Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH lỗi SAI của học SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH sử DỤNG TRỢ từ ĐỘNG THÁI “着” và đối SÁCH dạy học

河内国家大学下属外语大学
研究生系

***********

阮氏月

越南学生使用现代汉语动态助词“着”偏误分析及
教学对策
PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ
TRÌNH SỬ DỤNG TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI “着” VÀ
ĐỐI SÁCH DẠY HỌC

硕士学位论文

学科专业:汉语教学法
专业编号:60140111


2014 年 11 月于河内
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

***********

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

越南学生使用现代汉语动态助词“着”偏误分析及
教学对策
PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ
TRÌNH SỬ DỤNG TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI “着” VÀ
ĐỐI SÁCH DẠY HỌC

LUẬN VĂN THẠC SỸ

学科专业:汉语教学法


专业编号:60140111
导师:TS. Đinh Thị Hồng Thu

HÀ NỘI- NĂM 2014


声明
本人声明硕士论文《越南学生使用现代汉语动态助词“着”偏误分析
及教学对策》是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。本人
保证,除文中已经注明引用的内容之外,本人只根据自己的调查所获的
资料与数据进行分析和总结,没有包含任何其他个人或集体已经发表或
撰写过的成果。
特此声明。

阮氏月
2014 年 09 月

i


致谢
本论文的研究是在丁氏红秋博士的悉心指导下完成的,从论文的
选题、论文研究方向到论文的最终完成,丁老师都始终给予我细心的指


导和不懈的支持。在论文即将完成之际,谨让我向丁老师表示衷心的感
谢,感谢老师的热情耐心的帮助!
在此,我还要感谢阮文康教授、范玉函副教授、阮黄英副教授、琴
秀财副教授、何黎金英博士、华玉山博士、阮廷贤博士、杜氏清玄博士
等各位老师在我读硕士研究生期间及论文开题报告时给予宝贵的意见和
帮助。
由于本人的水平有限,不足之处在所难免,希望得到各位老师、各
位同学的不吝赐教。

阮氏月


ii
摘要

现代汉语动态助词“着”的使用频率较高,它的语法、语义、语用的特征复
杂多样,既是汉语的重难点,也是汉语教学的重难点,因而成为汉语学习者
在习得汉语时遇到的一个较大障碍。对越南学生来说,汉语动态助词“着”的习
得也具有一定的难度。因此,弄清楚越南学生使用动态助词“着”所存在的问题
是十分重要的。本文从句法、语义、语用方面对“着”进行了阐述,总结了前人
对动态助词“着”的本体研究与汉语教学界对动态助词“着”的研究状况。在此基
础上,通过问卷调查和语料调查对越南学生使用动态助词“着”时常见的偏误进
行分析并可以看出偏误最多是 “着”的误代(误用别的成分来替代“着”或者误用
“着”来替代别的成分);其次是“着”的遗漏(该用“着”的地方却不用);再次
是“着”的错序(“

着”与句中的主语、状语的位置发生错误,或者“着”与句子

中的其他语法成分之间的位置发生错误);另外还有“着”的误加(不该使用
iii


“着”的地方却使用了“着”)、杂糅(多个句法结构不恰当糅合在一起);最后
是其他偏误。论文还从本体研究、教材编写、教师教学和学生习得等角度对
动态助词“着”偏误产生原因进行了分析,并提出了减少偏误的教学对策。
关键词:

着、越南学生、偏误分析、汉语教学

表目录

(表一)动态助词“着”的
(表二)《阿

种句式

正传》的考察统计表

(表三)《我把爱情煲成汤》的考察统计表
(表四)《阿

正传》与《我把爱情煲成汤》的考察统计表

(表五)调查问卷里的“选词填空”调查结果统计表
(表六)完成调查问卷里“选词填空”部分的偏误倾向
(表七)“选项完成句子”题调查结果统计表

iv


(表八)“选择正确的位置”题结果统计表
(表九)“判断正误”题调查结果统计表

目录
前言
选题理由

v


研究目的
研究任务
研究对象与范围
研究方法
语料来源
论文结构
第一章 偏误分析及汉语动态助词“着”的相关理论问题
偏误分析理论
偏误分析概念
第二语言习得中偏误的来源
第二语言习得中偏误的分类
偏误分析与中介语的关系
偏误分析在语言教学的应用
现代汉语动态助词“着”简介
.“着”的句法形式
.“着”的语义特征
.“着”的语用特征
汉语动态助词“着”在越南语中相对应表达方式
考察结果统计
考察统计结果及分析
相关研究综述
vi


汉语动态助词“着”的本体研究
汉语教学界对动态助词“着”的研究
小结 ..........................................................................................................................
第二章 越南学生学习现代汉语动态助词“着”的偏误分析
越南学生理解与使用现代汉语动态助词“着”的情况考察
问卷调查
语料调查
越南学生使用汉语动态助词“着”常出现的偏误类型
误代
遗漏
错序
误加
.杂糅
其它偏误类型 ...............................................................................................
小结. .........................................................................................................................
第三章 越南学生汉语动态助词“着”偏误成因及教学对策
越南学生学习现代汉语动态助词“着”的偏误成因
从汉语动态助词“着”本体研究角度考虑
从教材编写角度考虑
从教师教学角度考虑
从学生学习角度考虑
vii


汉语动态助词“着”的教学对策
教材编写方面的对策
教师教学方面的对策
学生学习方面的对策
小结
结语
参考文献
附录

viii


前言
.选题理由
偏误分析是汉语作为第二语言教学中的一个研究重点。所谓“偏误分析”
就是对学生学习第二语言过程中所犯的偏误进行分析,从而发现第二语言学
习者产生偏误的规律,包括偏误类型、偏误成因等。从而找出相关的教学对
策。偏误分析最终目的是了解第二语言学习的过程 使第二语言教学更加有针
对性。可以说,找出并针对学生的偏误进行分析,这一研究有助于提高第二
语言教学质量,其在外语教学过程中占有举足轻重的地位。
汉语不像其他印欧语言一样拥有丰富的词形变化,因此,在表达某种语
法意义时就需要依靠虚词和语序。作为虚词中不可缺少的部分,动态助词不
仅能够帮助成句还能辅助表达,在现代汉语里发挥着较大的作用。其中,动
态助词“着”不仅是现代汉语的重难点,也是汉语教学的重难点,同时还是汉语
学习者在习得汉语时遇到的一个较大障碍。
对越南学生来说,汉语动态助词“着”的学习过程有一定的难度。他们常常
回避“着”的使用,而用同样可以表动作进行的副词“正 正在”代替。但是,汉语
中并不是所有的“着”字句都可以用“正 正在”替换,有的虽能替换,但语义却发
生了变化,这导致了越南学生使用动态助词“着”时常犯种种不同的偏误。因
此,弄清楚越南学生使用动态助词“着”所存在的问题是十分重要的。

1


本人已翻阅了大量的相关文献与资料,发现在现代汉语里 动态助词“着”
一直是各个语言学家研究的热点,关于这方面的研究,前人已经取得了一定
的成就,但尚未出现过对越南学生使用动态助词“着”时常犯的偏误进行全面
性、系统性的分析并提出教学对策。可以说这个问题还有很大的研究空间。
因上述理由,本人拟定选“越南学生使用现代汉语动态助词“着”偏误分析及
教学对策” 作为硕士毕业论文课题。希望本论文撰写完毕之后能够为越南汉语
教学工作提供一份具有价值的参考材料。
研究目的
本论文的研究目的在于阐明现代汉语动态助词“着”的语义及句法特征。通
过对河内国家大学下属外语大学中国语言文化系学生使用动态助词“着”常犯的
偏误进行分析,阐明其偏误成因并提出教学策略,以便加深学生对动态助词
“着”的理解以及运用能力。最后,将研究成果应用于越南汉语教学实线中,提
高教与学工作的效果。
研究任务
为了达到上述目的,本论文要完成以下几项任务:
 对偏误分析及现代汉语动态助词“着”相关的理论问题进行综述;
 在总结现代汉语动态助词“着”的语义及用法基础上,联系到越南语相对应的表
达方式;

2


 对越南学生使用现代汉语动态助词“着”常犯的偏误进行考察分析,阐明其偏误
成因并提出有关的教学对策。
研究对象与范围
本论文的研究对象是越南学生使用汉语动态助词“着”的常见偏误。因为动
态助词“着”是汉语教学中的重点、难点之一,初级阶段与中级阶段都要注重这
一语法点。因此,本论文选择河内国家大学下属外语大学中国语言文化系二
年级和三年级学生使用动态助词“着”的情况作为考察对象。
研究方法
本论文所采用的研究方法包括:
( )文献法:阅读有关偏误分析与动态助词“着”研究的各种材料并作出总
结;
( )引证法:参考前人所提出的有关理论问题,为本论文的论点提供可靠的
理论依据;
( )考察法:包括观察、采访、语料调查法及问卷调查法用以对越南学生学
习现代汉语动态助词“着”的实际情况进行考察,阐明其偏误及偏误成因;
( )统计法:对学生常犯的偏误进行统计并归类;
( )分析法、推理、归纳法:对调查所获的结果进行详细分析 找出常见偏
误及其成因。
3


语料来源
本论文的主要语料来源于鲁迅著《阿
truyện》(

正传》及越南语译本《AQ chính

,Trương Chính(张政)翻译,文学出版社)以及曹婷著《我

把爱情煲成汤》(

年,中国三峡出版社)及越南语译本《Em nấu tình

yêu thành món canh》(

年,Trang Hạ(庄夏)翻译,文学家出版社)以

及一些其他材料。
论文结构
本论文除了前言、结语、参考文献及附录之外,共分以下三章:
第一章

偏误分析及汉语动态助词“着”的相关理论问题

第二章

越南学生学习现代汉语动态助词“着”的偏误分析

第三章

越南学生汉语动态助词“着”偏误成因及教学对策

第一章

偏误分析及汉语动态助词“着”的相关理论
问题

偏误分析理论

4


第二语言学习者在第二语言学习过程中免不了发生语言差错,语言学家把
它叫做偏误。对这些偏误进行分析能够使第二语言教学更为有效果、更为有针
对性。汉语作为第二语言研究和教学也是非常重视偏误分析的。偏误分析与中
介语理论,偏误分析与汉语作为第二语言教学都是值得研究的重要课题。
偏误分析概念
英国著名语言教育家

是偏误分析的倡导者。

把学习

者在第二语言学习的过程中所犯的错误分成“失误”和“偏误”两种。失误是偶发
的、无规律的,也不会反映说话者的语言能力。人们说自己的母语也会发生失
误。而偏误则是第二语言学习者才会有的,是重现的,有规律的。这类偏误是
中介语特征的反映,是偏误分析研究的主要内容。学习者在第二语言习得过程
中只有经过反复纠正偏误,他所使用的目的语才能逐步接近该语言标准形式。
那么偏误分析是什么呢?
盛炎在《语言教学原理》(中山大学对外汉语教学中心资料室

年)

中这样表述:“偏误分析就是对学生在第二语言学习中所犯的错误进行分析研
究,从而了解第二语言的学习过程。”
鲁健骥在《对外汉语教学思考集》(北京大学出版社

年)中这样表

述:“所谓偏误分析,就是发现外语学习者发生偏误的规律过程,这包括偏误是
怎么产生的,在不同阶段会产生什么样的偏误,等等”

5


刘珣在《对外汉语教育学引论》(北京语言文化大学出版社

年)中

这样表述:“偏误分析是对学习者在第二语言习得过程中所产生的偏误进行系统
的分析,研究其来源,揭示学习者的中介语体系,从而了解第二语言习得的过
程与规律。”可见,偏误分析是对学习者在第二语言学习过程中所犯的偏误进行
分析研究,从而揭示第二语言的习得规律,了解学习者的学习过程,学习步
骤,学习策略。学习者在不同的学习阶段会产生不同的偏误。比如初学汉语的
越南学习者,由于对汉语规则不够熟悉,接触使用汉语时常运用越南语的知
识,因此这一阶段的偏误主要是受越南语的干扰。可随着学习时间的增长母语
的干扰慢慢减少,目的语的干扰则逐渐增多,由目的语干扰造成的偏误也随之
增多。掌握偏误的性质特点、对其进行针对性的分析,对第二语言教学有重要
的意义。
第二语言习得中偏误的来源
偏误理论认为第二语言学习中造成偏误的原因是多方面的,母语干扰只是
其中的一个方面。偏误分析理论已总结出一些除母语干扰以外其它造成偏误的
原因。比如,语内迁移(新语言规则过度泛化);学习语境;学习策略;文化
迁移等原因。
 语际迁移:这是本族语知识向第二语言迁移。学习者从零起点接触目的
语,他不熟悉目的语规则,就依赖母语知识,因此造成偏误。对初学者来说,
这是偏误产生的主要原因之一。
6


 语内迁移:这是目的语新规则过度泛化而造成的偏误。学习者把他有限
的、不充分的目的语知识,用类推的办法不适当地套用在目的语新的语言现象
上而造成的偏误。这种由语内迁移造成的偏误随着学习者的外语水平的提高,
而逐渐增多。
 学习语境:这里主要指课堂、教材、教师和社会环境。老师不正确的解
释和引导,教科书不科学的编排顺序等都会造成学生的偏误。
 学习策略:这种偏误的来源跟语际、语内迁移有交叉之处。学习者为了
应付临时的情况就求助于自己的母语知识去理解并运用目的语;或者用类推的
办法把新获得的语言知识不适当地扩大使用,而造成的偏误。造成偏误的学习
策略很多,比如回避,语言转换,简化,母语目的语化,造词,重复等等。在
交际中,最典型的策略是回避和语言转换。
 文化迁移:文化因素负迁移引起语言错误主要有两种:第一是文化差异
造成语言形式的偏误;第二是语言使用上的偏误。造成偏误原因不外是本国文
化的影响,或是未能正确理解目的语文化所造成的。
从上述内容可见,偏误来源分类是相互交叉的,除了语境迁移之外,其它
类型归根结底也是来源于语际和语内迁移。正确辨认学习者偏误的类型和来
源,在教学中有着十分重要的意义。对汉语教学工作者而言,我们可以了解学

7


生在学习过程中产生偏误的根源,从而明确教学的重点和难点。对学生而言,
他们可以对偏误加以解释,力争修改,从而促使学习过程。
第二语言习得中偏误的分类
如上所述,正确辨认学习者偏误的类型和偏误的来源,在教学中具有十分
重要的意义。英国著名语言学家

在这一方面研究上颇具成就的。他

把分析过程分成五个步骤:搜集供分析语料;鉴别偏误;对偏误进行分类;解
释产生偏误原因;评估偏误的严重程度、偏误是否影响到交际。在这一过程
中,分类是特别重要的环节。应用语言学家非常重视偏误的分类,但由于分类
标准不同,所以分类的结果也不同。有的根据错误的严重程度分成全局性偏误
和局部性偏误。有的用标准数学范畴把偏误分成:遗漏、误加、误代、错序等
四种。周小兵在他的专著《第二语言教学论》(河北教育出版社,

年)

中,首次将“杂糅”归纳为一种对外汉语偏误类型,这借鉴了汉语本体研究的成
果,丰富发展了偏误分析的内涵。
本文研究越南学生动态助词“着”的偏误,这属于语法偏误类型,因此运用数
字分类法来对越南学生动态助词“着”使用中的偏误进行分类是最合理。
偏误分析与中介语的关系
“中介语”是语言学家

在《中介语》(

经把中介语理论提高到一个新的阶段。

8

)一文中正式提出的,他已


鲁健骥在《中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析》(《语言教学
与研究》期)中表述:“中介语指的是由于学习外语的人在学习过程中

对于目的语规则所做的不正确的归纳与推论而产生的语言系统。这个语言系统
既不同于学习者的母语,又区别于他所学的目的语。中介语系统在语音、词
汇、语法、文化等方面都有所表现, 但它又不是固定不变的,而是随着学习的
发展,逐渐向目的语的正确形式靠拢。”
吕必松在《论汉语中介语的研究》(《语言文字应用》

年第

期)中

表述:“中介语是指第二语言学习者特有的目的语系统,这种语言系统在语音、
词汇、语法、文化和交际等方面,既不同于学习者的第一语言,也不同于目的
语,而是一种随着学习的进展向目的语的正确形式逐渐靠拢的动态的语言系
统。”
刘珣在《对外汉语教育学引论》(北京语言大学出版社

年)中表述:

“中介语(也叫 “过渡语” 或“语际语”)是指在第二语言习得过程中,学习者通过
一定的学习策略,在目的语输入的基础上所形成的一种既不同于其第一语言也
不同于目的语, 随着学习的进展向目的语逐渐过渡的动态语言系统。”刘珣还对
学习者的中介语加以描述, 中介语既指学习者语言发展的任何一个阶段的“静态”
语言系统,也指学习者从零起点到靠近目的语的语言发展轨迹,可以把它看作
是各阶段相接而形成的一种连续体。

9


从上面定义可以看出,中介语是介于母语和目的语之间的语言系统。这种
语言系统不是固定不变而是动态的。随着学习的进展越来越接近目的语。也就
是说,在学习过程中要反复修改因母语以及目的语迁移产生的偏误,中介语才
能逐渐向目的语靠拢。中介语是由学习者创造出来的,因此学习者的群体不
同,个人的学习目的、学习态度、学习方法、学习过程不同,他们的中介语系
统也不同。
结合上述内容可见 中介语和偏误分析有着紧密的关系。偏误是第二语言学
习者的中介语组成部分,它反映学习者的中介语程度。偏误分析是中介语理论
指导下形成和发展的。偏误分析和中介语是一个目标两个方面,这个目标是通
过偏误分析、中介语研究,揭示第二语言习得规律和习得过程,使学习者掌握
所学的目的语。偏误分析是研究中介语理论的基础,反过来中介语要偏误来论
证。第二语言习得首先是从偏误分析开始,适度纠正第二语言学习者中介语中
的偏误,会促使学习过程,使学习者的语言系统逐渐跟目的语准确形式靠拢。
偏误分析在语言教学的应用
学习者的偏误是有系统而有规律的,反映了个人语言能力的发展,因此偏
误分析对外语教学起着重大的作用。从教师的角度来看,通过偏误分析,教师
可以了解学生对目的语的掌握程度及其所处的阶段。对偏误分析研究,教师还
可以了解学生是如何习得目的语的,同时可以了解学生的学习策略和步骤。从
学生的角度来看,通过偏误,学生可以更好的检验对所学的语言规则做的假
10


设。另外,偏误分析可以作为教材编写工作的重要基础之一。比如,汉语作为
第二语言教学的对象不是什么时候都比较单一、一种国别、同一母语、同一文
化程度......因而编写教材难以达到针对性目标。因此,课堂教学应该强调教师的
能动作用。教材编写都应给教师流出足够的灵活余地,使他们有可能随时根据
学生情况补充需要的教学内容与练习。
的偏误分析理论提出后,已经改变了人们对第二语言学习过程
中所产生的偏误的态度。偏误分析理论是以认知心理学为基础的。认知心理学
认为,第二语言学习是一个创造新的语言系统的过程。学习者有意识地对他所
使用的目的语形式做出假设,然后去试验,就是他说出或写出的话,经过实验
发现偏误,再修正他的假设,再试验,再找出偏误,再修正。这样循环反复,
他的假设不断接近第二语言的标准形式。由此可知,在学习过程中,学生的假
设本身就包含了存在偏误的可能性,在他的试验中出现偏误是难免的。因此,
教师应该允许学生出现偏误,要鼓励学生大胆试验——实践。
总之,

的偏误分析理论对我们汉语教学工作者来说是一种有益

的启发。对学生出现的偏误是要纠正的,不纠正就会成为永久性的固化偏误。
但是纠正要分清轻重缓急,分清全局性偏误和局部性偏误,严重性偏误和一般
性偏误,规律性偏误和偶然性偏误。纠正偏误是应该的,但不应该挫伤学生的
积极性,不影响学生的交际,不造出紧张心理。要不然会迫学生采取回避策
略,而回避本身也是偏误。另外,在对学生发生的偏误进行分析过程中,不要

11


过分注重学生的错误,否则会忽略学生的正确表现。要对学生的全部表现进行
分析,包括表达和理解。
现代汉语动态助词“着”简介
“着”不仅是汉语教学中的重难点,而且是现代汉语语法体系中非常重要的
部分。因此,为了更好地进行动态助词“着”的汉语研究。我们首先对“着”字进
行细致的本体研究。作为动态助词,“着”具有三大明显特征: 一 由于处在附
着地位,因此“着”没有声调,我们在读的时候要读成轻声“

”; 二 由于虚

化,“着”字的实际词汇意义已经消失,只有语法意义; 三 在使用中,“着”字
必须粘附于实词、短语或者句子之后,不能单独使用。接下来,我们将对“着”
字进行总结和分析,并从句法形式、语义特征、语用特征三个方面对“着”进行
分析。
.“着”的句法形式
各种语法参考书都对动态助词“着”的意义和用法进行了用法分类并列出了
若干个例子。如刘月华在《实用现代汉语语法》 增订本 (商务印书馆
)指出,“着”的语法意义,主要为五种: 、表示动作的持续; 、表示
动作的持续,而持续的动作本身实际上也是一种状态; 、表示对某物体进行
动作后,该物处于某种状态; 、某些非动作动词加“着”后所表示的也是一种
持续的状态; 、某些形容词后可加“着”,表示状态的持续。再如吕叔湘在

12


《现代汉语八百词》 增订本 (商务印书馆

)中把动态助词“着”的意义

和用法分为若干个小类。我们认为《现代汉语八百词》对“着”的描述比较详
细,看的人也比较多,影响也比较大,所以决定本研究主要参考吕叔湘的
《现代汉语八百词》(商务印书馆

),并且去掉不在我们研究范围内的

一些用法。根据《现代汉语八百词》对动态助词“着”的分类,我们把研究范围
的句法形式整理为如下

种,这里我们对每一种简单地介绍。

其一、第一类
用在动词后,表示动作正在进行。动词前可加副词“正、在、正在” 句末
可以有“呢”。构成“ 正、在、正在呢 ”格式。例如:

人们跳着,唱着。
妈妈读着信,脸上露出高兴的神色。
雪正下着呢。
其二、第二类
表示状态的持续,可用在动词、形容词后。动词、形容词前不能加“正、
在、正在”等副词。构成“尼 ”格式。例如:

门开着呢。
他穿着一身新衣服。
夜深了,屋里的灯却还亮着。
其三、第三类

13


用于存在句,表示以某种动作或状态存在。“
可以表示为“处所

着”后是动词的施事,格式

着 施事”。例如:

门口围着一群人。
路旁长椅子上坐着一对老年夫妇。
外面下着蒙蒙细雨。
其四、第四类
用于存在句,表示以某种动作或状态存在。“
可以表示为“处所

着”后是动词的受事,格式

着 受事”。例如:

手上拿着一本汉语词典。
墙上挂着一幅水墨画。
水渠两旁载着高高的白杨树。
其五、第五类
表示两个动作同时进行,其中有的可以理解为
可以表示为“2”,

表示

多为单音节动作动词。例如:

坐着讲。
抿着嘴笑。
硬着头皮回答。
其六、第六类

14

的方式,格式


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×