Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu về những từ và thành ngữ có chứa chữ ngọc trong tiếng hán hiện đại

河内国家大学下属外语大学
研究生院

杜氏翠霞

现代汉语“玉”词群及含“玉”字的成语研究

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG TỪ VÀ THÀNH NGỮ CÓ CHỨA CHỮ
“NGỌC ”TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI

硕士论文

专业:汉语语言学


代码:

年于河内
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
****************


ĐỖ THỊ THUÝ HÀ

现代汉语“玉”词群及含“玉”字的成语研究

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG TỪ VÀ THÀNH NGỮ CÓ CHỨA CHỮ
“NGỌC ”TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI

LUẬN VĂN THẠC SỸ


Chuyên ngành : Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc
Mã số chuyên ngành : 60.22.02.04
Giáo viên hướng dẫn : TS. Vũ Thị Hà

HÀ NỘI, NĂM 2015


致谢
本论文的研究是在武氏河博士的热情地指导下完成的,从论文的
选题、论文研究方向到论文的最终完成,武老师在百忙之中还给予我宝
贵的帮助。在论文即将完成之际,谨让我向武老师表示衷心的感谢,感
谢老师的热情耐心的帮助!
在此,我还要感谢阮有求教授、阮明进老师等各位老师在我读硕
士研究生期间以及论文开题报告时给予宝贵的意见和帮助。
由于本人的水平有限,不足之处是难免的,希望得到各位老师、各位同
学的不吝赐教。

杜氏翠霞
2014年12月15日,于太原

i


论文摘要
语言和文化是辨证统一的关系。语言作为文化的载体,负载着丰
富的社会文化信息,反映了民族的文化的特征。反之,文化的发展液促
进语言更加深厚和细密。
玉是中国传统文化的一个重要组成部分,玉所蕴含的丰富的文化
内涵反映到汉语的词汇中来,形成了庞大的“玉”词群。“玉”词群和含“玉”


字的成语是属于语言词汇,本文主要从语法、语义与文化的角度对“玉”
词群以及含“玉”字的成语进行研究,目的旨在弄清其结构、语义和文化
内涵等方面的特点,为汉语本体研究作出贡献,此外本文试图在此研究
成果的基础上探讨“玉”词群以及含“玉”字成语的教学方法,以及能为汉
语教学者提供一定的帮助。全文共分三章。
第一章简要介绍与课题相关的理论基础以及现有的研究成果。
第二章对现代汉语“玉”词群和含“玉”字的成语进行统计,在得来的
结果的基础上分别研究它们的结构、语义及文化等方面的特点。

ii


第三章将第二章的研究成果应用于现代汉语词汇教学并对汉语教
学者提出若干建议。
关键词:玉、词群、成语、引申义、文化含义、词汇教学

目录

前言 ................................................................................................................... 1
第一章:绪论 ................................................................................................... 3
1.1. 现代汉语与文化 ........................................................................................ 3
1.1.1.现代汉语言特征 ................................................................................... 3
1.1.2 .中国文化特征 ......................................................................................... 4
1.1.3.汉语与文化之间的关系 ....................................................................... 6
1.1.4.中国的“玉”文化 ...................................................................................... 7
1.2.语素和词………………………………………………………………….8

iii


1.2.1.语素……………………………………………………………………..8
1.2.2.词和词的构成…………………………………………………………..9
1.3.词群与“玉”词群的定义 ........................................................................ 12
1.3.1.词群的定义 ............................................................................................ 12
1.3.2.“玉”词群的定义 .................................................................................... 13
1.4.现代汉语成语简介 ................................................................................... 13
1.5.与课题相关的现有研究成果综述........................................................... 14
1.5.1.现代汉语词群研究现状 ........................................................................ 14
1.5 语素.2.现代汉语“玉”词群及含“玉”字成语的研究现状........................ 15
小结 ................................................................................................................. 18
第二章:现代汉语“玉”词群及含“玉”字成语的结构、语义与文化特点 ... 19
2.1.现代汉语“玉”词群及含“玉”字成语的语法研究 ................................ 19
2.1.1.词典统计 ................................................................................................ 19
2.1.2.现代汉语“玉”词群的词性和结构分析 ................................................ 19
2.1.3.含“玉”字成语的语法结构分析 ............................................................ 21
2.1.4.“玉”作为语素的构词能力 .................................................................... 23
2.2.“玉”词群及含“玉”字成语的语义分析 ................................................... 24
2.2.1“玉”字的来源 ......................................................................................... 24

iv


2.2.2.“玉”作为词的语义分析 ........................................................................ 25
2.2.2.1.“玉”在词典中的解义 ......................................................................... 25
2.2.2.2.“玉”的引申意义分析 ......................................................................... 26
2.2.3.“玉”词群的语义分析 ............................................................................ 32
2.2.4.含“玉”字成语的语义分析 .................................................................... 34
2.3.“玉”词群和含“玉”字成语所反映的中国文化特征 ............................... 44
2.3.1“玉”词群及含“玉”字成语对物质文化的反映 ..................................... 44
2.3.2.“玉”词群及含“玉”字成语对制度文化的反映 .................................... 46
2.3.3.“玉”词群及含“玉”字成语对精神文化的反映 .................................... 47
2.3.3.1.

“玉”词群及含“玉”字成语对价值观的体现............................... 47

2.3.3.2.“玉”词群及含“玉”字成语对五行观念的体现 ................................. 50
2.3.3.3.“玉”词群及含“玉”字成语对神话和宗教的体现 ............................. 51
小结 ................................................................................................................. 56
第三章:“玉”词群及含“玉”字成语的教学建议 ........................................ 57
3.1.文化词语教学 ........................................................................................... 58
3.1.1.现代汉语文化词语的简介 .................................................................... 58
3.1.1.1.文化词语的定义 ................................................................................. 58
3.1.1.2.文化词语的分类 ................................................................................. 58

v


3.1.1.3.汉语文化词语的特点 ......................................................................... 59
3.2.越南学生学习汉语“玉”词群和“玉”成语的情况考察 ........................... 62
3.2.1.考察对象、目的、方式 ........................................................................ 62
3.2.2.调查结果分析 ........................................................................................ 63
3.2.2.1.调查结果统计 ..................................................................................... 63
3.2.2.2.越南学生使用“玉”词群就含“玉”字成语的偏误成因 ..................... 67
3.2.3.相关教学建议 ........................................................................................ 70
3.2.3.1.从易入手,由易到难 ......................................................................... 70
3.2.3.2.归类法 ................................................................................................. 72
3.2.3.3.讲解法 ................................................................................................. 73
小结: ............................................................................................................. 77
结语 ................................................................................................................. 79
参考材料 ......................................................................................................... 81
附录 .................................................................................................................... I
附录 1:现代汉语“玉”词群双音节词语的词典统计 ..................................... I
附录 2:现代汉语“玉”词群三音节词语的词典统计 .................................. III
附录 3:现代汉语含“玉”字的成语的词典统计 .......................................... III
附录 4:问卷调查 ......................................................................................... VII

vi


vii


前言
1.选题缘由
语言是人类社会上不可缺少的一种特殊产物。从产生的时候起,
它活活跃在人类社会各个领域,人类运用它来进行交际、交流思想。人
类的语言和思维是密不可分的,世界上不同民族都有自己的思维方式所
以不同的语言当然具有各自的文化内涵。
汉语也是汉文化的载体,它反映并记录了中国文化风貌。众所周
知,汉语与文化具有密切的关系。在从事汉语研究的过程当中,本人越
来越深受了解到神秘的一种语言,它不但深刻地反映中国社会而且还跟
着汉民族独特文化现象而形成并发展,特别是在审美观念的方面上。我
们发现汉语里的“玉”字更跟审美价值有关的。“玉”有许多不同的义项,
每一引申义都离不开基本义所指称的一种美石的特点,即“美好、纯洁、
高贵”等。由“玉”构成的词和成语数量十分丰富,这类词语与中国文化息
息相关,是现代汉语词汇的重要组成部分。
基于上面所提到的缘由,本人拟定将《现代汉语“玉”词群及含“玉”
字的成语研究》作为汉语专业硕士论文课题。希望通过研究,弄清它的
结构特点、语义特征及文化内涵,为汉语学习者以及汉语教学提供一份
参考资料。

1


2.研究对象、研究范围及研究目的
1)研究对象、范围
本文从语法、语义与文化等方面对现代汉语“玉”词群及含“玉”字成
语进行研究。
2)研究目的
本论文的的主要目的旨在弄清玉”词群及含“玉”字成语的结构、语
义及文化等方面的特点,从而更加深入了解汉语语言与文化之间的密切
关系,为汉语言本体研究以及汉语教学工作作出贡献。
3.研究任务
为了达到上述的研究目的,本论文要完成以下几项任务:
1)探讨有关现代汉语词群和成语的基础理论并对有关现代汉语
“玉”词群及含“玉”字成语的现有研究成果进行综述。
2)阐明“玉”词群及含“玉”字的成语的结构、语义及文化等方面的
特点。
3)通过分析语言与文化的关系提及到现代汉语“玉”词群及含“玉”
字成语在几个方面的文化反映。
4.研究方法
在研究过程中,笔者采取以下几个研究方法:

2


1)统计法
2)分析法
除了以上所列的研究方法以外,本人还使用例证法、归纳法描写法等。
5.语料来源
北京语料库、《现代汉语规范词典》、《新华成语词典》、《倒
序现代汉语词典》、中国百度百科网络等
6.论文的结构
本论文除了前言、结语、参考文献、附录以外,共有三章:
第一章:绪论
第二章:现代汉语“玉”词群及含“玉”字成语的结构、语义与文化特

第三章:“玉”词群及含“玉”字成语的教学建议

第一章:绪论
1.1. 现代汉语与文化
1.1.1.现代汉语言特征

中国就是一个拥有深厚文化蕴涵的国家,有独特的文字,特别的
语言体系。汉语是世界上使用人数最多的语言。在中国,现代汉语是占
中国人口

以上的汉族人民互相交际的工具 也是各兄弟民族之间的
3


主要交际语言,它对于中国各个民族之间的互相交往,对于国家的统一
起了十分重要的作用。
现代汉语是对古代汉语而言的,它具有悠久的历史。它是古代汉
语的继承和发展。汉语发展到现代汉语阶段经历了漫长的历史时期。汉
语以北京语音为标准音,是摒弃了北京语音中不规范的语音现象而形成
的。
汉语是典型的孤立语。从语音方面来看,汉语的音节一般可分为
声母和韵母两部分,没有复辅音,元音在音节中占优势,每个音节都有
声调,听起来响亮悦耳。从词汇方面来看,单音节语素是汉语语素的基
本形式,它在汉语语素中占绝对优势。汉语广泛运用词根复合法构成新
词。汉语词汇中,双音节词占优势,在多音节词中,“四字格”形式最多。
从语法方面来看,汉语的形态变化很少,语序和虚词是两个重要的语法
手段。汉语中,词、短语和句子的结构原则基本一致,词类和句法成分
不是简单的对应关系。汉语的书写方式是经历了三千多年发展历史的表
意文字。做为记录汉语的文字,汉字它具有超越方言分歧的能量,书
写了中华民族的历史,载负了光辉灿烂的中华文化。
1.1.2 .中国文化特征
中国文化渊源流长,数千年来伴随着中国人的发展与进步逐渐形成。

4


中国文化特征主要表现为以下四个方面:
第一,统一性:中国文化在它的历史发展中逐渐形成了一个以华
夏文化为中心,同时汇集了各个民族文化的统一性。这个统一体发挥了
强有力的通话作用。
第二,连续性:中国文化在历史发展中没有中断过,它是一环扣
一环地连续发展的。
第三,包容性:中国文化兼收并兼收并蓄。诸子百家在争鸟中能
取长补短,相互融汇,汉民族文化能够吸收周边少数民族的文化,对外
来文化也能开它博大的脑坏,有扬有弃的吸收,比如,佛教的中国话。
第四,多样性:由于中国是一个统一的多民族国家,所以,中华
文化具有多维性的特点,是由境内

个各自特色鲜明的民族文化构成

的共同体文化,即多元一体的文化。这种多元一体的文化有二个重要的
内涵,这其中也体现了中华文化与民族文化的关系:其一,多元的各民
族文化,在历史发展过程中,互相交流,互相吸纳,互相浸透,互相促
进,多角度地交融,全方位地契合,形成了多元一体的格局;其二,汉
民族文化作为主流文化在中华文化的历史发展中,起到了引导、团结和
凝聚各民族文化的主导作用。中国文化也是个完整的统一体,但是因为
地域大,民族多,所以区域文化和民族文化又呈现出丰富多彩的差异。

5


1.1.3.汉语与文化之间的关系
从广义来讲,文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物
质和精神财富的总和,其包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。
狭义的是指人们普遍的社会习惯,如衣食住行、风俗习惯、生活方式、
行为规范等。
语言与文化有密切的关系。有人说:“语言是文化的载体,两者息
息相关。语言不能脱离文化,文化体现在语言之中。”事实上,语言就
是我们人类文化形成和发展的前提,反过来文化的发展也促进语言的丰
富与完善。语言和文化之间的关系就是双向性的。语言与文化总是相互
辅助,相互依赖,相互影响的。世界上存在着各种语言,同时它们都充
分地体现了各自不同的民族文化。
汉语是世界上最丰富、最发达的语言之一。经历了数千年的发展
历史,汉语像一面镜子反映着中国人民丰富多彩的文化。做为汉语的重
要组成部分之一,汉语词汇比语音、语法更受时代变迁、社会习俗、伦
理道德以及思维观念等民族文化因素的影响。我们可以从词语的产生与
消失来了解文化因素的消长与进退,从词语的命名对民族心理、习俗等
文化现象进行溯源,从词语的借入与借出了解中外文化的交流,词语的
内部结构和语义特点也蕴涵着丰富的文化因素。可以说,汉语的词汇系

6


统是汉民族传统文化的缩影。汉语词汇不仅是汉文化的载体,也是汉文
化的结晶。汉语词汇的历史功绩在于它传承了汉民族的古老文化,同时
汉文化也促进了汉语词汇的丰富发展。
1.1.4.中国的“玉”文化
中华民族是崇拜玉的民族。中国不仅在世界上最早制作和使用玉
器,而且形成了独特的玉文化,因此中国被公认为世界玉文化史上硕果
仅存而又大放异彩的文明之邦。早在有文字记载的历史以前,玉便作为
美好、神圣、贵重和祥瑞的珍宝受到人们的喜爱。这种对玉的崇拜观念
深深地植根于中国人的心灵深处,历史千年而不衰,甚至影响到中国人
的行为道德规范。
何为玉 古人给它下了简洁而又模糊的含义。《说文》云:“玉,
石之美者。”《辞海·玉部》则解释为“温润而有光泽的美石。”其实玉就
是一种洁白半透明、带光泽的石头。质地细密坚硬,晶莹有光泽。由这
些解释我们可以明白,玉石原为同类之物。玉既然是石头,可为什么会
受到中国人的崇拜呢 众所周知,在远古石器时代,石器是重要的劳动
工具和防身武器,尚属于物质文化的范畴。到了青铜器时代,生产工具、
武器由青铜或铁取代了石器。但石器时代对石头的重视、喜爱,仍保留
在先民观念之中,特别是对石中之精美者——玉的纯净、温润、坚硬、

7


绚美等,更是备加珍爱而使其在制度文化、精神文化方面占据了重要的
地位。中国古代玉器作为一种物质文化,被应用于制作器皿、礼器、装
饰品、艺术品等,以其质坚、性温、美观大方而久负盛名。作为一种制
度文化,被广泛应用于祭祀、礼仪、丧葬……走向礼制化,如《周礼》
载先民“以苍璧祭天,以黄琮礼地。”作为一种精神文化,以其“温润而
泽”、“廉而不刿”、“瑕不掩瑜”、“气如白虹”而为历代仁人君子所推崇,
视为立世之标准,为人之楷模。古人有以玉比德之说,玉有五德说、七
德说、十一德说,具备了儒家所倡导的“仁、义、礼、智、信”等美好品
德。在汉字中,除了一个“瑕”字是指玉本身的缺陷外,其它凡带玉字旁
的字,甚至与玉字组合的词,都具有美好的意思,玉已成为精神文化的
重要标志。对玉的崇拜进一步发展成了对玉的迷信,认为玉可为生者辟
邪,为死者保尸,甚至可以延年益寿,在人们心目中玉是神物,可以上
达神鬼天地,成为人与天神沟通的媒介。在此基础上,玉延伸出了四项
重要文化意义:代表美好、瑞兆、吉祥;象征着高洁的德行操守;象征
卓越的才华;象征权力、地位和财富。由此可见,玉并非石头那样简单,
玉具有重要的制度、精神文化意义,已成为古老的中华文明的组成部分,
具有丰富的文化内涵,已经成为中国文化的标志之一。

8


玉是中国传统文化的一个重要组成部分。“玉文化”也是中国独特
的文化分支,在中国源远流长。“玉文化”既是汉民族智慧的结晶,又是
汉民族文化心理的表现。以玉为中心载体的玉文化,不仅深深影响了中
国人的思想观念,而且深入到人们生活的方方面面,成为不可缺少的一
部分。中国自古以来就是爱玉之国,崇玉之邦,有着“贵玉”,“爱玉”,
“美玉”,“赞玉”的传统。
玉以其丰富的文化意蕴对汉语“玉”族词汇的形成与丰富起了重要
的作用。语言是文化的一部分,它摄下了民族经济、文化、心理素质各
方面的特征。语言帮助我们表达和发展我们的文化。因为词是语言系统
中的综合体,是语言存在的基本单位,也是语言运用的基本单位,并且
词又体现社会的种种观念,所以一个民族的词汇系统能够最直接地反映
该民族的传统文化。汉语作为汉民族的交际符号系统,其词汇系统及其
构成成分也必然受民族文化的制约和影响。
玉所蕴含的丰富的文化内涵反映到汉语的词汇中来,形成了数量
可观的“玉”族词语。玉作为矿物质的一种,有光泽、洁白透明、质地细
腻、撞击之声清脆悦耳,又可雕琢成簪环等人体装饰品,因此,玉器从
一开始便与美联系在一起。玉的温润美丽一直受到人们的钟爱,所以
“玉”就成为一切美好事物的指称。在语言中,玉是美好的代名词,以“玉”

9


为美的词语在汉语中比比皆是,丰富了语汇。比喻人品格的有“玉洁冰
清”、“玉色”;形容人的美貌的有“玉容”、“玉颜”;赞美人的身材风度仪
表的“玉树临风、“玉膏”;此外还有像玉蟾、玉弓、玉腰”为月亮的美称:
“玉友”为酒的美称;“玉果”为柑橘的美称;“玉闺”为闺房的美称;“玉笋”
指女子手指洁白细嫩;“玉照”指女子的照片;甚至女孩子死亡也美称为
“香消玉殒”、“玉碎花销”、“玉碎珠沉”;少年文人之死则美称为“玉楼赴
召”、“兰摧玉折”;还有对他人兄弟美称为“玉昆金友”,对别人的子弟美
称为“芝兰玉树”,居住之所美称为“玉宇琼楼”、“琼台玉阁”、“玉楼金阙”。
用“珠圆玉润”来赞美歌声的动听,用“字字珠玑”、“玄圃积玉”、“戛玉敲
冰”、“金相玉质”等词来赞美诗文的优美,像笛、箫、笙、琴等声音清亮
的乐器常常用玉修饰而被称之为玉笛、玉箫、玉笙、玉琴;连成人之美
都有一个专门的词语“玉成”。
玉作为德行操守和才华的象征,反映在汉语词汇上形成了大量与
玉有关的象征词语。中华民族的传统哲学思想是主客一体、天人合一,
思维习惯突出内向探求和自我省悟,表达方式则偏重于含蓄式和具像式,
喜用客观事物的比喻和谐音来表达自己的思想感情。于是在语言的运用
中便出现了一批象征词语。这批象征词语的最大特点,是通过具体事物
的形态习性特征来表示一种抽象的意义,或者说汉语的象征词语的表义

10


方式主要通过借物喻义或借声取义来表示象征意义。具体而言,汉语象
征词语的象征意义往往通过客观事物自身所具有的习性特征,然后根据
事物间的相互联系而构成联想意义,并且这种联想意义被赋予了深刻的
文化含义。
语素和词
语素
语素是语言中最小的音义结合体。例如“书”是个语素,它的语音
形式是“

”,它的意义是“成本的著作”。语素不能再分成更小的音义结

合体。现代汉语的语素大部分是单音节的,也有两个音节的,还有三个
或三个以上音节的。双音节语素有一部分是从外语借来的,三音节以上
的语素几乎全是从外语借来的。
语素可以根据不同的标准分出各种类型,如按音节多少,可分为
单音节语素和多音节语素。但以语素和构词能力为标准的分类,最有实
用价值,根据这个标准,可以把语素分为自由语素、半自由语素和不自
由语素三种。
.词和词的构成
词是最小的能够独立运用的语言单位。词是比语素高一级的语言
单位。

11


词都是由语素构成的。词中表示基本意义的语素叫词根,也就是
说,词根是词的词汇意义的主要承担者。加在词根上边表示附加意义的
语素叫词缀。由一个语素构成的词,叫做单纯词。由两个或两个以上的
语素构成的词,叫做合成词。
1.3.词群与“玉”词群的定义
1.3.1.词群的定义

词群是伴随汉语新词语出现的异常活跃的现象。本文采用阳验鹏


)的定义,即“词群是由某一相同语素构成的一群合成” 。词群

是由一群词语形成的聚合体,词群依托一个共同语素(词),通过这个
语素(词)和别的语素(词)组合出现出一系列意义相关的词语,这些
词语的聚合体便是词群。它们是构词语素部分相同,词的意义相近或相
关的一群词。从词群内部看,一个词群中少则

个词,多则几十个词;

群中的共同语素(词)具有很强的能产性、类推性。从外部看,词群的
数量也在不断增加。词群内部成员在结构上相似,一个词群中典型的词
是按照同一构词方式构成的。从意义上看,同一词群的词语必定有一个
共同语素(词),这个共同语素的意义可以相同也可以相关的,共同语
素(词)使得同一词群中的词具有相近或相关的意义。和共同语素(词)

12


相搭配的语素表示词的区别特征,即表示某个词语与同一词群中其他词
语的区别。
1.3.2 “玉”词群的定义
根据阳验鹏(

)对词群所下的定义,“玉”词群包含由“玉”这一语素

构成的所有合成词,如“玉米、玉女、玉簪”等。汉语词汇里面的词群恐
怕没有哪一个能够与“玉”词群相比。光《汉语大词典》里,“玉”词群多达
个。这是一个庞大的以“玉”为构成语素的词汇类聚。这是由于在漫
长的人类发展过程中,中华民族将玉与人性相结合,以玉比人,以玉比
事,使得玉有了身份、情感、风度及语言交流的作用,进而产生了庞大
的“玉”词群。
1.4.现代汉语成语简介
关于汉语成语曾有不少定义,这里我们引用广西人民学院张小克
教授提出的定义:“成语是一种相沿习用,二二相成、具有书面语色彩的
固定短语。”成语就是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语。它
富有深刻的思想内涵,并常常附带有感情色彩 包括贬义和褒义
成语多数为

个字,也有

字的以及

字以上的成语,有的成语甚至是

分成两部分。它结构紧密,形式简洁,含义深刻,表现力强,一般不能
任意变动词序,抽换或增减其中的成分。

13


汉语成语的来源主要有

个方面,一是神话传说,二是寓言故事,

三十、是历史典故,四是文人作品,五是外来文化。不论讲话或写作,
准确恰当地使用一些成语,会使话语或文章更加风趣生动,活泼有力。
1.5.与课题相关的现有研究成果综述
1.5.1.现代汉语词群研究现状
词群指包含有同一词素的一系列的聚合。词群研究,当初主要是
把具有类属意义的词按一类编排,对词源和词的理据进行考究,从而对
同义词、反义词进行解释和辨析。等到“词群”这个概念正式提出,研究
者数量增多,研究范围扩大和研究角度也逐涉及到“词群”的各方面,并
已取了较多成果。
词群的本体研究就是针对词群本身的各方面来研究,主要包括结
构研究、语义研究和产生、演变研究、词群的选择和运用研究和词群的
综合研究。词群结构研究或者是对词群内成员的结构进行分类,或者是
探索新词语词群生成,也可能是注意到词群中附加构词法的发展。如齐
燕山(

)将颜色词分为单纯词颜色词、合成词颜色词、构词法形

成的颜色词进行分类。宗守云(

)列举了由“热”、“圈”、“族”构成

的词群。词群研究中不可忽视语义研究,具体可以是词群内部词语的意
义分析,色彩意义的变化,语义的虚化等。如潘峰(

14

)在收集“绿


色”词群过程中,指出多数的色彩义已经消失语义泛华。除了对词群进
行特定角度分析外,学者越来越多涉及到对词群的综合研究,或者对某
一具体词群进行综合研究,如徐小婷《现代汉语“花”词群研究》,《现
代汉语“客”词群研究》。
1.5.2.现代汉语“玉”词群及含“玉”字成语的研究现状
中国研究者对“玉”文化进行了的研究相当透彻,有关“玉”文化的研
究文献极为丰富,其中也有一些涉及到现代汉语的“玉”词群以及含“玉”
字的成语,但从未有人对“玉”词群以及含“玉”字成语的语义、语法、文
化等方面的特点进全面、深入的研究。
综述前人的相关研究成果,我们不难发现,中国学者非常重视对
“玉”文化的研究。涉及玉文化的研究文献甚多。各位学者从政治、文化、
宗教、道德、思想、审美观念等方面对中国的玉文化进行了研究。典型
的有姚士奇(

)的《中国玉文化》,该文着重介绍中国人对“玉”的

崇拜,通过礼仪化玉饰的时代演化来论证玉文化。姚雅宁(

)的

《汉语“玉”的多角度研究》拟用语言学的研究角度,重点研究“玉”的国
俗语言,还研究“玉文化”的语言创造活动及其成果,从中探索语言学的
规律。

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×