Tải bản đầy đủ

Phân tích lỗi sai của học sinh việt nam khi sử dụng câu liên động trong giai đoạn tiếng hán sơ cấp và một số đề xuất trong dạy học

河内国家大学下属外语大学
研究生系

陈氏芳

越南学生初级阶段汉语连动句偏误分析
及教学策略
PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA HỌC SINH VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG
CÂU LIÊN ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN TIẾNG HÁN SƠ CẤP
VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG DẠY HỌC

(硕士学位论文)

学科专业: 汉语教学理论和方法
现代汉语笑一次

专业编号: 60140111


河内国家大学下属外语大学


河内国家大学下属外语大学
研究生系

TRẦN THỊ PHƯƠNG

越南学生初级阶段汉语连动句偏误分析
及教学策略
PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA HỌC SINH VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG
CÂU LIÊN ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN TIẾNG HÁN SƠ CẤP
VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG DẠY HỌC

(硕士学位论文)

Chuyên ngành

: LL&PP giảng dạy tiếng Trung

Mã số

: 60.140.111

Giảng viên hướng dẫn: TS Võ Thị Minh Hà


Hà Nội, tháng 10 năm 2015
保证

我保证,本硕士学位论文是我在老师的指导下,进行研究。这是我自己将
近三年来在河内国家大学外语大学研究生系攻读汉语教学理论专业硕士研究
生过程中结合自己多年来从事汉语教学所获经验的研究成果。本论文所提的
理论依据、统计数字及调查结果真实可靠,尚未出现在任何论文中。

陈氏芳月于河内


摘要


连动句是现代汉语中一种特殊的句式。这种句式与现代汉语的本质特征—
—无形态标志密切相关。连动句是由连动结构构成的,向来被看做现代汉语
语法重点之一。越南学生习得这个语法点的过程中出现了很多偏误,特别是
在初级阶段由于从自身的母语中找不到准确的相对应表达形式,而常常以其
他形式或错误形式来表达。


本文采取调查法、统计分析法、对比法等进行研究。笔者对越南学生初级
阶段现代汉语连动句习得过程中的偏误进行考察统计与分析,然后进行归纳
总结出越南学生初级阶段汉语连动句的偏误及其成因。
问卷调查结果指出:越南学生在汉语连动句习得过程中的偏误主要在于错
位、误用偏误、误加偏误、遗漏四类。其中误用是初级汉语水平的越南学生
常犯的偏误比例最高的,主要是

误用、

误用或者以其他近似的形式

混用。错位也占比例相当高,错在于宾语位置和动词位置。经研究我们指出
偏误成因主要是受母语的不良影响,在使用汉语连动句时以越南语的语言规
则思维、类推到汉语,加上汉语连动句的认识不够、学习策略及学习环境不
合理等。
本文在结果分析基础上还对汉语教学提出一些建议,为越南汉语教学尤其
是连动句教学提供一份参考资料。
关键词:连动句、 现代汉语、 偏误分析、越南学生


目录
选题理由 ................................................................................................................ 1
研究目的 ................................................................................................................ 3
研究任务 ................................................................................................................ 4
研究对象 ................................................................................................................ 4
研究方法 ................................................................................................................ 4
论文结构 ................................................................................................................ 5
第一章 课题研究理论综述....................................................................................... 7
现代汉语连动句概说 .....................................................................................7
现代汉语连动句的概念 ...........................................................................7
连动句的主要类型 .................................................................................11
连动句与其他句型的区别....................................................................13
对外汉语教学中对连动句的研究概况 .......................................................18
偏误分析理论 ...............................................................................................19
偏误分析的概念 .....................................................................................19
偏误分析的来源 .....................................................................................21
常见的语法偏误类型简介 .....................................................................23
. 中介语理论简介 ........................................................................................27
小结 ........................................................................................................................... 30
第二章 越南学生现代汉语初级阶段连动句的偏误情况考察 ........................31
对越南学生初级阶段汉语连动句偏误的考察说明 ...................................31
越南学生初级阶段汉语连动句的偏误考察结果及分析 ...........................33
考察所获结果 .........................................................................................33
错位类 .....................................................................................................34


误用类 .....................................................................................................40
误加类 .....................................................................................................48
遗漏类 .....................................................................................................52
小结 ........................................................................................................................... 55
第三章 越南学生初级阶段汉语连动句的偏误成因及其教学策略 .................... 57
偏误成因 ........................................................................................................57
越南语负迁移 .........................................................................................57
汉语知识的干扰 .....................................................................................59
学习者缺乏汉语语感 .............................................................................60
老师教学方法的因素 .............................................................................61
学生的主观认知能力和学习策略 .........................................................64
教材编写的因素 .....................................................................................64
教学的建议 ....................................................................................................67
对老师的建议 .........................................................................................67
对学生的建议 .........................................................................................72
对教材编写的建议 .................................................................................73
小结 ........................................................................................................................... 82
结论 ........................................................................................................................... 84
参考文献 ................................................................................................................... 88


前言
选题理由
连动句在汉语和越南语的语言交际中很常见的句式。这种句式为陈述事情
的过程中提供了方便。有些时候只要提到一次主语,之后就可以采取两个以
上表示动作行为的动词甚至是动宾式结构来描述事情的发生发展,既可以节
省用词,又可以突出传达信息的内容。比如:“我妈妈每天早上起床以后都打

扫房间,洗衣服,做饭然后才上班” 。这一句出现了一系列动宾式 “打扫房
间”、“洗衣服”、“做饭”作为谓语的成分。这是个较为典型的连动句。这三个动
宾式用来陈述一个主体“我妈妈”的行为。换言之,这种动宾式作谓语的有三,
但是主语只有一个,而不用每一描写动作行为的动词都要提到它的主语。现
代汉语的连动句与兼语句、状中式作谓语的句子、复句以及复句压缩形式等
形式相近,对初学汉语的人而言是容易混淆的。因此,连动句一直以来都被
视为现代汉语语法重点之一。
初级阶段是越南汉语学生接触并掌握汉语基础水平的阶段。由于受到母语
的负迁移,在学习汉语的过程中,越南学生难免产生大量的失误。因此在初
级阶段中偏误分析对师生的教与学具有十分重要的实践意义。所谓偏误分
析,就是指对学习者在汉语学习过程中的语音、语法、词汇、篇章、语用等
不同层面所发生的偏误进行分析。分析过程包括收集语料,对偏误进行分
类,对学习者的学习现状进行考察与分析,找出偏误的规律及偏误成因,然

1


后提出具有针对性的教学建议。偏误分析能反映出越南学生习得汉语的情
况,从而为越南汉语教学提供帮助。
在初级汉语句型教学中,连动结构是一种特殊形式。越南语中也有类似的
句型结构,但不完全相同。刚刚接触汉语的越南学生在使用连动句时不免会
产生不同的偏误。本人自从

年起开始从事汉语教学,经过深入了解越南

学生汉语初级阶段使用连动句的情况,发现除了一些回避使用的情况外,所
发生的偏误大多数都由于动词错序
否定副词“不”的位置、错用错序,动词与宾语错序 、错放

、与其他句型混用、动词冗余(“来 去 到”类

动词冗余)、使用不当,而造成的。例如: 我去旅行坐火车。(“坐火车
=VP1,“去旅行”=VP2”)该先用“VP1”而先用“VP2”(
看电影哪儿?“哪儿”是

的宾语,该放在错序)。 你去

的后面而放在句尾(动词与宾

语错序)。 我去商店不买衣服。否定副词“不”要放在

之前而放在

(错放否定副词“不”的位置)。 我妈妈在公司工作。“在公司”是介宾结构
介宾结构错当

。 他教我学习汉语。(“我”是

前面


的间接宾语,“汉语”是

的直接宾语,这是双宾语句)。 老师让我们谈谈自己的爱好。(“让”是使
令动词 ,“我们”是

的宾语也是

的主语,这是兼语句)。 我去到学校学

习汉语。应该除掉其中一个“到”或“去”动词(动词冗余) 我学习汉语说话中国
人。

应该是“用”,“中国人”不是 VP2“说”动词的宾语,应该改成“我用汉语

跟中国人说话。”(错用

,以介宾结构错当

2

的宾语)。 我来西北大学


一天以后 我就给爸妈打电话了。(误加逗号 连用了两个“我”字,造成主语
冗余)。
此外,汉语教程对连动句的结构、用法解释过于简单,不符合越南学生的
学习条件和特点。要是教师不给予适当的教学策略,学生就会掌握不好,因
而极易产生偏误。这严重地影响了学生在整个学习过程中对汉语连动句的理
解和运用,偏误是难免的。
因上述的理由,本人拟定选择“越南学生初级阶段汉语连动句偏误分析及教
学策略”作为汉语专业硕士论文课题,希望本论文撰写完毕后可以为越南汉语
语法教学尤其是连动句教学提供一份参考资料。
研究目的
本论文研究的目的在于:
( )通过综述现代汉语连动句的本体研究丰富本人对这方面的语法理论
知识;
( )弄清汉语初级阶段连动结构及其用法,通过问卷调查的结果及学生
使用连动结构的病句之统计分析,阐明越南学生初级阶段汉语连动句的偏误类
型及其成因;
( )将研究结果运用到越南汉语教学的过程,为越南初级汉语教学工作
提供帮助。

3


研究任务
为了完成上述所提出的目的,本论文将实现如下任务:
( ) 对本论文有关的的理论基础进行综述;
( ) 弄清汉语初级阶段连动句的结构及用法;
( ) 对越南学生汉语学习初级阶段使用连动句的偏误进行考察、统计
与分析,阐明偏误现状及类型;
( ) 在阐明偏误现状及类型的基础上,进一步分析弄清偏误成因并指
出相关的教学建议。
研究对象
本论文的研究对象为河内国家大学下属外语大学中国语言文化系一年级学
生和越南西北大学英语专业二年级学生(汉语作为第二外语)使用连动结构
的病句。从而对其偏误进行统计分析,指出越南学生使用连动句的偏误特
点、偏误比例以及具体偏误项目,从而提出一些教学策略。希望通过场合研
究可以看到越南学生汉语语法教学尤其是连动句教学初级阶段的总体情况。
研究方法
在进行此项研究的过程中,本人采取以下研究方法:
问卷调查法用来对所选的客体研究对象进行有关现代汉语连动句的偏误
情况;

4


统计分析法用以处理调查所获的结果,包括统计及分析偏误现状和偏误
成因;
归纳法用以进行偏误总结与归类;
另外,本文也采取文献法、对比法等。
论文结构
本论文除了前言、结语、目录、附录及参考文献之外,共分三章:
第一章

课题研究理论综述

第二章

越南学生初级阶段现代汉语连动句的偏误情况考察

第三章

偏误成因及其教学策略

5


6


第一章 课题研究理论综述
现代汉语连动句概说
现代汉语连动句的概念
连动句是现代汉语语法的重点之一。汉语跟越南语一样,都是音节性语
言,表示语法意义的是由虚词和语序来担任。可以说,连动句是现代汉语的
一种特殊句式。这种句式充分体现了现代汉语那种无形态的本质性特征。因
此,关于动词的概念比起印欧语动词的概念大不相同。关于现代汉语的连动
式,学者们的看法至今尚未达成一致。这是由于连动句的依据和界定范围的
标准不同, 导致语法学界对连动句的界定不尽相同。对于连动句的定义,语法
学界一直都存有很多争议。下面是本论文选取具有代表性的几种意见加以分析:

吕叔湘对连动式的界定
吕叔湘(

)将包括两个或更多动词的谓语称为“复杂谓语”,并将属于

同一主语的复杂谓语分为两类:一类是可以分出主次、轻重的,一类是分不
出主次、轻重的。后一类复杂谓语,吕叔湘的《语法学习》(

)称为连

动式。结合《语法学习》中对连动句的规定,吕叔湘对连动句的界定如下:

连动式是两个或两个以上动词连用的格式,不包括动词结构与介词结构
的连用。
连动式里的两个动词结构必须共用同一个主语。
连动式里的两个动词结构在意义关系上不是“联立的”,例如:
7


 吃饭穿衣。
 大吃大喝。
上面的两个例子是联合式不是连动式 两个动词结构在意义上无主次
轻重之分。
连动式的两个动词结构之间也不能有语音停顿,如:
 你喝一口,尝尝味道怎么样?
 他走过去,把门开开。
这两个例子吕叔湘认为这是“复合句”不是连动式。
连动式也不能使用“就”、“才”一类有关联作用的副词,如:
 他端起碗来就喝。
 他散了会才走。
上面的两个例子吕叔湘认为这也似乎作为复合句比简单句妥当些。
从上文可知:吕叔湘将连动式与联合结构、复句和复句紧缩形式分别开
来,同时不公认动词结构与介词结构的连用是属于连动式的。
胡裕树、张斌对连动式的界定
胡裕树和张斌(

)等编著的《现代汉语》将“连动词组”定义为:两个

以上的动词连用,它们之间没有主谓、联合、动宾、偏正、补充等关系。
《现代汉语》还从定义上对连动词组和兼语词组作了区分:兼语词组前一个

8


动词结构的宾语是后一个动词结构的主语,即两个动词结构不共用一个主
语,而连动词组的两个动作由同一个主语出发。
《现代汉语》将以下四种句式划为连动式:
连动的动词结构表示先后关系。
前一动词短语表示后一的方式或手段,后一个是前一个的目的。
前一个动词短语是后一个的方式。
几个动词短语从正反两个方面说明主语,是互相补充的关系。
从以上分析的内容可见胡裕树和张斌采用排除式定义,主要从意义关系上
界定连动式。
张志公对连动式的界定
张志公(

)对连动式做了这样的论述:

“前一个动词代表先做的动作,后一个代表随后做的动作。这样几个动词组
合成的结构叫做连动式。连动式结构里的两个动词可以不受虚词的帮助,直
接连缀起来。如果中间用虚词,一般只能用表示时间连续的副词,如:就、
便、再、一、然后、随即、马上、立刻等。有的连动式不仅标示一般的连续
动作,并且可以有因果关系的连续动作:前一个动作是因,后头的动作是必
然发生的果。这种连动式里的两个动词中间也可以不用虚词,要用表示必然
关系的副词,如 一定、于是、就等。”
赵元任对连动句的界定

9


赵元任

年在美国出版了《国语入门》,其后李先生把这本书编译为

《北京口语语法》,书中把赵先生已提出的“Verbal expressions in series”。
译为“连动式。”他根据第一动词结构的意义将连动式分为以下七种主要类型:


时间次序在先:等一会儿去;我起来看了一份报。条件:不难受不哭;不哭不难受。地点:打这儿走;离这儿太远。方法:拿手吃东西;用心做。目的:替我说话;给他拿刀。比较:你比他矮。前置外动词(即介词):把碗砸了。

可见,赵元任对连动式的界定是非常宽泛的。既包括两个动词结构连用的
形式,也包括动词结构和介词结构的连用,还包括不用关联词语的复句紧缩
形式,且将“比”字句和“把”字句也包括在内。
刘月华对连动句的界定
刘月华的《实用现代汉语语法》(

)对连动句的界定可以概括以下

几点:
连动句的谓语由两个或两个动词短语构成,也可以是动词与形容词或
形容词与动词连用。

10


两个动词短语共用一个主语,在动词短语中间没有停顿,也没有关联
词语。
从意义上看来,连动句的两个动词短语之间不能存在并列、主谓、动
宾、动补、状动等关系,而是事理上或自然的先后关系。
综合以上五家对连动句的界定之观点,我们认为吕叔湘对连动句的界定是
特有说服力的。他的观点也受到语法学界的公认。
本文研究的对象是初级汉语水平的越南学生,目的是让学生在交际中能自
如地应用这一句型,所以定义越简单明了,教学就越方便,学生也越容易掌
握。因此笔者以吕叔湘的这个观点为作为连动句的概念:
连动句是指由两个或两个以上连动短语连用作谓语或独立成句的句子;两
个动词短语陈述同一个主语,中间无关联词语连接、无语音停顿、无逗号隔
开。
连动句的主要类型
从对外汉语教学启发,对连动句进行类型的划分,将有利于初级水平越南
学生更好地了解并掌握连动句。笔者使用《现代汉语特殊句式》(宋玉桂,
年)的连谓句的类型。连谓句分作三大类:一类是全由动词结构连用组
成的也叫作连动式或连动句,一类是由动词结构和形容词连用组成的,另一
类是由动词结构和主谓词组组成的。本文研究的对象是初级汉语水平的汉语

11


第一年级的越南学生所以对连动句的类型本文采纳前一类:连动句的类型是
由动词结构连用组成的。下面介绍其六种:
第一是表示连续动作的:连动句中前后动词表示连续发生的动作,如:

( )她穿好衣服走出门来。
( )老李吃晚饭走了。
第二是表示目的的关系的:连动句中后一动作表示前一动作的目的,如:

( )我们去北京探望老师。
( )张明来天津给他父亲买药。
第三是,表达正反关系的,前一个动词结构从正面说,后一个动词结构从
反面说,两者表达的意思一致,例如:
( )你不能赖在这里不走哇。
( )大娘拉住我的手不放。
第四是,前一个动词是“有”或“没有”的,例如:
( )小二黑有权利同别人恋爱。
( )邓刚没钱买书了。
第五是,第一个动词结构表示第二个动作的方式的,例如:
( )咱们坐飞机去上海吧。


)你们跳墙进去的呀?

第六是,前一个动词结构表示第二个动词动作的时间的,例如:

12
)我每次回家都步行十五里。)她经常出门不带钥匙,自找苦吃。

连动句与其他句型的区别
现代汉语连动句是由连动结构构成的。从形式上看,这种连动式与兼语
式、复句、压缩复句、状中结构作谓语句等相近。初学汉语的外国人容易混
淆。因此,在进行现代汉语连动句及其教学方法方面的研究,我们就要将这
些形式相近的句式区分开来。
连动句与兼语句的区别
连动句和兼语句是汉语中的两种特殊句。两种句式都包含两个或两个以上
的动词谓语。连动句和兼语句最主要的区别在于:连动句的几个谓语动词短
语陈述同一个主语,而兼语句的谓语动词分别陈述两个主语,前一个动词的
宾语时候一个动词的主语 如:


)他似乎没有法子拒绝。(老舍《骆驼样子》))可是还有人骂她死封建。(茹志鹃《百合花》)
上面的两个例子的谓语都由两三个动词短语构成的。再说,第一个动词

是关系动词“有”,但是它们又不属于同一句式。我们可以看出第一例是连动
句,因为谓语的“没有法子”和“拒绝”两个动词短语共同陈述一个主语“他”。
第二例是兼语句,因为两个谓语动词不陈述同一个主语,前一个动词短语
无主,第二个动词短语的动词“骂她”就是第一个动词的宾语“人”。

13


连动句与状中式作谓语的句子的区别
连动结构与状中式偏正结构在意义上存在重合,即前一个动词对后一个动
词有修饰、限制、说服等关系,但是我们可以从形式上对其加以区分,区分
标志及状语标志“地”。我认为,句子里的两个动词短语连用,凡带“地”的结构
即为偏正结构,凡不带“地”的结构即为联动结构,如:


) 他抖抖擞擞地打开书。)他抖抖擞擞打开书。

两个例子的谓语部分都由两个动词短语“抖抖擞擞”和“打开书”构成的。但
是,第一例是状中短语作谓语的句子,因“抖抖擞擞”和“打开书”之间有壮语标
志“地”。第二例没有那拿个标志,两个动词连用,是连动句。

连动句与复句和紧缩复句的区别
现在语法学界一般把有明显语音停顿(口语中)或有逗号隔开(书面语
中)的两个或两个以上的动词结构划归复句。本文也采用这样的方法。
紧缩复句的问题比较复杂。黄伯荣、廖序东(

)指出:“紧缩句与连谓

式单句”(即连动句)貌似,而实际不同。紧缩句前后有假设、条件等关系,
常有关联词语。连谓式谓语之间没有这类关系,也不用关联词语。以此为依
据,我们可以从形式和意义两个方面区分连动句和紧缩复句:
连动句无关联词语,如:


)我去图书馆借书。

14


连动句无假设、条件等关系,如:


) 他开门进来。(连动句)) 他开门,近来。(复句)) 他打开门就进来了。(复句紧缩形式))他们快去快回来。(存在条件关系所以属于紧缩复句)

连动句与其他语法结构的区别
一般认为:主谓结构、述宾结构、述补结构、偏正结构和并列结构是汉语
中的五种基本句法结构,连动结构、兼语结构和同位结构是三种较为特殊的
句法结构。上面我们已讨论了连动句与兼语句的区别,连动句语状动句的区
别。所以现在我们来讨论连动结构与主谓结构和并列结构的区别。
( )连动结构与主谓结构的区别
刘宁生(

)列取出了几种双主语结构,即句子的主语和谓语各由一个

主语结构充当,并举例如下:
主谓结构

连动结构

干部队伍年轻化关系极大

小王搞技术革新信心不足

国内产生这种产品用处不大

政委做思想工作方法对头

待业青年自谋职业机会很多

我干这件事顾虑重重

他们这么闹后果不堪没想

他们广告这种大型设备经验不足

15


宋玉柱(

)指出,根据下面两条区别标准,上面

组属于主谓谓语

句, 则属于连谓式(连谓句)
第一:动词词组能嵌入“在…上”方面,这一框架
第二:动词词组不能去掉。
我们可以看到

组符合上面两条标准所以属于主谓谓语句,

组不符合所

以属于连动式。
根据第二个主谓结构的陈述对象,可以区别连动句与主谓谓语句如下:
如弟二个主谓结构陈述的是第一个主谓结构的主语,而非第一个主谓结构
的整体,那么该句属于连动句,反之则为主谓谓语句。
( )连动结构与并列机构的区别
连动结构与并列结构在结构上有点相似,但两者的谓语部分在结构关系和
语义关系方面有较大的区别,以下面的例子来分析:


)上街买菜。)读书写字。)继承和发扬了祖国的文化传统。

( )“V1 着 V2”与“边
“V1 着 V2”强调在
时候“V1 着


”与“边

边 V2”的区别
的方式(状态)下进行动作边 V2”两种结构意义相似,例如:

)南孩边哭边喊“妈妈”。(日常小说)

16

为主要动作。那
)南孩哭着喊“妈妈”。

“V1 着 V2”是连动结构,
之分,次序不能变动(

“边

不能同时进行,两个动作由强弱、主次

不能互换),例如:

)我们玩着学做饭,很开心。(杨绛)《我们仨》
边 V2”是并列结构,同时进行,动作无主次,

平等关系,能互换,比如:


)老师边读边写。(现代汉语虚词词典)

以上的三个例子中,在结构上谓都有两个动词性短语,但两个动词性短语
之间有不同的结构关系,第一例是连动结构,两个动词性短语是目的关系,
即“上街”是为了“买菜”或者“买菜”是“上街”的目的。第二、三例却是并列短
语。第二例中的“读”和“写”是并列关系,谁也不说明谁,两者之间只有结构关
系,没有语义关系,也可以把两者调换过来:“写字读书”,其意义也不会有
什么改变。再说有一些并列短语虽然在逻辑或习惯上又先后次序,但也可以通
过关联词语知道他们的关系,如第三例中的“继承”和“发扬”不能调换位置,但我
们可以通过“和”就知道他们是并列关系。

从以上所提的关于现代汉语连动句可见,学者们对连动句的概念与看法不
尽相同。由于在汉语里,介词一般是由动词虚化而来的。因此,有人尤其是
汉语作为第二语言习得过程中,会有人将介词和动词混淆,也会有人将兼语
句与连动句混淆,因此,连动句也被看做现代汉语教学中的一个重点。越南

17


学生学习现代汉语连动句也会常常发生偏误。这点启发了我们选择越南学生
现代汉语连动句习得过程中的偏误分析作为自己具有实践意义的课题。
对外汉语教学中对连动句的研究概况
黄梅芳(2012)在《现代汉语与越南语连动句对比研究》中 提到汉越连
动句语法特点的差别是越南语连动句各动词或动词性短语之间有时可用逗号
隔开;现代汉语与越南语连动句语义关系的差别是越南语连动句没有 VP1 表
示 VP2 的依据、VP1 表示 VP2 的时间 和 VP1 表示 VP2 的工具、手段。
孙红娟(2005)在《对初级水平韩国留学连动句教学的研究》中,从对
比语言学角度对连动句的研究 指出在汉语中连动句是单句但是在韩国中,无
论是一个句子还是一个以上的句子,具有两个以上谓语性词语的句子都叫做
复句。对连动句在韩国中的对应形式提到了一些差异及简介留学生常见的几
种偏误。
金菊花(2010)在《高级汉语水平韩国留学生汉语连动句教学研究》文
偏中,以对比语言学的一般理论与方法为指导,描写与解释相结合,考察汉
语连动句在韩国语中的对应形式、表层线性成分排列上的对应关系及深层结
构各成分之间的语义关系。
孙晓华(2008)在《现代汉语连动句其习得研究》中,对连动式与其它
句法结构(联合、偏正、主谓等)的区别进行了论述以及把连动式分为六种

18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×