Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH lập hồ sơ QUẢN lý sức KHỎE

KẾ HOẠCH LẬP HỒ SƠ QUẢN
LÝ SỨC KHỎE
Nhóm 2_ Tổ 15
Danh sách thành viên:
1, Tạ Thị Lan Anh
2, Hoàng Thị Duyên
3, Nguyễn Thị Hạnh
4, Đặng Thị Hậu
5, Nguyễn Thị Hiền
6, Phạm Văn Huy
7, Nguyễn Thị Lan
8, Nguyễn Thùy Linh
9, Vũ Văn Tài
10, Nguyễn Thị Thảo


I, Mở đầu
Dựa trên tình hình dân số và tình trạng sức khỏe chung của
người dân xã A, nhóm 2 tổ 15 thực hiện kế hoạch lập hồ sơ
quản lý sức khỏe đối với các bệnh nhân tăng huyết áp đã
được chẩn đoán tại trạm y tế xã A trong nhóm những người

cao tuổi. Kế hoạch được thực hiện bằng cách thu thập thông
tin trong bệnh án lưu trữ tại trạm y tế theo phương pháp
từng bước.
II, Phân tích tình hình


Xã A có:

Số dân: 3000
Số trẻ dưới 5 tuổi: 160 trẻ
Số người trong độ tuổi lao động: 1500
Số người cao tuổi: 330
Số người có BHYT: 2430
III, Xác định vấn đề lựa chọn


Quản lý sức khỏe của bệnh nhân tăng huyết áp trong
330 người cao tuổi ở xã A năm 2019

IV, Mục tiêu


Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 100% bệnh nhân tăng
huyết áp ở 330 người cao tuổi đến khám tại trạm y tế
xã A từ 01/01/2019 – 31/12/2019

V, Bảng tổng hợp các hoạt động


Hoạt động

Thời
gian

Địa
điểm

Người
thực hiện


Người
phối hợp

Người
dám sát

Nguồn lực

Dự kiến
kết quả

1, Thu thập
2 ngày
bệnh án bệnh
nhân tăng
huyết áp

Trạm y
tế xã A

2 bác sỹ
gia đình

Trạm
trưởng
trạm y tế
xã A

Trạm
trưởng
trạm y tế
xã A

-Bệnh án, sổ
sách tại TYT
-2 BSGĐ
- 2 máy tính
-200.000/người/
ngày

Thu thập
đầy đủ
100%
bệnh án

2, Bổ sung
thông tin

Xã A

2 bác sỹ
gia đình

Trạm
trưởng
trạm y tế
xã A

Trạm
trưởng
trạm y tế
xã A

- 2 xe máy
- 2 BSGĐ
- 200.000/người/
ngày

Trạm y
tế xã A

2 bác sỹ
gia đình

Trạm
trưởng
trạm y tế
xã A

Trạm
trưởng
trạm y tế
xã A

7 ngày

3, Nhập
5 ngày
thông tin vào
phần mềm
quản lý sức
khỏe ( thông
tin cá nhân,
chỉ số HA
nền, phân độ
THA,thuốc
đang dung)

Thu thập
bổ sung
đầy đủ
thông tin
cần thiết
cho
100%
bệnh án
-2 máy tính
Lưu trữ
- 2 BSGĐ
đầy đủ
- 200.000/người/ 100%
ngày
thông tin

VI, Tóm tắt
Kế hoạch lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho toàn bộ người
tăng huyết áp trong nhóm người cao tuổi ở xã A dự kiến:
-

Thời gian thực hiện: 14 ngày
Nguồn nhân lực: 2 BSGĐ, trạm trưởng trạm y tế xã A
Tổng kinh phí: 8.400.000 vnđ ( Tám triệu bốn trăm
ngàn đồng)
Kết quả: Đạt 100% mục tiêu đề ra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×