Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu từ ngoại lai trong tiếng hán hiện đại và những ứng dụng trong giảng dạy và dịch thuật

m m -m

(NGHIÊN CỨU TÙ NGOẠI LAI TRONG TIÉNG HÁN HIỆN ĐẠI
VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠV VÀ DỊCH THUẬT)

ÍẺ £ :

ụ- >lk:
W:

mầt
60.22.10

2 0 1 0 íp J

*


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỪ - ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI
KHOA SAU ĐẠĨ HỌC


VŨ THỊ THU PHƯƠNG

NGHIÊN CỨU TÙ NGOẠI LAI TRONG TIÉNG HÁN HIỆN ĐẠI
VÀ NHỮNG ỦNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY VÀ DỊCH THUẬT

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã số: 60.22.10

LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÔN NGỮ
(TIÉNG HÁN HIỆN ĐẠI)

Giáo viên hưỏng dẫn: TS. CẦM TÚ TÀI

"^ITÌỘCÕŨOCGÌÃHÃNọT~
TRiíi ;c tam thông tinthưviẹn

O k Ọ O Ỉ M Ũ O l _______

HÀ NỘI-NĂM 2010


B f:

I E # ..........................................................................................................................................

ü -# :

1

.............................................................................................

1

u .m s iM ỳ ằ «

1.1.1.

..................................................................................................... 1

1.1.2. jfct&Mfôiâ................................................................................................................ 5


1.1.3.

...................................................................................................5
..........................................................................................7

ì . i . ỳ m m i n i x ............................................................................................................. 8
1 .0 H f c ì ạ Ị f ô # f é ........................................................................................................... 9
1.5.

11

1 .5 .1 .

H .................................................................................................................... 11

1.5.2.

ỷ R i ................................................................................................................... 11

m m t m .............................................................................................. 13

% ~n

............................................................................................15

2 A . u m ỳ ^ m m m ^ m ...................................................................................

15

2.1.1. & f « $ j .................................................................................................................15

2 . 1 .2 . '&ÜB
2.1.3.

m

......................................................................................................... 16

ì a n - m s n ................................................................................................. 17

2 .2 . £h^i»J*J 1 M -|ftiP |ụ ].....................................................................................

21

2 .2 . 1 . ì & A w % z f e m m ......................................................................................... 22
2.2.2.
2.2.3. ^ ' &
2.2.4.
2.3.

Ẽn


.......................................................................................... 23

^ | S ì£ É Ù Ỉ X ^ » ] í .............................................................................25
............................................. 26
28to

1/1
k

C&Í
Sr

V.

Ç'

K)
4^
>ố'
DỆÍ
Vỉr

K)
U)

to
4^
ro

><
TT4/
nth
v¿-

je
nÿ
V-

ĩ
ĩ
S
T—
- ' T-i'
ni *
<511
Zx? 3
S
r-^.f
—r* > 4
mb'
-gp
4f
>*
'Hr 'Ht

to K) to
4^ 4^ L>
1— . / NJ
><:
SfH
□fH Vfc- ^ r
v¿.

s<

—.1
ÆÜ
g:

¿à-

Ì


S'"

r.

S
'ìầ

s
K

é
'TV
**■*1


Sr

•ế

Ä
K

á ¡»
3£¡

wO'
U)

Ư1 U)

00

UJ u>
6o
oo

to
W > -JU

m g
O l.fc đ èE M 5 0 t o

ớ iitỡ i . m ttủ
* R H # R M Ê t t , * N iW :ifú M ô iÊ * * T ỡớÊ ụ ? * m .

im m m
in^ 6
ợiùùu

h & in j * n IH

n m m x m m n .

o

I f f i * * s * r * h Ê t t w

&JK. ỡ\-.'\:. ỡ m W ) W % ớ t , \'*ft\ \X 'X \:m - k m i ỡ& A r f ố W %

ta , ỡ&% u ỡ M ậi *r *11Lọò #

o

iôJ Ht Ri w *t' & a 3Ci l $ % w # #

fờrm đ

0 ặ f> ]ô iK

ùùiợ. ô i ằ ỡl3 W ằ M r t ớl.

m rm *,

mvft,

w % w ^n%

M H A im

i/i

mnm* 3 & nỡỡ& * * ô ] ' % (ft , mựtùjợmmiXiRfờt

MrtặMntMWặiifcfc. i S M : Ê s è % t w - X ớ t z m y % % ,

ýfcv']jớW'jớo
& ợù -& w m % % * m m m y & ùù
frÊ //ifiiỷ W F ợff.

#

m, T m x is B ô i iĐ x >

m \, w m k ợm m ùùo

, {0 M4-ô

-ÊƠ> i f n Ê & m r ^ ớ m Ê . ĩ ẽẽ M

'ớ lit RM-,

,$ặôinjỷ
m, m m m x ỡ ^ ^ i m m ^ m m m ,

w % *m \

~~0%%%4

XỡĐK*iimXi^JC^^f;đ^W-'tm^^c -}jTtHPZMmm
ft j m

Hi ù ù ) m m % o

nm m

7 Ê tiiS jọ ,

& n m r 4 ỡ m ,
m it,

ằ -: m

u m m it-m m .

lớu Ê ih 111~) jp
k

hK

/J \ o

0.
%7 m đ m i m r m m m ,

jg is # * ô

* te iM ọ J T flittfc *


'ĩW

.

.

\,

* iI m > & i s * h * ü « i w & m 0

w jo & a j--ö * r & .

0A.w%féH5iîm
a m w ta w -^ íR T ij. m m t t M

mrmxmrtm*
tffi,

Jfcttw

M i^ h * -in ]m :j * K

M r,

5 tfM # £ £ H J ffi2 :ifc â .

0.5.
« ? m 7 H îi§ \ m *

m—w

m x m m m z th


1 .1 . 5 i a ằ ^ ô i
'm : * ' Ê f c ,

m tọ tiiK o M

ỡtt

vxr-mti: R*ằ**uôaÊ**trM, -m*mmm,
HWLủfỏnfỏfto t: f t" *n UW ỡsaim^m, x ằ H M s j .
& i% ự ir $ L đ đ z B & $ iik ., im
ifrin]

l > S 2
* ftiĂ3 ,

j t e Ê Ê 3 t * M |j f ô ớ f t i i ? . t t i ợ ẫ N - f I M ,

to

. WW" > -xxmm * u-fowmn%; Mvóxm&iM&MP

&

&

WM

&

%

m

til:
m m , ớ\mn >

> $ m ?o ù ù . g m m t & ù ù i ợ

M # >


MM"

,

n * to

{-:ttMX, R &idi&-fttớtú1 . S U t M ^ ^ ^ ^ f o f f i t # tt% * ớ*i|
. vXiM'ifr- ớtk^^èH
Ê Ăm ( Huna)

$fl:

> ỡ (buddha) m * J S -T -Ê tt w

;

M

(cigar) > /dớ-lil (combine) > ớlll-r (gallon) s$, M"T'ớjtỡ.'ớ-KEli?
*h*~i.-ij. f f i t w ^ h J f c s a i f i i r w f t i t : # M W . M J : đ r r ^ i M i J ớ ;

(uleimatum) >

:

(beer) " s

(jeep) ,

fở ỹ f ^ M.

$ Ê-7' ,

4 W

ô ỏ i * 3* f t * *

ST > f ờ M ^ - t ở ù r

>

te * ,

; j - ; i ọ .

X t f l - K *h

* x m * w * s r a M c i& ,

J g - ' F M . s U ifờ fiJ iM ờ i , fflMV J - - yiSnJ fijfci:
x m i ^ m

1.1 . 1 .

PS

o ẽ I J C tt W lfẻ ùfc j ẫ ằ : ô M m t t f l r r ổ i ấ r ờ M ẽ .

wtởmùwmf&w-ùù^i, i l l :

li s

Ơ

ô

> "'& & &

$0 & è ^ M & M M M T :

ớM ớ g ô ẫ M

iõiấf&mổtởirụiw.

m im m o
(1) n m
Hi'j:T 4*w % *n *]" 0

x t m % f t o to to i


(2) ù ù m & w t m m m m m ,

'm m ttỡ X '

ùùùùM 0 õ . f
/ m ,

e

mm&
r

n

m u

'MR

1 . 1 .1 . 1 . #.Êậi*|

ổ w - 'N & ỹ T n m w w M H ;* l i t ú s e .

ằ õ ợitfre iT H * ô

M i]>

Piifvin], I f

i'^i'ij ,,

( 1) m m
ằ T * iftô ằ + in * F * .
'J W 'N r fc tfilớP R ^
A. 3Xpọ: fởftK #M > i& ùis ợttùfở

B. gfởj: ig jg , PJtri> i ằ
tớ* mn*

C.

D. S ỹ h
(

im ,

ằ t, ô .

ô - ........

n t l .......

2 ) P i g - inj

#A U & :*IJT J, ^tfclft>f* đ tfjủ'JM f i Jẻiô30 MR:
Hlđ, Jif$Ă> ni B, HjWJ
(3 ) a i f iô]

mx^ m w , # ằ s i i s
W ^

i ô K

5ấH.......

= ô > f ở f ộ s .......

i^#i/j;y> nTPt'jtf, ^ K f H Ê ớ Ê .......

1. 1 . 1 .2. lrõci)

m t- ỹJcw >hw.h ổft ft &tú iiợj IIq rụiff] O AA$ jft # , Ê Jft i*] tuw * N w ^
Mo
( 1 ) M #is]: iớl & W ô M t ớ c W ^ . iẩWPfl,1# s
(1.1) AA ùto 0 iJÊH:
MM.

M >

RURU- mm. tốtố.....
(1.2) A A B B t: WM:
2

'M \ ô ô ,

\m .


xxm m

BM ủủ.

n m m m , m m m .......

( 2 ) iM-.inJ

M.fI:.iô1Êkớ ubfc]ớrJIB flỡ| I èD$cKJiff] .
'ấMm * > * = Ê :
( 2 . 1 ) M + è f i:

Êj>
( 2.2 )

m

rp>

Ê j f > &

inj ft4+/[J ờô :

JTK m * .
(2.3)

.......

njớK+^I+W U H:

*m & > M

,

s n , ớ M ớ m .......

hỡfft P"K

A A S tttM K ,

7'* JL

*k m m m m .

m

-

m u - r m m f i m m m , m m um m m n m m m n .

M'aM

1.1.1.3.

& i ^ f [ ớ n " m ô M M l t t i s I o 5 W W F /lớ* ^ :
( 1 ) lớ^ t:

im

- t inj t i l Ê Bj tJ & X * Ê .

B jU l/X m S ỡt#*'M ^ lfl]jo m ỡ s m

ừ U a UAT r a Ê :

( 1 . 1 ) x ^ m , -A , # \ m \ X K % m \ o ớai:
M

tfú

4 f*

ttÊi

8 S
ô ẻ

ủm

ƠtẫS
(1.2)

(1.3)
m

fờ it
tt&

m%

(ọjwi)

in:

ỡm

Aỡ ằ I

illzK n.m

K 'ù

mxfBL> Mr., t ở j / & - ^ f r i ù ù ô 0 toi
m&

0

<Ê3)

< fờ$ w

#[*] mm

&LE

W'ó

ô

M#

ằ - ffic

(1 .4 ) M X m m m & ,
iủj

ô iE

n

fự %

&K

M

# j,

mu * n
-I

fờ O T

M K W 'F -^ jsu ử ftffl.

:
đr*

51%

m . t

- T t ẩ ỡ a

( 2 ) IflEiầ

3

XPM um x %


rn -^ n m m ^

Iợỹ -t> j

ffl'Jo i "T

( 2.1 ) & n m ) ,

tửiiỹ\ằm zm iE fọx .M tọ.

& # iỡ%Hỡ&i tfpI'J-Afk o m to :
^ô

5ậặ

r a

Ơ S

fr M

( 2 .2 ) i f t i n j M ,

ủ o MW:
M

mk

mu

m \ nự

I ằ

(M )

XM

m

m n m

(2.3) m m m , ty\i:
* fc

Rijpj

ớrTớÊjv

f y/> õ *

ỡÊ

O)

lỹflf

mm&

'ÊÊi?fờij$i!,
%*k I&'ự -bM
T j '

tib ớ

ý f< ỡ l a

iM:

(/jJ jirùJ )

(4 ) m t õ
JB IS -

BJJ RUM hósụ è t t H f tl, a USf t i ờ w

ọiọifiMMửiHi. mtỡ

r -x ằffic ftjổ ằ
fốftB

sas

im

ô iS

ởfeJE

n m èIẩ5

jf t*

(5 ) i i i ù t
HUỹij uo ft4 i ^ ỡ i ấ ớ l i M Ri t fl*J; l o

flj l\1:

r a

M

w

'& i m

PE

naife

ttó

8Iặ

Ajft

ffiPi

( 6 ) ffiớhit

Jfslili ' N g m f t H J M M a W ặ t t i im - ^ 4 5 ô m ớ o

4 ớ*

AU

fợR

3 E

4

õ & fú ỡ M Ê


'(iH PJ]f l;

\^}<

l A

t-Mớ

1 - 1 .2 . JSWftlt
t iù& ùùT m m m m zùm w m jo
m ỷ i ù in

M f& m m ii& m tọ .

mx-%,

1 . 1 .2 . 1 .

(1)
ặ'U*U"iK 'Il'2 ci:tởu X S i i ^ ùùợitlùf-(2 ) ỡ ^ Ê i * r ^

m % X> m * ự ỡm >

m m m

(3) t ụ E ^ ự đ ^

i m

i ,

lĩ ^/K W .

iT ớiH M

(4 ) w ủ ủ m w i i X

ttu ự s u m iK * .

MMMM

1 . 1 .2 . 2 .
(1)

ẫ1> lili M"J ltK HtMf1t,
(2 )
i ù m x ù ù ,

m

v m

^

m

J !/||K

U u m m

( 3 ) $9 II:-' %Klll-K'ới'xt

ỡvK ^n > m m m
(4)
i M ^

iớt t,

ùmA'ấ L

(5 ) ỡ
5 t!U s , m m n ^
1.1.3. ỡ M m m ỡ i

m m m m t m m , # ỡ & m m m m , * ậ - -M is ụ < iJ õ iT O ft -. m / m % n

( 1)

mmm

^ m m ,

ớ & & iR -^ r ụ # .

0 UU1ẽ

(Dabcda c i t . B PiyJn^^W Sằ

5


m m m -m S i

(Dabcd-ad ĩ t ,

IW

$

M fjij

f&ÏÏW ìn ã

Sí^M'fcl—'£ífl
fc -~

ft m m - u í ỉ i

( 2 ) $ỉtMfnj^ÊÍ
m

L

± w

s w E »J t t '# íiEÛ'J/Ã# . 0 J*f :
ì

B E 5R JR « affií8 , X 3 R J R ^ a « ắ g . íỹ«Jặp:

( 4)

ftHftffimitfM#, ÍBRmOfójfcBK m \ :
lüU '& ^ k -lß .'IJ'

M M xm -m xn

fâWỉkw-~mÉLW
(5 ) ị> m m fâ

'tin m m h m
m * Ế ĩ*

o

« I:

m u -~ £ iM

7FP»¥, 3-qn-f, f t m f , ü p p f - p g p f

6

J5 - - t f&'ừ c m


i m i»j
W;

mx>

e a t ,

aw

“x £ ”

# ” ,

“j .a I

“t t * # r ¥ A X £ " + .

d a

w ttfitj& w , i m m


m

a

m

w mah*.

& “« i r i

“ X £ ” 8 i £ * ; M r * 0 t t , I f M fe , #P*ISfc#

fW » 7 .

R H E fflK lS iS tt * , £ { f c £
Mt> & & & % *

& m
m t& ft
® -& ttfflfc B w r * in ii& 'K

m .

& m m & ,

■ % m m & m \,

m tm

a^rawtoifcT*
q

&* w m «

m x W ^ ito

mmmt%*,w m
^ m w i i v t & m i s m tg- m ¡ft

mu
EWM&

(Haugen, 1984)

¿C” o iiii*t# m a n 4 ' » t m m m m w # t s ^ b p m a

(importation) *n m i x

$5^ "i (¿1¡A ')']J&U(1^^ A T

(substitution) ^ T E i ) “«
1 8 1 ;

+

W r im .

(D iM ^ h

* 13] (loanword) ,

iS & iW fc A M .
&fl;i £tnlft coolie (h ^EPiikiu-o ©iS'wis] (loanblend) , BPiC

fiP f ^ J i« iliiA it lr ^ ^ W i^ I ^ lif ^ » #fl NewYork

Neuyorko ®fu;ti;iff]

(loanshift) , QffiieW'fil ( loan translation) yJcifriuiiiJ (caique) , EfJffl^hi« M“

m ( 1998 * >

itt:

7


aw*ô*
iS o - N : m m .

-^ .

m m .

m w

r m .

m w .

(fa m w t:

w z .

?m .

a**#ô

đ

m r.

u m m m ,

mx . mt t t mmđ&m s &* t t i ^ w-%- wnnmỹđn y %it)ij , mw bp 4%
m -~ M \m m )đ % ,

fụ ,

ta u m

u& m n s m m

- t m đ

.

m m z ,

w m .

(cocktail)

f õ m i m ỷ m m w ; đ ,

ta &

o
m k m m m

n. ặ

s lÊ ùiF% 1 1 A W f - # E ^ ẻ M f f i o )

^ n ^ t i^ lH l^ iR jiS :
ẽ)} .

ta %

, M > A f t > p

^ ^ W l f r i n J , /il! f ợ f : ,

M i m-,

> ilii ,

M ỷ .

U tt" .

t l h ,

5&iu M//X iMùù 113 ffif'JVl .0 ^b^iriJW silk (Mĩij) > litchi ( Wjt i ) . tea ( Ê ) >
AĐ > Mn-iiùJW silkworm ( ù ) > atinwood ( f x A ) Ơf > ẻej-ời*'Jẻù

oolong (

beancurd (S.lf 4 ) ^ teahouse ( $ 1$ ) , readbean (%LM) *$>
1.3. ô iõ l I t t f ộ J J C

A ffiM tu .
m , m tỹ i& ^ w 'M M . $ i t o

w

u

awợw.

J ta jc * &

fiốJj o
W ll:
Coffee

li/j||it|[:

Telephone

%'iĐ

Motor

jỹ,jÊ

Microphone

MlriH

Sofa

f fờ.

Cocacola

ijJ l_Jụj

Taxi

frij-i:

t * ô to m a s

w -+5>m % ởjfJ:Ê & n i m m u-j'/i:r%%-&, & i& Đ i 0]*Hs:

0i t t u j m t i : K m

(M fr * i) , ờ8


iỹjijiRHfto

4 > fr & õ M .

Jli $n fs & i& ,.Y# % & 'S /J< (Saphir) /fri#:

$ # m w t* 0 w & * * & tử * h * a r

(1921 *p) ô fở ở ifc ằ [M]

ù l i t f M t i t ffợằ fõ

<

.

1985: 106)

ô i T

17

il-: (1884 i Ê ) d tU m T 4 5 đ o ẽẽD&tffl,

(2009 ^ ) ặ^JffJSL.

M .a iii^ 0 * W !Q H ^ A ^ ặ ttfflõ ô i. * m m

1940

a ằ

,

( 1942 ^ ) pm ô â

( 1950

*P) $ fõ W , itiÊĩJU >ClJiT.ùifộ ( 1957 5 0 ni| ô i ở j , M I M (1959 5 0
PL| Êh5|5iọr sKùfc O T T ĩ (1990 5 0 ,

(1994 5 0 ni| ^ ^ i ụ i u j , Jtf&mM&L

(2001 5 0 >

(2004 5 0 ,

(2007 5 0 ^

t f m : ỹ 9 W 3 f e ô i # * W . ^ A m m n r - m m x z j a ,

-* m w4^1# 7l 'f i lẻ j õ i rnj O
1.4.
A fj m m

. * m * ỹ 3 w jtử ,

# **# Ê

V(I hẻK)# & ỹ - gfcftt, r f r j :Jậi?iô=Iili m T-H â ậ

J

$ J f i ^^

aW^ôttWSEõWHit:
m -i-h

* h * ỹ r dợ& t ợ ? ỹ r , t i

n

i/iisj ,

m m w ùùM ùn m ,
0 n S i* . W A iU j:

m /m m ,

ô iM P # # ò tiS ằ ^ * * i^ .

u & ##m i% IC ặ . WO?

w w m ự < m m m m % ,

n , m m M im * *tỹ*fcjĐ - & 1w m ttm

-)j , 198050 .

mm
MMỷỷMm. m # M m f i w j A M , jg # M & {n ọ E & iM tM . * ( m m ,

m n -u m m m ,

R J k m t \ r w x m t t % T W K X t t m o m^-.
9

um r

ms


m m nm

LVift m M m n x m m t t s . M

*

N , S * Ê * h * in Jo ằ ớt- ỏ lĐ ô ilg ^ H ii? W J B . M ử ỹ S l W j i ^ x t ,

firn

S M M / ttrr d ỡS iliS i K illr ỡằ !. t i l * f ờ W Ê * h # ỡ i | .

M:

m u

lớu t ỡ .

i|K

ớfeis. m i . r - ý i " x r $ ( Ơ , 2000 ÊÊ) 0 W A m - E J M ' ọ ^ m m i ọ M

ọ % % M tọ Ê Ơ B Ê m m v m m , M .i j m t f n m t h x m ớ f w

( i

W^J. 200050 o
n z:# :
ằ m ifc ,

-ô+

/HSo 't-ji-ftF ifr m v & in ], ô f f l W S 0 w m * f l i 0 ^ r t t ô & .
jfc fB S W F /ffjft.

B1] * Ê

M fflT ỹ a w ^ ,

M R & ỡô m tằ t0

ffiớP J + H Ơ ^ lfX ớa đ ^ * i^ ^ ỡẩ B a W J IL . M ]*ớằ s M e ftỡ ỡi3 ớiiH
t ở m i ù ù m m M m i ù ù n o fs-ớicớớjiuiA^,
M X ớtủ B .

fử E M & m .

Jỷm %WL>W&.
ô 1 :

ẫp-iS o
tfefờ. ằ

,

H iớ\ M L

n x & m M ,

ủủ&mn

I t ttffl ri' * I ĩ to & t t m M# H * f c & 0 .*Êm m m w f c n m f t 1* , *ẩff]% g
r ố ỡl l-^ i lo

ẻS ĩ ấ B W #*

R S f lặ ễ iM - 'N õ a tW iW tt J h * ô . M i l
HƠi5]: fụfởEiU

Mỡ$m: m m , m h
m km m M n-. m m >

*|W-,

vtỡlèTr........

fc-i> Ơ # u ớ ỡ ỡ ỳ &I&.......
m #N .

m * m m .......

w ^ h ^ i p j : Taxi, OK> WTO, DNA,
& #.

BP til, X ;t> -^ẩOK.......

ti ^ ỡ K

^ # h ^ i.

10


1.5. h*ió]1.5.1.rt m

ig-H ẫ õ ÊSễ
'& â tiỡW J*K Xỡ^rt?

h ặ õ õ õ M # iP fờ ;ùU :M * Ê ,

w tở tt& s^ tfM tfa tùS r

fờ tta ằ ,

m rM

i l l i .

Win, + SJ35*iKW

> F E

X ỡftằ & frớtti& f f f l

un n * I ^ m w m w % % , w m m

(kiss) >

m w m m m ớ t m đ . m u , ợS ặ ^ ffe ùstÊ * ẩ & ttfK jj fi+ , &
M ^n
% m & w m j* m ỡ r M 'ó ^ ,

in

m ia u

\, &jrb\ &#J> n f i f o

m - , m f'&mnm&f&ùj *
1.5.2.

m

h

*

ô

i ằt t

m E -m m

m m m m ^ ỡX R ớim i^ ỡV ự m .

tt# w is j ô .

^ 0 W B ớss # fc ttW ftffl. a

Mo

%

W

' è ,

&

M

}

x

m

đ

m

-

4

n t Bớ. *n
'.

m

đ

m

m

m

,

R ^ m t Mm w w 14 fi'j i õ M (KJfr iôj to

f t * |0KĂ m HJ t o f t M &

t ở Jfc rsj Ê

èw US n

% f t J& 7

X m *

f t ^ iiil ^

&m ft

m m \o
'ẩ R tS R ớ , i m , M
X JM E cffci^ W S * .

^ I W

,

E ^ ằ ^ A W đ ffl^ ô W -ỡẩ ^ * .

( l ) ô f ụ , ft>
j&fụ> ằ

H iùm m ,

,s $ ớ m # * ó Ê i w .

m n i ù & M % o 80 ớ ẫ t t w a s u f f / & 4 S 7j m 1H: ft 4 - B ip f t m . đ
& 8 F tt* ùa$ flù ffjftiR ft& iR )tim .

t,

Ê t M n ỹn ô H i f t i R M ,

MM

Ê 3 iiọ A * * r& ttJB & jR ^

* in] ili ỹc m z . a A - Wi WiợhI i: Ê

[m m , i u * ặ + Ơ i ợ f . s H õ M H ấ f ụ iR 'h ặW BP l a .
S r& tftW j* ô !.

I # ^ è .
11

m -&
m
0

VCD M

Jit*bft?ợ fe-ợi&Ptt


( email )(C am bridge)

ft

,ô .

m %

( hacker ),Vc

I

(

TOFEL

),

tifm w m đ , m m m

r m ẽIĩ, % ^ * in] m k f t tu m m & 7 't! m a f t . m t * $ i t - B )ộ * "J m

M , i & # & f t hK n

ỡtim m

5? m HI o

(2 )
ớn M ? M i im

ọ lttfl fc a ffiọ i& J S

RWJUftiMẩ

20 tiiọ iT - t - n - m * . S I 5 f t ; t ũ f ờ & g * t t i & Ê . M w m i ọ
P.W jta. ttiHJ

ằ :

* tk ô ^ W ifc ^ iS R .

fử ttfc
H * ffc fũ J + tũ 4 'S n 4 1

i!Ê M K J ft;â J l'M .
MWi&HE? H ớ t ú B n .

t t Ê & g Ê t i R K m * f t g t i' tiittộ

m ^ n m r n ^ m i ^ o

> T irfiL

ur m w '

tt& fil

ửm i fl**isiifcÊH i& ifcW i*i& .

W & m m m -T -Ot m i t ( m m m m t j pA

m

OK ,

ĩI'J,

t S l ậ W ^ W i f t S ặ l S j B I I ằ . lỏlth,

f t & ỹ a to Ut i l nx ô H'j-t t U% Ê
Ê ,

ớtu 5 * m v r ẩ W # Ê

Itttỡ , iỏtfi'fcớfc.

m

ôH

T

Robust

# .a, w M T- w ffi ft to Ê f t tỹ f t t t +
-m ỡ ,

m m

ik tt

W alls

ô p ằ j* tH ớp A w T 0 ỏ i^ , ô

% m ,

i"T3M m iiớiii:A'/riÊ, M l :

DNA ,

f Đ jfử ,

li" > t o # >

% m > K M m .
(3)

is] m

m

f J l W M R ' ớ i t ! & ~ f ố T O J W ] * h ô i a / C':fc

c ỡ Z ' p i k & t t t t ffl

ĩ9o # % t t ffl *h * wi im* Ê hỹ - * Sr # $ i a ,

i E # W . n m M W . fiftW ffifflfl'fciW ttftfciJ tfc. Ê i f - # r / M

ổ am s& T.

in ằ

-ĩĩ,

M M ,

m M ,

m

\

ôjfcffliõrtM flW iSE: w

[W ttM JT]

f ]mA

i t ni i ớ M

R S f t i t t f f l w a * . It

R T W W ^ S fe ^ ff. fe

i 0

'S
M it

ffJs ^ ^

m

i è iK 3 \ 3-tỡn] M >!1i ổm KJr s mX , lit^h S P CHINA fKlOTẻHl. ẽẽD CHINA M l k 4 W Ê t ớ ớ f t M - k i f t l E : ^

12


a w K iẩ M S ,
m & õ'j $ ( b . A if] ằ1ẻR7KW- m

& z,
m%>

M

m

m

:: t ở

0

d J i ù& ẫ iõ S fộ w ổ ổ .

ẩ fs ^ itw .

hk

W iớm m m B f j-^ w ^ u

m m & x i& T M "

1958 fp. * E 9 i # ợ t i ) K 7

W Ê - M 1X i ^ >
ram

- f t J lf f f f lõ a M J t t t

iW 5 fc ^ f iô S I T +

. i S i ^ W ô ô X f t i E 7 - + J rL

F W u ô jm ử W ằ A ,

Xó^tụMM-t&iiớt-K:,

i r inj ' J w a I W i w * ằ Đr*h * ỡ w ffi 1 M & ù Jo lit n ffi ttim %iỹ ủ ,
1, Ê ô l :
1993 5->

^ S đ Q ẻ K t t 1981ớf-tớlKlW ô B đ B R ^ * m W > : 1986

m m ~ x m m 12

+ tiiM T ^ ^ h ^ in l;

m tk 't-.m iT
w*T

(ùùZ rw m )

1990
; 1993 ir-, m ' p m X Ơ

ô ỡ M i ỡ i i m ằ . m 2000 i . m i ó ^ m j 22 M, m v m T - ' >

ỡ L M ft* m w im đ T -^ đ m & o
iô đ A - ^ % đ A ^ i i J S ớ f t ỡ c ^ ,
itũ < < m ớ m i Ê i w ] ằ ] ^ / &

1997 ,

m *

èIK 7 *I5*#W ấ , m m m

ỡ-ýim m m ^ M n m ỳ ) , & W i m ỡ -

mmuiõft-Mnnmmwfix ktJỷm'&ỹ\mùù&&iợmimiỷx, ta im
$ t o - '3 ớ > M - i ] T O >

n,

2002 5 0 ;

m m ,

c ris is ,

< < - H - 5 M ^ i ô i r i f t 0 7c*b*iff]>>

ftx v c m tm

mi iM E.

( MB

2001 if-:) ;

( i W , 2004 Ơ -) ;

am u

& t t ' 2003 O ;

i% K V L đ M ợk ỷ m % $ .

2007 5 0 . ỡ ^ i n m , ts . Ê # Ê 5 Ê * r X đ * M ỡ 3 S ỡi 3 W #

#T. & iÊM *h3feiHJW J9ùÊ. - A ^ i t . * è A # õ & Ê W m W * ỡ f f ụ H r # õ
ớ1 : ' T Ê ^ m Ê * M ^ r r t Ê ỡ o

(PặKttfở,

2005 3 0 , m i m m x m m ớ ớ u m ^ m m ^ n R & m m , i m

13


if x - m ö Ä K K M » + o * » s £ f f l i u x m z m

(2007 i f ) iE

— 1

®

5

+

W

A

«

f

K W «. * m * n

m

X

Ị i lit |SJ fri È $ Ĩ

.

m

&

a

J

(2009 m

8 't> * fl- * iäj

U

* a u

Ä ff.

& m arau**

%

i t

Hi * * «

*

n

« ‘“ ® *

V C

* 1Ï ’•«

* « * < X « » * ± * ĩ 7 » f c . f c * ft ± fc » 4 7 T S R . « ttR * * M e S l» W « ft
--a * » ír # « lfR M * B * lB ¿ -. * ìố íE a iè ± Ỉ E J llE * « ± # A # « * » W
® x .

M ïÊ ^ E ,

-»4>.

iffiä

ï m z y w - ù v m - w f L t i i ü î é m t i f t m . s * B w r * i. Ề X is« is n w íttỉiM n ìa
Ì

A

i MMMHi f t MNf ó f t .

Ậ U ia rn m . ỉx s ^ * ì^ w ì(ĩw s ỉt;-9 f fii!Ế . K m ĩ m ^ ^ m m ĩ i ỉ & ì â ^ n
« » » * » .

(fl«F« +: B «

M t,
:

K ffim * .
*

»

%

ra # « M * S « J 0 . « * * * « # X f l i #

flW S «. « w a t » * * # » « * » # * # ,

U:

« f l $ fit ( « Mm s a * |B| IW* & * .

» - .

tt* » ^ ỈX » W ỈC M B íh * i3 W fi;* 0 r

?L.

s s ~ , « R * J » iM f c R lii* f t e * li* T K * H M r » * « . M.ĨMỈ/3Ỉ 7 Ì X » «
'ÍC'f
» r a , * w * w m T W « x w M ;r - » f c T * M 5 f f l M # R .R J W r f t « M ® t i .
SSjS. £ & 7 R « # 5 M í t t * i i 5 W f f l * 9 F f t < 8 S . ¡ K S T R B « * H H : * W
ffi^ d fií)f? í^ Â ft< n a Ê * 0 f ? ĩ i i t « Â W i w ® « .

14


& â % Kfẩi&'a iù'MfõLDi Ê.i&Xo m i i & Ê f t $ . m m m v m m , # ặ ặ n m

w , -^ E R J lM ùtở li H ổ ổ iẻẫ . * Ê E S g B * W R I ! i B * r T Ê t t . ặ i M f i
+.

m

m n ttm tỏ a jk & ủ zm jo R m ợ- m m m m , m m jc te m w m u

H

T

'

ù

i

,

m ^^m m m m

B ^ èS [']M # 7 A 1 :^ ^ -# .

m m m rr,

ftm M 'm & n m tw ỷ W ở ỷ

R ^ iiw ^ & in ỹ ặ isM tiiE T o S ilt, t i i M

i ^ ớ i ớ ớ i i

2.1.1. RttiùM
M it,
* r iffiiớj

(íf7Xfi^

& M Z & c jiiv

* * * ằ # >

mn

ô

pm

M tft

EP

iM M ù/# )

ôpm

A W * . ằ tằ H % ỹ ^ K i0 jW 3 E 0 :iS H * tt0 ô i* .

ixiùw m M & ùùM .w '-, j M H J B 7 R * * i # n f f it f j R W i^ + * M if c
rr>

tt trw ằ ằ ô * .

% m

Jj jfớớ fl\) iớ'Jin' o Mll:
( 1) ( X % ) m m ,
( & ) iiỡỡo

( ôtỡE

(2 )f o m t m b

3 , ( f M , R M cg fc* , T & X '-fi& m f , m m m

x& nm

)

b W itm io

3ặ H đ H m

(3 )W * i:^ ifc iiB ittW i-T , m ~ 0
(4 ) M S..

M ,

(sm M H i-fftjt,

# f f i õ - f budawa o m
( partava) BP&T, ^
" t f f ờ r o #|J (3) 4'
ớjr , M

,

( ô j i s M -Jôằ )
ằ 1 ,

S , 0 ẻ M 1 lio

0 |J ( 1 ) W j I f f ờ 5 W

( m fjjM )) )

ặ ^ a z -iùo

( ô#Êằ

( U k& ỡ ------ fjfflimi )

)

i ằ 6 ớ * M M + ^ W M M buksuk\ Js

(2 )

S E flP

B P ^ ^ ô r0 ^ ằ ẫ 5 E S

88$* A , T O ^ # M ^ Ê arshak* j - # M iặ 4 $ , j s X
ser) o m (4) [-|J Ifử JĩL

0 ĂF f

M -T -^ ^ ;a @ ve ruriya .

fụl (5)

fttfir

(Bp ! b )

ờ M c ặ t i i M W i s i đ . JHtfh ặ & ' M t t a f J M S i i ổ t H i . & W M ô t è ấ ỡ
wr

$p M T ,

15

tử tt" ,

M mm.


2.1.2.

um m .

B ọ a ti.

rm tm n & m . . ftft& m m 'ùùY X V c n

ặ ỹflriH rt^ M W tfấ JR -
' i 'i

$

o

u

/ Ê

è -

1" 11't

4 ' #

% ] ,

rl'Êb Xik'ZiùL&iùm%, r & f ớ W A o

j e

ớ t

M

B

I C

è t t t M

ỡ k

&%

J5S' ớ t &- A Si 7 Ib' t t

ằ ô ( i ớt aiE ^ to è B T -r^ H tớB IA T + B.
W itA ,

E iy đ ^iS ôỹm -irw ftittM rsÊini*A .

J:-J èm + JÊ * m

{%$ X ft to n m A ffi A XèS è| 1Cz * > l M B tõ

m \ m t k t ở m

m

m

-^ -sM K ớifei& f

đ ~ n $ L 9 -ir m $ , i m f t ợ - 4? n w > i m m A Z ' p i ù i i ù ù ù < , mto:
ult ( ' Xò) ,

m m < & # > .

Ê ),

(A N f )

fluM"
(6)

Ê.

fố'& w m ( đ ) . t t ớ M "

fB ii f.

(ớt

( < ô * &> J B # s Ê 3 f c # t f

m m & ủ m n , ftùz j& w m m m m )
(7) ớ i T 4 b ấ P W ớ i ô ằ S ? S . i S . Ê W * H ' * ô W Ê i m - - ,

K i ù & 0r, f ờ f ờ Ê T - & U f t ặ S W H & W W K ^ r t , M t f c f f # .
M i &tfvfK
T

Ê

o

- # nq f ờ t l M / T , ô

M

w fln

c fằ

. ftÊ &

)

SrL -ftặ W iaA õK B ùliM fcm

01 fr: f'ặ , P U , *pfử , i* , i t ,
VE , M m đo
Ein: frrm , uft9L ằ #p*
(8) fụ iiffi: " ô T f c d M i r , w f ụ j ậ M M a j f t i ậ S B W o M W
ấ ffcfctttf. W M fti ệ B

Ê 1ttW.

(J b * đ

l ;fl )

(9)
^ fờff^ 'o

M M I,

T õ r / t f t ố t o a r t + t t A ô * # . BP
( ô ^ b iằ )

tit fờEtfM,

# ớtr2|nj,

16

1 t t # r $ tớim fn ]ớp Ê ớủ ], iS to-Pffl


X(ill “® M ” ,

-ft" m m “M

“ ML” ,
in >
“ j t ; iK” ,

“ im

“t i ” .

“^ ” ,

” . M '& J iA ife 3 IA « » ;t
& W * T . &D: “ i t t ” , “ B £ ” . “ B a r .

” ,

m n n m ^ ± u it,

m \'M '£ im * K \h iB T ,
( 10) MXOko i & i m * M U R . M f o

j ® « . BP#iSo *q£*niK-

£ 0 ( < $ S > ------S t )
(id m m * * ,
t* o

w

whwh, h u x * » * ?

^

.

m

(
m u s
r+ ->

2.1.3. jS . 9MW8B
iattK Ji*. * £ £ » M - A f r * <1840) a * . t t 4 N t A A $ R K f t # K £ & .

111 f t .'. l i m m M i £ W j $ V/:,

n in m m * w is, 4> * m%*% m m m m.m f&u © t a # « © t r w $
Win*
if” .

um m § ” m m m f c ® :

“ & ” > “ $|w]” i H g t i © :

“m m n .

“ oj

.

(12) W i S :

tt£ 4 !& $ . ” (4b

A i& fW )
(13) W W A ' M I M U L « t U t t * . # J M r # . ^ 7 - ^ ;
&;

$ a ,

JG T A rtc. X £ -

( «iMrtfi» )
r .^ e p w t:

H/Jiitw*. +

i i t r # «• &, mi .a ^

mmmb i « 7 * * w ^ 0 : %«

UiWo
-

a w ^ m , t t a © mn m
W P:

* » * ” (sofa) > “ - £ K ” (card) .

fc iT flS m M :

" fc ij |£ S 0 ”

(dem ocracy/K ;i) > “ WjP#” (coffee) ^ -0

“ & 1 £ n ” (ballet) ,

-

Ui& % "

(salon) ,

“tA W ”

(montage) ^r<>
-

(nazi) ,
(gestapo)

“3 £ ”

(mark) ,

“ M tttA G T


•[51] illI:

(14)

* ****«.

< car

0 » ) “ Kill” & * i£ 8 i# * >
(15)
g iitiliS .

(

« * * » ' 1 * 6 » *

“* « *

-« W tJ C »

iSMM'm'M,

if.

(16) 1945 * 5

fl,

* •£ * » » . * * » * * * » » « ♦ # .

(

- « « * « ’ ä

» « » « » » ffliR ift# # . z& fM .izxm m m m m itfi-m ,
3 ft; 6 /5 .
)
i8 H a a T ü - » s .

(17)

3 ,” £ « « B i X £ T K >
h u b * * , a * m mm m «■>« » . w

r »

<

«

¥ * * .

1

9 3
“ ft

« a z a w + la *n« »
« ¿ .,

H iS W S tb :* :*

»IM IA K ® . W H W N l» « ® :

it - ,

B * « J T H n . rift

¡S3*.

*T

n * A » « a S » r « » W « i i « » » » * « * « . * 8 » » A 9 f * t t . ftfflEffl
Ä Ä a s w j c + w - ^ “$ * # ■ ¥ " .

* *

a a ¥ jj w s* a * » # « , w w ä * « » + * » « «
#.

a n n + A * i# ^ H # « » , BSßXÄS»

0 * . TW

ÄÄT S S tM /lT « :
üxmfiiä
yv.

» A i . im
&

xm #*M
R e vo lu tio n

■^IMJ

Labour
iin m ^

Society

S llia F R

Economy

jta ittifc

£{t

Culture

£ f*

Concrete
18


×