ỉfM ĩtìãgiJìi3“Iại”X í t t ................................................................. 74
3.1.1 ễ'Ji«]“X ”^ S * j t ^ P g ' J Ì H l “lại” ^ S S m X ...................................................... 74
3.1.2

...................................................... 77

3.1.3 B J iir X wW*frtafcX#@iJìỊ|“lại”â«I^ÌqÌCj8C...................................................... 78
3.1.4
MaL

ỂtìlM ........... ................... ...............................................................81
3.1.5 |iJÌHỊ“X ”^ ^ W ^ S E X l P ẵ ' J i s ] “lại” ^ ^ M j t X ...............................................83

3.2#^mf^ỉX^ẫiJìỊI“X ”^M®ìẽễ'JiặI“lại”fô^iS‘t t ^ ................................... 86
'J'ỗ*..................................................................... .........................................................................103

Ị g ìấ ............................................................................................................................................. 104

03ệXỀk.......................................................................................................... 106
m n m .........................................................................................................................................109

ỈU K ^ iậ- ế'J n

“ X ” Jặ &

i£ ẫ'J **) “ /ạ /” *fr >b


vi

ỈKJ¥

]Efli

MS

11

a 1
ffl 2

wm “X ” &XT%&ĩMmm

49

0 3

||JÌỊỊ “ l ạ i ”

& xm wm m m

73

ffl 4

“X ” ì ặ $ “lại” m

“ lạ i”

M

103

“X ”

^ 1

&®®JìỊ|^jSÍp!f@S'Jiigíftfâ*ftt3ỉ

11

^2

BiJìệỊ “ X ” Ễ £ j 8 t X ê W & Ế S £

31

^3

g m “X"

34
42

^ 4
ít 5

wm

“X ” J 3 í& íậ ]ío fô m -^ ifii6 & íi3 t

45

3Ỉ6

um

“X ” fflT fiN ^ â < jM -í+ « lĩè ỉlS ^

45

^7

I 'm “ X ”

46

sm

“X" * ^ ^ ® r * x w « lỉ& ìíg ^

47

ỆE 9

S'Jìệ| “ X ” # Ẩ ® ttìẸ ft« J W È « lểE T h ^

49

^ 10

gi]iệ| "lại”

50

% 11

S Ã E X + i g i ạ i i ĩ í t t “ l ạ i ” *n iB ì^ p W “ l ạ i ” m m

67

% 12

I'jiă] “ lại” & X ỉ% th ĩm > m -tf] M ìm

73

^ 13

ẫ'Jìặ| “ X ” *BglJiỊ] “ lại”

n 14

gijịệỊ“X ”-!5®jiại“iại”£

^ 15

giJìỊ]“Iại”-^giJiỊrX ”&

8

M X , fflỉẾ ± ftX Í/3 í1 ĩỊfỉa ft& & £

86
97

«^M W » m
- Đ ấ t rừ n g P h ư o n g N a m »

102

r tm n v i& i^ Ệ í
^ 16

“X ”ì ặ $ ‘7
í£ K ỈX Vế- M n

“ S .”

102

“X ” tW & Ể ẳ 3 ỉ

5 i%ĩhiề

ẵ'j ÌSỊ

“ lại" *t

tb


V 4*

t-4 [<# -§4 <ặ* w êf

J Ò1

-X „ fet [|? -ậ-Ị ■» V l í

•£
°?£ặị[$s/ịm „!ẻl„ Ềfgfmir
u X „ ỊsịfiiĩH ^ ‘m x & M - ^ S ĩ ĩ ĩ l í

YT

‘WỴ{

‘ẬĐÍMl °q#TIM I#í#

v¥ề& v¥mttf Jẻi„

feíỉiễ®mw^ „ x „ Iiư ig s m m ĩĩm ‘^Jâ^^Pí®wí>ẸNW 2Ểtóỉỵạujm

mầìếm-i
‘ g s m m m K v - ỉ * „!ẻi„ &[*
L 4 tm w ) » i u m

‘M

v$ ễ ^ f f i # í ể

‘qTí£jìặg(iiHj. ‘^±&ww « !*I„ £}ặ@mwci^wfiấệlí¥^?í
„ x „ Ế ífig^© ^iM líỉi® L H lW ?íT ĨP m J}^# ‘íẾìr
ậ m * W ^ - $ ì í m aJw ?í ° „ L ^ a m n ^ k m

ĩ ùĩ

ọut vu Ấp tịuỵ^ũị uDJtũỌUÌ DUỊÒỊ Kp tịuy„ ỵ-± •
‘ Ul£EÌVMỊậ&lU"'*!
op7 ệAỊÒỊ ỊỌtị VỊ ụuy ỊỊị VỊX opj ệA ỊỌIỊ ỊÒỊ VỊ ụuy„ s®f|b|^—# Ẹ tq ỉlí^ty ^UỊíỊty ‘H
M t t ã Ề ế m ‘ẬBÍMI 'o(vm ^M ^Ề ^aĩm m ^tiiw -ầw m a% ‘i-Q ^Ẹ í
v
v .. Ltm ty-K^yrv,, v ,. °w
lm Y^w w ụ-TT*^„\m '% ^ ‘¥ 0 ° m m - \ í * - i i f „!*!„ n£
„x„

‘ặ i t E í ề i ì m

‘¥ 0

'X « 5 fjặ 3 .ire d 3 iìặ

TÉT* « x „ M rs& itp

„ x „ feịfigwws»

‘^ặị^#a*ftfim iẵ©m ^Dm m íí##3]m ?*Ẽẩ v^&3mặ[ịíUig
w » * ® ^ » iF r iỄ f ệ ií ‘ ù iư e s m ấ iíB

‘m

víiM

í $ ? m - £ ^ # 3 r £ í s H i ễ ì í ^ ‘m%iầW ‘Ẹ.mmM&tèmMHỆm7ĩw%y

vmmwĩ
= 41

I


2

ft7iẺỄij±ìỄtìfKj.


@íMá'jinjíttMjíí{!vố

-

kkìầtíx, m m , m x m i ĩ m ì “ X ” * “ lạ i”k k 't é m ,

« J 5 C , « - Ề È # i ì ĩ $ 2 r f f i * í “ X ” *u “ l ạ i " i ỉ í T * t f t $ M # Ể K j i T ^

íẫ m ã ấ m

“ lại” fô fô f fl* U j g Ẳ t t: & r ,

íũ%T&ì&:ĩLrtMí$r,
ỳ£> m x t s x m i t t i i m
“X" ^
5. m

t ìộ m t ó 3 E iB iỊ |j 5

m , H*t^©jìặT‘x ”
“ lại” i ầ í T # ! ? ,

fg Ằ ,

ffl

M n ttw ft? a M & ìẫ g ijiií]

“ X " m $ i m s ^ i i m ỉ i i ạ | ; ẽ l t t í ầ j t ì ã ẫ ' j i ạ ] “ lại" „

i ĩ ÌÍẾ

£ * ÌÍ|ÌỀ £ ÌÌĨÌ4 I, M]e*ẫMiH£ffi7ỊỈẢT*jm2f&:
.

Í S ^ Í Ỉ : *J- “ X ” ÍU “ lại”â < ] Ặ Ẳ i M Í T Ì ^ .

-

',Hfr/Ế:

-

&Ì-HỂ: Xí “ X ” ÍU “ lại”! M & : “ X ” fp “ l ạ i ”

m

“ X ” *u “ lại”

ÌM ,

lầ ^^m m n m íĩ
“ X ” #i “ lại”

í$ W :£ ĩiifc * » ffi# £ ffi& ± >

mw


* m & : *f5'jiại “ X ” f à & x w z ỉ m m m ,

*fgijìặi “ lại”

*t “ X ” *u “ lại” £ * § & > « j ì c ^ f f i j a t f t t s .

6. ìẾXf£fà

* ìb x v ế ĩm t. tam,
■ễ-M: mtt«ì§©Ji^i&ffi@ẫ^fôW**ỉraifc.ỉyW3ĩ?£®
$ -h ẽ:

3ftttỉKì&&jiại “ X ” -^íimìẽẵ>jìỊj “ lại”

^ 2 f:

fWiX@S'JinJ “ X ”

ÍẼ 'í ị X

ỉệ -

ẳ']

n

“ X. ”

i}

^m\M'ĩẽâm

t#- ẵ'] ^

“ lại"

“ /ạ /”

R ìk^m
Mít

* t tt

£ * B x íja tiỉS ffi± fô


3

1.1

íMflìỉx@Bijìi3*ỉKì&j®ìi3fôsi^&/&SB#. ỄAUằ^tỉẾíam*, & ìẽi'jìỊ]-iạ]g

m & ìấ t¥ ^ ì H j f c x í i ằ 2 F f f i â M W ỉ w * j R
Ho

% T m ìẼ : :ĩ - w ? í B & } # - } ] * ì t x m m & m & ,

ffi% .r

'ã.'à'A&)M&o
1.1.1
^íĩjMm@S'mÉK)$ẼX, &ìãte^wgÊififc&*iặ

m-m%ãJếũ3íýj$]iX%, )ẰtĩL&ầmfàMXto&£®mi:tofeXi “/LÌỊI,
VLt&Ệt&mBí* m a , HífậK ỘTIỄỈÍ,
mimmm
#pq«m o

” [ 3 6 , 18p]

fô * .g ffiiâ £ fíM * ìs .

o

[2 9 ,

18]

& * m ìk % .& Ịfo ĩto n s m & m , iụ.T'Ề ề\m % $io ” [2 5 ,3 3 2 p ]
“ w'jiọỊ

jg jt, Bí10]-.
w]o[3 5 ,75p]

ÌS15ẼÌmmttMìẼí&ĩm, tiĩ/8Btsp®#íốĩ!iìi^. m ^ x ^ m w ầ i- ĩ - m ^

m
m
rm>
M * ĩm m m o m -.
£Hftjwâfô*j£:i&£íftMBjìỊiw-;frffiifcB'jTi3T
%.XMo m-ftmầiữĩ.ý3to,
TfeX'

í£ ^

iX.

Ì*K

iề

ẵ>j

n

“ X. "

Jộ Â&ỊỆi i ế

ẵ'J -iag

“ /ạ /”

* t *t

in


4

2..
m

i m

$ w â i â K | J # í i £ &

Í U Í ấ i í ừ ì m m

%

m

ì ỗ 'jis j£ X o

m i ì Ằ ỳ ) ,

ffijâi3Efê;F ft*s& -SafôỉxìẽW tt

&X&. mm,
ôừÉẼara^#®. W it^ m m ^ x tw R ĩm m m ^ ^ ý io @jtb, ^jTEijp^tiii'j
ìỊ]itt# íiE ,

m

“ B m à iỀ B a íâ ttí& tó ,

ã , HtiBK @ ^#®*]-3jìiịK » ì« i> ^ ^ ^ a í r ^ p g ^ ^ i ệ i o ”
1.1.2 ỉ5t«®mM«Fâ
1.1.2.1 ìầì£4fc&
JẢ±ìềíttS'Jiạ]£^, õ T L U » J iỊl^ ig ® ỈỀ # â « ^ W T M â :
® m m m ĩM ề : Ẽ.mím^ỉiặK ^#iặ]o “ W#ẵỊiìi3iíinmfctti»jMẫỊiiid. ^#J
g 'ji3 ãm p g m ìi3 í£ im

&6jìăi£, gijiẽ]ífl±gĩừ«

®ik,

te íịĩĩ^ iM ^ ìỊK

ỉậ-m m o £tfc8ftĩ*âw>

s w , &uíB ìằH ^ ỗ È T P ìã^ & /& íH ằ!B & ìM

w.
© S'JiỊlỐ<]@ỈẾij]^fc^^^^짮o ìằêS'Jiỗ]W'tÌ-®íỀij]IỄo ®itk, S^-TMẫ'Ji«]
K tìL ettíí-È ^tiịíãR P iíN ^i^m ir. ^TUAm, &ìãẫim£^i7-*ốmgt:fc&@£,
íu .ft-^ fỉm T , wwẽ'jiỊiặn “ÍS” > “ffi” ^ 3 iJ s y ìs iirm iiì« M K m * h iasõT
W Ô :# @ W tì[S B P iB ® JsttìíM lÌiP :Mĩ .

$ ĩỉõ ,

ìằ R ê S tí^

smTiMSđẼBUìỊittímmắSi, *fêìfcỄB'jì«itó®ỉÈĩ(jfê.
1.2.2.2

^míis m&toìấìẾMiX. &&xấX£ĩtoì*\mj&®T»imầvĩiìễ.m\'%*
n
£Ễ> ữtĩãK
&\w&mi\%mm\mì, n ỉ Ằ ^ M X ^ m ^ m
mĩ'À$io í i Ẳ i ^ M Ì Ỉ l H T . M ]TO & Ểầ^l^W T fó/lí+ìẽỉẾlcX :
íl

n

ỳX i ề

á'] nSL"

ỀJ á ầ & i ề ỉ'] -m “ lạ i”

*t í t


5

(ỳ m ^ M m X ịũ :' A \ $>

Hỉ, R ,

titgQ

(g)-ic/j I ,

'ft\ m ,\ ít.ít., ố ẵ ,

ÍSÍP-ÌỀ^

it

© i ^ ĩ M I ^ ặ P : #p, £> - # , Dì, xt\
-& >

-|ỊK

(ễ)^mmMXịũ: ÍS, « \ -H h À> í£> i n , w â A ^
© t ỹ l I I Ì Í P : tó,
© ^ ^ S ẽ Ì^ P : ^

ĩ?, X. Ĩ?H> S§T^
&w> »J,

«

® £ * « ị |ỉ j £ j » : M i . « K
(D ^ tò ÌtE Ằ ÌH :

ÍẼ$N

£FÍÌ. Ẳ t ,
ỘJ\ip, #,

%%,

stó ^ ỉ
il,

«S0Jìi3m®W1r®£i£iẽ3irtMrS®âtòr*7@ iỀ Js#;. ^ S ^ M , ©Jiệ|^1Xỉ&igìặ|#^±JỀWT&Ằ. M -â& Hínã#
^ ■ T â ^ iả íìts, ẩ-M ẫỊlìỗỊií^ẾliSK^iá^íẵíB^^ẫyìnlo Mịũ:
1) *&*?&», -tỉL^ígo
2) •$.M*Ạ/it-i-iì'fe.^l%o
M 1, 2 M. ín m & ^ Ể H iỊI “* ” *n “S ” , $iã#*l&itt?E?Ề«ỉíií& .
$n±#r&, ằ íẽ * É ie ittí« f tf f lB t, g im ^ iliiM ^ E M B S T lttíã K m
Jí,

tỉt&,

BI XỉnmmìầYím,

£i£giễffi4^ íì& ^Ô tlE ^T .

&%&&&%%

to m R m xtiin m B tt® ..

(D S 'J iặ ] ig M P Ị £ I ^ : * £ * m # a E J Ễ W ể S 1 1 lfe & Ể I< J 0 m & -Ỉ È fó ì& W ĩf#

+. fac«irM ^ìsw »si, iP ặm itỉsttỉẼ , # ễ > » > # « ^ 5 ^ fêts> Ị%ữ.
K S ^ |ạ ] Ố » íĩf , ÍE ìjèiỄ # ^ ^ g ^ Ẹ it# » Ề .f^ o iỹij$ũ:
3) « S j J L & i£ # * .- f- fo t tA , ^ i i i ỉ ^ W S Ể J & Ằ ? " Ẳ , & # . £ & & ,

iUấ-B/m

a

« . iế £>J iệl

(* Ố # (W )

“ X ” Jậ áằ * * ế'J ^

“ lạ i"

*t ị t


6

ìt&mtinặ.m-3; # # *

4)

£ £ , -è/ií #

ìittin ,

]

{ m t# ^ } )

4è{Ế4.ii&JM«ỉ, w#rê.#,**t*3ío
íỹ'J 3 4«w “ M

” í

“ W i r ^ n Dn M ^ ± T £ ,

“ ẠT' ìằ ^ Ạ X i" ]^

“X" Biíê-"HrÈÔM IS .
“ũ ” ^ M m ỉ ỗ B m H ^ Ề ^ ĩ & ^ T , ffiỉỉi*mmM%%tíj:g
'ừ . u ư c i u ^ ỉ ® * ! ,

©Ji»i “X ” T O M í n “M>W” ittP ! ỉj ỉC M J â & if

in ffrffô ì8 1 S .

m4 W J

m\mm^mm

“ tim Er

t t f é í# ^ ừ â ín ^ c W ĩf « T ^ ^ - f tl 0 « ỉ. ©m “M ” M M T & ặẺ W T :£ĩã]ã
£ * |Ị |W 1 1 f c & ,

w W !)l£ ^ Ẽ 0 o

© ỉmmềĩti&:

mfc%MMẢ!&ty)nn±ĩtofê'ã> m m ^m ĩ

'ùĩSféặK £M£{fcWttỉiiínììgjĩis£iỉ>r#ĩi6ì£#Kiĩ5flr» £À -#tóW fêflu
WiẼ.&W'ìíMmfè'ĩẾmm5Zẳtâo £ ìắ

i m . ịũ:

W\m T,
5) 5 / ^ n ^ i è r M M L ,

j è , - h ^ J è ỉ b i » . - ^ , Ìí-J-Ạ i£#r

« o

(£ -r < + * i» * ) )

íỹ 'J 5 S lttf i'J iệ ] " J W » r ^ M ^ I i i L t Ể K ) ‘W

’ Ẳ U c £ tìW JttíM ỉm

|Ej B £ i ẳ # J Ã ! J ằ ^ * t f t Itt o

\t

® S 'J iặ ]K ^ S : £ # £ lftìã § ĩF ỊÌ + >

'ă^m.ntio ịũ:
Mó^MÉỄ-HMMỊỉ. W Ẩ ỉP ^ iẺ 7 g ;^ ^ r t§ “g p í ĩ « s * ,

“W’

ầm

ttu sì& s^ ttm ^ H H u R ắi& í-Ẽ . ỉ t $ 7 - * m

ỉ£ 'ÍX ÌSL iế ẵ'j is\ " X ” Jạ Ẩằ * iế- S'J tại “ /ạ/”

* t tb


7

,V,|J i«j m m i Ề M X ì ì i m JẾ Ì S

M X t

ì ằ ttì * o

M X R '¥ f &

1.2 í ỗ ĩ $ ì g g>J in]

1.2.1 íễmìã©mỂKj£^
1.2.1.1 í ẫ ^ í ì l ẳ l l l i ạ ] - p h ó t ừ 7 tti§

&ìăỀj^&^tsỉỊ]o

^'ÈỂtim nK rt

ÍÌIÍE & ^ I^ ^ -Ĩỷ .
Nguyễn Anh Q uế

ngữ”

(P ÌĨ^ IỀ )

Í E ^ Í Í '^

“ h ư t ừ c h u y ê n d ù n g làm th à n h tố p h ụ đ o ả n

[4 3 ,6 8 p ]

ỉẽ ~ jễ :

“ h ư t ừ c h u y ê n d ù n g làm th à n h tố p h ụ đ o ả n n g ữ có đ ộ n g t ừ làm tru n g tâ m n g ữ ”

[43 ,68p] - ^ n f l ^ È ^ ^ + 'lì'ì&W S®fôW íỉn$#ỂKlJ®T3
H —Ễ :

“ h ư t ừ c h u y ê n d ù n g là m th à n h tố p h ụ đ o ả n n g ữ c ó d a n h t ừ làm tru n g tâ m n g ữ ”

[43 ,68p] - ^ n # * È « ì È m â * ' ừ ® f t í I ĩ ã â < J W t Ì n j £ # Ô < J J ® ì 3

I E ô tỉ> í 4 ^ Ể f l * ì £ o
Lê B iên

( $ fc ỉẳ ) ị k % ) “ p h ụ từ - Pttví] ” j £ õ j £ l . í f c f p “ p h ó từ - mlliọ]” > “ từ k è m - P ttin

X:

&>
w m

[4 6 ,1 4 5 p l .

( õ T Ị » ^ ấ m )

? È E f tf é £ iạ ] lM liể I * P z a 'ìặ K

Diệp Quang Ban (n f T tặ l) : ifE“ phụ từ - Pftiạ]”3)*v*J“định từ - Ằẽìạ]” fũ“phó từ - ||J
ìr m £ .

[44, 121] . iằ W >bfcTÌtì1fcSJ

H o à n g V ăn T h u n g ( H 3 t ì f f l )

> H o à n g T r ọ n g P h iế n ( H ^ i t ) N Đ in h V ă n Đ ứ c ( T j t

íi) mfò£mìầWt&i3ínm\km.
&7&5fiìồ;S:âiệ I& 3 jp h ó từ - g iJ ìặ lo

ỈẼ 'Pi ÌSL i ế S'J n

& £ jiẫ ijấ ,

“ X ”

Jậ

* i6 £ # ĩỉễ lttíỗ m ìS p h ó từ - ẫ iJ iS Ịìằ ^ * fê M í

ứ i ì ể - ẳ'j n

“ lạ i"

2+ ị t


8

I.2.1.2ÌỀpg®SiJìỉfJÔ«J®Ằ

-& , m^ @J ì S I Ể K J ^ t t i ? ì S ®a R ^ Ỉ È ĩ &l í l B W^ S H D T è J ĩ C .
Ẻ í£ f tB t7 tĩj:ố m 6 , mv.&x&tiLRmmm&t&Eitett m m m m m ^fn
ốt)o “ ẵ>jì«]êMjf, r* ặ jiậ i>
[4 4 ,5 4 0 p ]

1.2.2 j$ĩặìễgijìạ|fójí|tó
1.2.2.1
® A ± ìềifl£ jw w # íiííỀ ® ẽijìỊH » ,
míX\s}, ì ằ ẽ ẵ y i Ị I S S g K M Ư B . í ^ » ® s Ẽ P ® v È E X ^ « € i W ã K l i i ẽ l ^ ể c ^

m r , iiMM£&fFfflWíẵ*ltt;g:^o SAítUM mẵim.
ỲẾ&xtífàìẾ%Mử!í&. ìỊằã'mím±.ìề&ỉ$i#ĩKt,
mmmm
#w]£fi®o
m x*'ù. i Ằ i a .
£R8M i&ìi5»E#*&ìi3âttW iinja#iit*t&
£ # n a fó ìS ỉẾ , ìễXYmo %m, £ tt« * m w iji3 iT , w*0!iìíỊi0gĩij±T:fctóHe
©fôìfc@BmfôftflỉaEft:Fi!Éì3ìãmflĩ*fê£#ẼB ỂK ISỈẾ^E, 'ÈỄỈÍÃỄ^-T

B*ẵ

A ếa
7)

bệnh nặng

8)

tr ă n g s á n g

9)

h o a tư ơ i

1Ếĩfà

ềf-ĩt

B ệ n h k h á n ặn g .

tk íỉiS o

T răng k h ô n g sáng lắm .

R ^ F À ui3 o

H o a r ấ t tươi.

ÍÊ ÍẵỀ ậo

A ế ã â ^ y T ^ & ^ T I ^ i ậ r n ặ n g - M ’\

“ s á n g - BJỊ” > “ tư ơ i - Ề¥” -% 4ẫiõ]“ b ệ n h -

- H n s “ h o a - & ” £ ( ! ] Ể K J ^ R m * ¥ # 3 r t Ì ĩ E * 3 U P “ n ặ n g - S ’\
^}‘S |J ẾỐ'41/Ci'ìễ“ b ệ n h -

í£

7* # â>J i3

“t r ă n g - £ j ” , “hoa -

“ * ” Jậ & à] iề ẳ>j i*l “ /ạ/”

“ tră n g

“ s á n g - 0JỈ*\ “tươi - m *

t ì õ J t U Ề ặ # ^ ì i S ^ ^ S P “bệnh

* t tb


9

-W \

“ t r ă n g - “ h o a - ^ Ễ . Í i ^ ĩ ĩ Ì ĩ ^ ặ n g - S ’\

íM ííu ^ M i» J /A ú i'Ẻ :íĩJ ^ iN ỷ u B

“ s á n g - H j P \ “ tư ơ i - £ r f t f ẽ Ì M ì § o

m, ìẳtt- iỉX
%)[Rj'

w )£ t ;

íỉiỉầ

t : Ì H & o

pm£^ủ'iệlíiu, Wôt)õTW^+^w]lu^#

, Wôtỉíc

ìềmmTBĩttftĩtiì*imỀB, ím%~mmTXẽĩvx&xhnmỀ*ìãio
10) A n h c ù n g đ i v ớ i tôi m ộ t đoạn.
A n h đ i c ù n g vớ i tôi m ộ t đoạn.
A n h đ i m ộ t đ o ạ n c ù n g vớ i tôi.
— Mt-ỈTo

(" B ứ c T ranh", N M C )

)

10 ỉtìEí/ặ]:ĩẵL, ẫyiụTcùng - —

ííE^ìnltií; ÍEậiiọ]

Js; ^ m m Ề ĩ s ,

ft, imìễwm&)%&n%o
12.2.2 íầm ìãễim ittìẽX #^

\m m m ì

&;

JE Ễ Ẻ ««ìằ® #?5fttìãíỂ :iX > @ifcbíễìtfêg'JiH]
TOtBĩRMisK
6j-7'i#o M A ỉiií-^^SĩlliT ,
® 3^z»ĩpm & Ố W ĨãL tX
© £*tfJHUfU#ẩìÌỈJÌC
(D m^fes&n%.mx

© ^ & 4 “X$n$b£,

ík^MX

© *ãasbffc«ttiS*:aWỉlft|ÌỊN £Mẽ£*ẫm

í£ 'Pi

ìế ẵ'J n

“ >L ” ầỊ & ú iặ. ẵ'J

“ /ạ/”

*Ị- tb


10

& z , u m E'JÌỊ|*um m ì£ fiij

4ũ m ầ « [ 5 ] * -

tìh

íẫĩMg'JiạJ
*i§

ẫ'Jìfl)
ôỊMíq/a^tòdỀìiil
- pííípìhI - ĩím - mm
S'Jiạ]ỄJIff. r*ặjiạK ^Wiẽ]#

mỶẾft


ìầX

s s , H}fãK
iị&ìỊN T&gìỊK í»^£j-7ìầÍT
í#WlfrJftjiạ]o
©JìỊi±^WặjÌHl,
«jiạ|; ^#JW9Jìiỉ|ĩậmfcttittìặU ^ ìhI
© ^ lÊ ^ íh ^ ,

B©VẾ,
3Etfc&4$J*W1*ỉ»T,
-*BJiỊ|ặrỊỉiWfl, iằêẺ-^P®*
7 $òẫ#ltt££|ỈF g
(D&S: ^ỳg: +) iiìỊỊir
+ íEigìọlmr
+) i@ìỊỊ/p
+) HinlìỊlìẽ^íặ]

XM
(D ^ m M X

( Đ ^ ^ lc ^
© ^BííậliSẰ

®^mS.MX

®**?EMJS(.

ÍẮ 4K ÌSL ì ề á'] n

“ 5L ” Jặ $L Ú iềr ễ'J iá]/ạ /”

*}- *fc


11

©:&'i© ^^iĩl i$MX

© ^/J< Ẽ IẴ
ĩiS^C
(DH/K-ÍẺìt^C

(3U:
ÕTJÃL, & ® ẫ ^ W 4 $ £ 2 U B Ỉ Ế ^ j a ĩ & 0 m f ô g * £ ê * 0 | ạ | f ô . Ẻ T ì ằ W # ì § W Í P
M íte ìg ,

B P J È ì ^ f e í Ễ 0 J ì f l í t r t ẽ « ^ « Ỉ Ẻ ^ Ò < J f i S I Ã Ằ - , @ jfcpf#fôẵ'jií>l£

m ỉ Ế * m , ìầ ì/ Ề M x m |Ị] & £ í *

lệ] â c s $ ìs u g M ^ h * lạ i® § fô s > j i ặ i # Ề # ^ |WỊâ t ì

1.3 ĩja ^ ỉx ® g ijiể | " X ” ^ j M ì g ẫ 'J i ặ l “ lại”

Ểft*@5£ẸF&

1.3.1 Xí tk « W ^ # E iè

i.3.n© W ^*tfjl£Stfnxíỉ£

tm iầ ìkìR m m -w m * iĩìẾ ,
ÌỄO

mmu

ỉ&m«iếfe*iafT, iằm3M rtế!5ft:M £Xflĩfê/*7toTft0>M&p&:
ìn' u F*il u$

( 0 1:

í l K ÌSL iề £'] n

“ 5 L ” 5 $L tà tS- ế>J Ì3

«

“ /ạ/”

[3 7 ,2 p ] )

*j- t t


12

AWMM'ỉtk&, m u I H ^
im m im ,

mu.

m u IV ^ f f i ì ấ § £ ĩ ã ] ì S í T ^ í R ] i m

£%itomiĩWfá8

|W|. £ & p g

111 ĩ ^ T ^ m i ỉ ầ Ù Z

& m & ih * m ìấ -Ề z m & B

IV * ,

[3 7 ,2p]

1.3.1.2Xífck®W^fôJÈJỈC

i^ * 5 fe 4 ^ b b ì§ g # T iằ # W S ^ :%&&jẾ&mftmmftỉỉi±Mm-ÊìẵiĩmMttttmfi, m iỀ& ệĩìm & n, m m
# # & £ & % & % ? M 4 Ế W £ $ ĩm -

"

[37,

4p] o

T « :
m ~,

&$BJmti:ìãW^#iìẽ§^ỂKj&tiì#2:
5ffifôiẳ^o

S & -, * T t £ S ^ i x m # i i R i W Ị U ± f ó « W W a t t f c « S i Ề

í S ư ư ^ I k ® T a ốtj

3Ễ o

S&0,

{M & S íì£g:tĩãm ^

1.3.2 3&ttR®gỊ|ìi3 “ X ” W®F^JR«

HitbMỄUíRL^,

mm^^ẾhKT-mfà%ỲỀAL%.
1.3.2.1

fâ à ầ # # # T 3 ằ ^ ẫ im itt^

Iijìặl “ X " J ỹ fJ S W /h ^ H S

WỂKjìẽfè^$mi®}e “X ” jtìABífã]ĩiJiặl,
%yrs&tmm-, m m & ((ff^ffl®ícíẳ)) íE“X”ỊB 3i£jj*»M m . Ệí^%ĩ-ìm
ỂK). ^ M M o jffeit££ <{ĩl^®l'Jw]íịff^)) ftrX ”jâÀS&giJìặI,
í£ ^ i3t ì% ễ>J Ì5Ị “ 5L ” 4 jtằ * íi- ễ>j ^

“ /ạ/”

* t tb


13

ìhI

(®nsijì«i) o

ỉn-ê-,

(« s g fi'J iạ ]) . K

* ‘‘X"tfjSẸ*j£XJi#ĨF^j!inứ, &&^MX±.F*.nnBXo

&w/mu}Ằ“R”fị}m7mìầxm7ớ>m,
0jft&i»>hjSJỈt&
lẽĩmtto
11)

ttĩã ]£ } £ # ^ £ g fi^ im t£ n :
&í<)ỉjZ1-5L, i ầ ĩ ị ầ & m ã ,

f ệ T ĩ f e ,

;íifí£ W ^ j^ if0
“# T # fc ;S 4 -”

iu

( £ f «+3LM-» )

“.|im g...*f&Jf-w

J6, < S íM ]£ ÌcW # * êiằ-/ằư L ĩỉõ êỉị« ỉttftM £ £ .
S?«í!?8^^“X ”ẽlííca:0Ji»ltìiỂF ê ^ * a « ‘‘X”^f^^Ètl“XSẲ.X”ìằ ^ S * * jiC
ỉ±i£Ố
^ ^ “ S ấ » [Ằ ỷ h S Ìn ^ » ” a ỉẬ .

& & { £ © » £ £fl

xũ)ầmxm%&'m“X”&ỉm*Mxz-', ^r^íE“X”t ì ^ ^ > i n ^ mnmn
( tillẵ !^ )

I Ế I & Í ] . ìằ *+ jffi/à tì£ ĩ!l& ìS íẾ £ È < J *:*:ttlạ lín 3 :# .

1 .3 .2 .2 * íiiJ ìậ |“X ” tò/B ỈẾ , ì ấ x m %

%wftiĩfàiĩ: m m ^ m “X ” ; *tẵ'jiạ] “X ”

EỉẾ«ms 5

“W” fô£^XJ5í*B|Ịlô«&“X”ieì&i'jiặHịff£;#vÈ». £faãM ã:ỉcw ftj£±eíỄ i¥*fflfô««ẫ4ìirx”W£-ĩ+
mx, )Ằ)ĩĩim&&&fêXfà£%#ỉỀíL“X ”&ỉìĩíxmỊ&jfMo

m ũ,

ỈẴ 4 Ĩ ì*. Tề

ẵ'J ÌỂỊỊ “

^^M Xo

3L

” ^

Ẩầ

“X M y i

wt&hk
ỉẰmux nfàftxm&mMi)Ằumĩằ.n&^

ríj ^ ắ'J >1 “ /ạ/”

*t Jfc


V 4*

J ó ỉ „ & fif & t y W k

.. T „ L4 ỉ>? -Sí y? V J f

o o q ỌỊ o n iu DỊy S u v p ỊVỊ ỊỌỊ ‘ẹiịu ỊỦp Kop S u n p n ô j

( °ìỊflttyJ?Ị)

ỌHUỊÓỊnoỊỌpỉ (21
:nặfi$ Qf ị

®ffe|ỊHểỊW «!é i».tiSÉì$ r e r i
„!ẻi„ fe ifig ® W W í e - n

fflj£^Ẹt$:..x..tóíiSM\y

‘M ^£FisH igw ® 2í

B m y B * £ W Ê ĩM .£ ¥ H ^ t lí ì^

'SS^^W«X~felfia3fẩ

3Ẹ#4f-£ ° < < ế ^ T » I íií» X » Ễ r A |s U r a > >
^ £W Ế t«»

‘ « « x vỉ á ' S E , , # >

Ịa ị^ ^ ^ Ẹ ty ^ rp ^ M Y ^

v «..x,>tìí«#»lẫưig^©

'B ^ S ỈU H Ê M Ỉ& Ô S E

„ ■£•"■£ „

*H&

°WẾŨựriẫỀ^|

‘£ ^ :£ & W iỂ ì* ™ » í> ĩ! «x„ ẾỉreW ffiW ềĩ¥í^H 5fe^|*^*
SỄHÍ ‘[?mwếtTO « x „ o?Ịrisw©g£>r#J& 0 « ẻ/H r* r® í$ ^ « x - x „ » Mầm


« r - x » i ¥ » MỶ* ‘

fêUig»

#W ?| ‘ií:Ế £ W 2 Ế tó ^ i^ Ễ tfw # ậií« :3 ra& > i< * w « x „ i m » ‘- f ê
° í} ộ ]g -ifT # S ^ m Ẹ # M W S I ‘M M OT-S-ŨÍĨ "an* ° x :§ £ ^ ®
N^Ễr^aSSBÍ V# # ^ É

mmm&Ỵí

(#a

SỂTn^-iíiM i) ặ?y :7 r;» ^ iỊ* sw ^ £ Jể í« x » w # 4 f
ffí..“x:.«#TSf¥G?x« v? ^ w <> 5 T ? # ^ "mm?,

'wm 'B m ‘5£ỉTíxm


15

m 12, ^m ậrm iĩ^^iẢ m m iĩm ũxềẢ ^m ^iĩo m 13, ĩ]}mạmiĩfà±m
m~, “iại”ộ m ẽ ^ i ặ Ị ,
14)

to:

Trông a n h ta to b éo th ế kia, tôi đánh kh ô n g lại anh ta đáu.

(

^ U ĩ^ ìi^ & o )

# H , “lại” Ễ l i m ,

õ J W ÍE iS i« ]fj^ iS iểl^ o

ẳ?c

mra, “lạ r a S ã m ê M , ^í#JỄ^M â15)

Tôi v ớ i ch ị ấ y là ch ị em m à lại.

(

)

16)

Mớ k h ô n g n g o a n th ì p h ả i p h ạ t c h ứ lại. ( 4 È ^ ”/ p Ế ' » ^ ^ iC - Ẹ ỗ t 'ífci£vi-ỉ>&^~ *+o )

pj£, “ì ạ r ì ĩ T O ỵ l ; ^ # , m.âìí3tttèm£& (õ m ^ i í + ì Ị I I Ế ) . in£.
8ì§& m ỉẾrô*>£iim #^ĩM òm sxfcfc8JiỶ s,
Ểft“lại”f t g ® T » ì ặ ] i £ . # £ 'J £ í 1 ^ i r i ạ i ”« J i r i ạ i ”o T ® *7ffT 0F$ĩ, mn
^

í ì iẲ í ễ ìíí ìồ S'Jifl] “1ại ” ố\) ?Ẽ H o

1.3.3.2 j f f i m a ® j ^ “ iạiww m i i í ộ ! j s
I4 -,

n a í n ^ p ,

j$ m ì£ lfc íl£ n :

N g ữ p h á p tiế n g V iệ t, t ậ p 1, tập 2 » >

((Đinh V ă n Đ ứ c - N g ữ p h á p t i ế n g V iệt, t ừ loại))

((H oàn g T r ọ n g P h iế n - c á c h d ù n g h ư từ tiế n g Việt)) N

tiếng Việt hiện đại»
#o

((Diệp Q u a n g B a n -

((N gu yễn A n h Q u ế - H ư từ tro n g

^ ^ n ĩ ị f f ỹủĩỀiliSyìạl “ lại”

S'JiẽJ “ lại"

iSvÈISX^t*]

Elitb “ lại"

mvmmxỶLo
“ lại” fà w /Ề iM Z ỉế % m m ầ

m n n ^ y , @jtk, *Èfô& s& £;HHìi3tir,

v títra m .

*1fo {SêttíRMmíiBìiũBKriạPM^tè,
,ầ ỉp # m * íR ]o
“ lại ”

m

ỉa . i ề ễ'j ì s ị

“ X. ”

i j á ằ tò i i - ẵ 'jiệ )

“ /ạ/”

xt

ịt

mmm


16

. ^ k ^ ĩ^ T ĩỉu ìỳ ữ :

a) ủ l-& /J 'ệír

c h ạ y lại, trở lại

b) - M ^ T Ỉ ĩ ^ ^ Y t ị y ỷ \ J Ẻ i i - ‘J & ^ Y í \ ( \ i M Ì Ì 2$.Pị~'c) - ặ “đ i ” íễr@iì, B íM - lÊ M - ị U: v iế t đi v iế t l ạ i , hỏi đi h ỏ i lại
d) M
: / F * t ì í /E ^ i í ' } y^ z h í /ụ f à B ỉ . $ j J ĩ ỉ n ] ị ũ :

b án tại cái x e ; trả lại tiề n ; đ á p lại lời m ờ i; cãi lại
ỳũ:

e)

x e lùi lại; n h ìn lại; n h ớ lại;

xanh tươi lại; tinh lại
f)

[n ] £ n : n ằ m c o lại; n g ư ờ i ô n g lão

ngày càng quẳt lại; da dày lên chai lại...
g)

g ó i lại; k h ó a

cửa lại; tạm gác lại việc này, ngừng lại; nghiêm mặt lại...

m -M â £ íe ± J Ề a < n ạ i”!tì^g'm , ẪWMi:
a) H o à n g T r ọ n g P hiến

(1H t # # )

ín

((Từ đ iể n c á c h d ù n g h ư từ t i ế n g V i ệ t - á ẫ $ í © J Ễ

iặ |# f ô i iỊ I 4 0 , *niRtb)K*fc, 2005 ^ f ê ỉ t ì : f ^ * t t |t í t ì Ị Ị f f l 0 3 R â < J i B ^ ^ W “lại”Í P ± Ỉ Ề
1 # » W Ì 0 ^ W M!ại” Ì P * ® J ì ^

[4 9 ,

b) Nguyễn Lân W fâ . ( K « ) £

143p]

« M f ê iỊ |^ f ê ìỊ ] 4 0 .

íiil& tt, 2000 S ạ m

ítì: ± 3 Ề t # W ‘lại” I B ẽ t t ì i g (BMSUisl)
c) D iệ p Q u a n g B an m

ặfjf â ỉ f ì % $ & J ĩ ĩ ° l ị ) ũ :

C ^ h ỉtS E ) £

chạy

lêrK

m n ìấ m ìẾ }

ttL tỉỀ K riạ i”

$g>m .

lùi l ạ i , c ắ m x u ố n g ...;

đứng lêrK ngồi xuốr^ cầm lên

quên

đK n h ớ l ạ i , tin h l ạ i , vu i l ê n . t r ắ n g ra> đ e n lại ... [ 4 4 ,

5 4 7 p ] o ĨÈ

M ì , fMMỉígtiỉ,
%)Ấfe t f ) ^ % % r =
Ề>Xo

,

[4 4 ,

547]

Mìạ]ỷL,mjỉCỐ^Ổ^í\ ±JỀỐ?)“lại”WWílj!Hil®'Èfô£&£:í!. «
, W f ò l * $ í ± 7 t W ‘lại” â < j;fcÉ C ậỊjìỊ|“ lại” :

ỉ l K iX. iè â'J iS] “ X ” 5

iề á'J ìặỊ “ lại"

* t Jrb


17

-k/Jlĩ)

.

lại,

nhớ lạu

h ìẺ ltt “ lại”

hói

lùi lại^ c h ố n g lại....

B p-® £ìặ|aíỄ ^$Ẽ aôW fcỉl

&}ềũmũfèẼfê%o “\ạì”jến-^-m
M>iãỉÈĩ&ifêWft£*#, ±ìềm m m ạV '
ỷh

ín±fiffiỀ, ặbiệl “ lại”

íEtễỲỀiMèM£ịtlo

'È íttiÉ 0 X £ W -5 Ẽ ítt» ,

“ lại”

s i i t M ^ ằ ^ M ì ẽ i t t ^ i i M ã ố ^ i ậ i “ lại”

®fóMíijq/£#fôE'JiỊ| “ lại”

M-m&MMMMo

3&H, Ẳ U i- ê - ít^ â ^ s * # , ặ n ^ M ạ r ^ ì ẽ Ị i p ^ ^ g ^ Ễ B ^ ^ X , ±ÌỀ
•iBì^joâ?I“lại”StộrỊỉẲ-^5JẼBJìặl“chưa”
“chưa”

m

m

“không”

m ủ , íũ%fâ-t, & ■%& £

“không” ® S i ^ í S W P ẵ í ! l . £ n M “chưa” sK “k h ô n g ^ ^ ^ ì ^ ^ v ^ p ậ l .

iằ ^ iạ lế lõ g ẽ ịỗ ^ ^ ^ ẩ C .^ ẽ -h iề iD ế ẵ + S S Ố ^ lc X o
tường sắp đổ” ,
lại” .

“ cãi chưa/không lại”

“ gói không/ chưa lại” ,

& z,

“xây không /chưa lại bức

( ^ M ố ^ “lại” HJỈ£W'£l)>

ê

mm,

i

“ X”

“lạ i" .

%mm,

"nhớ không / chưa

“ xúm không / chưa lại xem”

ÍM r m * f± iỄ ìl!^ B A < J “ lại" # P M í S ' J i Ị l - ^ .

* i-s g ố f]W s i, ỉ
“X"

S'Jì"l

w%5®m

& m z, m m m K ề m

“ X ” m & Ể m ỉiiặ]B!jitti'jiặi “ lại” *piiiạ]/g[ttẫiji5i

“ lại” .

1.3.4 m ttỉX ìẽ iim “ X ”
S'jiặ] “ X ”

m,

%

“ lại”

, m x ± # * m £ * s mztib,

“ lại” x í t k W 9 f ^ ỉ a

n m ũ X £ fô ,

mur,

w#5*j5tt3fW *B*N$3aẺ,

m%%Mì%MRMRì', 1&M, mmu3Ln*ĩ%fà%'ầiftm&ìỀftmfàM&toỆLiằ
í£ K ỈSLiề ấ'J Ì3 “ 5L ” Jặ áằ * iề «'] íạj “ ỊgT.. s £ jb ___
DAI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔ!
TRUNG TAM t h ô n g Tín fHU ViỆN

OTƠ53 OOOŨM
18

V ễm nm ũ,

uÌìírR ì ĩ —ÌÍẺÍỄP& m & tí)]!JrTin X ¥ $ n 5BP¥ « n

tì'j m - Ẩổ&ãUUíJx*J-tbíịít'5^» < $ ± tè £ ffiW i£ íiJiẳ ^ j# o &ÌẾẴ41. ÍN^ík+ì^MM
* tìẽ ã fttI< J iạ )ftìẽ ỳ Ể # â ,

M R tS L -m

'^ iA ã y ìM i^ tb Ề is s y ìẽ i^ ^ ^ ạ m tk íE r tR ê iè ^ ^ -^ ^ â P ^ . mứt, “X ” m
“ lại”

rt\£$\*m m % m w fL o

M £ í f í r À ĩ j f f t / & m i f t S ỉ ỉ i i i ± # w 4 ] f flii§ É K j

Y í& ttK iễ n ,

f ậ ? L f f )

ftễh ,

m

m

m

m

£ ĩB M ỉ£ ĩJ íH m ® S 'J iạ ] “ X ” M ® S 'J i5 ] "lại"

'À S m A s

ìấX, mmmiĩMo hkmmmtk,
'htề
'ữ.mmìmjễMT-MALì%m:ễ 3' B P ìm # ì£ g ittJ ti^ fé s 'm ftf* i£ ì£ s ^
&4’íẽ M H lttm 8 , ^ & » Jiậlĩ£ ® íỂ 4 # £ >
ẫ'jiỊi

“ X^

“ lại”

ìầ&M

[ã]o * r « j i ẽ ] “ X " ,

X, i m T & & m x z ì m £ % .

tt?%m

“ lại” ,

mxw9c&fà*mmzmmmo
“ X ” ^ í ầ ĩ t ì ã ẫ i m “ lại”

m, mùkìẫtt&^m, ífcmM##MiầM^g
ỈẼ 'Pi X i ế ẵ'J iấ]

“ 5L"

i ạ á ằ á ) i ề ễ'Ị ÌSỊ

“ lạ i”

%Ỷ ị t


19

2.1 iiJìậ|“X”tf}fflỉẾ%£?
2.1.1 B»Jìi3“X”fô®ffi*ỉf£
siJisJ“X”^^|iJìB]W #@ ^âỄPtì:SDcíE^is]

B&ÌẼÌ

( f ê # iỊỊiỊf ê & ) B írã È H tt© . g y ì Ị r x ^ Ã M í S Ã B y ì ặ i ì ằ ^ M ' ^ ,

K ®iẽlHUo m
& ĩ& m m £ o i ằ M ^ ^

=.%}&*
17)

m

“X ”

ttỉ&Ji)Ê*tt£ì§JỈC;frffi±W-5ẽâ
í©íẾ^rffi±Ãiề^M#ỂKiễ'Jiặl,
=-iail_L *,

d L -Ổ J :

J ii.

----- ” flL M £ , 4 M K U E Ì& Ì-, *k-3LìÌ
(£*■ < * * U !& tf} )

iỹij 17 S f ô “ X ” í

“ -2-4B.” K rêẽ- “ i i - t i " i r , àjj* “ ^&L” s s i a ữ T ì ằ ^

l'm “X”®ẽmftifci:iigìiír, 0Mfr£ìậ|ĩỉK»i;ìỊ|iim.

18)

4ưn

19) - w

m & a tA -* * 7 f0 ( £ f < * & » * } )

,

- ^ # ) ^ L , * . - * # & , *MN'X-f-&T:Ế-o (£<£ < # ■ # # * }

2.1.2 |iJiỊ]“X”Ố<]ì§JÌC#â
±& #m ,
iằ # ì§ x ± w w ^ y ^ T M s ijìặ ]“X”^
& # . 5fc#TMJíU:
20) te ^ & T iè ,, l ầ ĩ t ầ o
21) Zj*-IMMf7«Ss l á ^ l í f ĩ l f 0
22) *MH*.*-i-*p>t-4s,Ê7o

í£ ^ Ỉ5L -i£ ễ'J n

“ 5L ” Jặ & iíj t e ắ>J iị) “ /ạ/”

*t


2 0

Í Ạ - ^ ia íT Ò Ị r te T i è ^ i r â T

“-fé.”-^“43 ĩ JẾ,”*U“; t 7

3Efậl®ft, ÍI ^ & “* 7 & ^ ”fìuftĩlTễiJìĩrX’% ^ítTOGPPTo Mĩỉữ, ínmM]*e
“# T W t ^ | “f ĩ Ẳ f ”- W'J 20 < ế r« 20’: “f c ^ 3 Ĩ ^ , 5UfcT *-?■«, ” ,
^ f c £ ì Ì J f i ẽ * 7 o

^ M # ^ Ì5 X W ìằ í+ ^ M ?

p JU A * ttì,

“# Ĩ Ẳ

'Èff]Ẽ^MỂSW«X±fi«)*í+®Ế3g,

^ ’W

3 Ĩ Ỉ 4 ”

ĩ £ ^ ”« 3

7>fc”iPỉftWiằítì§JSC±Ô«ỉ^.

ítt|Ị]- ^ 3 ĩ# “# T ^ ”0 õlitt, í « f f l “X”7 , i r i i 7 ”*n“i ^ ”gW-£ỐjfFrm, $ii& ím aỉ“i £ ”e fc 3 ri£ —i>&
tfitoậ.”WJ21 £ $ $ 2 1 ’:

Ì ^ W Ỷ X . # Ĩ E Í , ”,

« ]T tIÌ^ T .
íỹ|J 22, S ^ f f l 7 ‘‘X ”0 f Ị U ^ i Ễ # W W « t t ì i j Ế i S # B ế ẫ ỉ ỉ Ề ' ề - ẩ c ' S f ê |i J l u - ^ ^ ^ ĩ ỉ ũ

Riầmỉã-^ĩtitt, &iZWit, mmmxftì&ìỉmmTỀ%&]&m\kìRẵí, m m
Btíõ],

* Ịm ;ĩífl^ tfc iiJ i7 o

®Ằ±fô]&)§L « ± , iằWJ3iộmẽ*|Ị|fô±í*sR*|ỊIMlẾM*

íte&. ẼiẢ®

X -t, iằ M g |Ị ] M - ^ ^ lR lM - ^ m X I È H ệ o E i ằ ^ i r a T . ũxế%mm
# ĩM * n ;g ^ ;£ ĩH m ì£ X ^ íttg ĩíij± , I r I M & M ì u 'ứim&mn, mn
,&£ẫijìirx”Ểflĩiír;0^E£ỊUTmfè:i*;tm, ì ỗ s ^ ì ì g , v ^ i i ®
A:

s V ,

(S ) X V

(I rỊ Ì Í ọI Ì I)

B:

s, V,

s2 X V

(# ± |W |iS )

C:

s V,,

(S ) X v 2

( |ạ ] ± I M l )

ĨH miề ẳij nX. ”

Jẹ

ỈỈL* iề ã'] n

“ /ạ/”

xt *t


21

D:

s, V,,

s2 X v2

m m m ã ĩttỉĩL ĩtx , M w « í ± £ ĩ ỉ ũ £ £ ỉ « â m i R j i o £ í ì ằ £ . WT£Wì#*fflM#o
BU ìr*”M lìírB ^fô& ífôir:ft^a£ãí^£M ^lit#ffl3:. M R lỊU tP Ẵ bíĩK
ÃRỈ1*WHÍ#, R m Ễ -H ^ ìá iô tN -'N EĩaãittíTO o ^ i ằ - ủ , WT&WÌ¥*Í0

mm,
“5L”tf)'-feXimn?k,

ỉU í]£ m ĩÀ * j -i< m “ X ” fóì&jỉcraắ&â
ỂKj«S ỉB“F, ỈW iia® *4íft^vK # l£ # J Ả & ìS í^ “lại” *m iằ'H ĩ£íM ® í±}£>
2.1.2.1 l'Ji«]“X ”^ ^ S S jtJìC
ỉtì31” [50, I73p] . M ì ẳ ^ M # , õjW#ttiSiJiẽ]“X ”^f^ỹW SgE ^D ìỄ ffi|W JpK
Í^ [M ÍF > l Ằ ế ầ f - # l g ^ Ế o
B

I S i l t i ^ S S t ^ í U ĩ S R ^ A 5$: l ậ l ì m s í n

^ . Í Ị H ỉ m ^ ĩ t , & + Bír#BP A ĩt » J Â L , i ẽ # i p B

£jft1#ỉ»

T . £j7‘lfl$ W £ « J iir;£ ’V
A: s V ,

(S) X V

( |Ị Ị ± m i )

s2 X V

B: s, V,

(£ ± fô iS )

Miữi
I^TQi&iL^, ‘h D iỈLÌ&í-# ,
>1'D ì & S L f , M Q f c & í - f , 5L *ĩtì
to
( -t-iâ ( PT Q -£•# » )
24) t i L K + t e M r ề - ll,
h á ^ s t# , Í A - T ”* ! - ^ : “ầ . * # 1 ^ ! ” # « k —
23)

T *■& - > :
25)

* v£ T

“Ì ^ - ẩ r - í N Ĩ T ^ ,

ỉ ắ - I i ; W

#|J 23, BUÌỊI “ X ” í c / ẽ - ặ ] f p ,

» )
H# T t ? .

Q ÍP/Jn D W ^ ± # M S ì ầ Í T “ =*p&

ầ ” ^ jfp c 1ỹiJ 24, i ỗ l ị í í í t t s g ^ i s ] “ íềL”

J& K VL iễ ế'] ií|“ JL ” -5 & ú iề ế'J >1 “ /ạ/”

“ **r 7&ĩ U : * * B I r], Í1

*}- m


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×