Tải bản đầy đủ

KHẢO sát THỰC TRẠNG dạy học TIẾNG hán ở THÀNH PHỐ hải PHÒNG

河内国家大学下属外语大学
研究生系

童氏生

越南海防市汉语教学现状考察
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG HÁN Ở
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

硕士学位论文

学科专业:汉语教学法
专业编号:60.14.10


2014 年 10 月于河内

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGƢ̃
KHOA SAU ĐẠI HỌC


ĐỒNG THỊ SINH

越南海防市汉语教学现状考察
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG HÁN Ở
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên Ngành:Lý luận và Phƣơng pháp dạy học tiếng
Trung Quố c
Mã số chuyên ngành
:60.14.10


Giáo viên hƣớng dẫn
:PGS.TS Phạm Ngọc Hàm

Hà Nội, 2014


越南海防市汉语教学现状考察

声明
本人声明这篇硕士论文《越南海防市汉语教学现状考察》是本人在导
师的指导下进行研究工作取得的成果。本人保证,除文中已经注明引用的
内容外,本文只根据自己调查所获的资料与数据进行分析和总结,没有包
含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。
特此声明
童氏生i
越南海防市汉语教学现状考察

导师签字论文作者签字

范玉含副教授………………………… 童氏生…………………………
致谢
在论文完成的过程中,除了我自己一年多来的潜心学习和研究之外,
也是凝聚很多人的心血。所以在这里,我想对帮助我完成论文的所有人表
示感谢。
首先,我要对我的导师——范玉含副教授,表示我最由衷的感谢,感
谢范老师在我完成本论文的过程中对我所付的一切心血。从课题的选择到
项目的最终完成,范老师都始终给予我悉心的指导和不懈的支持。范老师
的科学态度、严谨的治学精神、精益求精的工作作风已经神圣感染和激励
着我,并让我为之动容,在学术和人生的道路上,还有很长的路要走,我
将会时刻牢记他的教诲。
我还要研向究生系的各位老师,在两年的硕士学习时间已经尽力指
教、热情帮助、为我创造了很好的学习条件。在本论文完成之际,我的心

ii


越南海防市汉语教学现状考察

情无法平静,有多少可敬的同学、朋友给了我无言的帮助。在这里,允许
我向你们表示诚挚的谢意和崇高的敬意。谢谢您们。

童氏生
摘要
随着国际化时代尤其是越中两国合作关系的发展,在越南,自从改革
开放以来,汉语教学日益深受重视。海防市以自己地理置、经济贸易以及
旅游潜能为优势已经吸收了许多中国企业来投资,本市汉语学习的需求很
大。为了满足社会的需求以及学习者的需求,本市已经设立了不少汉语教
学基地。其中,海防大学、海防民办大学以及海防市下属大学的汉语教育
中心吸引大量学习者来学习汉语专业或者补习汉语。到目前为止,海防市

iii


越南海防市汉语教学现状考察

汉语教学已经获得了较大的成就,但是也存在着较多需要处理的问题。本
论文选择海防大学、海防民办大学以及几个汉语教育中心作为对象进行汉
语教学现状考察。另外,通过采访实录进行海防市汉语人才供与求关系以
及汉语学习动力研究。在进行科研过程中,本论文采取了问卷调查、采
访、实录以及分析法,经考察结果分析,阐明海防市汉语教学现状的优
劣,尤其是海防市汉语教学现状所存在的问题。从而指出造成问题存在之
原因。其中包括五个主观原因和五个客观原因。在此基础上,提出解决问
题的一些措施,希望能为改善本市汉语教学质量,同时为完善海防市汉语
教学包括汉语教学规划及管理、师资、教学设备、教材编著、使用以及教
学方法等相关的各个方面提供参考。
关键词:海防市、汉语教学、现状分析、措施

目录

iv


越南海防市汉语教学现状考察

声明
致谢…………………………………………………………………………….ii
摘要
目录
前言
选题理由
研究目的
研究任务
研究方法
研究对象及范围
论文结构
第一章

相关理论与实践依据
汉语作为第二语言教学概说
汉语作为第二语言教学的特点
汉语作为第二语言教学的原则
汉语作为第二语言教学的方法
汉语测试研究
汉语作为第二语言教学现状在世界上研究情况
v


越南海防市汉语教学现状考察

越南汉语教学概况
越南汉语教学的发展史简介
越南汉语教中的教材问题
越南汉语教学的难点
海防市对汉语人才及汉语教学的需求
海防市地理位置及贸易、旅游潜力简介
海防市贸易、旅游发展与汉语人才培养情况简介
小结
第二章

海防市汉语教学现状考察分析
海防市汉语教学基地简介
对海防市的汉语人才及汉语学习需求之考察
对汉语人才需求的考察
对汉语学习需求的考察
考察结果分析
对师资及教学设备考察
对海防汉语教学基地的师资考察
对汉语教学设备考察
对学习者学习兴趣之考察
vi


越南海防市汉语教学现状考察

考察说明
对学习者学习兴趣之考察及分析
对海防大学汉语教学情况考察
汉语课程安排
汉语教材现状
初级阶段的教学现状考察
考察目的、对象、内容及方法
考察结果分析
中高级阶段的教学现状考察
考察目的、对象、内容及方法
考察结果分析
小结
第三章

海防市汉语教学所存在的问题及处理措施
海防市汉语教学存在的问题
在教材方面所存在的问题
在教学设备所存在的问题
在师资方面所存在的问题
在教学方法上所存在的问题
vii


越南海防市汉语教学现状考察

问题所在的原因
客观原因
主观原因
海防市汉语教学对策
对优化教材所用的措施
对现代化教学设备的措施
对提高教师水平的措施
对更新教学方法的措施
对汉语教学管理的措施
小结
结语
参考文献
附录

viii


越南海防市汉语教学现状考察

前言
选题理由
近几年来,随着越中两国合作关系的不断发展,来越南投资和旅游的
中国人日益加多,越中、越台涉外婚姻、涉外家庭也随之而增长。此外,
来越投资的台商以及赴台学习与劳务出口的越南人也一天比一天多。在如
此的时代背景中,学习汉语的越南人日益加多,呈现出升温势头,特别是
北面边境各地和海防市。
海防市位于红河三角洲,是越南北部最大的港口城市,也是最大的工
商业城市之一。因为地理位置优越、经济发达、交通便利、旅游发展,海
防已经吸引了很多外国投资,尤其是中国。目前,在海防工作、旅游、做
生意的中国人约有

人。为了满足工作、生活以及旅游观光的需要,

近年来,本市的汉语学习需求日益增多。因工作的关系,教学类型分为正
规汉语教育和非正规汉语教育两类。汉语教学为本市的经济、社会尤其是
旅游的发展做出很大贡献。为了满足学习者以及社会的需求,近年来,海
防市各所大学开设了中文系或中文专业,社会上也设立了许多汉语培训中
心。但是,这些地方的汉语教学质量是否优良?汉语学习者的水平能否满
足工作的要求?等问题都是需要我们尽早找出答案。
1


越南海防市汉语教学现状考察

过去,大多汉语教学理论专业的硕士论文只是针对汉语教学法、偏误
分析、习得过程等方面进行研究,而较忽视全面地实地考察。其实,汉语
教学并不仅附属于师生双方的教与学方法及教材质量,而且还附属于社会
的需求、政府的规划与政策、教学设备等多问题。
为了有规划性地扩展海防市的汉语教学,需要通过实地考察与分析,
将其考察结果作为今后汉语教育的可靠依据。可是,到目前为止,尚未有
过对海防市汉语教学现状考察之研究。本人作为海防市的一名汉语教师,
自己认为目前海防市汉语教学还存在一些不足,导致海防市汉语人才供与
求的矛盾。为了处理问题,提高本市汉语教学质量,满足社会需求,必须
对本市汉语教学现状进行考察分析,阐明其优劣,从而弄清原因并提出相
关的处理措施。从而加强汉语教学对海防市经济社会发展的促进作用。
因上述原因,本人拟定选择“越南海防市汉语教学现状考察”作为汉语
教学理论专业硕士论文课题,希望本论文撰写完毕之后有助于改善海防市
汉语教学的现状以及推动越南汉语教学的发展提供一份参考资料。
研究目的
本论文的研究目的是:
( )通过考察海防市汉语教学的现状,阐明其优劣 从而指出其原
因;
2


越南海防市汉语教学现状考察

( )为完善海防市汉语教学设施,提高教学质量提出有关建议和方
案;
( )为完善海防市汉语教学规划、管理、教学设备、所用教材以及教学
方法等多方面提供一份参考资料。
研究任务
为了达到上述的研究目的,本论文要完成以下几项任务:
对汉语作为第二语言教学理论及实践问题进行综述并且阐明海防市
对汉语人才及汉语教学的需要;
对海防市汉语教学现状进行考察,分析,阐明其优劣;
指出本市汉语教学之不足及其成因。进而提出改善本市汉语教学质量
的建议及对策。
研究方法
本论文主要采用调查法、统计法、分析法等研究方法。具体是:
首先使用调查法对海防市汉语教学现状进行调查。调查手段包括实
录、采访、问卷等。
使用统计法对调查结果进行统计;
使用分析法对所获的调查结果进行分析;
除了以上所列的研究方法以外,本人还使用归纳法、引证法、例证法等。
3


越南海防市汉语教学现状考察

研究对象及范围
本论文的研究对象是海防市汉语教学现状,包括教与学双向的教、学方
法、师资、汉语人才供与求、教学设备及教材等方面的情况。
海防市空间大,汉语教学基地较多,包括正规及正规培训两类。由于篇
幅及时间关系,本文主要着眼于海防大学中文系及海防民办大学两地。其
余像海防大学所属外语中心和海防陈富重点高中等就不深入探索。
论文结构
本论文除了前言、结语、目录、参考文献及附录之外,分成三章:
第一章:相关理论及实践依据
第二章:海防市汉语教学现状考察分析
第三章:海防市汉语教学所存在的问题及处理措施

第一章

相关理论及实践依据
4


越南海防市汉语教学现状考察

1.1. 汉语作为第二语言教学概说
汉语是世界上使用人数极多的语言。在当今国际化时代,中国作为“世
界巨龙”和“世界工厂”在世界经济舞台上占有重要地位。汉语被选为世界六
大通用语言之一。在越南,自从实行改革开放政策以来,汉语热已经吸引
很多人去学习。越来越多的人有志于汉语作为第二语言教学工作。可说,
汉语作为第二语言教学又是一门学科又是一种工作。从事汉语教学的任何
人如果想胜任教学工作,应有一个标准,对汉语作为第二语言教学的特点
和原则有一个准入证的知识。
1.1.1 汉语作为第二语言教学的特点
100 年来特别是近 59 年来,汉语语言的研究很大的成果,深入揭示了
汉语特点和规律,建立了汉语语言学的理论体系,也为汉语作为第二语言
教学对汉语的研究提供了坚实的理论基础。汉语作为第二语言的特点主要
由其语音、词汇、语法及汉字的特点构成的。它的特点可以通过跟其他语
言(如英语、德语、日本语、韩国语或我们越南语等)的比较得出来的。
* 在语音方面,汉语的音节结构简单,音节界限分明。汉语有 400 多个
基本音节,加上四声的区别一共也有 1200 多个音节,这就是学习者要掌握
的全部音节,而且,汉语声、韵、调的音节组成,汉语声调的变化都有较

5


越南海防市汉语教学现状考察

严格的规律可循,没有不发音的哑音节,易于掌握。绝大多数的汉语词又
是由单音节或双音节组成(据北京语言学院编的《现代汉语频率词典》统
计,单音节词或双音节词占总词数的 85.6%)词的双音节化是总的发展趋
势。与其他语言(如英语、德语、俄语)相比,汉语语音的组成体现了经
济的特点。
汉语音节少是优点的,但这也同时带来了过多的同音形式需要区分的
困难。此外,现代汉语中辅音有送气和不送气的区别。而汉语语音最大的
难点又在于声调。汉语是有声调的语言,声调有区别意义的作用(这跟我
们越南语相同)。但很多学习者的母语是非声调语言,学习者必须首先建立
了声调的概念。正确发出并记住每个音节固定的声调,是一项颇为艰巨的
任务。母语是声调语音的学习者,也由于汉语调类和调值与其母语不同,
感到正确掌握汉语声调的困难。
* 在词汇方面,汉语的词音节少,便于记忆;汉语词汇的结构方式以
词根复合法为主,由大多数本身就独立成词的单音节语素结合而成,词义
与语素义有关,也便于记忆(如泳裤、手套、一月)。汉语结构法也非常灵
活,与由词结合为词组的造句法基本一致,都是用偏正、并列、述宾、述
补、主谓五种结构类型组合简易。汉语常用词的覆盖率也较高与英语、俄
语等。
6


越南海防市汉语教学现状考察

汉语作为第二语言教学的词汇这一方面也有难点。汉语有大量的同义
词和近义词,有丰富的量词和语气词,大量的固定的四字成语,现代汉语
中还保留了不少古代语的词语。这些特点体现了汉语词汇的丰富多彩,也
给学习者增加了词汇学习的负担。汉语的外来词中,单纯音译而有通用的
(如咖啡、卢布)或译音兼巧妙地译义(如浪漫、可口可乐)不多,绝大
部分都经过汉语构词法的改造;或音译加类名(如汉堡包、芭蕾舞)
,或部
分译音、都分译义(如因特网、迷你裙),或意译(如电话、代购),均与
原文相去甚远,并未能给学习者提供很多联系其母语记忆词汇的方便。
* 在语法方面,汉语的最大特点是没有严格意义上的形态变化,名词
不用变格,动词不用接人称、性、数、时、态来变位。在很多情况下,汉
语只要把词按一定的顺序排列就行,无需添加任何附加成分,形式结构简
明,这样就避免了语法意义的重复表达方式和句子中的多余成分。与印欧
语言那么多屈折变化相比,应该说汉语的语法规则是比较简便的。
汉语没有形态变化固然带来方便的一面,但对习惯于屈折变化的学习
者来说,要学会一种新的语法手段来代替早已熟悉的语法手段,则比多记
一些不规则的动词变化更复杂。汉语语法重“意”而不重“形”,体现了意合为
主,隐性语法关系丰富、表意灵活等特点。作为一种目的语,汉语比起外
显语法规则清楚的语言应该说是比较难于掌握的。汉语的语序和虚词是表
7


越南海防市汉语教学现状考察

达语法关系的主要手段;词类有多功能性,因为与句法成分的关系错综复
杂而不对应;双音节化的倾向影响到语法形式;句法结构中松散的主谓结
构和大量的述补结构,还有像“把”字句、无标记被动句等特殊的动词谓语
句,都是汉语语法的特点,对很多学习来说也是难点。
* 在汉字方面,汉字是学习汉语最大的困难所在。对世界上大多数
使用拼音文字的学习者来说,像汉字这种意音文字,即每个方块字基本上
记录一个单音节语速的文字,是一套完全陌生的书写符号系统,难认、难
记、难写。从长期的汉语教学实践来看,汉字也确实是大多数学习者学习
汉语的主要障碍。
汉语语音、词汇、语法经济简便的特点,提高了汉语使用的速度和
效率。据统计,在科学文章中英语词汇字符大约是相同内容的汉语文本的
二倍。在计算机时代和信息社会,汉语可能在这方面显示出比其他语言更
多的优势。同时,这种经济简便的特点,也必然给汉语学习带来有利方便
的一面,但汉语学习者在汉语语音、词汇、语法这三方面也遇到了困难,
特别在汉字这一方面。
作为第二语言教学工作者,我们更需要分析汉语作为第二语言学习
困难的一面,以便针对这些难点,运用语言学、心理学和教育学理论,在
教学中采取相应的措施,帮助学生们克服学习中的困难。
8


越南海防市汉语教学现状考察

1.1.2 汉语作为第二语言教学的原则
“教学原则是指从宏观上指导整个教学过程和全部教学活动的总原
则。”(吕必松,1993 年)

汉语作为第二语言教学的原则不是凭空确定的而是理论与实践相结合
的产物。教学理论就是在语言学理论、心理学理论、教育学理论、跨文化交
际理论、哲学理论等的基础上,对汉语教学本身的规律进行研究而形成的理
论体系。教学原则又是由一定的教学理论所决定的。因此要确定教学原则必
须从教学理论以及上述基础理论中找出依据。而且,教学原则又是长期以来
教学经验的总结。目前人们正是在不断的教学实践中逐步发现、验证教学原
则并加以完善的。根据从事对外汉语教学几十年的经验和研究成果,大多数
关于教学原则的观点已经概括出以下十条教学的基本原则。
(1)掌握汉语的基础知识和基本技能,培养运用汉语进行交际的能力
这一条是总则,体现了语言教学的根本任务。这条原则是由语言作为
交际工具这一本质特点所决定的。这也符合在目前世界各国之间密切交往
的情况下语言人才有迫切需求这一现实。Peter Hyams(中文名字:海姆
斯)二十多年前已经提出的“交际能力”的概念成为功能法的理论基础,这
一概念已为越来越多的人接受。根据 M.Canale 所提出的理论框架,语言
交际能力至少包括语法能力、社会语言学能力、话语能力、策略能力等四
9


越南海防市汉语教学现状考察

个方面。这是一个相当宏大的由知识和能力构成的体系。交际中,为了达
到培养语言交际能力的目标,应该注意以下三点:首先必须把语言当作交
际工具来教和学,尽可能做到如功能法所提倡的“教学过程交际化”,鼓励
学生创造性地运用语言表达自己的思想。但同时并不排斥(特别是在初级
阶段)为了掌握语言方式并养成习惯而适当采取听说法所强调的句型操练
等机械性的训练方式。2 其二是,能力培养总离不开知识的掌握。语言知识
的学习、语言规则的内化是形成语言交际能力必不可少的条件。因此在教
学过程中我们不应该只强调能力、技能而忽视知识。其三是,培养交际能
力需要运用实际生活的语言材料,但选用的材料要符合学生的水平。
(2)以学生为中心,教师为主导,重视情感因素,充分发挥学生主动
性、创造性原则。
这是一条根本的原则,是针对教与学的关系而提出的。60 年代西方人
本主义心理学已经提出,“以学生为中心”这一口号,强调学生是教学活动的
主体,“教”只有通过“学”才能起到作用,“教”必须为“学”服务。这一条原则主
要体现在以下的四点:其一是,从学生的特点和需要出发,制定教学计
划、教学大纲并确定教学内容、教材和教学方法。学习的内容应是真实而
实用的,为学生所迫切需要的,针对“学以致用”这一方针才能提高学生的
学习兴趣。其二是,研究学生的个体差别,因材施教,在学习方法上给予
10


越南海防市汉语教学现状考察

指导并不断激发的学习动力。其三是,课堂教学要用启发式,运用并发展
学生的智力,体现以学生为主的积极性原则。其四是,多听取学生的意
见,并根据所得到的的反馈不断调整教学计划,改进教学。
这条原则,虽然强调以学生为中心而并不等于忽视了老师的作用。在
课堂教学的形式下,教师仍要起主导的作用,在教学活动老师对学生起着
组织、促进、示范和指导的作用。
(3)结构、功能、文化相结合原则
这一条原则就是最近几年各位学者以通过自己的经验而总结出来的。
“结构”是指语言结构,包括语法结构和语义结构;“功能”是指用语言作事,
即语言在一定的情景中所能完成的交际任务;还有这里所说的“文化”也是
指语言教学范围内的文化因素(主要是跨文化交际中由于文化差异而影响
到交际语言的文化因素以及目的语国家的文化背景知识)。这三个方面概括
了我们的主要教学内容,但是这三者结合有体现了我们的教学子路。结构
用来表达功能,功能离不开结构,在语言交际中两者是紧密结合在一起。
在“三结合”中,结构是基础,功能是目的,文化教学要为语言教学服务。
三者的结合应贯串语言教学的始终。
(4)强化汉语学习环境,扩大学生对汉语的接触面,自觉学习与自然
习得相结合原则
11


越南海防市汉语教学现状考察

如果只靠课堂教学就不能培养成语言交际能力。语言环境就是直接影
响到语言学习的效果的重要因素。在汉语的使用环境里教汉语的老师要经
常营造语言环境,加强学生运用汉语的机会。而,在使用汉语的环境里的
需要强化并利用这一语言环境。任何环境都要给汉语学营造汉语接触环
境,形成课上课下、校内校外、学习与习得相结合的教学体系。
(5)精讲多练,以语言技能和交际技能训练为中心
第二语言的收获就是学习规则与养成习惯等两个方面的结合。“精讲多
练”是六十年代初北京语言学院总结出的一条对外汉语教学的规律。
“精讲”是
针对教师的知识讲授而言,对成年人第二语言是必不可少的,要讲知识但
讲得少而精。“精炼”就是针对学生们的规则,就是,学生们无论在课上、课
下时都要进行大量度的练习。这样才能培养语言运用的熟巧对于练习方法
在北京语言文化大学的刘珣已经提倡了综合性、交际性练习。“精讲多练”这
一原则体现了教学的“实践性”
(6)以句子和话语为重点,语音、语法、词汇、汉字综合教学
这条原则已经涉及到语言要素的教学,从上述汉语作为第二语言的特
点可以说汉字也应成为汉语的要素之一。语音、语法、词汇的教学可以在
不同的阶段所侧重,甚至可以进行采取分阶段这一作法。但是语言这些要
素只有组成句子或话语时才能发挥交际工具的作用,所以学习语言要把句
12


越南海防市汉语教学现状考察

子和话语这两级语言单位为重点,语音、语法、词汇、汉字综合教学。句
子就是语言交际中表达完整意思的最基本的运用单位,它也是语音、语
法、词汇综合体,长期的教学时间也证明通过句型能较好地掌握语言的组
装规则。虽然话语教学是一个新的研究领域,但是除了句子的操练外,人
们还日益加强话语 1 的训练。因此从汉语作为第二语言教学的角度考虑,
句子和话语应是教学的重点。
(7)听、说、读、写全面要求,分阶段侧重,口语、书面语协调发展
原则
听、说、读、写就是语言教学的四项基本技能训练,它们之间有密切关
系。传统的教学法中,一派强调读写能力的培养,强调书面语的掌握;另一
派则强调听说能力的培养,强调口语的教学。但是,其实四项技能都是语言
交际中不可缺少的,它们互相促进、互相制约,因此要全面要求,当然要根
据不同的学习阶段侧重点也有所不同的。针对不同对象、不同的学习目的和
不同的学习期限听、说、读、写四项技能的侧重点也应加以区别。
(8) 利用,但课堂上控制使用母语或媒介语
在第二语言教学中目的语和客观事物直接关系,无论是语言的理解或
表达都应避免依赖母语的翻译过程中,而母语对目的语迁移作用也是一个
无法回避的事实。但是问题在于如何发挥母语的积极作用而消除其不利的
13


越南海防市汉语教学现状考察

影响。
利用母语或媒介语,主要指在教材的编写和教师备课活动中进行语言
对比分析,以确定教学重点以及在十分必要的情况下,教师在课堂上可以
少量地用母语或媒介语进行难点讲解。
(9)循序渐进,螺旋式提高,加强重现率
语言教学,不论是结构、功能还是文化,都应体现由易到难,由近到
远,由具体到抽象,先简后繁,先一般后特殊,循序渐进的特点,便于学
生学习。语言知识和技能的掌握不能一次完成,所以在教材的编写和课堂
教学中都应采取循环往复,加强重现,以旧引新,逐步深化的原则。
(10)充分利用现代化教学技术手段
现代化教学技术手段是第二语言教学的重要组成部分。目前,汉语教
学的主要资源仍只局限于教科书,主要的教学手段是靠教师的讲和练;与
主教材相配合的阅读、听力教材就不多,至于录音、录相、电脑、多媒体
辅助教材则更少。这种情况不利于汉语教学水平的提高。以汉字教学为
例,通过电脑来学习汉字的部件和笔顺,能取得其他手段所达到的效果。
以上十条原则,前三条是总则,后七条是具体原则,大体上提出了解
决汉语教学中各种矛盾的办法,也不同侧面勾画出汉语作为第二语言教学
法体系的轮廓。
14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×