Tải bản đầy đủ

Nhóm 2 tổ 19 y5e kế hoạch lập hồ sơ quản lý sức khỏe

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG
BỘ MÔN Y HỌC GIA ĐÌNH
  

BÁO CÁO THỰC HÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH
BUỔI 2: QUẢN LÝ SỨC KHOẺ CÁ NHÂN
VÀ HỘ GIA ĐÌNH TẠI CỘNG ĐỒNG
KẾ HOẠCH LẬP HỒ SƠ SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI
CAO TUỔI VÀ TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TRÊN ĐỊA
BÀN XÃ X NĂM 2020

DANH SÁCH NHÓM 2 – TỔ 19 – LỚP Y5E
1. Nguyễn Hoàng Hải
2. Bùi Sỹ Hưng
3. Nguyễn Đức Minh
4. Đào Bảo Ngọc
5. Phạm Thị Phương
6. Trần Minh Quân
7. Lương Trung Thu
8. Nguyễn Thị Thủy Tiên

9. Phạm Thị Hương Trà
10.
Trần Lâm Vũ

9


A. MỞ ĐẦU
Quản lý sức khỏe là biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu
chủ động, tích cực, đồng thời là sự tổng hợp của nhiều biện
pháp chăm sóc y tế của xã hội, cần có sự phối hợp đa ngành.
Mục tiêu của quản lý sức khỏe là hạ thấp tỉ lệ bệnh tật, tàn
phế và tử vong, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đối tượng
của quản lý sức khỏe là toàn bộ người dân từ lúc trước sinh,
được sinh ra cho đến lúc chết. Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ là
thu thập thông tin sức khoẻ của từng cá nhân và hộ gia đình
tại một khu vực, địa phương cụ thể; lưu trữ thông tin đó và sử
dụng thông tin này để phục vụ cho quá trình chăm sóc sức
khoẻ.
Nhằm nâng cao chất lượng quản lí, khám chữa bệnh, phát
triển mạng lưới khám chữa bệnh tại cơ sở và giảm thiểu chi
phí theo dõi sức khoẻ, cần lập hồ sơ quản lí sức khoẻ cho
toàn bộ người dân tại xã X. Tuy nhiên, tài chính và nguồn lực
có hạn, chúng tôi đặt ra phương thức lập hồ sơ quản lí sức
khoẻ từng bước cho người dân tại xã X mà mở đầu là năm
2020.
B. MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
Địa điểm được chọn để thực hiện xây dựng kế hoạch lập hồ
sơ sức khoẻ cho người dân địa phương là tại xã X – một xã
thuần nông khu vực ngoại thành Hà Nội. Cơ cấu dân số xã X:
hiện tại có 3000 dân bao gồm: 6% trẻ dưới 5 tuổi, 11% người
cao tuổi, 50% trong độ tuổi lao động, 34% ở độ tuổi 5-14 tuổi.
Trong đó, đối tượng trẻ nhỏ thường hay gặp phải vấn đề nhiễm
khuẩn cấp tính, đổi tượng người cao tuổi dễ gặp vấn đề về các
9


bệnh mạn tính, đây là 2 đối tượng cần ưu tiên lập hồ sơ quản lí
sức khoẻ sớm và hoàn thiện.
C. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ LỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN


1. Vấn đề sức khoẻ:
- Phần lớn người dân tại địa phương đến khám chữa bệnh
tại phòng khám mắc các bệnh không lây nhiễm mạn
tính như tăng huyết áp, đái tháo đường,…
- Quản lí việc tiêm chủng mở rộng ở trẻ em < 5 tuổi.
2. Vấn đề ưu tiên: Quản lý sức khoẻ.
3. Đối tượng:
-

Người cao tuổi tại xã X – tổng số 330 người.

- Trẻ em < 5 tuổi tại xã X – tổng số 180 người.
4. Phương pháp lập kế hoạch: Phương án triển khai từng
bước.
5. Hình thức nhập và lưu trữ thông tin: Sử dụng phần
mềm.

D.MỤC TIÊU, YÊU CẦU
- 17% dân số (100% người cao tuổi và trẻ em < 5 tuổi)
của xã X được lập hồ sơ quản lý sức khỏe năm 2020.
- Về chất lượng hồ sơ: Mỗi hồ sơ phải có thông tin cơ bản
về đối tượng được lập hồ sơ, bao gồm: Tên, năm sinh,
giới tính, thông tin tiêm chủng, tiền sử các bệnh đã
mắc, bệnh hiện mắc.
E. GIẢI PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG
1. Kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết:

9


9


Bước

Hoạt
động

Thời
gian

Địa
điểm

Lập
danh
sách
, thu
thập
thôn
g tin
nhân
khẩu

gán

cho
100
%
ngườ
i cao
tuổi
xã X
Thu
thập
bổ
sung
thôn
g tin
nhân
khẩu
, sức
khỏe
của
100
%
ngườ
i cao
tuổi
xã X

Lập
danh
sách
người
cao
tuổi
của xã
X

2/2/20
20 –
6/2/20
20

UBND
xã X

Người
thực
hiện

Ngư
ời
phối
hợp
1 cán Công
bộ y tế an
xã X
xã X

Gán
7/2/20
mã hồ 20
sơ cho
đối
tượng

Trạm
1 cán
y
tế bộ y tế
xã X
xã X

Lấy
thông
tin hồ

bệnh
án tại
phòng
khám
đa
khoa
khu
vực xã
X/Trạm
y tế xã
X
Tổng
kết
danh
sách
thông
tin đã
thu

8/2/20
20

15/2/2
020

- Trạm 2 cán
y
tế bộ y tế
xã X
xã X
Phòng
khám
đa
khoa
khu
vực
xã X

16/2/2
020

Trạm
2 cán
y
tế bộ y tế
xã X
xã X
9

Ngư
ời
giám
sát
Trưởn
g
trạm
y tế
xã X

Nguồn lực

Dự kiến
kết quả

Tiền công
cho
cán
bộ y tế xã
X:
1,000,000
VNĐ

Danh sách
đầy
đủ
thông
tin
nhân khẩu
học
của
toàn
bộ
330 người
cao tuổi và
180 trẻ em
dưới 5 tuổi
trong xã X
Toàn
bộ
510
đối
tượng

mã hồ sơ
riêng.

Tiền công
cho 2 cán
bộ y tế xã
X:
1,000,000
VNĐ x 2 =
2,000,000
VNĐ

Thu
thập
được toàn
bộ các hồ
sơ bệnh án
của 100%
người cao
tuổi xã X ở
Trạm y tế

phòng
khám
đa
khoa

Trưởn
g
trạm
y tế
xã X

Trưởn
g
trạm
y tế
xã X
Bác

phòn
g
khá
m đa
khoa

Trưởn
g
trạm
y tế
xã X

Trưởn
g
trạm
y tế
xã X

Tổng
kết
được danh
sách 100%
người cao
tuổi ở xã X
chưa

thông
tin


2. Giám sát, đánh giá: Trưởng trạm Y tế xã X đảm nhiệm:
- Xem xét kết quả của mỗi hoạt động có đạt được như dự
kiến kết quả không.
- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, thông qua
việc động viên, chia sẻ và giúp đỡ những người thực hiện
hoàn thành tốt công việc được giao.
- Phát hiện được những bước làm sai trong các hoạt động
chăm sóc sức khoẻ, những khó khăn gặp phải trong quá
trình thực hiện, để điều chỉnh, giải quyết vấn đề.
3. Dự kiến ngân sách tổng cộng: 63.700.000 VND

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×