Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tri nhận từ pao trong tiếng hán hiện đại (đối chiếu với từ tương đương trong tiếng việt)

河内国家大学下属外语大学
研究生系

=====

=====

闵氏垂容

现代汉语“跑”一词认知研究
——与越南语相对应的词对比
NGHIÊN CỨU TRI NHẬN TỪ “PAO”
TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(ĐỐI CHIẾU VỚI TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)

硕士学位论文

学科专业:汉语语言
专业编号:602202042015 年 07 月于河内


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGƢ̃

=====

=====

MẪN THỊ THÙY DUNG

现代汉语“跑”一词认知研究
——与越南语相对应的词对比
NGHIÊN CỨU TRI NHẬN TỪ “PAO”
TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(ĐỐI CHIẾU VỚI TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành : Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc
Mã số chuyên ngành : 60220204
Giáo viên hƣớng dẫn : TS. Hoa Ngọc Sơn


Hà Nội , tháng 07 năm 2015


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

声明
所呈交的学位论文是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成
果。除了文中已经注明引用的内容以外,本论文不包含任何其他个人或集
体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集
体,均在文中以明确方式表明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承
担。
闵氏垂容
2015 年 07 月 28 日

i
现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

导师签字

论文作者签字

华玉山博士…………………………

闵氏垂容…………………………

2015 年 07 月 28 日

2015 年 07 月 28 日

ii


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

致谢
在撰写这篇论文的过程中,我已经得到了河内国家大学外语大学中国
语言文化系的各位老师,同学们的热情支持与帮助,尤其是本系的华玉山
老师。作为我的导师,老师一直都关心和帮助我,对我的硕士论文从选题、
开题、研究方案的确定到具体的论文写作都给予了悉心的指导,提出了一
系列重要的修改意见,丰富了我的稿子。特在此表示深深的敬意和由衷的
感谢。同时还要感谢各位老师、各位学者对论文的评阅和批评指正。

闵氏垂容
2015年07月28日

iii


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

摘要
―跑‖一词是现代汉语中使用频率比较高的一个词,与―跑‖搭配的词语
不但数量大而且语义及结构也很多样。然而关于现代汉语 ―跑‖一词的研究
至今并不多。汉语学习者大部分通常使用 ―跑‖的基本义但不全面了解 ―跑‖
的本义及引申义。本论文主要采取统计法、对比分析法深入探索现代汉语
―跑‖一词的各层意义以及由―跑‖构成的词语的结构、语义特征,说明―跑‖是
个多义词。从而与越南语相对应的词语进行对比,找出两者之间的异同,
力求于正确地使用,了解中华民族的逻辑思维。
现代汉语的―跑‖与越南语相对应的表达方式较为复杂,除了―chạy‖是
最普通的意义,还有其他多种表达方式,要根据具体的语言环境才能确定。
在研究所获得结果基础上,可以提出一些相关的词汇教学的建议,希望能
够为越南汉语教学提供一份参考资料。
关键词:现代汉语―跑‖;结构;语义;相对应表达

iv


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

目录
声明 .........................................................................................................................i
致谢 ...................................................................................................................... iii
摘要 .......................................................................................................................iv
目录 ........................................................................................................................ v
前言 ........................................................................................................................ 1
1.选题理由 .......................................................................................................... 1
2.研究对象和范围 .............................................................................................. 1
3.研究方法 .......................................................................................................... 2
4.研究的任务 ...................................................................................................... 2
5. 研究目的 ......................................................................................................... 2
6. 语料来源 ......................................................................................................... 3
7. 论文结构 ......................................................................................................... 3
第一章: 现代汉语“跑”认知研究相关理论基础............................................... 4
1.1 认知语言学概说 ........................................................................................... 4
1.1.1 认知理论................................................................................................. 4
1.1.2 认知语言学............................................................................................. 4
1.1.3 认知语言学在中国的研究状况 ............................................................ 7

v


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

1.1.4 认知语言学的重要意义 ........................................................................ 8
1.2 词义的描写 ................................................................................................... 9
1.2.1 词义......................................................................................................... 9
1.2.2 多义词...................................................................................................13
1.2.3 “跑”词义的相关研究 ...........................................................................22
1.3 对比语言学理论.........................................................................................23
1.3.1 对比理论...............................................................................................23
1.3.2 对比语言学...........................................................................................24
1.3.3 对比语言学的产生及发展 ..................................................................28
1.3.4 语言对比研究的方法及原则 ..............................................................28
1.3.5 对比研究的应用...................................................................................29
小结 ......................................................................................................................32
第二章: 现代汉语“跑”的认知考察.................................................................34
2.1 “跑”的认知研究.........................................................................................34
2.1.1 现代汉语“跑”的词义描写 ..................................................................34
2.1.2 “跑”义项的形成及其演变过程 ..........................................................37
2.2 “跑”的搭配情况.........................................................................................53
2.2.1 “跑”动词所带的宾语...........................................................................53

vi


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

2.2.2 动词 “跑”与趋向词语搭配的情况 ......................................................69
小结 ...................................................................................................................70
第三章:现代汉语“跑”与越南语相对应的词对比..........................................73
3.1 现代汉语“跑”与越南语“chạy”对比.........................................................73
3.1.1 现代汉语“跑”与越南语“chạy”的词义对比 ......................................73
3.1.2 现代汉语“跑”与越南语“chay”的搭配能力对比 .............................85
3.2 对现代汉语多义词教学的一些建议 ........................................................90
3.2.1 对教师的建议.......................................................................................90
3.2.2 对学生的建议 .......................................................................................98
小结 ...................................................................................................................99
结语 ....................................................................................................................101
参考文献 ............................................................................................................103

vii


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

前言
1.选题理由
词是能够单独运用的最小语言单位, 是用来构成短语和句子的,所以
想了解和懂得句子和短语的意义我们先要掌握词的所有意义和语法功能。
―跑‖字作为现代汉语中使用频率比较高的一个词,它本身就有丰富的意义,
搭配的词语、语法功能也很复杂。汉语学习者大部分通常使用―跑‖的基本
意义而不全面了解―跑‖的引申义和派生义。若能深入研究现代汉语―跑‖认
知研究,说明该多义词的词义、特点、语法功能、形成演变过程,从而跟
越南语对应的词对比并找出两者之间的异同点,就可以掌握这个词正确地
了解它、使用它。此外通过该词的形成演变、使用特点我们还能一部分了
解中国民族的逻辑、思维、文化等
因上述的理由,本人拟定选《现代汉语―跑‖认知研究——与越南语相
对应的词对比》作为硕士论文课题,希望本论文撰写完毕后能够为汉语的
学习,教学,翻译和实践应用等工作提供一份参考资料。
2.研究对象和范围
本论文的研究对象是在前者研究的基础上,对现代汉语―跑‖认知进行深
入研究。

1


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

本论文研究范围是现代日常生活中经常使用的句子,文学作品里面常
使用的句子,有时还会拿各学者的实例来解释现代汉语―跑‖的词义。
3.研究方法
本论文主要采用引证法、例证法、统计法、分析法、对比法。
引证法: 使用引证法来做相关的理论概说
对比法:使用对比法来对比现代汉语的―跑‖和越南语相对应的词从而指出
两者的异同点。
分析法:用于分析―跑‖和越南语相对应的词的词义等。
4.研究的任务
本文试图完成以下任务
 大概地综述现代汉语跟―跑‖有关的理论基础。
 对现代汉语―跑‖进行认知考察研究
 把现代汉语的―跑‖和越南语相对应的词进行对比找出两者的异同
点。
5. 研究目的
本论文研究目的在于阐明现代汉语―跑‖的词义,让学者能掌握―跑‖的
派生义、引申义,能正确地使用现代汉语―跑‖。之后将研究结果应用于汉
语教学,学习与翻译实践中,提高汉语教学,学习与翻译工作的效果。

2


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

6. 语料来源
本论文的语料主要来源于―北大语料库‖及一些中国、越南文学、小说,
一些词典,网上的一些资料。
7. 论文结构
本论文除了前言、结语、参考文献及附录外,共分以下三章:
第一章: 现代汉语―跑‖认知研究相关理论基础
第二章:现代汉语―跑‖的认知考察
第三章: 现代汉语―跑‖与越南语相对应的词对比

3


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

第一章: 现代汉语“跑”认知研究相关理论基础
1.1 认知语言学概说
1.1.1 认知理论
认知是大脑通过感觉、知觉﹑知识表征、概念形成、范畴化、思维而
对客观事物及其关系的信息进行加工、组织、储存处理和编码的一系列心
理过程。在这个过程中,人的生理构造、身体经验以及观察、选择、注意
力等感觉、知觉能力对于概念和知识的组织产生一定的影响。这些影响主
要体现为图式组织、心里意象、转喻、隐喻等结构模式。简单地说,认知
是通过直觉、感觉、推理等方式获取和实用知识的心理行为和过程。
认知是心里学界普遍使用的一个心里术语, 但是国内外心里学家在
使用―认知‖的含义是不同的。一般都认为认知有广义和狭义。认知的广义
与认知的含义基本相同,指的是个体通过感觉、知觉、表象、想象、记忆、
思维等形式,把握客观事物的性质和规律的认知活动。认知的狭义是与记
忆含义基本相同,指的是个体获取信息并进行加工、贮存和提取的过程。
认知是个体重要的心里活动,是人的意识的集中表现。认知对人的情绪、
行为具有重要的调节作用。认知心里学对认知活动的研究涉及到四个方面
包括认知过程、认知风格、认知策略、元认知。
1.1.2 认知语言学

4


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

认知语言学是语言学的一门分支学科,它从认知角度去了解并分析各
种语言现象。认知语言学涉及到人工智能、语言学、心理学、系统论等多
种学科,它针对生成语言学天赋观,提出:语言的创建、学习及运用,基
本上都必须能够透过人类的认知而加以解释,因为认知能力是人类知识的
根本。
认知语言学是 20 世纪 80 年代在美国和欧洲兴起的。1989 年在德国杜
伊斯堡(Duisbury)召开了第一届国际认知语言学会议,标志着认知语言
学正是创立。1990 年 Cognitive Linguistics 杂志出版,当年也成立了国际认
知语言学学会。
认知语言学作为一个新兴的语言学流派,从 1989 年创立至今,才走过
了的二十六个春秋。由于历史相对较短,加之认知语言学所依赖的基础研
究—认知心理学家仍然在继续发展,因此认知语言学还没有走向成熟。目
前认知语言学的研究范围还不太固定,其理论框架迄今没有形成统一的范
式。有些观点尚处于进一步发展和完善过程当中。
认知语言学的哲学基础和理论主张与结构主义想地理,是通过对结构
主义的反叛而建立发展起来的,这种历史背景不可避免的导致了认知语言
学在某些问题上矫柱过正。某些主张较为偏激,有一些问题还有待于检验
和完善。

5


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

认知语言学有以下三大分支:
1、认知语义学:包括了构词法及语义分析。 代表人物:John R.
Taylor。
2、认知语法:透过对现存语言的分析及了解其背后产生的环境及习惯、
隐喻等,归纳出来语法规 则,而不是透过数学的生成方程来产生的语法规则。
目前逐渐出现构式语法专门学科。主要代表人物:兰盖克(R. W.
Langacker),著有《认知语法基础 1:理论前提》,《认知语法基础 2:描
写应用》。
3、认知语言学
认知语言学的创立者普遍被认为是乔治·雷可夫(George Lakoff)、马
克·约翰逊(Mark Johnson)及朗奴·兰盖克。当中雷可夫及约翰逊专门研究
语言中的隐喻及其与人类认知的关系而兰盖克的专长在于认知语法。
认知语言学作为语言学中的一种新范式,它的本质在于认知的主体
―人‖并不是一个被动的接受者,而是一个主动的施动者,人类经验在语言
使用中具有重要的作用。从本文的理论项目可以看出,认知范式中的各种
理论方法虽然有一定的差别,可是它们在很大的程度上是相互一致的,具
有共同的研究目标和基本原则。认知语言学正以其崭新的范式、理论体系
和研究成果丰富和支持着一门以智能系统为研究对象的认知科学发展。在

6


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

这门新的综合学科中,认知语言学在多学科交叉的层面上既做出了自身的
贡献,又从其他相关学科中吸收营养, 从而为认知科学梦想的实现增添了
新的希望。
1.1.3 认知语言学在中国的研究状况
认知语言学在中国的转播的时间大概是 20 世纪的 80 年代末。在过去
的三十年中, 中国认知语言学研究经历了初步引进、介绍到迅速发展、多
方位应用以及理论反思几个发展阶段,目前成为国内语言学界一个引人注
目的研究领域,并成为国际认知语言学研究的一个重要分子。
目前中国的认知语言学研究基本上处于理论的引介阶段。如何从汉语
的语言实际出发,针对汉语缺乏形态的语言事实展开认知研究,正引起人
们越来越多的关注和兴趣。这也是摆在我们面前的一个挑战。也可以从另
一个角度来分析研究中国认知认知语言学的现况。整体上可以分成两个阶
段,第一阶段的主题较为集中,主要深锁集中汉语语法认知,语言与认知
的关系,隐喻和转喻等方面。相比之下,在第二阶段,一方面在原有的基
础上有关隐喻、转喻的深讨激增评价类文章、认知语用、认知语义方面的
研究也显著增加,另一方面语法化、概念合成,心里空间,认知语言学在
翻译、文学、教学、词典学等领域的应用等方面的研究迅速发展。

7


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

当然,汉语认知研究也不乏先行者,这些拓荒者的开拓性工作已经取
得了阶段性成果。在这些成果当中,影响比较广泛的主要有:
戴浩—1985 《时间顺序和汉语的语序原则》、1990 《以认知为基础的
汉语功能语法仪》; 谢信 —1991《汉语中的时间和意象》;沈家煊 1995
《“有界”与―无界‖》、1993《句法的相似性问题》、1999《转指和转喻》;
张敏 1998 《认知语言学与汉语名词短语》;石毓智《语法的认知语义基
础》;赵艳芳 2001《认知语言学理论》;哀毓林 1995《词类范畴的家族相
似性》
二十年来,中国认知语言学研究经历了一个迅速发展和队伍不断壮大
的过程。认知语言学的吸引力在于对语言事实及规律较强的解释力和一定
的预测性,以及它对语言使用者心里现实性和相关文化、语言特性的充分
考虑。认知语言学在中国有着良好的发展前景,只要确立适合汉语事实的
发展目标和方向那就可以走出一条符合汉语特色的研究之路。
1.1.4 认知语言学的重要意义
认知语言学对语言研究有着重要意义,最少也有两个大作用一是可以
利用其理论和方法解释汉语以前尚未解释的现象,二是将过去零散的解释
研究上升到认知的高度,理论化、系统化

8


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

目前,这方面的工作已经起步。张敏(1998)运用认知语言学理论解
释汉语名词短语,赵艳芳(1994,1995,1998)对隐喻和对汉语多义现象的认
知研究,王伟(1998)对汉语情态动词―能‖的分析,都是借鉴和结合的结
果。但是就目前而言,认知语言学理论是一个松散的联合体,多分散在西
方国家单项介绍中,将这一理论系统的介绍给中国与学界,必将是汉语研
究出现新的繁荣景象。
认知语言学对语言教学也有指导意义。西方国家语言学研究的每一阶
段都引起语言教学理论的更新,直接或间接地影响了中国的语言教学,特
别是外语教学。目前西方国家已开始对认知教学的研究,而中国还处于滞
后的状态。对认知语言学的引进和研究对探讨新的教学方法、提高教学质
量有积极意义。此外,以前的教学是授人以枝为主,而非授人以道。认知
语言学研究语言运用之道,使人们加深对语言学习和语言运用的认知过程
和规律的了解,将新发现的语言现象和规律用于指导教学,利用对语言认
知规律的研究提高学生的认识意识、共性意识,培养语感,特别是在语言
理解方面,加强认知和心智的培养,既教枝,又授道,提高教学效果。
1.2 词义的描写
1.2.1 词义

9


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

词义的概念是什么?语言学界甚至没有一个清晰,统一的界定,不同
的时代、不同的学派、不同的个人、均会有不同的表述。这是一个令词义
研究者颇感头痛的难题,难怪似乎美国人会感叹:谁能解决词义问题,谁
就能获诺贝尔奖。尽管如此,数千年来,语言学(哲学)家们对此从来没
有放弃过努力、停止过探讨,于是现代语义学关于词义类型有不同的学说
和分类方法。词义是人们对词所指称对象的认定,对所指食物表征、本质
的感受、理解和评价,对于词语所含情感、语态的细腻体会、对于生动化
构词依据的习惯性联想,以及对词的实际使用条件,方式的判断等方面的
总和,我们把词的意义类型分为三个部分:指称意义、理解意义、用法意
义。
(1)词的指称意义
这种解说,最早可以追溯到古希腊时期。当时的大哲学家拉图在其
《对话录》中指出,此时客观事物的名称,这种名称是有客观事物的性质
决定的,人们通过这种名称反映客观事物。指称意义实际上是人们对词与
所指对象之间的界限划分清楚,从而正确指认语言所指的―这一个‖或―这一
类‖。特别是在某些时候,语言的指称意义会清晰地显现出来,显现出指称
意义特别的意义价值。这种关于词义的解说,在西方引起了极大的反响,
有赞同的,也有反对的,还有人为不够全面而给予修订的。在中国,虽然

10


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

没有理论意义上的讨论,可有些学者是把词的指称的多样性看作为词的多
义状态的。指称意义发挥作用的典型场合是―指认‖,而―指认‖是运用语言
的一种方式,能够被明确指认的词,多是代表具体事物、行为、状态的词。
指称意义有时就是语言交际所要传达的核心意义。
( 2)词的理解意义
词的理解意义包括词的概念意义、词的评价意义、词的联想意义
(A)词的概念意义
理解意义核心是概念意义。词的概念意义是人们对词语所指称对象的
概括的认识。词的概念性主要通过概念意义体现出来的。有了概念理解才
能够用统一的名称去指称一类事物。例如:给不同大小、形状、颜色的石
块只要用 ―石头‖一个词来概括,需要时可用范围更小的词指称它们的某种
类属,如―矿石‖、 ―宝石‖等。
(B) 词的评价意义
词的评价意义有两个层次:内层是词语本身带有的各种感情色彩、语
体色彩,这是人们在单独面对这些词或运用这些词的时候明显感觉到,成
为情感、语体评价;外层实际上是人们对所指称事物的态度在词义领域的
一种投射,成为态度评价。情感、语体评价即通常谈论的词语的感情色彩。

11


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

理性意义基本相同,但情调,感情方面给人的感受不同,词义的面貌还会
显得很不一样。
( C) 词的联想意义
处于词义的外围,它使人们在造词理据、词间关系、语用及文化背景
等方面发生自然联想而经常附着于词语的意义
(3)词的用法意义
词的用法意义反映着人们对词的出现语境、使用方式的理解。
词的适用涉及词在言语句子中与其它词的贡献关系,一般分为组合关
系和搭配关系两类。
词的组合显示了词在各类语法结构中的活动方式,具有相同组合特点
的词由此聚合成语的语法类别——词类。
通常从词义的性质出发,把词的意义划分为两大部分:一是语法意义,
二是词汇意义。根据这种理解,词的用法意义正好被一分为二,一类是概
括程度较高的,反映语法构造能力与特性的―组合意义‖;一类是专属于特
定词语的,受到词汇意义和使用习惯影响的 ―搭配意义‖。大多数词既有词
汇意义又有语境意义。
特别是词在不同的句子中具有不同的用法意义。词语是有意义的,或
是有表意作用的。儿童是这样来掌握词的意义的:他从别人的话语中听见

12


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

许多的词,自己来练习说这些话语,有别人来纠正,并通过听他说话的人
来证实能否被人理解。这种过程我们终生都在进行。我们不断地学习新词,
并且当我们听见或看见已知的词出现在新鲜的话语中,其用法又跟我们所
习惯的用法略微不同的时候,我们又扩大了有关这些词的知识。因此,一
个词的意义可以看作是它作为不同的句子的一个基本成分而被使用的方式。
词典的工作就是概括地诠译语言里每个词在某类句子中的使用方式。
罗宾斯把词义看作是词在不同的句子中的使用方式自有他自己的理由。
罗宾斯认为,词用于句子才获得意义,有许多词,只有当它们同别的词组
合在一起的时候才有专门的意义,离开了特定的组合,这些专门意义就无
从获得。罗宾斯再给出了他对词义的诠译之后,也对前此的其他解说予以
了否定,其中包括曾一度在西方流行的由美国人 C.K.Ogden 和 I.A.Richards
提出的把词义―当作词说话人或听说人与指之间的三边关系‖的理论。
1.2.2 多义词
A 多义词的定义
《现代汉语词典》商务印书馆,1997 对多义词这样定义:―多义词是
具有两个或更多意义的词‖。
黄伯荣在《汉语词汇》说:―有两个或两个以上义项的词叫多义词‖。

13


现代汉语“跑” 一词认知研究——与越南语相对应的词对比

此外语言学界也提出一些定义,如:多义词是指一个语言形式有多种
具有相互关系的语义的语言现象。
多义词有几个互相有联系的意义,有的多义词,它的全部义项是词义,
有的多义词又有词义又有词素义。所以我们先研究一下多义词义与多义语
素的区别。
多义词是具有几个彼此不同而又相互联系的意义的词。但有一些语素,
也有几个互相联系的意义,可称为多义语素。那么,多义词与多义语素怎
么区分呢?两者的共同之处在于,都有两个或两个以上的互有联系的意义,
但它们的不同之处是,他们属于不同的语言单位。多义词是词,多义语素
不是词,而是构成词的单位。在现代汉语里,多义词能自由运用,多义语
素不能独立运用。这是区分两者的主要标志。现代人们常把多义语素义项
误为多义词义项。例如:《新华字典》(商务印书馆,1997 年)列出―兵‖
有以下三个义项:(1)武器、兵器,例如:短兵相接;(2)战士,军队,
例如:官兵一致,步兵;(3)与军事或战争有关部门的,例如:纸上谈兵。
虽然说―兵‖有三个一项,但义项 1 、3 不能独立使用,只有义项 2 ―我是一
个兵‖才能独立使用。那么―兵‖有两个语素义,只有一个词义。
B 多义词义项的划分

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×