Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu và phát triển công cụ chuyển mô hình RTL

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
-------–@&?—-------

NGUYỄN KHOA HẢI

TÌM HIỂU VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG CỤ CHUYỂN MÔ HÌNH RTL

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ NỘI - 2014


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
-------–@&?—-------

NGUYỄN KHOA HẢI

TÌM HIỂU VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG CỤ CHUYỂN MÔ HÌNH RTL
Ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm
Mã số: 60480103

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ NỘI - 2014

























Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×