Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu về CÁCH DÙNG sử ĐỘNG của TÍNH từ TRONG TIẾNG hán HIỆN đại và PHƯƠNG PHÁP DỊCH hán VIỆT

河内国家大学下属外语大学
研究生院
****************

阮妙香

现代汉语形容词使动用法及汉译越方法研究
NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH DÙNG SỬ ĐỘNG CỦA TÍNH TỪ TRONG
TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP DỊCH HÁN - VIỆT

硕士论文

专业:汉语语言学
代码:60.22.02.04


2014 年 10 月于河内

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌC

****************

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

现代汉语形容词使动用法及汉译越方法研究
NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH DÙNG SỬ ĐỘNG CỦA TÍNH TỪ TRONG
TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP DỊCH HÁN - VIỆT

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành : Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc
Mã số chuyên ngành : 60.22.02.04
Giáo viên hướng dẫn : TS. Phạm Đức Trung


HÀ NỘI, 2014


声明
本人声明所呈交的论文是本人在范德忠博士的指导下自己努力完成的。
除了文中已经加以标注的地方以外,没有抄袭或剽窃他人已经发表或撰写过
的研究成果,也没有请人代做。若在论文的各种检查、审阅、批评中被发现
有以上行为,愿按学校有关规定接受处罚。
作者签名

i


致谢词
本人在撰写这篇论文之中已经收到各位老师,各位朋友的不断支持与鼓
励。特别是范德忠博士,他已经为我提出很多启发与指导。在范德忠博士的
指导下,虽然撰写工作遇到一步一步的困难,但是本人已经克服、处理,最
终也能够完成这篇论文。因此在这里本人要向各位老师,各位朋友,尤其是
范德忠老师表示最真诚的感谢。感谢老师不厌其烦的指导,让我能够度过很
多障碍,获得今天的成果。
在撰写的过程中本人自己认为还有很多不足之处。希望各位老师,各位
朋友能够多多提出批评与建议。

ii摘要
现代汉语形容词使动用法至今是汉语语法的一种特殊现象。它不仅让语
言更加生动而且还给读者一种兴趣。所以把握并使用形容词使动用法对于汉
语学习者与翻译者最为重要。本论文的主要内容是研究现代汉语形容词使动
用法在语法、语义、语用三方面的具体特点。从此本人对汉语形容词使动用
法与越南语的相对应表达方式进行比较,找出两者的异同之处。这些异同点
有助于帮汉语翻译者易于翻译。
为了找出现代汉语形容词使动用法汉译越的翻译规律,本人已经进行一
项实际考察。我们针对莫言的两本中文小说考察并找出带有形容词使动用法
的实例,下一步就考察越南翻译者如何把这些实例翻译成越南语。从此本人
iii


已经找出现代汉语形容词使动用法汉译越的过程中所存在的问题,翻译者通
常犯下的错误。在这些存在问题之下,本论文就提出了一些翻译方法。希望
这些翻译规律与方法能为汉语翻译者在把形容词使动用法翻译成越南语的时
候做出一份小小贡献。
但不管怎么翻译,需要注意的是在把现代汉语形容词使动用法翻译成越
南语的过程中,翻译者一定要遵守翻译原则与标准。无论翻译者如何创造但
是最终也要忠于原文的内容与思想,要保证翻译的“信、达、雅”三标准才能算
是成功。

iv


目录
声 明..................................................................................................................i
致谢词………………………………………………………………………...ii
摘要 ..................................................................................................................................... iii
目录………………………………………………………………………….iv
前言 ...................................................................................................................................... 1
1. 第一章 课题的研究背景及理论基础.................................................................... 4
1.1 形容词使动用法概说 ........................................................................................... 4
1.1.1 定义 .................................................................................................................... 4
1.1.2 使动形容词分类 ................................................................................................ 6
1.1.3 分辨形容词使动用法现象与形容词活用为动词现象 .................................. 10
1.2 翻译理论基础 ..................................................................................................... 11
1.2.1 翻译的定义 ...................................................................................................... 11
1.2.2 翻译的类型 ...................................................................................................... 12
1.2.3 翻译过程 .......................................................................................................... 14
1.2.4 翻译标准 .......................................................................................................... 16
1.3 课题研究综述 ..................................................................................................... 17
1.4 小结. .................................................................................................................... 19

2. 第二章 现代汉语形容词使动用法研究.................................................... 20
2.1 现代汉语形容词使动用法的语法分析 ............................................................. 20
v


2.2 现代汉语形容词使动用法的语义分析 ............................................................. 27
2.2.1 致事 .................................................................................................................. 28
2.2.2 使事 .................................................................................................................. 29
2.2.3 致事与使事与使动形容词的内在关系 .......................................................... 31
2.3 现代汉语形容词使动用法的语用分析 ............................................................. 32
2.3.1 形容词使动句内部各个成分的省略可能 ...................................................... 33
2.3.2 形容词使动用法体现语言的经济原则 .......................................................... 34
2.3.3 形容词使动用法带来和谐感 .......................................................................... 35
2.4 现代汉语形容词使动用法与越南语相对应表达方式的对比 ......................... 36
2.4.1 越汉形容词使动用法的共同点 ...................................................................... 36
2.4.2 越汉形容词使动用法的不同点 ...................................................................... 37
2.5 小结 ..................................................................................................................... 39

3. 第三章 现代汉语形容词使动用法汉译越情况考察及翻译对策 ........... 40
3.1 文学作品翻译情况考察 ..................................................................................... 40
3.1.1 考察目的 .......................................................................................................... 40
3.1.2 考察对象 .......................................................................................................... 41
3.1.3 考察内容 .......................................................................................................... 42
3.1.4 考察形式和设计 .............................................................................................. 43
3.1.5 考察结果分析 .................................................................................................. 44

vi


3.1.6 考察结论 .......................................................................................................... 52
3.2 现代汉语形容词使动用法汉译越的存在问题 ................................................. 53
3.2.1 滥用汉——越音 .............................................................................................. 54
3.2.2 过度省略原文 .................................................................................................. 55
3.3 现代汉语形容词使动用法汉译越的翻译策略 ................................................. 58
3.3.1 对于典型性使动形容词 .................................................................................. 58
3.3.2 对于非典型性使动形容词 .............................................................................. 59
3.3.3 特殊现象 .......................................................................................................... 61
3.4 小结 ..................................................................................................................... 63

结语 .................................................................................................................................... 65
参考文献 ........................................................................................................................... 67
附录 1.................................................................................................................................... I
附录 2............................................................................................................................ XXII

vii


前言
0.1. 选题缘由
当今,汉语已经成为世界上人类使用最多的语言之一,学习汉语者日益
增多。所以如何流利使用汉语对学习者来说是很重要的。汉语的语法、语
音、汉字每个方面都有他本身的难点。其中在语法方面上有很多问题要注意
并仔细研究才能让学者把汉语说得跟中国人一样通顺。
现代汉语语法里面有很多难以解决的现象,使动用法是其中一个。其实
使动用法在古代汉语是很常见的。―使动‖这一名字来源于陈承泽的《国文法
草创》。有三种使动用法:动词使动用法、形容词使动用法、名词使动用
法。其中本人认为形容词使动用法在现代汉语的独特性与普遍性较高、对汉
语学习者与翻译者也具有一定的难度。
再说,关于形容词使动用法研究到目前为止可以说是比较少的。在谭丽
的《现代汉语使动用法研究》也提到形容词使动用法,但是这片文章的内容
有概括性,不是专门研究形容词使动用法。因此本人认为形容词使动用法的
研究空间还是很大的,还有很多问题值得我们要认真探讨。了解并掌握形容
词使动用法对汉语学习者和翻译者有很大的帮助。
对越南汉语学习者来说,掌握形容词使动用法会有更大的效果。汉语与
越南语之间有很多相同点。汉语有形容词使动表达方式,那我们越南语有没
有相对应的表达方式呢?对这个问题的研究还很少。学习汉语的越南人在翻

1


译的过程中,如果遇到形容词使动用法有时候还很尴尬、不知如何解决才妥
当。在汉译越的过程中越南翻译者总是单纯根据字意来翻译,这样不能显明
词义所包含的所有内容和说话者的用意。因此翻译使动形容词除了翻译技能
以外,我们一定要具备根据语境合理处理资料的技能。所以这还是一个很大
的难点。
因上述的理由,本人拟定将“现代汉语形容词使动用法及汉译越方法研
究”为本论文的课题。希望论文撰写以后能够为汉语学习者和教学者在研究与
翻译的过程中提供一份参考资料。
0.2. 研究目的
本论文的研究目的如下:
首先是为了阐明形容词使动用法的性质与意义。
其次是为了探讨形容词使动用法在越南语是否有相对应的表达方式,从
而了解汉译越的各类方法及其差异。
最后本人将研究成果运用到实际翻译工作与学习过程。
0.3. 研究任务
为了达到上述的目的,本论文的研究任务具体如下:
第一,对形容词使动用法与翻译工作有关的若干理论问题进行综述。
第二,仔细探讨和研究现代汉语形容词使动用法的特点、弄清其结构、
语义、语用并跟越南语作比较,指出两者之间的异同。

2


第三,对现代汉语形容词使动用法汉译越的情况进行考察,通过综合考
察结果揭示翻译工作所存在的问题并且提出现代汉语形容词使动用法汉译越
的注意事项及对策。
0.4. 研究方法
为了有科学性地提出自己的意见,本人已经采用一系列研究方法。每个
方法的作用具体如下:


分析法和描写法:用来描写并分析现代汉语形容词使动用

法的句法特点、语义、语用。


归纳法:本人通过归纳法进行综述关于现代汉语形容词使

动用法和翻译工作的理论。


对比法:这个方法有助于对现代汉语形容词使动表达方式

和越南语相对应表达方式做对比,然后指出两者之间的异同。


引证法:本人在撰写论文的过程中一定要用引证法来综述

前人的研究成果或者引出各位专家的论点。


例证法:在撰写论文的过程中光说理论就不行,要举例说

明所指出的观点才更有说服力、更加生动。


考察法:因为本论文需要进行一项关于现代汉语形容词使

动用法汉译越的考察。

3
统计法:考察以后本人要通过统计法统计一下考察结果并

指出翻译过程中所存在的问题。


翻译法:在撰写的过程中本人一定要用翻译法来翻译,通

过翻译例子来说明论点。
0.5. 研究对象、研究范围以及语料来源
本论文的研究对象是现代汉语形容词使动用法及其汉译越方法
研究范围,特别是考察范围主要着重于汉译越的例子与一些已经翻译成
越南语的文学作品。
语料来源于本人所收集到的资料,而且这些资料都已经翻译成越南语
了。主要包括一些文学作品,具体是莫言作者的《檀香刑》——―Đàn hương
hình‖和《丰乳肥臀》——“Báu vật của đời”。本人将对两本小说中所带有现代
汉语形容词使动用法的具体例子进行处理、分类、然后分析、找出翻译工作
存在的问题,从此提出适当的翻译对策。

4


第一章

课题的研究背景及理论基础

1.1. 形容词使动用法概说

1.1.1. 定义
上世纪以来,“致使”概念已经成为语言学家门研究的热点。“致使”是语
言的一个重要范畴。它表示致使者通过致使力作用于被使者,导致被使者产
生某种致使结果的过程。随着语言日益发展的过程,致使结构也有不同的表
达形式。在现代汉语,从句法结构角度来看,有若干种表达致使意义的形
式,比如:“使”字句,动宾结构,使动用法是其中一个。
使动用法是古代汉语语法体系常见的一个概念。它是指动词、形容词、
或者是名词带宾语,以动宾短语结构形式表示有使令意义的兼语短语的内
容。简单地说,使动用法就是“使宾语怎么样”的意思。比如:
“项伯杀人,臣活之。”(《史记。项羽本纪》)。
其意思是“项伯杀了人,但是我使他活”。因此这里的 “活”是采用使动用
法的。在所有古代汉语教材中,讲到词类活用现象就必须讲到使动用法。但
是在现代汉语材料中,有系统性地谈到使动用法的教材却不常见了。实际
上,使动用法在日常生活的出现频率非常高。所以本人认为使动用法有相当
重要的位置。
使动用法有三种现象:
名词使动用法:(2)“先破秦入咸阳者王之”(《鸿门宴》)

5


动词使动用法:(3)“好像被那一道谷草的墙挡住了去路,又好像被谷
草上的酒气昏了头”(莫言,《丰乳肥臀》,第七章)
形容词使动用法。
我们研究的是形容词使动用法。所谓形容词使动用法是指形容词活用为
动词,具有使动意义。即主语使得宾语发生该形容词所表示的性质,或使宾
语所代表的人或事物具有这个形容词的性质、状态。例如:
( )古代汉语:“春风又绿江南岸。”(王安石,《泊船瓜州》)
( )现代汉语:“九成似一个子孙 满 堂的老太爷。”( 莫言,《檀香
刑》,第一章 – )
上面两个例子有“绿”和“满”都是使动用法。例(4)的“绿江南岸”是“使江
南岸绿”的意思。例(5)的“满堂”是“使堂满”的意思。形容词的使动用法在现
代汉语中不仅常见,而且数量还要增加。所以我们研究使动用法,主要是研
究形容词使动用法.
如何判断一个形容词在句中是否用作动词,并且是使动词呢?首先我们
要判断这个形容词是否用作动词?一个句子的成分常有:主语,谓语和宾
语。如果谓语是一个形容词,后面还带着一个名词或者代词。我们看看它们
之间是不是修饰关系,如果不是,那时候,我们应该考虑到动宾关系。即形
容词活用为动词。继续,从动宾结构来看,再进一步分析它们之间是不是使
动关系。如果这个句子有“使宾语所代表的的人或事物具有这个形容词的状态

6


及性质”的意思,那就是使动用法1。换一个说法,一个形容词用作使动用法要
满足一个条件,就是能够转换为:
“主语+使/叫/让+宾语+形容词”。例如:
( )“板子打烂了屁股,还不低头认输,与人家斗强,被薅了胡须,如
同公鸡被拔了翎子,如同骏马被剪了尾巴。”(莫言,《檀香刑》,第一章 –
例(6)有“低头”是形容词使动用法。因为 “低”是一个形容词,“低”后面
带着一个名词“头”,并且根据上下文,我们知道这不是修饰关系,因为这个短
语不表示“很低的头”的意思。这是动宾关系。所以可以判断 “低”被活用为动词
了。再根据这个动宾结构来分析,我们可以看得出来,这个结构有“使头低下
来、让头低下来”的意思。最后我们可以得出一个结论, “低”被用为使动形容
词了。
1.1.2. 使动形容词分类
在使动句中一定要有“使动词”。“使动词”是带有使动意义的词语,就是
说其意义不是由主语发出而是由主语使宾语具有其意义2。使动词包括使动动
词、使动名词与使动形容词。
首先我们看,关于使动词的分类,每个研究者都有不同的分类方法和标
准。所以分类结果也不同。

参看:谭丽,《现代汉语使动用法研究》,首都师范大学,2009 年。

1
2

http://baike.baidu.com/view/1678714.htm?fr=aladdin

7


陆剑明、沈阳从“自主范畴”把使动词分为两类自主动词与非自主动词。
从此把使动结构分为“积极使动结构(主语是致使行为的发出者)”和“消极使
动结构(主语是引起致使行为的事物)”3。谭景春(1997)认为使动用法有两
种:一种是临时活用,一种是基本用法,然后提出辨别两种用法的两个标
准:一是、如果宾语是指人名词,是否能用人称代词替换,二是、如果宾语
是指物名词,是否能类推。要是能用人称代词替换或者能够类推,那就是基
本用法。反之就是临时活用4。范晓、张豫峰也认为使动句的动词有两种:一
种是使动词,如:“巩固、端正”,那些词都是兼类词。另一种是形容词和不及
物动词的使动用法,这类词只是临时的使动用法5。聂文龙认为词的使动意义
有两种方式:一种是动词本身就有了使动意义,只要带上宾语就能成为使动
用法了。另一种是使动意义由词的某个义项显现出来,除了这个义项意外还
有不显现使动意义的一些义项6。
从此看来,我们可以得出一个结论,就是各位研究者把使动词大概分为
两类:“典型性使动词”和“非典型性使动词”。其中典型性使动词本身就具有了
使动意义。具体地说,这个词可以有很多义项,但是其中有一个“使……怎么
样”的义项。如:感动、巩固、凉快、光耀……。用《现代汉语词典》查看,
我们知道这些词的解释如下:
3

陆剑明、沈阳,《汉语和汉语研究》十五讲,北京大学出版社,2004 年。

4

谭景春,《致使动词及其相关句型》,1993 年出版,语法研究与探索。

5

范晓、张豫峰等,《语法理论纲要》,上海译文出版社,2003 年出版。

6

聂文龙,《动词的使动义。思维与智慧》,1987 年第六期。

8


感动:1. (形)思想感情受外界事物的影响而激动,引起同情或向慕:
看到战士舍身救人的英勇行为,群众深受感动。2. (动)使感动:他的话感
动了在座的人。7
巩固:1. (形)坚固;不易动摇(多用于抽象的事物):基础巩固、政
权巩固。2. (动)使坚固:巩固国防、巩固工农联盟。8
凉快:1.(形)清凉爽快:下了一阵雨,天气凉快多了。2.(动)使身
体清凉爽快:坐下凉快凉快就接着干。9
光耀:1.(名)光辉:光耀夺目。2.(形)荣耀:立功是光耀的事。3.
(动)使显耀:光耀门庭。4.(动)光辉照耀(多用于比喻):光耀史册。10
从上面的解释,我们看见,所有这些词本身就有了“使……怎么样”的义
项,所以它们就是典型性的使动词。
第二类是非典型性的使动词。跟典型性使动词相对,如果典型性使动词
本身就具有了使动意义,那非使动词本身没有使动意义,即在它所有的义项
之中没有“使……怎么样”的义项。它的使动意义只能在具体的语境中才能出
现。如:黑、圆满、空…… 用《现代汉语词典》查看,这些词的解释具体如
下:

7

《现代汉语词典》,第 443 页

8

《现代汉语词典》,第 478 页

9

《现代汉语词典》,第 851 页

10

《现代汉语词典》,第 510 页。

9


黑:1.( 形) 像煤 或墨的颜 色( 跟白 相对): 黑板 、黑 白分明。 2.
(形)黑暗:天黑了、屋子里很黑。3.(名)夜晚、黑夜:摸黑儿。4.秘密、
非法的:黑市、黑话。5.(形)坏;狠毒:黑心肠、这种人心太黑。6.(名)
姓。11
圆满:(形)没有缺欠,漏洞:会议圆满结束。12
空:1.(形)不包含什么;里面没有东西或没有内容;不切实际的:空
箱子、空谈、操场上空无一人。2.天空:晴空、高空。3.(副)没有结果的;
白白地:空忙、空跑一趟。4.(名)姓。13
从上面的解释,我们看见,这些词的所有义项之中没有“使……怎么样”
的义项。所以它们是非典型性的使动词,它们的使动意义只能在特殊的语境
中出现,如果离开这个语境,它的使动意义也就没有了。
关于形容词的分类,大多数语言研究者都很注重分类问题。那究竟形容
词的分类怎么样?张国宪根据状态范畴把形容词分为三类:性质形容词、状
态形容词、变化形容词14。
然后对于性质形容词和状态形容词,张国宪给出了两个辨别框架:
框架 1:【很、最、比较、稍】+形容词
框架 2:【不、没】+形容词
11

《现代汉语词典》,第 556 页

12

《现代汉语词典》,第 1677 页

13

《现代汉语词典》,第 778 页

14

张国宪,《现代汉语形容词功能与认知研究》,商务印书馆,2006 年出版。

10


能进入两个辨别框架的形容词就是性质形容词,它单纯表示属性。如:
清楚、猛、快、满、歪……。不能进入框架 2 就是状态形容词,它带有明显
的描写性。如:迅速、安静……
变化形容词表示事物的性状变化。张国宪也提出了判断变化形容词的两
种框架:
框架 1:NP+已经+形容词+了
框架 2:NP+没+形容词
如:安定、白、肥、富、富裕、干、坏、坚强……
从上面的分类结果来看,每个形容词小类之中都存在着典型性与非典型
性的使动形容词。即不是所有性质形容词、或者所有状态形容词、或是所有
变化形容词都是典型性的使动形容词。
在性质形容词的小类中,有的本身就具有了“使......怎么样”的义项(使
动意义),它就是典型性的使动形容词。但是有的只能在某种语境中才可以
产生使动意义,这就是非典型性的使动形容词。
如:歪:(形)1.不正;偏(跟正相对):歪嘴、歪戴着帽子。2.不正
当的;不正派的:歪理、歪风。15(非典型性的使动形容词)
满:1.(形)全部充实;达到容量的极点:装得太满了。2.(动)使
满:满上这一杯吧。3.(动)达到一定期限:假期已满。4.(形)全、整个:

15

《现代汉语词典》,第 1396 页。

11


满屋子的烟。5.(副)完全:满不在乎、满有资格。6.满足:满意。7.骄傲:
自满。16(典型性的使动形容词)
在状态形容词的小类中也一样,也有典型性使动形容词与非典型性使动
形容词两大类。
在变化形容词的小类中,典型性使动形容词如:坏、乱。非典型性使动
形容词如:干、坚强。
从此,我们发现,使动形容词也有典型性的与非典型性的两大类。这是
第一个分类方法:根据词本身的意义。还有第二个分类方法:根据词的音
节。这个分类方法比较简单,只要看某一词有多少音节就可以列进某一类
去。根据第二个分类方法,我们得出两大类:单音节使动形容词(干、强、
满……)与双音节使动形容词(圆满、模糊、麻木……)。
就两个分类方法来对比一下,我们看得出来第一方法比第二方法更详
细。因为根据第二方法,我们只能知道使动形容词的音节数量,而关于使动
形容词的性质大概没提到。反之,根据第一方法我们不仅知道使动形容词的
音节数量,而且还知道词本身的意义有什么特点,从此我们可以判断对于每
一类的翻译规律是怎么样的,很有用。
1.1.3. 分辨形容词使动用法现象与形容词活用为动词的现象

16

《现代汉语词典》,第 915 页。

12


在使用的过程中,很多人弄不清形容词使动用法现象和形容词活用为动
词现象。我们要把握这两个概念,因为它们其实是有关系的。
对于词类活用现象吕叔湘先生在《关于汉语词类的一些原则性问题》已
经说:“一个甲类词,临时当乙类词用一下,……这可以叫做‘词类活用’”。有
很多词类活用类别,可以是形容词活用为动词、可以是名词活用为动
词……。从此我们可以说:形容词活用为动词现象就是指某一个形容词在某
一具体的语境中临时被当成动词用的现象。要强调的是这动词功能只是临时
的,不是这个词固有的本质,而固有的本质就是形容词功能。比如:
( )“他的头歪到一边去”
例(7)的 “歪” 本身是一个形容词,指不正、偏的趋势。但是在上面的
句子,“歪”已经成为一个动词,指头的动作已经偏到一边。
关于形容词使动用法,我们再一次看看它的定义:所谓形容词使动用法
是指主语使得宾语发生该形容词所表示的性质,或使宾语所代表的人或事物
具有这个形容词的性质、状态。这样说,形容词使动用法也是一种词类活用
现象,他属于词类活用的范畴。但是形容词使动结构的特点,简单的说就是
可以转换为:“主语+使/叫/让+宾语+形容词”结构。如果能进得去这个结构,
那就是形容词使动用法。而某一个形容词如果只是活用为动词的话就没有这
个特点,不能转换。比如在上面的句子“歪”就无法转换成这个结构了。上面已

13


经说得很清楚怎么判断一个形容词在句中是否用作使动形容词了。我们要遵
守一步接一步来判断。
1.2. 翻译理论基础

1.2.1. 翻译的定义
随着世界文化的进步与当今各个国家文化、经济、政治交往的日益增
多,翻译工作的重要性越来越明显,从事各种语言翻译的人数越来越多。

“翻译”在《现代汉语词典》被解释为:把一种语言文字的意义用另一种
语言文字表达出来(也指方言与民族共同语、方言与方言、古代语和现代语
之间一种用另一种表达);把代表语言文字的符号或数码用语言文字表达出
来。
翻译是沟通各族人民的思想,促进政治、经济、文化、科学、技术交流
的重要手段。在外语学习和研究的过程中,翻译还是学习外语的重要手段之
一,是探讨两种语言对应关系的一门学科。正如朱光潜先生所说:“翻译是学
习外国文的一个最有效的办法。它可以训练我们的细心,增强我们对语文的
敏感,使我们透彻地了解原文。”17
这样,我们可以给“翻译”下一个定义:翻译是运用一种语言把另一种语
言所表达的思维内容准确而完整地重新表达出来的语言活动。18

17

丛国胜、谭志词、祁广谋,《越汉翻译教程》,军事谊文出版社,2004 年

丛国胜、谭志词、祁广谋,《越汉翻译教程》,军事谊文出版社,2004 年

18

14


上面我们已经给“翻译”这个概念下定义。可能对“翻译”范畴的定义很
多,每个人、每个学者、每个专家都有自己的观念。但是大体上,翻译有以
下几个重点:
首先“翻译”是一种活动,而是语言活动。说到“翻译”人们就知道这是提
到语言了。这种活动让世界上的各种语言能够互相沟通,互相理解。它也让
世界上的人、世界上的民族能够互相了解并理解对方的文化习俗。这样在沟
通方面上,翻译已经起着非常大的作用。
其次,“翻译”的对象是一种语言,“翻译”的工具也是一种语言。对象是
目的语,工具可能是母语、也可能是外语。
最后,“翻译”的过程一定要保持准确而完整的要求。这个要求的重要性
排在首位。让听者能够了解别人说什么,翻译者一定要给自己补充最基本的
技能与知识。
1.2.2. 翻译的类型
由于“翻译”这个范围很广,所以种类也很多。每个人可以从不同的角度
上来进行分类。但是最重要的,我们要具体地确定分类标准是什么,从这个
标准,分类结果怎么样?是否保证已经根据的标准。根据本人所收集的材
料,每个材料都有不同的分类标准与方法,但是大体上我们发现有以下几个
分类标准:

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×