Tải bản đầy đủ

Phân tích lỗi sai trong quá trình thụ đắc giới từ “对” của học sinh việt nam

河内国家大学下属外语大学
研究生院

****************

杜氏草莺

越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

PHÂN TÍCH LỖI SAI TRONG QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC GIỚI TỪ “对”
CỦA HỌC SINH VIỆT NAM

硕士论文

专业:汉语教学法
代码:60140111


2015 年 12 月于河内ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGƢ̃
KHOA SAU ĐẠI HỌC

ĐỖ THỊ THẢO OANH

越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

PHÂN TÍCH LỖI SAI TRONG QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC GIỚI TỪ “对”
CỦA HỌC SINH VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: Lí luận & Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc
Mã số chuyên ngành: 60140111
Giáo viên hƣớng dẫn: TS Hà Lê Kim Anh

Hà Nội, tháng 12 năm 2015


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

学位论文独创性声明

本人郑重声明:
1. 坚持以“求实,创新”的科学精神从事研究工作。
2. 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。
3. 本论文中除引外,所有实验,数据和有关材料均是真实的。

研究生
杜氏草莺

i


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

目录
第一章


绪论 ................................................................................................................1

1.选题理由 ......................................................................................................................1
2. 研究目的 .....................................................................................................................2
3. 研究任务 .....................................................................................................................2
4.研究对象及范围 .......................................................................................................2
5.研究方法 ...................................................................................................................3
6. 论文结构 .....................................................................................................................3
第一章

相关理论问题 ...............................................................................................3

1.1 偏误分析理论 ...........................................................................................................3
1.1.1 偏误的概念 ............................................................................................................3
1.1.2 偏误的分类 ............................................................................................................5
1.1.3 偏误生成原因 ........................................................................................................7
1.1.3.1. 母语负迁移 ........................................................................................................7
1.1.3.2. 目的语知识负迁移 ............................................................................................8
1.1.3.3. 文化因素负迁移 ................................................................................................8
1.1.3.4. 学习策略和交际策略的影响 ............................................................................8
1.1.3.5. 学习环境的影响 ................................................................................................9
1.1.3.6. 教学环节的疏漏 ..............................................................................................10
1.2 中介语理论简介 .....................................................................................................10
1.3 现代汉语介词概念 .................................................................................................12
ii


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

1.3.1 现代汉语介词的定义 ..........................................................................................12
1.3.2 现代汉语介词的语法特征 ..................................................................................14
1.4 现代汉语介词 “对” 的语法功能............................................................................15
1.4.1 作定语的介宾结构 ..............................................................................................15
1.4.2 作状语的介宾结构 ..............................................................................................16
1.5 现代汉语介词“对”的语义特征 ..............................................................................18
1.5.1 表示引进动作对象的方向 ..................................................................................18
1.5.2 表示对待关系和抽象动作行为的实施 ..............................................................20
1.5.3 表示涉及关系、客观评价行为的实施 ..............................................................21
1.6 现代汉语介词“对”及其习得的相关研究综述 .....................................................22
1.6.1 在中国的研究状况综述 ......................................................................................22
1.6.1.1 在中国介词研究情况综述 ...............................................................................22
1.6.1.2 汉语介词习得研究现状 ..................................................................................24
1.6.2 在越南的研究状况综述 ......................................................................................25
小结 ...............................................................................................................................26
第二章 越南学生现代汉语介词“对”习得过程中 ....................................................28
的偏误调查与分析 .......................................................................................................28
2.1 对越南学生现代汉语介词“对”的偏误调查说明 .................................................28
2.1.1 调查目的、范围、对象及方法 ..........................................................................28
2.1.2 调查内容 ..............................................................................................................28
2.2 调查结果统计与分析 .............................................................................................29

iii


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

2.3 越南学生现代汉语介词“对”习得过程中的偏误类型 ........................................33
2.3.1. 遗漏偏误 .............................................................................................................33
2.3.2. 错序偏误 .............................................................................................................36
2.3.2.1 状语错序 ...........................................................................................................36
2.3.2.2 定语错序 ...........................................................................................................38
2.3.3.误代偏误 ..............................................................................................................40
2.3.3.1.对”与“对于”混淆 ..............................................................................................41
2.3.3.2 “对”与“关于”混淆 ............................................................................................44
2.3.3.3 “对”与“跟”混淆 ................................................................................................ 45
2.3.3.4 “对”与“给” 混淆 ...............................................................................................48
2.3.3.5 “对”与“向” 混淆 ...............................................................................................51
2.3.3.6“对”与“在…看来”、“就...来说”结构混淆 ......................................................53
小结 ...............................................................................................................................56
第三章 越南学生现代汉语介词“对”习得过程中的 .................................................57
偏误成因及教学对策 ...................................................................................................57
3.1. 越南学生现代汉语介词“对”习得过程中的偏误成因 ........................................57
3.1.1 母语的负迁移 ......................................................................................................57
3.1.2 目的语规则的过度泛化 ......................................................................................62
3.1.3 学习策略与交际策略的影响 ..............................................................................63
3.1.4 学习环境的影响 ..................................................................................................65
3.2. 越南学生现代汉语介词“对”的教学建议 ............................................................66

iv


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

3.2.1. 对教师的建议 .....................................................................................................66
3.2.1.1. 通过对比讲解汉语介词“对”...........................................................................66
3.2.1.2 从意义出发,结合句法、语用进行教学 .......................................................66
3.2.1.3 设置句式使用的环境 ,进行教学 ..................................................................67
3.2.1.4 针对偏误,采取点拔式教学法 .......................................................................67
3.2.1.5 让学生多做练习, 培养学生的语感 ..............................................................67
3.2.2. 对学生的建议 .....................................................................................................69
3.2.3. 对教材编写的启示 .............................................................................................70
小结 ...............................................................................................................................72
结语 ...............................................................................................................................73
参考文献 .......................................................................................................................76
附录: 越南学生汉语介词“对”使用情况的调查问卷 .................................................79

v


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

第一章

绪论

选题理由
介词是每一种语言虚词中占有相当大比例的一类。介词包括汉语中的介词在
内一向都被看做语法中的重点和难点。在现代汉语介词系统中,“对”的使用频率
较大,而且语义和用法也比较复杂。与越南语的“đối”“đối với”相比,并不是一对
一的关系。在不同的情况下,现代汉语的介词“对”有时相当于“đối”或“đối với”。
也有时相当于“với”或“về”,甚至可有可无,即汉语就出现介词“对”,但是越南语
不必出现相对应的介词。比如:我们对越南高中生的汉语学习兴趣进行了一份
调查”相当于越南语的 Chúng tôi tiến hành điều tra hứng thú học tập tiếng Hán của
học sinh phổ thông trung học. 这一点造成了越南汉语学习者的一大障碍。因此,
现代汉语的介词“对”不但是语法研究而且还是教学研究的重点。
目前,在越南学汉语的人越来越多,除了英语以外,汉语也越来越得到重
视,不仅在大学院校,高中、初中也渐渐开设了汉语课程。越南汉语教师和越
南汉语学习者都一致认为汉语虚词是汉语语法中最难掌握的语言点之一。虚词
之所以成为对外汉语教学的重点和难点是因为它本身的意义和用法比较复杂,
用法越复杂学生在学习汉语虚词时遇到困难越多,犯上的错误也多,在越南这
种情况也是如此。经过深入了解本人发现 越南学生学汉语之所以经常出现语法
方面的偏误,是因为受母语的负迁移、目的语规则的过度泛化、学习策略与交
际策略和学习环境的影响。而介词“对” 是汉语介词中使用频率较高的介词,在
一些特定的语境中“对”可以跟其他介词互相使用,但是不少情况下由于自己特殊

1


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

的特点和用法而不能替换。因此不仅初级、中级甚至高级汉语水平学生在学习
和运用此介词时常出现偏误现象。
由于上述的理由,本人拟定将“越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分
析” 作为硕士论文课题,希望通过本人研究的结果能帮助汉语学习者更深入地了
解介词“对”的用法及意义,能避免或减少使用此介词的偏误,从而提高汉语水
平,给汉语学习者提供一份有效的参考资料。
研究目的
本论文的研究目的是通过分析越南学生现代汉语介词“对”习得过程中的偏
误,弄清偏误成因,从而提出相关的教学对策,为越南汉语学习者提供一份有
效的参考资料。
研究任务
为了达到上述目的,本文要完成以下三项任务:
( ) 对有关论文研究相关理论基础进行综述;
( )对越南学生汉语介词习得过程中常见的偏误进行考察、统计、描写并分析
偏误成因;
( )在偏误的成因分析基础上提出相关的教学建议。
.研究对象及范围
本论文的研究对象是越南学生现代汉语介词“对”习得过程中的偏误。由于
时间与空间的关系,我们选择河内国家大学所属外语大学中国语言文化系和海
洋大学外语系中文班的学生作为研究对象,希望以点带面,可以从这两所大学
汉语学生学习介词“对”的偏误可以看到越南汉语学生的纵观情况。
2


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

.研究方法
在进行研究的过程中,本人所使用的研究方法包括:
( )调查法:对所选的两所大学汉语学生介词“对”的偏误进行调查;
( )统计法、归类法:对调查所获结果进行统计与归类;
( )偏误分析法:对偏误及偏误成因进行分析;
( )对比分析法:对不同阶段、不同水平的越南学生进行对比与分析。
另外,我们还采取文献法、归纳、推理法等进行研究、
论文结构
本论文除了绪论、目录、附录及参考文献之外,共分以下三章:
第一章

相关理论综述

第二章

越南学生现代汉语介词“对”习得过程中的偏误考察与分析

第三章

越南学生习得现代汉语介词“对”的偏误原因及教学对策

第一章

相关理论问题

偏误分析理论
偏误的概念
英国著名语言学家

(科德 ) 是偏误分析的倡 导者。

(科德)把学习者在第二语言学习的过程中所犯的错误分成“失误”和“偏
误”两种。失误是偶发的,无规律的,也不会反映说话者的语言能力。人们说自
己的母语也会发生失误。而偏误则是第二语言学习者才会有的 ,是重现的,有
规律的。这类偏误是中介语特征的反映,是偏误分析研究的主要内容。学习者
3


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

在第二语言习得过程中只有经过反复纠正偏误,他所使用的目的语才能逐步接
近该语言标准形式。那么偏误分析是什么呢?
据我了解,很多语言学家对偏误分析进行研究,每个人都有自己的看法,
但最有代表性的观点应该提到以下几个:
盛炎在《语言教学原理》(重庆出版社,(月)中这样表述:

偏误分析就是对学生在第二语言学习中所犯的偏误进行分析研究,从而了解第
二语言的学习过程 。”
滕小瑛在《试论双语教学的重要意义》(北京大学学报(哲学社会科学
版)

年)中表述:“偏误分析是指对学习者在第二语言习得过程中所出现的

偏误进行观察,分析和分类,从而了解学习者本身的语言习得障碍,揭示第二
语言习得的过程和规律”。它涉及来自母语干扰的语际分析,来自目的语干扰的
语内分析 ,交际中的社会语言环境 ,心里及认知策略 以及其他相关的影响因
素。
由此可见,偏误分析是针对学习者在第二语言学习过程中所犯的偏误进行
分析研究,从而揭示第二语言的习得过程,学习步骤,学习策略。学习者在不
同的学习阶段产生不同的偏误。比如,初学汉语的越南学习者,由于对汉语规
则不够熟悉,使用汉语时常常运用越南语的知识,因此这一阶段的偏误主要是
受南南语的干扰。可是,随着使用汉语时间的增长,母语的干扰慢慢减少,目
的语的干扰逐渐增多,由目的语干扰造成的偏误也随之增多。掌握偏误的性质
特点,对其进行针对性的分析,对第二语言教学有重要的意义。

4


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

偏误的分类
周小兵《外国人学汉语语法偏误分析研究 》(北京语言大学出版社
年)把偏误类型分为五类:误加、遗漏、错位、误代、杂糅。
( )误加(

)也称为 “添加”,指句子、语篇中多了不该 出

现的语言单位 。
( )遗漏(
( )错序(

)句子、语篇中少了必须具备的语言单位 。
)也可以称为(错位),指 句子、语篇中某

个或某些语言单位的位置,顺序错了。
( )误代(

)也可称为“替代”,指在某个句法位置上用了 一

个不该用的的语言单位。
( )杂糅(

)将两个甚至多个语法结构不恰当的糅合在 一

起。
(科德)把偏误分析分为五个步骤:
( )语料选择:要考虑样本的大小,类别(如口语还是书面语,随意语体
还是谨慎语体)和一致性(学习者年龄,母语,学习阶段)。
( )偏误识别:要区分“失误”(lapse)和“偏误”(error)。后者是缺乏语
言能力造成的,前者是有能力但一时疏忽引起的。还要区分“显性异常”
(overtly idiosyncratic)和 隐性异常(overtly id-iosyncratic)。前者在形式上不

5


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

符合句法规则;后者单从句子看没有语法毛病,但放在上下文里就有问题了。
其实,将前者称为“句子偏误”,后者称为“话语偏误”,可能更明确一些。
( )偏误分类:主要是形式上的分类,包括对每一类偏误进行规则描述
( )偏误解释:主要是解释偏误产生的心理原因,具体参见本章第三节
提出中介语运行的五个程序。
( )偏误评估:平价每一个偏误对教学影响的严重程度,并制定相应的教
学措施。如果只研究第二语言习得,可以不进行偏误评估。
在这一过程中,分类是特别重要的环节。应用语言学家非常重视偏误的分
类,但由于分类标准不同,所以分类的结果也不同。有的根据错误的研究重要
程度分成全局性偏误和局部性偏误。有的用标准数学范畴把偏误分成:遗漏,
误加, 替代,词序等四种。

提出显性偏误和隐性偏误的分类法。

他把偏误分成三个阶段:前系统偏误,系统偏误,后系统偏误。
前系统偏误:指目的语的语言系统形式之前的偏误。这也叫做猜测摸索阶
段,所以出现的偏误较多。这种偏误无法解释,更不能改正。
系统偏误:学习者开始发现新规则系统,但还不能正确运用一些规则,因
而出现规则性的偏误。虽然对偏误不能自己改正,但能够做出一些说明解释。
后系统偏误:学习者基本上掌握语言规则,一般能正确运用,但有时会用
错而出现偏误。在这种情况下,他们既能自己改正又能说明原因。

6


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

的分类法不仅对偏误进行分类,而且能够说明偏误的来源。
其它分类法跟

的分类法虽然不同但各自对第二语言教学均起着重要

的作用。根据不同的研究内容和目的可以运用不同的分类法。
偏误生成原因
至于对偏误分析生产原因的解释,就本人目前所查阅的相关研究文章
看 ,由于各家对组成偏误的来源分类角度和标准不同 ,原因种类很多,但在其
类型的 归纳 上, 无 外归纳 于母 语负 迁 移,目 的语 知识 负 迁移( 汉语 本身特
性 ),文化因素负迁移,学习策略和交际策略的影响、教学环节的疏漏、学习
环境的影响。
母语负迁移
为了扩大目的语的习得系统,很多学习者往往通过其母语中现有的范畴来
学习,尤其是在初级阶段,最容易自然地把自己的母语习惯套用在外语上,又
由于两种语言之间普遍存在差异性,就会出现偏误。第二个情况属于学习者不
熟悉目的语规则的情况下,只能依赖母语知识,因而同一母语背景的学习者往
往出现同类性质的偏误。对初级者来说,这是其偏误产生的主要原因之一。母
语负迁移又特别体现在目的语语音的学习中,用学习者第一语言的语音规律代
表目的语的语音规律是中介语语音的一大特色。如,很多母语为印欧语言的学
生分不出送气音和不送气音,越南学生常常把第四声发音成第一声。第一语言
在词汇和语法方面对第二语言的干扰也非常明显的。如:老师在哪儿?——我

7


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

不会 (

可以译为“知道”和“会”)。这部分偏误也是对比分析研究的内

容,在 偏误分类中对比分析仍有用之地。
目的语知识负迁移
学习者把他所学的有限的不充分的目的语知识,用类推的方法不适当的套
用 在目的语新的语言现象上,造成了偏误,也称为过渡概括
这类偏误一般在其母语找不到根源,而且不同母语背景的
学习者常常出现同样的偏误 。这类目的语负迁移是对比分析所未曾考虑到的。
解决这类新问题正是偏误分析的独特作用 。
文化因素负迁移
有的偏误不完全是语言本身的问题,而是由于文化差异造成语言形式上的
偏误,或是语言使用上的偏误,尤其原因,不外是受本国文化的影响或是由于
未能正确理解目的语文化造成的。这类由于文化因素所造成的偏误,常常是语
用的偏误,也是对比分析所从未涉及到的。众所周知,历来,汉语言及文字在
世界上以神秘难懂著称。语言受文化制约,如果外国留学生在汉语学习过程
中,对我们民族的文化特征和气质缺之认识和了解,把自己本国的文化气质移
植到汉民族的学习中,就会导致判断失误,交际受阻。
学习策略和交际策略的影响
学习策略是语言学习者为有效的掌握语言规则系统,发展语言机能和语言
交际能力,解决学习过程中所遇到的问题而采取的各种计划,途经,步骤,方
法,技巧和调节措施。造成偏误的学习策略主要有迁移,过度泛化和简化。迁

8


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

移主要指 学习者在遇到困难的情况下求助于已知的第一语言知识去理解的方法
并运用目的语,有可能由此而产生偏误;过度泛化主要指学习者采用推理的方
法,把新获得的目的语知识不适当的地扩大使用而造成偏误。这两类偏误实际
上就是前边已经提到的目的语负迁移和目的语知识负迁移。简化的策略常常指
学习者故意减少他们认为的目的语的沉余部分,或者将带状语,定语成分的复
杂句子,分成几个简单的句子。
交际策略表示第二语言或外语学习者,表达意思时所运用的方法,学习者
由于对目的语没能完全掌握在需要表达某些超过他现有的语言知识或技能表达
的内时,就不得不能有意思地运用一些语言或非语言手段进行交际。主要的方
法有:回避,换说法;求助权威以及借助母语直译等方式来表达交际目的。交
际策略主要是在词汇和语法方面产生影响。
学习环境的影响
除了上面所谈的属于学习者方面的因素外,外部因素也是偏误产生的原因
之一。这里所说的学习环境的不良影响,主要指老师不够严密的解释和引导,
甚至不正确的示范,教材的科学性不强或编排不当,课堂训练的偏差等。外部
因素所造成的学习中的偏误,有的是由于我们对一些 “老大难”问题特别是语法
问题的研究甚至当未取得令人满意的结果,因此无论在教材中或是教师在课堂
上,目前还无法把它解释得更科学,更透彻。也有一些是属于教材编者或教师
的态度问题。比如有的教材粗制滥造,漏洞太多,也有的老师面对学生学生的
提问怕丢面子,在没有充分把握的情况下轻率的给以答复。这些都形成了对学
习者不利的学习环境,成为偏误的来源之一。
9


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

从上面所介绍的内容可见,偏误来源分类是互相交叉的。如果能够正确辨
认 学习者偏误的来源,在教学会有着十分重要的意义。对我们汉语教学工作而
言,我们可以了解学生在学习过程中产生出偏误的根源,从而明确教学的重点和
难点。对学生而言,他们可以对偏误加以理解,力争修改,从而促使学习过程。
教学环节的疏漏
这里主要包括教材,教师和课堂教学客观因素引起的错误。首先是来自教
师 方面产生的偏误。不同老师对待学生的偏误有不同态度,急于纠正或置之不
闻。还由于很多老师本身业务素质的缺乏,对课堂上学生提出的问题讲解不清,
或讲错了,示范有误。有的干脆直接回之以“这是汉语的语言习惯”了事。
其次来自教材编写方面不妥。比如,很多教程多选自现成的名家名篇,对于
原作的特殊用例,生造词等未加说明和注释,学生模仿时出现偏误。
中介语理论简介
对语言习得及偏误分析进行研究,非提到中介语理论不可。因为中介语对
第二语言习得起着重要的作用。关于中介语的定义,学者们的意见尚未达成一
致。有人认为,中介语也叫“过渡语”或者“语际语”,指的是在第二语言习得过程
中,学习者通过一定的学习策略,在目的语输入的基础上所形成的一种既不同
于其第一语言又不同于目的语,随着学习的进展向目的语逐渐过渡的动态的语
言系统。
美国语言学家塞林格(Selinker)于 1969 年已经提出中介语假说的概念。接
着到 1972 年,在其著名论文《中介语》中又提出的中介语假说,是试图探索第

10


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

二语言习得者在习得过程中的语言系统和习得规律的假说,在第二语言习得的
研究史上扮演重大的角色。中介语理论是由 Selinker 等人最先提出的。所谓中介
语是指第二语言学习者建构起来的介于母语和目的语之间的过渡性语言,它处
于不断的发展变化过程中,并逐渐向目的语靠近。Selinker 的中介语理论重点强
调了第二语言学习中三个方面的问题:其一是,什么样的认知过程负责中介语
的建构?;其二是,中介语知识系统的性质如何?;其三是,为什么多数第二
语言学习者不能完全获得目的语的语言能力?这可以看做关于中介语的一个最
早的定义.
Selinker 认为,负责中介语建构的认知过程包括:语言的迁移、训练的迁
移、第二语言学习的策略、第二语言交际的策略、目的语材料的过度泛化等五
种。Selinker 认为,学习者形成的中介语知识系统实际上是一系列心理语法,学
习者利用这些语法来解释和产生言语。这些心理语法是动态的、易于变化的,
随着学习的不断深入,中介语知识系统包含了越来越复杂的心理语法。Selinker
认为,在第二语言学习过程存在着语言石化(fossilization)现象。它是指某些非目
的语的语法、语音等长期存在于中介语中,并且不易改变的现象。由于存在着
语言石化现象,使得多数学习者不能完全获得目的语的语言能力。
这一种中介语理论后来有所的发展,但讨论的问题主要集中在中介语的三个
特征方面。包括:第一是中介语具有可渗透性,即组成中介语的规则并不是固
定不变的,它可以受到来自学习者母语和目的语的规则或形式的渗透;第二是
中介语具有可变性,即中介语是不断变化的,这种变化不是从一个阶段突然跳
到下一阶段,而是不断的借助“假设-检验”手段,缓慢地修改已有的规则以适应

11


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

目的语新规则的过程;第三是中介语具有系统性,即中介语是相对独立的语言
系统,它具有一套独特的语音、语法和词汇规则体系。
该中介语理论是较早用认知观点解释第二语言学习的理论模型,其重要意义
首先在于它把第二语言学习看作是一种心理过程,并提供了一个理论框架来解
释这种心理过程,而且这种理论为后来人们采用实验的方法研究第二语言的学
习提供了理论基础。其次,Selinker 提出的中介语概念,从认知心理学的角度来
看,它实际是语言知识的一种表征。因此这一概念的提出为后来认知理论进一
步探讨这一表征的性质,及这种表征在第二言语学习中的作用打下了理论基
础。Selinker 中介语理论的不足主要在于它并没有明确说明中介语系统是如何发
展变化的,也没有说明中介语系统是怎样影响语言输出的。
现代汉语介词概念
现代汉语介词的定义
年代以前,汉语语法学家把一部分介词与一部分连词和结构助词归在
同一类里,或叫做关系词,或叫做连结词。从名称来看,也就是说这一类词在
句中的 作用是连结词与词,表示词与词之间的关系。其实词与词之间的关系是
多种多样的,笼统地说表示一种关系,就会把不同类型的关系混杂在一起,自
然也就很难 根据语法功能的不同把类别不同的词区别开来。定义下得太概括,
太笼统,范围也就太大,内容也就不纯 。
因此,

年代以后,语法学家对介词语法功能的研究逐渐细致深入,据

此 ,对介词词类的界定,也就逐渐明确。

12


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

吕叔湘,朱德熙在《语法 修辞讲话》(开明 书店

年)中,把介词

叫做副动词,作为动词下面的一个副类,不能做谓语里的主要成分。
黄伯荣,廖序东 的《现代汉语 》(甘肃 人民出版社

年)认为 “介

词主要用在名词或名词性词语前面,共同组成 “介词词组”作动词,形容词的附
加成分 ,表示时间,处所,方式,条件,对象等。
胡裕树在《现代汉语》(上海教育出版社

年)认为 “介词 经常附着

在名词,代词,动词前边,组成介词结构。介词结构的用途是作动词或形容词
的修饰语 。
赵元任的 《汉语 口语语法》(商务印书馆

年)认为是出现在连动

式 的第一个动词位置上,而不出现在别的位置上的是地道的介词。
丁声树在《现代汉语语法讲话》(商务印书馆

年)中将介词称之为

次动词,认为次动词也是动词的一种。不过,次动词不作谓语里的主要成份 ;
次动词后面总要带宾语。
张静的《现代汉语》(上海教育出版社

年 )认为介词只能介绍名次

或名词性词组作附加成分,表示时间,地位,对象,原因等意义并说介词不能
跟别的词结合成词组,只能放在名词或其他词组前面做附加成分。
从上面定义看出,介词在句中主要是 起“介绍”作用或连结作用 。介绍作
用是把一个语言成分介绍给另一种语言成分,连结作用是把两个语言成分连结
起来。通过介绍或连结,使两个成分之间产生 一种关系。大部分语法家一致认
为,介词后面主要带名词,代词或名词性词语作它的宾语,介词和它后面的词

13


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

语用来说明动作行为的时间,处所,方式,条件,对象 等。总之,汉语语法学
家对介词的用法,功能都特别重视。
现代汉语介词的语法特征
关于汉代汉语介词的语法特征,赵淑华从各语法家的观点做出总结。他认
为介词的语法特征包括:( )介词本身不能单独做句子成份。( )介词本身
不能单独成句词,也不能回答问题,但介词短语在一定的场合可以用来回答问
题( )介词不能重叠;( )介词不能带补语;( )介词的动态变化不完全
(《词类问题考察》胡明扬主编。北京语言学院出版社)
( ) 你在课堂上看书吗? 在
( ) 他们往北。

不能单独回答问题

他们往北走。 不能单独做句子成分

( ) 你比比他高。
( ) 我们朝一下北。
( ) 他朝着前走。

不能重叠
不能带补语
动态变化

傅雨贤,周小兵 等人把介词和动词,连词作个比较后总结出介词的语法特
征如下。( )不能充当句子成份,不能单独回答问题。( )有的可以带“这,
了,过”等动态助词, 有的不行;不能重叠。( )谓语前的介词结构,前边大
多可以受“不,没”的否定。( )后面带体词或谓词宾语,组成介词结构修饰谓
词或体词。
( ) 你跟他去了吗?

不能单独成句或单独回答问题

14


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

( ) 我给过他理发。 不能带动态助词
( ) 他对着我说。

能带动态助词)我没对她说什么。

可受“不, 没”的否定)对于家长的意见,我们多次进行讨论。

跟体词组成介词结构修饰

体词。
各语法家对介词语法特征的总结大体上相同。由于傅雨贤等人的总结显得
更为全面,简明抢要,因此本文偏重于赞同他们所作出的总结,并且以其为分
析研究基础。
现代汉语介词 “对” 的语法功能
我们都知道现代汉语的大部分介词不能单独充当句子成分,它必须跟其他
成分结合成一个介词结构才能作句子成份。句法层面上,介词“对”不能单独使
用,必须依附于“对”字结构。介词结构在句子中可以作状语,补语,定语和宾
语,其中它主要做状语和补语。“对”字结构也不能单说,要么以定语的形式依从
于修饰的中心语,要么作为状语附丽于谓语动词、形容词或小句,例如:


) 对这件事对这件事的看法

) 对你选课

对你选课予以批评

但并不是所有的动词都能与“对”字结构同现,“对”子结构对动词具有选择
性。
作定语的介宾结构

15


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析)《新青年》杂志上的进步文章,引起了他对马克思主义的兴趣和对

俄国革命的向往。


) 获得

年奥运会资格时, 姚明被问到对锦标赛冠军的感受。

通常来说,作定语使用时,介词短语与中心语之间一定要加“的”才能和所
修饰的中心语联系起来。
定语“对”字结构的描写:“对”字结构修饰的中心语为主语。如:


)她对我的信任一直保持了五年,后来我在学校遭受诬陷时,只有她

一个人相信我是清白的。
“对”字结构修饰的中心语为宾语。如:


)他 实践了对首长们的诺言—只去指挥,不去战斗。

定语“对”字结构还可以连用,后续相同的中心语。如:


)基于此,刘醒龙把对祖国、对农民、对乡士、对父老乡亲、对儿

子、对亲朋的种种“仁慈”,全部融入自己劳动中去,在纯文学的道路上不懈地追
索跋涉,用生命和灵魂造就一篇篇铝字。
作状语的介宾结构


)当前,我国形势的发展总体来说对我们是有利的。

正如范晓、张豫峰所提的,汉语中要严格区分定语和状语是很困难的,为
此他们提出区分这两者不能仅仅从中心语的句法性质入门,而是要看定语或状

16


越南学生汉语介词“对”习得过程中的偏误分析

语修饰中心语之后,整个偏正短语的句法性质。也就是说,要将短语放进句子
中进行考察。如:


)对沿海城市的考察是我们特定这项政策的重要依据。—定语)总经理对沿海城市进行了考察。——状语

同时,我们还必须区分的是,作为整体出现在句中时,“对”字介宾结构就
其对构建句型的贡献而言,实际上是担任了两种截然不同的句法成分:句型成
分和非句型成分。作为句型成分,“对”字介宾结构充当了句子的状语,直接用来
构成句型。在分析句型时,我们往往不能省略。作为非句型成分,“对”字结构充
当了句中某一单位的定语,它对句型的作用是间接的,只有通过与其他句法成
分结合才成为句型的组成部分。
状语“对”字结构的描写:做状语修饰动词。如:


)他的兴趣与才能是多方面的。他对管理伙食非常地有办法。

做状语修饰小句。如:


)对你,我就像广告上说的,一旦拥有,别无所求。

“对”字结构是否是小句状语的判定标准是:一、是否位于句首;二、是否
可以插入到谓语动词前面,如果能,就不是小句状语;如果不能插入到小句的
谓语动词前的位置,说明这个状语与动词没有直接的关系,修饰的是整个小
句,是小句状语。
状语“对”字结构也可以连用,后续相同的谓语,如:

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×