Tải bản đầy đủ

nghiên cứu phương pháp giảng dạy khẩu ngữ tiếng hán sơ cấp bằng tranh ảnh cho sinh viên việt nam

河内国家大学下属外语大学
研究生系

******

阮芳垂

越南初级汉语看图说话教学研究
以河内商贸大学汉语教学为例

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KHẨU NGỮ TIẾNG
HÁN SƠ CẤP BẰNG TRANH ẢNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
(TRÊN DỮ LIỆU ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI)

硕士学位论文

学科专业:汉语教学法
专业编号:60.22.10


2014 年 10 月于河内

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌC

******

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

越南初级汉语看图说话教学研究
以河内商贸大学汉语教学为例

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KHẨU NGỮ TIẾNG
HÁN SƠ CẤP BẰNG TRANH ẢNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
(TRÊN DỮ LIỆU ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI)

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành:Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã số chuyên ngành:60.22.10
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Hàm


Hà Nội - 2014


声明
本人声明“越南初级汉语看图说话教学研究——以河内商贸大学汉语教学为例”
这篇硕士论文是本人在导师的热心指导下进行研究取得的成果。本人保证,除了文中已经注明引用
的内容以外,本论文只根据自己调查所获的资料与数据进行分析和总结,没有包含任何其他个人或
集体已经发表或撰写过的文章内容。
特此声明
阮芳垂

2014 年 10 月

导师签字

论文作者签字

范玉含副教授…………………………阮芳垂…………………………

2014 年 10 月

2014 年 10 月 日i


致谢

在撰写论文的过程中,除了我自己一年多来的努力学习和研究之外,也是凝聚很多人的心血。
所以在这里,我想对帮助过我完成论文的所有人表示感谢。
首先我要向我的范玉含副教授,我的论文导师表示最诚实的谢意。自从课题的选择一直到论文
的最终完成,范老师始终都给予我悉心的指导和不懈的支持。范老师的科学态度、严谨的治学精神、
精益求精的工作作风已经感染和激励着我,使我加强对学习和科研工作的热心。
我还要研向究生系的各位老师和同学们在两年的硕士学习时间已经尽力指教、热情帮助、为我
创造了很好的学习条件。在本论文完成之际,请允许我一并向各位表示诚挚的谢意和崇高的敬意。
谢谢!

阮芳垂
2014 年 10 月

ii


摘要
汉语作为第二语言教学要特别注重交际原则,逐步加强学习者的交际能
力。在进行教材设计以及相应的教学方法选择过程中,各位专家和教师们除了
充分利用语音、词汇、语法以外,还应该利用相关的辅助因素。比如说,图象、
表格等等。现代语言教学特别注重视听说的结合,加强学习的兴趣,学习效果
会更高。然而,至今针对看图说以及利用教材画面去启发学生进行言语表达方
法研究的论文尚未出现。
身为商贸大学的汉语教师,我拟定选择《越南初级汉语看图说话教学研究
——以河内商贸大学汉语教学为例》作为硕士论文课题。本论文采取考察分析、
描写、统计、归纳等研究方法,对河内商贸大学国际培训系中文课程现行的教
材以及师生课堂教学、堂下练习的口语课中如何利用教材所设的画面进行汉语
口语训练的现状进行实际考察。
经过考察结果分析,我们发现,我校师生尚未高度重视看图说话内容。这一现象来自课堂教学
时间安排紧张、师生对看图说话认识不当、开展方法不理想。所有这一切会影响到汉语教学尤其是
口语教学的质量。面对着这一情况,师生在课堂教学以及堂下练习必须高度重视看图说话,利用画
面引发学生学习生词、语法和课文,同时认真做好附后的看图说话练习。在研究结果基础上,本文
提出一些相关的教学建议,希望能够为改善越南汉语学习者的语言技能提供一份参考资料。
关键词:河内商贸大学、看图说话、教学、建议

iii


目录
1. 选题理由 .............................................................................................................. 1
2. 研究目的及任务 ................................................................................................... 2
2.1. 研究目的 ......................................................................................................... 2
2.2. 研究任务 ......................................................................................................... 2
3. 研究对象及范围 ................................................................................................... 2
4. 研究方法 ............................................................................................................... 3
5. 论文结构 ............................................................................................................... 3
第一章 相关理论依据 ............................................................................................... 4
1.1 汉语作为第二语言教学的一些原则 ............................................................... 4
1.1.1 精讲多练原则 ............................................................................................. 4
1.1.2 讲练结合原则 ............................................................................................. 5
1.1.3 以学习者为中心原则................................................................................. 9
1.2 汉语作为第二语言教学中任务教学法简介 ................................................... 7
1.2.1 任务教学法的定义 ................................................................................... 11
1.2.2 任务型语言教学法的设计 ......................................................................... 8
1.2.3 任务型口语教学法简介 ............................................................................. 9
1.3 汉语作为第二语言教学教材设计原则 ......................................................... 11
1.3.1 定向原则

.............................................................................................. 12

1.3.2 目标原则 ................................................................................................... 13
1.3.3 认知原则 ................................................................................................... 13
1.3.4 语体原则 ................................................................................................... 14

iv


1.3.5 文化原则 ................................................................................................... 15
1.3.6 趣味原则 ................................................................................................... 20
1.3.7 实用原则 ................................................................................................... 17
1.4 汉语口语特点 ................................................................................................. 18
1.4.1 汉语口语概念 ........................................................................................... 18
1.4.2 汉语口语的特点 ....................................................................................... 19
1.5 语境与汉语口语训练 ..................................................................................... 22
1.5.1 语境的概念 ............................................................................................... 22
1.5.2 语境对口语训练的重要性 ....................................................................... 23
1.6 相关研究综述 ................................................................................................. 23
1.6.1 在中国的研究情况 ................................................................................... 23
1.6.2 在越南的研究情况 ................................................................................... 26
小 结 ........................................................................................................................ 27
第二章 河内商贸大学看图说汉语教学现状分析 ................................................. 28
2.1 看图说简介 ..................................................................................................... 28
2.1.1 何谓看图说? ........................................................................................... 28
2.1.2 看图说的开展方法及步骤 ....................................................................... 28
2.1.3 看图说话与汉语口语教学的语感能力培养........................................... 33
2.2 河内商贸大学国际培训系简介 ..................................................................... 35
2.3 杨寄洲主编的《对外汉语本科系列教材》画面内容考察......................... 40
2.3.1 考察的目的 ............................................................................................... 40
2.3.2 考察结果及分析 ....................................................................................... 40

v


2.4 对商贸大学初级汉语教学利用画面进行技能训练的考察 ....................... 39
2.4.1 考察的目的、对象、内容及方法 ........................................................ 39
2.4.2 考察结果及分析 ................................................................................... 39
2.5 对河内商贸大学初级汉语看图说话教学效果总体评估 ........................... 44
2.5.1 优点....................................................................................................... 44
2.5.2 问题之所在 ........................................................................................... 50
2.5.3 问题之所在的原因 ............................................................................... 46
小 结 ................................................................................................................... 48
第三章 ........ 如何利用画面进行汉语口语技能训练........................................... 55
3.1 确定教材所设画面对技能训练的作用 ..................................................... 55
3.2 看图说话的教学步骤及要求...................................................................... 50
3.2.1 看图说话教学步骤 ............................................................................... 50
3.2.2 看图说话教学的要求 ........................................................................... 58
3.3 看图说话的教学技巧 ................................................................................. 60
3.4 看图说话的测试 ......................................................................................... 63
小结 ..................................................................................................................... 70
结语 ..................................................................................................................... 71
参考文献 ..................................................................................................... 68

vi


前言
1. 选题理由
汉语作为第二语言教学也跟其他的第二语言教学一样,都要特别注重交际
原则,逐步加强学习者的交际能力。在进行教材设计以及相应的教学方法选择
过程中,各位专家和教师们除了充分利用语音、词汇、语法以外,还应该利用
相关的辅助因素。比如说,图象、表格等等。现代语言教学特别注重视听说三
方面的结合,使学习者同时可以充分利用各不同的器官去掌握并运用语言知
识,从听觉、视觉的感官激发,学习者可以加强学习的兴趣,精神振奋高昂,
说话的反应会更加灵活多变,学习效果会更高。
在大多学校的学习设备及条件不允许利用视听说的语言教学的背景中,我
们可以利用教材里所设的画面去进行教学。其实际效果会明显高于光靠单一的
语言因素。据考察,一般的初级汉语课本,尤其是大多越南各所大学现行的、
由杨寄洲主编的《对外汉语本科系列教材》中,每一课都至少设有两个以上的
画面。这些画面的作用是辅助每一课所传授的语言知识相关内容。在进行汉语
教学过程中,若能充分利用这些画面,引导学生去看图说,或者看图写,学生
们一方面可以运用所学的语言知识,包括词汇、语法等去重新用语言表达画面
的内容,另一方面可以通过对画面的观察与理解丰富自己的想象力。因而,与
画面内容相应的语言表达会逐渐随着每个学生汉语水平的提高而提高。在画面
所提供的信息基础上,每个学生就可以联想到相关的故事或者社会问题去设计
自己的文章,使每个学生的口头作文内容都能够发挥他们各自的能力,表达出
来就丰富多样,从句子表达到成文表达,汉语水平也随之而逐步提高。
在实际教学过程中,有的教师尚未利用每一课的画面去进行语言技能训
练,忽视画面的设计,因而错过了技能训练的良好机会。经过多年从事汉语教
1


学工作,本人认为若能在词汇、语法等方面的语言知识积累基础上,引发学生
从各不同的角度去利用画面进行口语和书面表达,学习的兴趣会更高,效果明
显提高。不过,不同的水平就有不同的做法,应该从简到繁、从易到难,引发
学生看图说实在是一种教学技巧。
回顾一下在越南的汉语教学方法研究,关于口语教学、词汇教学、汉字教
学等的研究都已经有过成就。但是,至今针对看图说以及利用教材画面去启发
学生进行言语表达方法研究的论文尚未出现。
基于上述原因,身为一名商贸大学汉语教师的我拟定选择《越南初级汉语
看图说话教学研究——以河内商贸大学汉语教学为例》作为硕士论文课题,希
望能够为改善本校以及越南汉语学习者的语言技能训练提供一份参考资料。
2. 研究目的及任务
2.1. 研究目的
本论文的研究目的在于:
弄清画面对汉语教学技能训练的作用,从而经过汉语教学实践的考察分析,
指出现行的看图说话教学情况的优劣。在此基础上提出关于初级汉语教学看图
说的建议,为提高学生的汉语口语表达以及思维联想能力做出一份贡献。
2.2. 研究任务
(1)对研究课题相关的理论问题进行综述;
(2)对河内商贸大学汉语教学尤其是看图说教学进行考察与分析,从而指出
利用画面进行口语技能训练的积极作用;
(3)对越南汉语教学尤其是河内商贸大学汉语口语教学看图说话教学方法提出建议。
3. 研究对象及范围
2


本论文研究对象是河内商贸大学汉语教学现状,重点问题是如何利用教材
里的画面去进行口语技能训练。本文是选择场合研究,希望通过场合能够联系
到范围更广泛的越南汉语初级阶段的技能训练问题。
语料主要来自杨寄洲主编的《对外汉语本科系列教材》第一册上下前三册。
研究方法
为了达到研究目的,本论文所采取的研究方法包括:
(1)考察,用于:一、对杨寄洲主编的《对外汉语本科系列教材》所设画
面进行画面内容考察;二、对商贸大学看图说汉语教学现状进行考察;
(2)分析法用来对商贸大学看图说话教学现状进行分析,阐明其优劣;
(3)对比法用来对有、无充分利用画面教学的不同效果进行分析。
另外,本论文还采取问卷调查、采访以及引证法、例证法、演绎、归纳法
等。本人身为河内商贸大学的中文教师,对本校的汉语教学情况比较了解。因
此,选择本校汉语口语教学看图说话教学作为场合研究,希望经过实地考察所
获的依据可靠。
论文结构
本论文预计,除了前言、结语、附录及参考文献以外,共分以下三章:
第一章

相关理论依据

第二章

河内商贸大学看图说汉语教学现状分析

第三章

如何利用画面进行汉语口语技能训练

3


第一章

相关理论依据

1.1 汉语作为第二语言教学的一些原则
汉语作为第二语言教学理论已经指出精讲多练原则、讲练结合、以学习
者为中心等三个主要原则。这些都是课堂教学必须贯彻的原则以便保证课堂教
学的质量和效果,使课堂教学活动得以顺利地进行。不同的语言教学法流派有
不同的教学思想,因此也有不同的教学原则。对外汉语教学在吸取国外语言教
学流派的精髄以及经过长期的教学实践过程中,逐渐形成了自己的课堂教学原
则。本论文着重于口语训练问题,所以不泛泛谈所有的教学原则而是针对精讲
多练和以学生为中心这两项原则深入介绍,以便作为本论文的理论依据之一。
1.1.1

精讲多练原则

课堂教学是师生共同合作的双向活动以便完成教学制定目标的过程,不是
作专题性的讲演或报告,由一个人长篇大论地从头说到底,而听话人被动地听。
即使教师口才好,知识渊博,讲得生动,如果没有教和学的互动作用,这些知
识仍归教师自己所有,不可能或很少转化为学习之所有。因此,课堂教学要讲
究精讲和多练。
现代的语言教学以交际为目标,因此,精讲多练更为重要。精讲多练是
突出关键的、精华的、实质性的内容,运用演绎法、归纳法、或比较法,并辅
以图片、电教等直观手段,要言不烦地把学习者的注意力和思路直接引向定义、
内涵、规则或结论上去。这是要经过筛选的,对于枝枝蔓蔓的、无关紧要的、
可说不可说的东西进行割舍,尽量利用时间让学生者多练习。
多练,是让学习者通过反复再现刚学过的知识而印入大脑并化为能力的心
理活动。因为多练,需调动各种感觉器官,眼看,耳听,口说,手写,多通道
4


的接受和加工,这样就能在相应的大脑皮层中枢留下较深的痕踪,成为永久的
长时记忆。而且多练,一般不会停留在机械操练上,常跟大脑思维紧密相连,
这样就能收到大脑思维的支配而迅速作出反应,达到熟巧或自动反应。孔子中
国大教育家认为“学而时习之,不亦乐乎?”学习者在教师适当地运用精讲多练
原则引导、组织学生进行语言训练的条件下,会乐意参加课堂教学,达到“学
而不厌”的目标。
由此可见,精讲多练是符合心理活动规律的。讲的内容少而精,教学容量
得当,对于学习者的感知、接受和加工来说,就不会出现超载、拒载的情况,
教学的内容看拟缺少实在。由于教师的精讲,才有学习者多练的时间。而多练
的结果加深了记忆,促进知识转化的能力;反过来,多练有为后续课程的精讲
创造了条件。这是一种良性循环,是语言教学以及任何学科教学实践所追求的
最佳境界。
1.1.2

讲练结合原则
在汉语作为第二语言教学中,讲练结合是协调教学节奏的好方法。同一

种教学活动持续时间过长,学习者容易疲劳,造成精神细胞的抑制,昏昏欲睡。
如能及时更换,就能使学习者重又兴奋起来,重新唤起学习的兴趣。从心理学
原理来说,学习开始阶段收集到的消息以及最后收集到的消息容易保留和记
住,即所谓的首位效应和新近效应。按照这个原理,有意识安排几个教学段落,
即一堂课多安排几个讲练单位,使教学有多个起伏的节奏,那么就有多个开始
和多个结束,也就是可获得多个首位效应的新近效应。
讲的内容一般只进入学习者的短时记忆,很快被后入消息所挤走或替代,
其遗忘率是很高的。因而在短时记忆所接收的消息尚未出现大量遗忘之前,及
5


时进行复习的操练,就能促使大脑处理器对这些消息作出深入的心理加工,让
它们进入长时记忆,永久的保持和贮存。再则,感觉、知觉、记忆等心理活动;
但语言学习,陈述性知识固然重要,而应用语言的能力,程序性知识尤为重要,
因为它属于产生各种句子的序列程序的思维活动。这种程序性的思维活动必须
通过练习才能获得或熟练。因而,教学中的讲练结合,乃是充分发挥了这两种
知识在学习和应用中的互相作用。
在采取讲练结合的过程中应该灵活多变。可以先讲后练。多数采取演绎
的方式先对新内容作诠释、讲解、提示、说明,然后,组织和指导学习者进行
练习、消化、巩固新知识,体会、掌握产生新句子的新程序。也可以先练后讲。
多数采用归纳方法从中抽绎出概念、定义的规则。从感性出发上升到理性,学
习者易于接受新的内容和知识。
另外,可以边讲边练或边练边讲。这是演绎和归纳两种方式的结合,一
般用于较为复杂、分量又较重的新内容教学。对繁复的新知识和新内容,分成
几个教学段落来进行,又起伏有节奏,让学习者始终保持学习兴奋状态,提高
教学效果。
1.1.3

以学习者为中心原则
传统的教学是以教师为主,学习者处在从属和被动的地位,听从教师摆

布和灌输。教学的最终目的是吸收知识并及时转化为技能,这是一种积极的认
知和思维心理活动,需要花费相当多的注意力和精力。再说,教师如果只会按
照自己主观拟定的教案照本宣科,不通过学习者动脑接受,因而不能发挥他们
的主动性和积极性,特别是学习者在运用上受到极大的限制。
对外汉语教学经过长期的摸索,总结并提出了以学习者为中心,以教师

6


为主导的原则,充分显示了两者的相互作用和辩证关系。教师为主导原则体现
在(1)想方设法调动学习者的感觉器官,使之最大的限度地接受和加工新的
语言消息;
(2)顾及学习者的个体差异,因材施教,通过各种练习形式再先新
的语言消息,使之消息、顽固,输入长时记忆;
(3)刺激和激励学习者应用新
的语言知识、积极地进行匹配和提取,及时转化为技能、技巧。
处在教学中心地位的学习者,不能处处依懒教师,要发挥自己的主观能
动性和创造性。诸如勤记笔记、划出要点、积极提问和应对、踊跃用新词和新
句发言等等,努力把贮存于大脑的知识转化为熟练的技能。
在教学过程中,教师必须弄清其内部规律、层次和走向。教学
过程可为三个层次,第一层次为分析阶段,包括确定起点状态、分析
教学任务、陈述教学目标等;第二层次为实施阶段,包括有效技术设
计、适应个别差异和民族差异的教学、激发和维持学习动机、教学方
案制订等;第三层次为反馈阶段,包括测量与评估结果、诊断补救教
学等。教学过程开展和完成的好坏,会直接影响学习者学习的效果和
质量。
对外汉语教学在吸取国外语言教学流派的精髓以及长期的教学实践过程
中,逐渐形成了自己的课堂教学原则。那就是精讲多练、讲练结合、突出语言
教学特点、以学习者为中心等原则。
1.2

汉语作为第二语言教学中任务教学法简介

1.2.1

任务教学法的定义

“任务型”教学法是 20 世纪 80 年代兴起的一种强调“做中学”(learning by
doing)的语言教学方法,把语言应用的基本理念转化为具体实践意义的课堂
7


教学方式,是进 20 年来交际教学思想的一种新的发展形态。这种教学法在语
言教学领域正日益受到推崇。
“任务型教学法是一种以任务为核心单位计划、组织语言教学的途径”。
“任务
型”教学法出自于交际语言教学理论。“任务型”教学法之所以越来越受到外语教
学界的重视是因为学习者经过精心设计的“任务:能使教学过程交际化,使语
言教学具有交际性。学生通过同学之间、师生之间的互动提高自己的运用语言
进行交流的质量,活跃课堂气氛以及调动学生学习的积极性。在课堂上为了培
养学生的口语技能,老师精心设计出各种任务类型。完成所有任务的过程会帮
助催化学习者自然地和有意义的语言应用,营造出一个有利于学习者学习的最
佳环境。
任务型语言教学更侧重对于学生自我完成任务的能力和策略的培养,重
视学习者在完成的任务过程中的参与和交流活动中所获得的经验,因此,
Nunan(1991) 总结了任务型语言教学法的五个特点:
(1)强调通过目的语的互
动进行交际;
(2)将真实文本引入学习环境;
(3)为学习者提供不仅关注语言,
而且关注学习过程本身的机会;
(4)增强学习者个人经历作为重要的、促进课
堂学习的要素的作用;(5)努力使课堂语言学习与课外语言激活联系起来。
1.2.2

任务型语言教学法的设计

程晓常在《任务型语言教学》一书指出,设计任务的时候应考虑到以下几
个因素:
第一、任务的目标。任务型语言教学中的每个任务都应该有明确的目标,
过于抽象的目标不利于任务的实际操作,也不利于评价和检验任务的实际效
果。而且要注意的是:简单任务与复杂的目标应该有区别;在实际教学中使用
8


的任务目标也必须与课堂目标保持一致。在汉语口语教学中,考虑到学生情况
的复杂性,因此对任务目标的描述更应该尽可能具体,以免影响任务的完成。
第二、任务的材料。任务型语言教学通常要给学生提供一定的材料,所选
择的材料信息量一定要合适,难度也要适中,应该是学生能够理解的语言材料。
选择材料时也要考虑到不同角色小组成员的需求,而且为了使小组成员之间一
定的信息差,还要考虑到材料的分配问题。
第三、任务的活动。这也就是学生在完成任务的过程中要做的具体事情。
任务实际上就是由一连串相关的活动组成的,也就是 Willis 所称的任务链。设
计活动是任务设计中的一个重要因素。在设计时应该注意:要明确活动的目的,
使其以表达意义为主,考虑每个活动在整个任务中的作用;活动的繁简程度要
适当;而且要合理分配活动时间,避免前松后紧;活动形式应该灵活多样,使
学生在完成任务的过程中有机会自主选择活动方式,活动也应该具有挑战性。
Nunan 认为:任务注重的是语言意义,而非语言形式,因此他认为任务
的设计要遵循以下七个原则:
(1)材料真实性原则; (2)任务的连续性原则;
(3)真实世界焦点原则;(4)语言聚焦原则;(5)如何学习焦点原则;(6)
语言操练原则;
(7)解决问题原则。这七个原则虽然全面,但对外语口语教学
中未必全部使用。
1.2.3

任务型口语教学法简介

任务型口语教学如何实施,关键是组织好大量有趣、有效符合语言习得规
律的课堂教学活动。合作学习是当今世界广泛使用的一种有创意、见实效的课
堂教学组织形式。这种“与同伴合作”的学习理念,适合于开展课堂口语训练。
合作学习,是“以学生为中心”。所谓以学生为中心就是指课堂上以教师所精心
9


策划和组织的语言交际活动为中心,充分发挥学习者的主动学习精神。课堂教
学可以分为下面三种活动,第一是结构性活动,指的是语言要素学习的活动,
这是说话必备的语言材料;第二是支架性活动,指的是话语模式的练习活动,
在不同的场合,对不同的对象,针对不同的事件,应该说什么样的话;第三是
自主性任务活动,指的是在真实环境中扮演角色的活动,展现学生自我。这三
类活动,是针对口语技能训练的不同层面而开展的,基本覆盖了我们汉语口语
课堂教学的全课程。书中用大量课堂教学案例,通过演示的方法,是我们更清
晰、更准确地把握这些课堂活动实施的意义和操作要领。需要强调的是,所有
这些活动的设计,都需要注重语言交际功能和语言实用功能,都要在真实的场
景中运用,还要注重形式多样,方法有趣内容为学习者所喜闻乐见。这样不但
有利于吸引学生的注意力,引发学生兴趣,更便于他们理解、记忆、运用和再
创造,真正达到口语教学之目的。
任务型教学在思路和做法上都避免了交际法的不足,它强调在大量的输入
与输出过程中学生的语言能力的自然发展,不排斥在此过程中基本的、必要的
语言形式和操练,因此学生语言表达的准确性、流利性和复杂度都能得到充分
的重视和发展,体现出“语言习得所需要的理想状态”
(龚亚夫、罗少茜,2006)。
以往我们在口语课堂上对要不要语言形式的操练、操练到什么程度的困惑,在
任务型教学中找到了答案,这对正确地把握口语教学的课型特点很有帮助。
化解了口语教学的一些问题。在口语教学中,我们一直强调提高学生的口
语率,但是在以灌输和喂养为知识传播方式的教学中,学生的开口不仅少,而
且极富机械性。能够充分意识到这种教学弊病的教师,也可能缺乏有效的指导
方法,而做了很多本该由学生做的事,如自己念句子、让学生填空、过多地安
排跟读活动和全班活动、对课堂控制过死等,任务型教学给我们提供了很多激
10


发学生口语表达的方式,能有避免教师说得多、学生练得少这样的问题。
采用任务型教学的途径还能改变汉语教学长期以来形成的综合课和口语课
界限不清的情况。如果我们把现行的综合课教学模式视为合理的、有效的语言
教学方式,口语课就必须改变现有的模样。任务型口语教学以任务目标为出发
点,确定任务活动的操作步骤的内容。其中语言知识的学习,包括一定的词汇
和句式都是根据任务的需要自然呈现的,没有明显的语言形式操练环节。当然
需要一定的聚焦语言形式的活动,但在排列上不是按照先学习词汇、再学习句
子这样的顺序推行,而是以任务链的方式展开。这样,对口语课的认识就更加
清晰,有助于我们建立科学、有效的口语课课堂教学规范。
讨论是口语教学最佳解决方案。给学生一系列可以选择个决定,由学生通
过讨论,达成一致意见。如在预定的经费中采买更多的物品、设计新年晚会的
实施方案、为朋友选定参加晚会的服装、论证乘坐什么交通工具等。
结构性活动、支架式活动和自主性活动是针对口语技能的不同层面开展的
汉语口语教学,这三类教学活动基本覆盖了我们课堂教学的全过程。大量例举
的方法能使我们更清晰、更准确的把握这些方法的意义和操作要领。需要明确,
无论是词汇、短语、固定表达用语等基本语言要素的学习和操练,还是综合性
的对话和话题表达,都需要注重交际功能和实用功能,都要在真实的场景中运
用,还要注重形式多样、方法有趣,这样不但有利于吸引学生的注意力,引发
学生兴趣,更便于他们理解、记忆、运用和再创造。
1.3 汉语作为第二语言教学教材设计原则
经参考前人的研究成果,我们总结出,汉语作为第二语言教学教材设计要
遵守以下七项原则:
11


1.3.1

定向原则

所谓定向,就是要确定所编教材的基本走向,包括确定所编教材的性质
——定性,找准所编教材的位置——定位,规定所编教材的容量——定量。
具体包括:确定是针对何种教学类型、编写哪一类教材、为什么样的教学对
象而编写、编写何种等级的教材、编几本、需要多少学时。再进一步说,是
编写学历教材还是非学历教材,是非学历教材中的长期进修教材还是短期教
材,或是其他?是编写语言技能类教材,还是语言知识类教材,或是其他?
是给以英语为母语的学生编写,还是给以日语为母语的学生编写教材,或是
其他?是编写初级还是编写中高级教材,或是编写一、二年级教材?编一本
还是编几本,每本编多少课,是编系列配套的还是编一种类型的?等等
需要特别强调的是,作为教材编写的首要性原则,定向原则并不仅限于
对上述定性、定位和定量相关的诸多问题作个简单的选择和回答,更重要的在
于,要结合教学和教材编写的理论与实践,来研究和把握不同教学类型、不同
教材类型、不同教学对象、不同等级和系列的教材各自所应具有的性质、特点
和编写要求,进而考虑如何实现所编教材的性质,如何落实所编教材的位置,
如何安排所编教材的容量和规模等等。简言之,就是要考虑并详细列出实现教
材定向要求的具体措施。显然,为所编教材定性、定位和定量并不难,难的是
如何真正落实和实现,而后者恰恰应该是教材定向原则的根本要义所在。加强
教材的针对性是个系统性工作,其中重点要把握以下四个方面:

加强语言

之间和文化之间的对比研究。对比才能发现异同,才能找出重点和难点,才能
有的放矢;
( )加强学习者的目标需求和心理需求分析。需求分析实际上就是
针对性分析,其中对学习者的目标需求和心理需求分析尤其重要,需要进一步
细化、明确化,这样针对性措施才可能找准;
( )加强教材编写的理论研究和
12


经验总结。理论研究滞后是教材编写质量不高的一个根本原因;
( )要牢牢把
握汉语作为第二语言教学的性质、特点、教学和教材编写规律。这一点往往被
忽略,但却是实现教材针对性的根本性前提。
1.3.2

目标原则
根据对教学对象的需求分析(如学习者的文化背景、学习目的、学习时

间、现有目的语基础、将来运用目的语的方式、口头听说或书面读写、运用
目的语的领域、日常或文化或经贸或学术或技术交流、预期达到的水平,初
级或中高级或熟练或精通等),参照教学大纲和课程大纲等规定的教学目标和
课程目标,以及教学环境和学时学制等多种因素,来研究和制订教材的预期
目标,并对学完本教材所应达到的语言能力的具体表现,或语言知识、文化
知识的具体范围做出尽可能详细的表述。
目标要求应当作为教材编写的一项基本原则,目标是教材设计和编写的
指南,也是出发点和归宿。一部教材应该有明确的目标,这是不言而喻的。但,
实际上,即使有了明确的教材编写目标也并不一定就能实现,而没有明确的目
标便会想怎么编就怎么编,编到哪儿就算到哪儿,其质量是可想而知的。因此,
明确教材编写的具体目标,并精心策划实现目标的各种途径和措施,应是教材
设计和编写的一项基本要求。
1.3.3

认知原则

教材设计和编写,要尽可能地考虑教学对象在语言习得过程中的认知因
素。包括分析教学对象识别语法结构和语法功能的能力、对语言现象的归纳概
括能力、对语言材料的记忆能力等语言学能因素;了解教学对象为发展语言交
际能力以及解决学习中遇到的问题而采取的各种方法、途径、技巧和调节措施
13


等学习策略;把握教学对象为顺利进行语言交际活动而有意识地采取的回避、
简化、重复等各种交际策略;探究学习者是善于把部分与整体区别开来,倾向
于采取从整体中发现个别的场独立性认知方式,还是易于感知事物的整体,倾
向于采取从宏观上看事物并把事物作为一个整体来对待的场依存性认知方式。
以及他们对与自己的理念和知识结构不同的观点和意见是能够容忍和接受,还
是采取拒绝和回避的态度,等等。了解学习者的认知因素不仅对教学原则和方
法的选择和制定有益,对教材编写同样有重要的参考价值。学能因素、认知方
式等是可以利用和改造的,学习策略和交际策略是可以训练和培养的,并且不
同的学习者所采取的学习策略和交际策略有很大的一致性和规律性,这些都为
教材编写更加靠近学习主体的习得过程提供可能。所以分析和了解学习者的认
知因素,并加以合理地引导和利用,是教材设计和编写的基本要求和努力方向。
1.3.4

语体原则
要求教材设计和编写过程中要充分考虑语体因素,教材中教什么样的语

体要明确,编写或选择的课文语体特征要典型,语汇、语法等语言材料和表达
方式的语体属性的体现要充分。这是因为,第二语言教学的根本目的就是让学
习者掌握目的语各种语体的特点和使用规律,也就是让学习者学会根据不同的
交际内容、交际目的、交际对象、交际场合,来选择恰当的语言材料和表达方
式,简言之,就是教会学习者恰当得体地运用目的语进行交际。得体是语言交
际的最佳状态,也应该是教材编写努力追求的理想境界。因此,教材的设计和
编写要精心策划教材的语体问题,包括口语语体和书面语语体大类的确定和具
体语体风格的选定,以及语体知识的介绍、语体风格的识别、语体转换的训练。
现有的对外汉语教材总体上说对语体的重要性认识不足,语体特征体现不明
14


显,至多只从大类上区别出口语和书面语。而口语往往以规范的、典雅的口头
交际形式居多,书面语则以文学语体居多,其中基础汉语教材多以既可用于口
头表达又可用于书面表达的所谓中性语体居多。
实际上,口语体内部的谈话语体、论辩语体、演讲语体,书面语体内部
的公文语体、政论语体、文学语体、科技语体,在语言材料和表达方式等语体
特征方面仍存在着很大的差别。不仅如此,这里提到的每一种语体都可以作进
一步的分类,比如,谈话语体至少还可以区分出家庭谈话体、一般交际体、公
务谈话体等,公文语体还可以区分出司法体、行政体、外交体、商贸体、广告
体等。因此增强教材编写的语体意识,要求要向重视词汇和语法教学那样重视
语体知识和语体特征的教学,并体现在教材编写的各个方面;同时教材中的语
体要具体化、多样化。
1.3.5

文化原则
要求教材设计和编写过程中要增强目的语文化教学的意识,要处理好目

的语文化和学习者母语文化之间的关系。毫无疑问,第二语言教学首先是培养
学习者的目的语交际能力,所以第二语言教学首先是教语言,而不是教文化;
第二语言课程和教材首先是语言课和语言教材,而不是文化课和文化教材。但
是,一方面语言和文化密不可分,语言承载和包含着文化,因此要强化语言教
学中文化教学的观念并采取具体的措施;另一方面,第二语言教学中所说的培
养学习者的“语言交际能力”,实际上是培养学习者“跨文化的语言交际能力”,因
为学习者的母语文化和目的语文化是两种不同的文化,学习者要想运用目的语
进行成功的交际就必须“跨越”两种文化的不同所造成的差异,要“跨越差异”就
必须首先通过对比找出差异,学习者只有了解差异之所在,才可能避免因为文
15


化差异而造成的交际障碍。
然而,要在教材编写中融入目的语文化也许并不难,难的是融入什么样
的文化内涵和如何融入,更为困难的是,如果要找出两种文化之间的异同往往
不是一般的教材编写者所能胜任的,只有精通两种语言和文化的人才可能承担
此项任务。但是,编写任何一种第二语言或外语教材都无法也不应该回避如何
处理文化因素和文化内涵的问题,这是第二语言教学的性质和目的所决定的。
因此,教材的设计和编写应恰当地选择和安排文化点,这些文化点一般
应是目的语的主流文化、现代文化、跟目的语交际密切相关的文化、跟学习者
母语文化有差别的文化。教材中对待不同文化的态度应该是尊重和平等、包容
和多元、沟通和理解、求大同存小异、抓主流不猎奇、要求了解不强求认同,
这既是对教师的要求,也是对学习者的要求。教材中文化教学的基本目标是培
养学习者跨文化交际的意识,增强学习者识别目的语文化点的能力,提高在跨
文化交际的具体情景中处理文化差异的能力。
1.3.6

趣味原则
这一原则要求,教材设计和编写过程中要尽最大可能来增强教材的趣味

性,想方设法让学习者感到教材的内容既有趣又有用,教材的形式既赏心悦目
又方便实用。所谓教材的内容包括课文、词汇、语法、注释、翻译、练习等,
所谓教材的形式是指教材的封面设计、体例篇幅、字体字号、插图照片、装帧
用纸、印刷效果等。教材要有趣味性是对编写各级各类教材的普遍要求,增强
教材的趣味性符合认知心理学和教育心理学的一般规律。兴趣是注意的内在动
力,有兴趣、兴趣强烈,便会对认识某种事物或从事某种活动产生积极地选择
倾向和情绪反映。就教材编写来说,增强和创造教材的趣味性,可以起到保护
16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×