Tải bản đầy đủ

Khảo sát những từ ngữ có liên quan đến động tác của tay người trong tiếng hán hiện đại (so sánh với từ ngữ tương đương trong tiếng việt)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI 11ỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌC
C8 80 Lũ 03 80

VI THỊ HOA

tfc )

'

KHẢO SÁT NHỮNG TỪ NGỮ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
ĐỘNG TÁC CỦA TAY NGƯỜI TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(SO SÁNH VỚI T Ừ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIÊNG VIỆT)

LUẬN VÃN THẠC SỶ
Chuyên ngành
Khoá học
Giáo viên hướng dần
Mã sò

Ngòn ngữ Trung Quốc

XV
PGS.TS Phạm Ngọc Hàm
60 22 10

ỪHƠ5Ỏ 0 0 0 0 /1/
Hà Nôi - 2009


3
*lu

^

>J

ro


k

CO

CO co co co GOt'O

t\ỷ

GO

ro

*
s
i
j

?1
2

ND

tk

co

ro* 2 i
i
*3

>h
3- #
I
Ê
rf 3#
ilt
fff

n:

-

2Etợ
&
*"$ Iii*#
iai- f
a

s
3ii}

s
i
f
ó


uttfrII
W

>


-rit
Si

to

Ni

ro

i

9s
hj

CT5

CT>

CO

>c:

3
$}
8

m
&

nw
-B*
T
>4tt

>r
nMiù
3
&

><><đ b

n&i Dpi ằ
i r i r
lim
> -

ro
cn

>

|Tu j

m
s

$
li m
fTuj

:

to

tsDn

m

3h

sre

cc

S m
f: s
>< >c >3
T
-*H
*-t*
ủH

'0

H3

li m
[Tu j

in* C1Jfr*i
JJT

m

3ớ

CsD

Cw

4H 4H JJT JiT
i > - > > - >
ZS:
4h
4H 4tớ
S .
T
ô* t
&
&
7^ Tit T ? = &
jM .
t
ED s
& &
t:
> t<
)t<
/t$
s
Si
3
ỡ$
T
* xt
t^cr
Ê .'
zsi
D+i Hi 3ft
n J
3
(ift 3tỡ 3
3*
OJ
><
ir
1
}
-Er
I
Ê u- >tt-t
3 It

1
-ii;
-T"
i
4ô?
4 r
iùw ằ

Li no
ẽT


3ft
S
i
- fr
s
ớĂ }
ọs

5$ ;5r
= DtiDĩ.

Cn D

>

rr:
><

tH
c. 1
> -

4h


ợrf
S

r>
r

-~*s.
> f<

S
Si
ủw
i
è S ớ
K:
i
i
Br

Ê
&
Si
sfr
N-

T-

J5j

>
CO

cn ?
1 an
co OC
00

Ol

en

CJ1

i

OD
l
C

P.1
n:

3
1

-u
CD -U t\:

Ê


H S
a 1

^ Ỉ3
61

1

1 2

62

S3

^

*

64

3

4

ffl4

66

1

26

% 2

27

3

29

m ^ r tS P ìsiÂ

^ 4

31

^ 5

33

^ 6

3ỉ>Js 1Ị' T-/¿1ĩậ) Í1'#J ít'iặỊ X

35

M 7

m m m ffi l-jK f- ¿hừ-thi»jm m <¥X ( H ỉầ m ÌS tí.ỉ M ĩk i»j )

36

^ 8

w $ 59

41

^ 9

m ư Ắ . i?v'ịi 'i Ả m ft:*B X

\t) ùíjm ổ ỲhÍR

43
52

3ỉ 10
11

1

59

M 12

2

61

3

63

4

64

£

^ 13

%. 14

%


1 .& B 3
M rtfrfr

- x + m i ấ t ố i r T-

r - ù M i k K m ợ t i m . 'p w m ợ i i 'f n i * m&:

tr .

- - A ^ ^ ) ) m s ,

ằ M r-fVjfi ằfj.. A r j & i A M M E f ' m . i r & m j

t'i S S ô ẫỷJi M i r ọJU/jtt, * A K IM 'S # ớ Ml
M

.

a iU J (đ ^

í C -)

f w * ' 7 - isjô

,

* ^ M I iôJvi: o w f]

|- '/> r g , g f f l& t t K g ọ f ,

$

i$g f Ê - >J ặ X ifi- è o ớ 7/> iffj L: ủ j $ # fH - >J j ô õ o
ặ W ẻ i f i W i l 1.

I M T

m x w ^ ớ m m , ặ ờ ( Ơ ) M i^iH liờ^ợH Jhm W i& ri
í (Ơ -) M1-:4jựiJ,
m ri

* ằ 5>. ĩT t i f A 7 ô 5 A -- #J - w Ê iój â

i:, m ủ - ' & m m m ^ m x v c m m ,

f t A S L A m - t

ới B m iff]

ỹtifiiiiớớĂ/fjifei)iji5ji-& ỹi;ớT ^p^o W i l t ,

iợifcuằ 1-:

' i& X im o
ỡ #

%m ô

AlAộ hk -F-j ft- fft

' -j r - #J fi -fj'X w ẻHJm
m

& .

;J*

-

m m

'M$ m'& i Ê #

>Jis], w

i -I, # rft %

misj in tfj * JèC, & ill: X

m
#L Ê m m

g & ttx iS ill

ill M K j& Ê

i * T . f t S ( f t # # o

2 .m $ .3 iùR iợÊ
2.1
i t Ê w f t ffo R m , >J I /Jfl * * ỡ X đ F Ê f t f t Ê X iu R $ p* i l ớ S ^ l l ^ X
iĐi]ỡÊfụJS Ơ . i y * l :

2. l. I.


2

2. 1. 2. /JiiWft&Äiiiri trầLXitZ.Í»Uty&tíi%&o
2.

1.3. íJcíii VA

iff] ì í \ 1J ¡tg fậi i?-ttí i X't hv. íl'Ji"JÌS ¿ |u] fill >f- M , ẮI l ề i&ỈX ÌS *f- > \

fi

tìÈ

m
2. 2. f f i £ í ĩ £
riiiijw ± n w .

« £ £ :7 c> rF [íũ ) ư m : % :

2. 2. 1.
2 .2 .2 .

m m

“ị

” ( î ) i ï - ' M

t t m

? m

y f - m

\ o

2. 2.3. * M f W £ ^ À ¥ W £ ố < j i ạ ] ì £ ì Ị ỉ í T &ịfàmầXớ>tíí,
2. 2 .4.
l'il] frj }ệ M °

3.

w ï ï ï m R î t m

Wiầ,


iỉẫ H

't ' f ; LÍíl. Pr iE ỈỂ réãVp #1 *'t Í'V. À \ặ ĩậ) Í1- #J i»J in ĨRLw ừ'} <í)f f t fc!c!Ặi s 5ÍÜ 1: iit í f x í L t.

iff] A 'ffi

4

m Ẳ & K -Íítti

ẰẾ $ ĩ iff ffö À r-^J fỉ • zfz w i«j in o

.

(DfÆil'/i:

* m m x i? ï-'llfiX :Ằ r-^t1'í¡'Ji¿1 M ífÖEil o
( 2) ỷyịĩịìẾ :

(3) MIÍÌỀ:

(4) M ' / i î :
XíĨ íĩịk m *]■t t 'Àịíĩìầm ìầíT!0 ếrt. í i ỉ ỉ i í i ầ ^ ÙÎ]® ố Í Ễ ® fflfKjMijo
(5) ^ 'ÌÌ Ỉ Ề :

^ m W ìỸ -± m \m ím m ^ ^ Ả ^ íw m ìầ m \m m 'n ^ o


3

Ạ L fc £ i& ir,i\

m tị/Á ậ ĩX jZ ú m ,

Ä fi

n -M :
S& -$:

B Q ttẵX M iiÀ ¥ S Ô fttt£ ttũ lS # «


4

Eift
1 .1
1. 1. 1. 3 B t t 3 W f t ô A ( * a f t i a S Ê + S t o W 1 t ằ
M ớ t j'iirợặ '^ .
ặ m ffJ & 'J fJ .

r. T . i i A M -

ô jm ^ J Ê Ê & T r ;/^

f & M -im ]:g ;* jô M V tJ,
J1-:ftfcis]#

iMwlỡĐo f*#

-giR M tttlớo

:i l i n i|L41 ' S i i M ễ

Uợ]ỡĐBEằIw^;j;-ớ} f

ọ LèM

& titi#J

ớ t . -ĩ2RTW J J S'tSÊ b U iii iờ T . & Ăĩrft-j4Mfớ:#ji]. M i ợ W * ^ s w
Ê ớ f c M . l?fWA^jft:iớJđtt^Liaớ}WrớA w 4J ft: is] iọ ẫKJm f i Ê '] Iậ A J (ẽ1T. u . m u :

m x m f t ô ớ /M -^ itớM iU i

i Ên a A > ffr ằ a Ê lit T Lt & A f ss B Ifụ 5 w 41] f t n t . m ớiớ m n z rôj

|mJ o MM

a

m

i

g

m

#

.

ớti 'Mm in tt w ?ằ, m in A if Jặi fcni t lit # te m % Bớ, ô $ ớ?

m r m m 5 m m m w .,
III: ffl M I ô
'/>,

/M m M

m % iw]

III .

P ặ iM ia r |||^ - " ,

.
III

Iiifli ,

A if JP 7 i^lli i v tit # w V #5 w

ih W > l i m " ^ W u ijift.

. i f s è Ên & 1" tit # ffr & ớ tI ftj -

W t-M < M ẻT ;^ m X Ê ô iii]M ,

ẽJ]

f t o i đ

'h j'fở

ỹù i ')4I# r-, in ớ t ớ t M. õ $ ;ỡS ớ!;j w KJA Ăi ff. fố ớiớ & ;- iPi * t t t- f;J* ớ t'.
A ffiu tffl ^ W ^ j ^ ^ i | |. w ! ỡ i * t ỡ m M W f > j ,

(ai:

ỡ iL ^ ^ ớớrX ^ .L l-T o

3 ^ fờ .ằ ỏ ỡớic ớfJ^ ^


5

^ X tở Kh

{ l i i M H r t t ở M il

'i&M i ' '\ 'đ . m \ k m i t i i f t

iS * ô U K tử >

"

o

M >

M ^ iiT ớtk

(tửM3Ê{fco
if r - m m

^ m lùù^

.

iifc ờ tm iùjty A i

(

, f t ' ^ f f ' r - t e , 2003

w

m fe ợ.im n m

U W tiH M fợ.
IJf ụ M . ệ J M

X] F A 4j it: iỹ] i Ê T O , >vÊ/AA mỡ - %& * ôf 'fớ '' tfl fl Ê Ê Ê .
1: ift in m
fộặ

& <>Jm m m % 0

ô X è S

X -ằ

*t

r

T S f l ^ 1-:#] iri]. /L

ffiffl .* # ffr/- *ùM

ớm

? m d> %m. fti p

ặ + ;;
1 w % . M

i p - ^ f - $ ĩJ 1 - - ffl is]ớtú T

ĩJ& w

iff,

fi!IấIẽ-.

ô (Ơ )

( M W -T-

[ Ê - ô 2000 %: 2 #j) X>W<,J< ( f -)
' ifJ

J

U

T

O

, # h k * R


M

M J è%W ô / W

j fH fi'J X 7-, >c ặ m Ê ới tt. 4 J E m * , ifri i x z u m fụ ;ờ; J* o t ũ if] i ớ i
( f) M

f 1-'vj M t f j IH X ' * k i- ớ. " I '/>% : fH rV % :ỹiớiti r W j H ' J l J ^

Ê M tis&tt ; - t t4 & f ẫ ớ f ffl
ớRi!^ ớfi
M :
[n],

m

ifợ.W'iù&Dto
:

ô r - g p

f f ij: ệ ( v S 4 W

&m m .

1 v f ffl itf] w i ? j X Ơ j < > ) f Ê ằ

62

a ^ f ụ IB f-ớf
^ M i*ij A p ^ U â ri WJFJ $

W

69

w , M n yr ô / 1Jọ j iằj w- a i H ,

i^ Ơ jrt^ ltw Ê ,

!: K>Cằ^X<

hK ự 7l: , ỡ X , ỡ k m ới IM X ớ 1 : u ỡ \U 1 X u i& (KJ# ffl

^ ,

^ \ m * ỡ t t w ' L h ớ f n i \ iỡii:
ớ ỹ

,&

# rt: s ^

i-j đ

i% m R ỡỏ m

W è 1 : m i

m -& m m l i V - XƠj wW i t t ệ M w # i S K s i / j ớ t : flj
^ Ơj Lt 1: -|ớr X m w

f ớ ;M:f*jVi:
, n F'Hs< :

^ a o

rtt ỡ ^ H ớ


6

im

;V

T.

H

píW tm
í.
Ä

e

/I

n

2f

A

PB

&

ÄM

Í&J

¡tf

fa]

ftf

l'Hj

£

|H]

í¿’>

Í0]

Ế H W

ññ

4]

M

4j
ft:
2

1

[{ill

di

B

A

ft-

ftrỈ.
/3

fi

DI

d2

& M:~\
+

+

f

KM J

PS
m

D2

F

ĩtiỉtĩ B, M/r/jÁ

iẨft'
& Â « í ỉi 'J M (IL Á/JÍ1-: D,
fól ÌS Ẳ tël i&. fît <$ |p] rr-t ỷ> ffr r i iHfr u

E>

F * $ Ix » ijm i:« # /;/ji> 'J * f à

iâ]. * Í X ift ụ/JÌẨ ^ is] R >Ciü >Ciâ] ,ể; Ä w

&m ề ft rr -H#i tt îr h w i¿] irij fl¥ S m m h te o

[fê fêM i^ m »

fm -íJM T

ïï M ,

# EÆ LỀ3t «■&i f t «


7

ớ i y < K \ . 'J iớ Y i.'Ji h t m f m

'M \:-ọ M , W f c m n l i i t m r r , i ớ n k i ớ K ỡ i L h

ù m i ù & t m S ớ M fL- H f f o - X W i ùU L^jLẩA'aiimrxni-M^]. frfở-R-M*ù
K ớ k ỡ ớ Y W'jiri f \i# i; lk s tƠ: o / ft tỡ W i L

lJf^Jt'ới A : ặ "i"/ / tớu

* ớm ^ ỡ ]ỡih ỡH t \ u m m n T R y ó T M ô -

iijiitHf jAii4jớt:i]is?m

1 . 1. 2 .

ớ %đ # in K ớ ỡ 1-:i| ỡTỡ KlWf t ớ 1ới It s ^ s
ấo

X M u iJ lS ậ It W

ợilJ M

, ớ i M

'ẫ' $&X w I t #

f ụ ỹ t jùiu Ê f ở ; Ê n i[ i,

tỹ

fjò, ': /& iS > íf ỡ ới'J Pớ Ơ'- t t s o

$P:
lj) :

Búp mm búp ming

ố u ci c

dõu trm h ( 'jiy

(

:

( ớ t i ớ B 7%

f

1'..

(i.x vO l ;# 1 & J Kl S

, W&J\l'AN) T.fH ) :

HMf A ^ M M ) > Nõng nh

nõng

trng,

hng

M. ớ& ớớ*

) ;

cho g i c

Tay xỏch, nỏch m a n g

( /
tớch cỳ ( .} :J|J ự.] ) ;

Búi lụng tỡm vt

(%t

) ;

Lm

Lm phỳc phi ti (ff-Ê
nh

Nộm tin qua ca S

hng

hoa

( 7ớ ? # s

(E ^ O è) ;

(

) ;

Ni giỏo

Tm chng

Vut mt n mi ( 'J fù 11) ; ỏnh trng b dựi (T

ỡ 'M& ) ... ( ớ Ăíớ/j]cin 1j iff it ớ )
> 4 M i:M ớ ô M â ỡÊ ^ - m ;ằ

,

(TùiHitởtt.

1981)

i ù t i ù X ợ k m m x % t W ợ i \ m ỷ * AMfSử. A W ttJ i, fụtt& gs.
- I t K f S ^ ặ ô èX @ èÊ 4 ^
p M ỹ ttfiX M tp .ùù'ợiA iivu n tm }
P WiiùiiVTiXWlW-Pi-viùvỷ' ffi ôâ/K'P1% ỡ ằ ; l :*#if: w X;

jÊ R l ù #J is] I - A t w , I>h 2f [il] a i f

Mtfc

#T :

&Jiff] ffo m M ,; ,

/j isj m

o i M i i t . h m i V m f & J j ' èJ'j: lỹ T -fộ R tớiH H ftR i& 'iifú M . ợ ( t r 4 ! W '

[pj â I fft& *$m%, tởEm miõ]a: ;Ê X &% M hv.mủ t i-j, U ẻLif] I ^
w in H JIJf ụ u > 0 1 ^ M il? w

i'd n Jj % Ti tớtỡ. Vi f t ặ i;F ^ ^ ớ t w 7 >]|Jo


8

A U :.£ n m ,

it

11-ikw u m ay< a - t - 4 n • : mi t \ f * t i t w?t° \Amw lit, n . & m t f - r < m tx n i e
tiiiu iti xw$)\x- i«ji& m “ p ”

m

/¿ i* r t& W lN A W * tA M f 1 - : ( ^ “ P ”
4 j 11:) M itj j® «fi;

/ i j(: iA£n t i £ =

1. 2.
1. 2. 1.
“ ¿VjfH” - i s j . riisi ? w M ± £ i m ( u ri-» o {£ i w- f }
45isj.

wiit, ^ r r « W £ f t - ^ ? 1938

k(British Aristotelian Society) W —

Franhks, Ewing,

MacMurayr>

Dt^ «f'JMft? » = hJJaLMI iJ— I ttt^d,

M4:£i§millMMft-4.. 0 5 $ * ^ ® .

rriSMils«

± & in A M If %U W a 2ftft i..J * ii- 4 ?
1999 %:) ,

“ftft” -m

m n.

“ rs^j;
i»]

“£Jf

“¿att" -

(¡W .& TO ttiJK tt. ig'H'T-l^, 2002 *£) £ ^ O j :

[fufj.euiL i \ \ \ m m < w ' .
* £ 0rin M A

frisJte m m * A t t % £ r £ l B M A

.

1. 2 . 2.
1. 2. 2. 1.
“ £ i t ” fi:J/ii >C• t t t t f i “ £ # £ { = , M E I T o & M £ l t 1 ^ £ £ T O l J
k h 'n m

1952

((JvCft;

£ i t M £ >CW 160 £ f t o M. isj ¿1$± $ ,
culture, m M f f l f t ,
i&itt-rr-tw «Illicit»

&W ,

'¿¿Hi,

i t 0 Jj ,
m
•l i + M i t l t t » :

“ £ it ” - i"JM }'• l i T i

1871
“£niR> fifflK

•M
int#> a

w , >j i s 3 si t £ ft- >j f t-. £ m /& w m ik ft m- tyj fig ; j > >j t t m s 3- m w - .a ^ % x
i t . ” /4i it. 4

((i'lj rr Jj ftfc#|J )> lifem “ i

t f i 14 4 #J 4 1. - i'f1X'i if .5 i& ijii W FI W


m *ùù . . . U

&tmằ

M

YW

v

v ..il.

<(' tớ ô Y * B w st

Tớ ớlW-mT<ớ

' ô K P ô

i n Y & Y T ớ ,

..ẽ-4 4 M

N - M M . ,

Ơ M W M -7 2 B Ơ t n i. # ỡ ớ % Ơ w tel 7 Y i Y M Ly] ^ W I ỹ Y ^
w Y m ill m w H m y

ẽẽI

ff. WT E T O Y n$Ơ a m ^ m w % ỡ&-ớtw

WMf ^ ^ ^ ớ X a ^ I - X ^ T r ^ y i L s l ^ r Y ^
Ơ

^ ằ ^ m M

t i

ô [ s / l / r / W S

-y5i

0(n:z Wẽẽ

H 1 M W ẻ . W -

ỡfi|tj>

$ f c w ; | p f l g Ê x ; *z 2 2 1
ầ W }ÊW X ?đ ẻIẻƠ4M $ẻ ..T O M IBTOM M ằ - t r r a m ô ^

'n is 'ợ i ^ '

mm^ w Y W TO ớ

M UJô

[III// w ? U : è

H t y i x j w Vs ?

' M ỏ T ô r 4 ' m m - y m . ? . I I * T O $ 3 ^ Y W O T
tỹ K j& tflọ W iii

uw:è:è

ôw xằ

xm

-r X I T.1YY'ô tn ?

& 0j ^ H d| j P

:T O

(ỡi-ttỡ^ i :- 6661 t m ỡ )

W ĩ I H

(Ơ L ằ !S H ) ? * M

iH m ^& rrim itim ớT

f 4 i n i f ớ f l ằ T O Ơ ớ ớ i ằ ^ Y 3 ớ W X M u^ m

i f > ^ ^ i ớ f i ^

&* ua * m M t f

k ô w w M ^ t ú ^ b ỡ ớ ? oa m W > f ớ Y [ l ỡ l T O , , 7 S . l v

W Y ^ W

w X w m .. Y w ấF,# n * ., Y m k 3 tp w .. lớ T&m Y if m X í w .. X
:v r m & - . i x m ớ M
w $ Ê w )

.. ô

(T O
7 D M

.Tf;iJ.M ^{-ớ^:^ i>4
- iớfớ iiớf ia ^ ớM jM H i,,

V]Mè 1K

: ($#

Ê w [ I I + ô i m ằ

..
:^ > f

'>YW-H M I ! ^ )

: ô ( ằ I 8 6 I )

(m-

H6è)

ô5l ^M .U Y N I ?ằ

0a i

ô ớớớ.M . Y .^ /r ằ

,. S

Pớ f>util Yl - u w w ớ-y 5Hrin R a H 1} M m Y M flớ ^ ^ ?ớớ In &

m f* m ớ y ớ ằ

6


10

è/.

i H i t ớtrô ,

&AM-MHt.'Jtk,

ó#>

/n, ẻ X K ^ t l i ^ H ' ặ f r . t t & , With5ẩK]'tl'H].
ôf'^iH"T^l:> ^ T > ^ [.H-J ô
M

+11*ho M M :

'M Ê . ỡtH *&

L-.WM. M i : M .

ỡtÊ .

&, m t M W & ằ f t Ê .
i m z ' M ô

' ' fụ

iM 'ớ fờtỡ$ . M ' & R / M f W W iớớ i t t , , ili

Ê ớtô o

R & fiô:.

,

wWj K

M

M,

i-Jfúj S X , M is] Jù rfiù Ff ặifiđ * * itốm ô Jôl >/.tở 'T<. fi [ft iõj /1 f- Ê O5-&ợfe
/' M K I .

rfiợtft*

ffờ/u 1 1)11 1 ^ ợ - 2 M & * l ẫ Ê j Ê * f f l P J ớ m ? ớ r a J ớ .

' K W ệ B ^ # W v K ^ ttđ o ù X R i i ằ i ằ t :A fờ.

W M

M f& * t . w w i l hv.. Ê I I ặ m â ệ-Jè- F f ^ , m èMw X i {$ ớijw JtớA ớớớ1w tỹ ,'iw

ớKfi(]Hfô> iỹ um & * nE Tffd>. if ợ ^ S D l^ N j^ > la j/ ia ilitM # , Ên
M M ^ I I 'IV Aớo
'J-j
m m t r^& m ,

ifti?M'MiM'SS/.K. Mirtặif-uM1. tbWau> ùùùMX;
in:

/ lu u m & 'ớ ớb i M t b ằ ẫ i ^ t ù m M ' h M ;

r -TF^Wifcọii1

siftHjjHjjửửW i.
Jfl-lu]gg5?# $ M . Ifu * fit H

r- . . frm i ớri

o teffiÊ

S i // -ffttởffl 1:, I t t ụ

firnes [ ^ j t k M M M ' t i . x * * ^ H f r m \ i ớ i M M ự ,

r*ấ*t

|MèÊ

-Ho
X ỡớH ớU S ir t]iiiix ^ T X

tÊ ớE

1. 2. 2.3. a ô B ^ a * ớ k 0 w ^ *
iflSfSJợC ( ( i i t i ỹ r i ' T ' ằ , B Jb ttw a iiS H ,

f'j Lấi:

ỡ ri5 X ớtớft& % Z '& V ỡ, ỹilf-"ợWin

F f1V Ê i t ôj X; % II' f ;

m t;j n'j.

1990 * ằ : & ô , Y* i : f t H . it-

? L ^ it % 3 & . ửJJLig

â Fi f i l t s ii'j m è&SP'/> - ,

% . S rH < fỹ iA .Ê Ê M T ft,ớ t f:;j t i Jđ9ẽ

Ê:.


11

fl'

ic m m s w .

A ^ ử T ^ S 'J o

â Vi J X i t

n. % m m t&V7/> o

i/v ri

' Ê if J fúÊ i '/> ' j $ f* fft X Ê ,

* u ^ n Ê ? f Ê ' ; K lô

-

* [ủ JK ;& fiW riÊ

1' H w , )!w 3t- /X >1' M m Vf ủ . â H * IX A K m 'JaPST. , Ê jÊ m Mifit- fi;j r.
i i- o đ rr 5 B m & ô ft1411Ê iò f l %, n m m m i l , 1' ệJ5> ft 0 X i t m r ớ * %
è .

in FiIÊ ớt M & U!i. $ rw K & z f]i itf-J # ft^ & lùfcỷ:Ơr ệ tg H .
* ôr # f ụ , tx ổ H ifi â u K m m X i l Ml l , M i t s ô

&ỡ H fli XÊ ifc
r ' è Ff M K / *

im

fe.

- ớn F rt Đ :

( 1) f hÊ i : T JẻSf ù > $ g k & +L! > l 'i f L

(2) f t i i ớ t : f ụ W * . EH, * M T - i s i i i j ợ a õ W p [ t ô i t i .

(3)'MJtit:
(P : # >

M l èM jÊ(Kj#j$/&&#fúằ f^ #Êti

W >j ,

K*m

ớtJỡõ;jỡJớjô*, 7 | - # S ^ ^ l f ớ J ^ J ^ l c Mi- - M M õ ,

?Ê y<-ự K >

f i ... t .

iớ o

ĩM

i M X > u t f i ;j 'f>: *>i!: t-V

,'.1. W f r ô >' ủflMĩệâ ớtiJLwsm ĩ1m A .

u r

tli i 'X

X ớ t m WM ,

Ê fi

X w w ớli. i ớ l ặ H WLm fiớj M V- w rp 1 - w

i&, i X T - d W H S T - ^ t K j W i .
w X i f ỹt ớT rt Si

^T-^đớ)fe^iủ7'V.M''iỹ>^

& o ô 7- ớ 4 J-ô .0; ^ w ?,

T m m r X w rf ổ t;j if] - ^ ,

/ . s H ' i f A 15 i . rrii'J A t O . ô f t H t r A # # m - T Ê i

mm*

^rfr!turtới*WAớt#:i'jo ;J[S:

Axis. Vi&. i r n f i

Jzi'/y. rft-i f-'H ' J a Ơ\ ờ ù X T ' f f l //Ê o
1. 2. 3. 4 > S 3 f ớ A ^ ^ ^ ễ < l i 5 3 1
if] :è A ftltit yf w f M M , ^ ^ IJffl ệ B S B i f i - J õ ớ t s * J i f : , * k \ i l l m

% at- WM w t t.

ò t |*Hẻ ặ A if J i!t
A if J Vf

A M $) f t


t fta -m f t Siis] k ^ằr
.

m

^ ô ^ J li w

- f t è in

t1. ớ^fiUằiwAớớjô;-jri)X-ớ^jwf^^Mo f M ờ ặ w

- if Jw

BR ) t ti:: tỡi ^ w A ^ ôs 'tỡ' w | ô tijf % ,

Ifij & m

/ A o
t

t

if 'k o

ặ l "ft <
w

7 K w *h ớf- m t. wỏ!rw

.
%

o


12

lili K wi] 1-- BSô 1JJif J H

1-:^J M

.

fft i!\ r ớ --Uètf; t;j ill X-, a if J*J- ỹt yf KJ ỹ M -,v; t

% iỹj

A 'M j f - ^ J Jij *.j A Ê ới'J i Đ H * H f'/> o

m Ti A iA

)J M

n

*111H: # 1/4 i - ff J m m M mH/f, M i f t M

Ă 'Vi & I&id ill H tộ iới] 1:. A i j 1i Bl **JU : in ri Ê fjft 'J'j

AI ffl Ê-

'lkỡn>Ê

1' } tỷ] o

( ) iằJ i'i 1 lin i.ii'J A ^-^.nẫ

#H---- â ? r # i& m m X

ttỡ -

.

:M

X ' i l ỡ ' Hfl m HW F - , j 5 M i B m * ặ ù T [ i n - * f r f f t M :
C^M ( t ở t t )
đ m x ufc m - t m \
(D M

Ê ỹ T ' $ M R f Il<

đ7K%, ặ đ

vm ớ

âSi-----nÊ Ij \ Ifc1)i Ifcft
â ằ -Hfc/K m ớ
(- )

M

tỳi i: w

f f ô

A # ^ ^ ^ jis ] iđ jiằ ụ t ớ 'J & J W i ^ n ^ ,

in s

#JKj/fl$ớJ-:Jfờ > M M M t l : r ^ o

ằ M

.

ftjù r ỹ ;W f ặ im ^ ,

H ằ [jĂ jÊ

( - ^ k ^ h ^ m m i m ^ X o M ,

i b i ^ M M w : t t t m i M m ỡ m i . 0r

M M m

M

. ] - n z fa]ft ô

- '\ ', ớ n m t ô

IW . ffi w ớ Jiò ft 1 ặjsj -t V ti

z fử
j
LọsItI
*
m
fử9-t*%
.M
Mớ
!)ớt-B
ô

rW
JL
ts ôu mm. w'Mớ$ ft ĩ
I
It w fờằẫs l ớ Ê J64< M m &

I'J. '' & B*.1:w 7 * t/

|*M >m ft m.


13

I'iiớ

-m m ttib V & ớt,

1'i : ớ V . i M A ớ N i M & M r - i M ớ M

ffù w A m i i Ên i f 'J 1: IM. * m m

4] ioj, [ft] JệL& 5 b ặ i T ')'} | ớ \ w \ Je

fft M

% Kờ

ủ w (tỡ 4 j fl:-

\k ' f A w

ifi]

- t w i % m 'M

-i

jÊ t i .

Ju ủ ffl ớ 'ỡ

#Jf1#Ji"J- Jeft!'Ê. èÊnli ằẫit ỹi le 3t A S!'' fJ'J4fj i>
-J&4 B "ẫ- &-PU rớớớ 1ỹ X
J - tf M 'M , M

! ỡ}ớ Ê \ m \ \

' H l ớ . JiớYĩi è1 ^ nJ i l 1J -'ISiii^fớ'J Ê

ió ]& flÊ Ê -iấ fl. i # , f M f t - f t ió ] t f : M Ê ió ] < J M T . i ớ i & Ê T ằ ,
'tỡ ớ t 'J t ỡ & KJT

'J'jh ớhJ o

Bl

# 11 L] - ffl # i i w iđ i n , '& KJđ $r $r . ớ t . / M ọdt ếJ'

w J ặ Ê I'J a /JNt ỡ % tọt & fft rtt & o

II:

M -is].

W m A i f c M è M w , 5 t ờ ặ M
M

M T .

tfliiò ! ô -

# a tM Ê is ]W

M

f-& ớid n ô rủ fw w ớii

T ỹ iÊ M & :

. ..

> !M <*iur >

ặ đ t ù J j L f - $ : Ê ^ f i J i s m ở : i C M # ặ To
[ i i i f l < J M M i s ] & ĩ :. M Ê i õ J M M T & ặ M . M i s Mớr$r
-/It, m i i - ^ M i ^ i ^ ớ ^ ^ i & - ^ m m m y r ^ o
1. 3.

3 M S a đ M 5 A Ơ S M tilÊ ô iro ttm jR 1 4 ilJ Ê & 1 4

1. 3. 1. Ê & is]fttở E fố
y< y- Ê X iril

ô ợlf^ x â ằ

ôt ii i f Ê ỡi H ^ c fờ Mớ ớ 1 ci w M o ' " w ift ĩ )fi tỏ

(it ớ^ ^ W til) lS f f ., 1993

iV -fớW tW l'.'l.ớớXớf;W,S

flớớủ ^ ttA iM X ớm m iZ X iằ }*

( ^ t t W i l l l K H . , 1997 i f ) X f c X :

i i ^ ((ir^ ^ ớ^ X iớớ))

fh, 2008 ớf-) )'J :
is], f o Z . ' M t ' S L U5jo

fiổ M W

o

fm.ớj, i--uỡ]^. M;L ^ x > l'EJjới:Ll t i IKk o
X f f l 1Ly< K w . s

X ớ'jiôJ.X R l t JiCM* ; S w ' j h f . S ^ o

i:,;^


14

1.3.2.ÊiaWftffl
M.w t m m in & f f . Ê . iHj M?r m X ằTvx f t 'k UH:. w o
(-) X:

1997 ớf-:) m & j u j :

m u -% & i m m ỡ ỡ

T : m ^ m m ^ m ớ o

fijtoi:
(-)

Itớự ô

ôTO 3USằ

JCờ ĩ ] M Ê X;Itttỡ*

.

(i^ ỹ tw a jjtở tt,

1997 if-) M J U J :

$T MW25

ớijÊp:

fM

ô :
X:

đ

E õ ớT ;

fớ5 Ê il>

stợ â frjit (Stl. finằ) ; âMớt-; âIB: âtớflj^R;

ớr w j;

(D & i s

II

ớ; â ớ f c l ^ &J;

đ S ; (ll)Jẩớti, ỡ ! / : aZ)fliiệ?$

3IJSU

â31%Xi fii ^ ờ ỡ X K ớớii -hm & m y X o
mki:

: m , m ẩ.

$ ô w f ờ M s g ằ *

S S , M o

đ im x :

(1)

'iớ Ê y i $ Ă i ớ

lim\u M, $

ặ i l 1 : o

i/m m

It m X ủ [ti T It fj [fi] & T * fụ Xo A ff] K ôfl*# IJJ1JXHÊm'ớX ffi

fử >ji t ) f j f t M i r tfc ; / , ii: ớ t Ê

m f&inj m Lt

o 5C U Lbwfớu x fp] f i # iò K ô

ffj

to i t t - f M i M if if t ằ
ItiM J i^ W J flW ^ n .o

H m W M irf],

rfu

' M * X >i iE t ớ fl tớ! ift T iti m .

iS] ffl

ớtlÊfV:'l-;ớHj It ằHin .ử;X . ẻM'&ẽKi-j ii'JLWợ X * Im)o '' Ê ặ

W i H if # * i l & B ớ f f l * I t # ,

w frm ?

B '& x& ợhm ùùm m iSLm PùẩM ỷZo K \ m . n w \ ) - x m ^ m ^

m t f fl-Jm vtn ó KB t m m ni VJ] ,

ớ i 1ỡ:

m ặ iằ] fi'j TY,.

o fij : i^il'.TjM i-/jjism'# I ^M^'ỹJcwtử o


15

(2)

fọPflfửjJfcri.

-ttfở 'ự 'ftjiM , '.ViỡiBo

( ô M i ằ -
/

im ,

-tớ.

1. 3. 3. & t t & S M ớ i ớ S f t * l Ê t t õ l i a W S ô l 1 n Ê l

W T & t i t W l - ớ j k t ớ Z M X ' f - Z - , ' 'M ỹ m i ử M W H W ^ o . B i . m m

[ m m j i u m r n f flmx?ĩRMiùùk'-To ^\\\%wx
r- (ôÊ?-) i%Ê>m%zmỹzxT. m&MiiSkViMmXT-o 0èI, u
? -& # ằ & ,

F i\m L

- ri y-

? *

& -3 E -

# Ê *.

u T-ủ Ê m % r - . Ê s Ê w 4#.6 T - # J T scm K Ê # f>Ê tu. &wu;jMw
m jffi t t i l 1Ê -; t t , # r w # % èX è& 01

i-ùj X SI5 > l'i f a T- *s t ở i . & r lin Ê i ù f t tir i f n

m X o

A Ơ j
n # l ô W

isj & lu Ê /Tèử iằl ig M. X
T .

(M )

^ Jf?/- '7- w & M ỡ T ^ ờ w ni
i t r r - j - t - v ..'>;o

. /- r ù è ? m n- M 5>. õ M t t & XT- ffj 0 Ê .

-F- f t * .-. I M

T- ( )

-

(tfft) W M r ic W . -

r 0 .

ffrW T ^ jii-^ jw M ^ M iii

( * )m ' m w m w t i

T ớ m .

%

ic/h-ii t t "
t m X

Iò. an:

( ô )

ttffij ,

^<-j< J H ỡ ớ ự a M ớ - .ttJjFrWtởSftt ô f j m ^ i / v v m ằ ớ>,

-

J >l]-T-Jttt1Ê, ! & i! E iẫ js w r o Ê b j Ê W m ô

f f l f e i T W I f f i l I " ,

f
'h7:

f t

tọW

f / r


16

a i

(D “ l í ” B

rh


“Ỷ

»

«

ÍẲ áim .

>
ui£ỉ ĩ V ỉ ' - M ú v k ì ĩ o

'í',

2
ÍTỪ«J” ,

“ ũiỄ;

M

iịỊ; & "

:í r

FY íX M fl-:.

4
” ,

“ ÍT” M“) ỉ ] F - « m i

“ KHJ” , “ & 4 £ i v A » - r M f > j :
“ Æ-ijiÊ ( M

Äfctt. M.

tn °p )

” >

“M

- ” ,

“ fö”

A
;ệ °
w
u
'J' 1?-

ra

M -fm ÿ F fê ÎK ^ jo

fí> ÍẼ, ị ề , ÍM. r r .

iP :

I ,

l i

ỉ £ , ÍB ,

£Ẽ.

tè”

XW#

, ẽ c « j í ] . in “%" o ^

w w x 'H ttij “ #
“ /IV’

,

£ « ? -.

. íai:

” .

±[fuJủ “ ^

“Vk” .

” , GP¿i “ m ” '7-0

/liü 'iií.'H ií'j-r-fjX ü 'j^ jív , upM ix o
“ Ỷ ” il l •• f ”

; ¿ >T>.M

jáíjíhJ.

*■£,

'ữ'ẢJÍi&%° Wto:

tt ,

“ f t i r fft “ & ” « ẽ A U m íu ^ T lr.
^ ± i» IJ a .

m

± s

% XVÏ '

Í/W¡í¿ÍJjHYí/” iY&°

““ im
i mM"” (Kl “

“t i* ” w “ti”

Æ î f t f t a t - * . ^ A f ^ jí 1 ^ Ỉ ^ W Ã ij^ f Ế Í Ạ f ] 4

iM Ä 'b ’

” « M
tóíỀo

f
7 in Fi'tíi


17

itM

ü H M4' m ilI $ m MA fịÍ1-: 3t f t 4ti £

ÌỄ]iíĩ Ma fc H m m ï &%# KWA'

MM%^l»JKfik*tKw¿)]ft-IĨÍtëif&Í1-Jisjìỉi $ È ft# ftRilkîi'il/jlJ lỉu% 1ti f !;■, I»)M
H iim iiif t K m t iJ c it t t ñ o

mn

Ảịị ĩhft i.i] mÆ y f % i i

ÍS ‘ l ’ f'.iî'J r ® H -7’ y f f ó Ä M #

■£w fój t&m , A íí ] ^ i l i l « ALIUc tfc»ố?, tìỉÀiẠ ÿj ft irij mũ

« j£ Y i£ X tt.
t é S s ;ẽ;-Ế,

X r F&.

* ÍX H Tí s

ùm.

/Ả ìnỊiS M Ạ Ẳ ^niơ^iM .
m m A -T -ïïftïim îii& M t.

ft m FTỸ- % M. ft u s M

»J m f t 4' R

i.- m m ? m , ÌẲS A M ft- in] ®

n-jill:iítkWMftmỈH;%mf,iAM{•!'}m&. 'ãyìhiMìíY, iWAÍi.WMtfHjíH:
n iíK% ffi jü A i.'v H ÍẾ Ị1Ỉ fÎ) s f t r

mm tit #

U\ R ftj n ® ill A M Í1' i*j i;'vfi;j £ ¿ Ú-J ‘ j t£

«Éirijc ì ằ * ì s J ^ ẩ ĩ ® H . Î Æ ü t T f ë H Î t t W M .

ỢtịOToỌOOOA-i


18

(5 ằ i(isô 2 fsô ia @ 5 tới* )
2. i . 3 R ^ ) t i A W *

--\ m m ^ ỡk m 'im ,

ủ m tf-8 ĂA 'V L ih m \)}m '& 'ỹ L ,

## f ẽ ẽ M t l fli tit # Wấ'Jiờ# o

? } ô M iltln JM M -. M /p -ô } Ê i . ô M Đ iJ jậ Ê ợtặ . & # D ỡằ +
r - f t m . M ' v f m ' j i ' M . ifiiiK H f]ftij# # j. ớ r - iiH U i f-. M M ằ 7 o

m j t i M M - KJôÊè
M U j M /il

o

) m m f e x . ỡ % , M T-GJèấ n-fở m n M A m { t Ê o * Ê i i? A i m
ô f t f i r a ,

fttử T Jô : fflw ớjờ fe ^ x ^ # w u ớ 5 tia w ^ jl: iiỹ ô

-T-fújỹ 1MNHfrE
ỹ ĐT 47:M
ô T -iw -M ijittM ớW H . I5 M -T W tiÊ m H f m m i 'im 'n
Wo f -i c f HJR jg õ i )ó gò z - ,

dbJPJfụ, ớrfờ > i

fờ. 'hW Ê> j c Z i n m - m i i & o
Ơ 2. 0r w fig >c &ft ft' In I ffi X g & w a

x m ^ m w .

, -T- f& fụ ff: ffl t ở * 'J' M o f - fờ fifc

ômi"J

KiMrS.

t'i ftiMiiilo
->Jnỹn: ^ M M f l ù I - õ - .

"TWS'JfH

?s ỹ fft tởl i l 1. iờ tH ta tỡ Ên 'ẫ fụ %ốl , # l4ợ tÊ I f ệnif J ? /1' ......

r-ỹù 1'.-j\a Xi [Ă{J1-ViiF. . ' W IW .

Iô tii'i'W h

ô

đ. B t õ . ù j Ê !i>c # L Ê 5 Ê Ê f ú i - & T o

m m &


19

i i ẽẽ S % : - f t tti )JI18! m - 4* lớó

r- % m k i i ỡ w )JJK n * t .
ỡ ^ n H ớM f ô Ê M ớ f c o

ễ ^ M M M i //-,

tt/ Ê T O ớfi]

M W M f i m J l j , il iõ , ' i l i ặ W M - ẻ ^ ^ . t l
M ớ . - & '9:' t l i H ỡ r a ằ

*Ê,

i T -# : ' g ô ớ ớ i $ ằ

W

,

M T 'i 7 J

KiJ, {H-flÊ>NMfiWi. iftỹUỹ&Mtfi. ớớfũ:8 j
X fô jl l^ f fiW Ê

7 0 % W ffiM Ơ T U Ê .

D id h M ĩ

ttm M ỡ o

3=-fờifcWAÊWtf*&*fờ, ''Mteớ, M , fi
'ỹ ớ:ô;jT O .

m & m

M S * M .

ỹÊfsÊ $fd

tfk'ự m m m ,

i * M Ê

1'ớuiấ'' w i R ^ ặ . $ ẩ M & w & t ở # f i . ẫ . , M i i i ớ u t m ^ j

IJ . ớÊ M. ^7 M F fử (Kj,; a j/>* o

t ớ m - 'Rm ỡ :i if n # w & -X. % )i I'J T. m * ẩa 7 . -f-iii f K 'j
ớ;

t ớ i & ^ ó m n i t t ^ m x - , m *% *ff

I'JI-IJ. m m ,

fJLM r LP JÊjÊffi5 K r ằ J i m # 4 1 * i H k ớ t t M .

ffi'jớiiớj

^ốiii o
2. 2. 3 0 E tta đ m

t

2. 2. 1. ô t t a i Đ m

*

-T-

7
W M

M

: M ớ w T ffờ ớ Ê đ I ft- * fớj óp y7>, [ t i f ú ^ f - ' m /

T- , l l ớ t l l .

ô w r a ^ ,i ^ v i] o

^iJifijVZon rn ^ iM H ỹ ử is j.^ f r

ặ&

idc # 1 tớt, toi:

f/-

ớ*ifc: W T ô S Ê i J W M t ! i o ô
ii -f iW . t M i i U - ^ . S S .

ớ ớ ô Ơ >
ới] ,

f M i M tlT è

X ằ W fj l ' l - j ) J T - l T T t f ^ ,

(ill:

H m ,CX1è

_Lằ
T- ? - .

è K T - S I ^ 4-

Sir ) 0

t i i J f1:ớ t t ' ) j .

1- A'ittii']'1jớ1':, ớg i T -

(W f ử f - ' ) , f ố - T - S P t i l i
20

i
"f m*

a fẫ ^xw X o
(èH&ẫN torn)

hk m ớ m a m e

444 t T - w ớ
ệ t - M & R * R1o

^ & & ợjft>LM. Sớ đ X ớt'J-?-P% f-fli r-w4J f t w
ớlj Ên :1'

túu,

ô ô ô ? -ằ

:

fử, ằ t k o AMÊ. M .( j t i l l l f ụ đ ,

ill F-fli':?1l u !ới]M)

ffl

$

zhóo ôi&3t$T-ằ :

Pfo Ê&?-,

-tk .i ,

f-.

g .( ô t;j)

(.mX'jfỡỡ^H

o

f "
> ớ t >

ô

f

' t ^ M /Jv T s

3?

X i ù ù ù . ' f - X ù H k t y V - K - ^ j g 4'

|rij, fộiB B ớ )i ' m ỡ A tii >f<*0 fj o

%

m x m r)) :

w, r . rVrj o ( ù ù m j i ) ( M W M t ớ i

i x & , iv.'jjrằ'tt. r m t f i H M / M j M )
n

:

m X M T ỡ

fờo ô P - fit.
fờ

ô M M ?-ằ

/"%
#
m

M H . M t i o /-f-. Êt/"o

J tir t - .
:

fit,

m jpfto
-T-in I k o i r s

lA rợợ.
ô M IT O
m x m r i

:

:

.

y .
m,

B / -o

(M (Ơ W )(MXẽJ

f-

)
(HRôẩt;j>

(fở jO j^ fờ .

^

)
T-Iĩ.

f-HSHới

(^ J W r n M .ORX h - m t m . ,

i " K ớm

f-'^'-j r - v r a

HftMo ) Mix è M I , m i ù i ' u iùZ JjttiA ( ô 2 : ^ )

Ê

B fiT )

.

j&

ô

fu

o


21

f it]

fở,

M / i/ r if l

F-o rt:i!>W f i l i l ớ f

rm

M l:
ĩ,
^

T- f ỷ M ' / H M m i m m e

Ơ fờ t i l

fụ * . M U

fiợ&iSflL fờ^isiW>

ranfờ,

r ^ r f r i s , ấùJB~fụ.... XSSL, ặ i w ^ n ,

Ê Ê M )

, ằ

r ^ nfộ
(Êfở

T

â -IW hJM M :
#>jĩ'JiÊ7 M ,

ớl^ ấ I I T . .

ô l M ^ ỹ M 3S& JJW r

;lớ Jttit*i ill-. w :ớ:^ fi ô A f - S *$, Ê t!iw fÊ , è ^ .

A:m ĩ2t i

MMợ--m&, %mm-, &z. $LƠ-m, ifi'&ặo 'iSM#Êớilỹifc # 3 5 " . Ê^hiÊW M-" H ^ "

ù f

ùXfởifcitt&M

:f , ifts
đ Ơ W t * # õ:


ớỹl:

ô :^ M ô

(3 )

, fụ i& m iff ờ ffJ ;

(ờJj'itmùùJ,

M 'ift.

m fọlE T o (

ô ? L M 1 -& ri)
&&mmXo
r-'iiớnVớ:T-fcfft:r-4c:

r - 'iif j- ^ jA :
-T-tfciặ ^M riW j

#

T -M A M M / ffi# .

Ê M ^ W T .M ^ [irÊ ó /& .

[A-lrf[J,

ô & Ê .ô ằ

rfr -k m m T , & - Ê&Ê3c;j;-ft ft ff % )fl-:w, M ?- 3c/Tn^ 1+r#1 in * *11M, Hi
> ^ :T - . ô :

m. m

m.

Ê / j W $ : Ê , M, M f-,
C/ptũ^X: tú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×