Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ “够” trong tiếng hán hiện đại (đối chiếu với từ đủ trong tiếng việt)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌC


PHẠM THỊ TRANG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA VÀ NGỮ PHÁP
CỦA TỪ “够”TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(ĐỐI CHIẾU VỚI TỪ “ĐỦ” TRONG TIẾNG VIỆT)
现代汉语“够”与越南语 “đủ”的语法、语义对比研究

(LUẬN VĂN THẠC SỸ)

Chuyên ngành

: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã số chuyên nghành: 60.22.10
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Đình Hiền


HÀ NỘI - NĂM 2013
i


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究

河内国家大学下属外语大学
研究生系


范氏庄

现代汉语“够”与越南语 “đủ”的
语义、语法对比研究
(硕士学位论文)

学科专业: 汉语言理论
专业编号: 60.22.10
指导老师: 阮廷贤 博士

i

河内,2013


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究

声明
本论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经
发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所作的贡献均已在
论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名 :范氏庄

导师签名:阮廷贤 博士

ii

日期:2013.10.6
现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究

摘要
现代汉语“够”和越南语“đủ”的使用频率都较高。本文从语义和用
法角度对两者进行对比分析,找出两者之间的异同并对越南学生使用现代
汉语“够”的情况进行考察。据此,了解越南汉语学习者对于现代汉语
“够”的掌握情况,发现越南学生对现代汉语“够”在语义和用法上所产
生的偏误并找出偏误成因。在此基础上,对越南汉语学习者和教学者提出
相关的教学建议。
本文除了前言和结语以外,共分为三章。前言部分说明本文研究的理
由与目的、研究任务、研究现状、研究方法与过程,其次简单介绍章节安
排。前言部分也对现代汉语“够”和越南语“đủ”的研究现状进行总结,
介绍前人的研究成果和不足。
第一章:将现代汉语“够”的语法和语义特点进行描写分析。本文对
现代汉语“够”的词义、词性和语法功能和语义特征进行分析。本文指出
“够”所表达的意思及在句中所充当的句子成分。
第二章:本人对现代汉语“够”与越南语“đủ”进行对比,找出两者
在语法和语义上的异同。现代汉语“够”与越南语“đủ”有时可以出现在
同一个格式,可是两者的语义和用法有所不同。此章也指出 现代汉语
“够”和越南语“đủ”与其它副词共现的顺序。
第三章: 将越南学生使用现代汉语“够”的情况进行考察及分析,指
出他们使用“够”时常犯的错序、误用等偏误。在此基础上,本文指出常
见偏误的原因,并提出一些教学建议。
关键词:现代汉语、越南语、副词、动词、形容词、语法、语义、
“够”、“đủ”

iii


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
目录
前言 ....................................................................................................................... 1
1. 选题理由与研究目的 ....................................................................................... 1
2. 研究对象及范围 ............................................................................................... 1
3. 研究任务 ........................................................................................................... 2
4. 研究现状 ........................................................................................................... 2
5. 研究方法与过程 ............................................................................................... 4
6. 章节安排 ........................................................................................................... 5
第一章 现代汉语“够”的语法、语义特点 ......................................................... 7
1.1. “够”的语法特征 ............................................................................................ 7
1.1.1.“够”的词性 ............................................................................................... 7
1.1.2. 副词“够”的句法功能 .............................................................................. 8
1.1.3. 动词“够”的句法功能 ............................................................................ 12
1.2.“够”的语义特征 ........................................................................................... 14
1.2.1. 语义特征概述 ....................................................................................... 14
1.2.2. “够”的词义 ............................................................................................ 15
1.2.3. 副词“够”的语义特征 ............................................................................ 20
1.2.4. 动词“够”的语义特征 ............................................................................ 20
1.2.5.“够”否定形式的语义特征 ..................................................................... 24
小结 ..................................................................................................................... 26
第二 章 现代汉语“够”与越南语“Đủ”对比研究 ............................................. 27
2.1. 语法特征对比 .............................................................................................. 27
2.1.1. 相同点 ................................................................................................... 27
2.1.2. 不同点 ................................................................................................... 36
2.2. 语义特征对比 .............................................................................................. 44
2.2.1. 语义特征的相同点 ............................................................................... 44
2.2.2. 语义特征的不同点 ............................................................................... 48
小结 ..................................................................................................................... 56
第三章 越南学生使用“够”之考察 ................................................................... 57
3.1. 考察对象、目的、内容及方法.................................................................. 57
3.2. 考察结果 ...................................................................................................... 57
3.2.1. 语义偏误情况 ....................................................................................... 61
3.2.2. 用法偏误情况 ....................................................................................... 63
3.3. 偏误产生的原因 .......................................................................................... 65
3.3.1. 母语负迁移 ........................................................................................... 65
3.3.2. 语义和用法的掌握.... ........................................................................... 66
3.4. 教学建议 ...................................................................................................... 68
iv


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
小结 ..................................................................................................................... 70
结语 ..................................................................................................................... 71
参考文献 ............................................................................................................. 73
附录 1 ..................................................................................................................... I
附录 2 ..................................................................................................................III
后记 ...................................................................................................................... V

v


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
表目录
表 1 - 副词“够+形容词”前加副词统计表 ................................................. 18
表 2 - 自主动词鉴定格式 ................................................................................. 21
表 3 -“够+形容词”前加副词统计表 ............................................................ 23
表 4 - 越南语“đủ +动词”前加成分的数据统计 ........................................ 32
表 5 - 越南语“đủ+名词”格式中单双音节名词的对比情况 ...................... 38
表 6 - 越南语“đủ+动词”格式中单双音节动词对比 ................................. 40
表 7 - 现代汉语“够+形容词”和越南语“đủ +形容词” 语义不同点 ...... 50
表 8 - 汉语“吃够”和越南语“ăn đủ”的异同 .............................................. 52
表 9 - 现代汉语“够+小句”和越南语“đủ+小句”的语义对比 ............... 53
表 10 - 通过现代汉语“够”和越南语“đủ”的语法、语义的不同点......... 54
表 11 - 第一练习(将“够”填到句中恰当的位置)的考察结果 .............. 57
表 12 - 第二练习(判断正误并改正)的考察结果 ....................................... 58
表 13 - 第三练习(翻译成越文)的考察结果 .............................................. 58
表 14 - 第四练习(翻译成汉语)的考察结果 ............................................. 58

vi


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究

图目绿
图 1 - 越南汉语学习者使用“够”的情况 ...................................................... 59
图 2 - 越南汉语学习者问卷分数 ..................................................................... .60

vii


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究

前言
1. 选题理由与研究目的
现代汉语中“够”是一个使用频率很高的词,其意义和用法并不单
一。与“够”搭配的词语较为复杂,动词和形容词都可以跟“够”搭配,
同时搭配时受一定的限制。“够”既是副词又是动词,它在不同意义上使
用时,具有不同语法特征。现代汉语的“够”用法复杂,句中可做多种成
分、具有多种含义。然而关于现代汉语“够”的研究却极少。外国汉语学
习者,特别是初学者使用“够”时经常犯错,翻译不太准确。
本文研究“够”的各个义项,“跟“够”有关格式的语义特点。同
时,将其与越南语“đủ”进行对比,指出两者之间的异同。希望研究结果
可对越南汉语学习者有所帮助,同时对越南汉语教学者有所启发。
由于上述理由,本人选择“现代汉语‘够’与越南语 ‘đủ’的语
法、语义对比研究”作为硕士论文题目。
本文研究的主要目的是弄清现代汉语“够”的语法、语义特征,再与
越南语“đủ”进行比较,通过对比找出两种语言表达上的差异。通过研究
阐明现代汉语“够”的意义、用法及其相关格式的语义、语法特征,同时
弄清现代汉语“够”与越南语“đủ”之间的异同。从而提高自己的汉语表
达能力。研究成果将为越南汉语学习者提供一份参考资料并对汉语教学有
所帮助。
2. 研究对象及范围
本文的研究对象主要是现代汉语“够”的意义、用法及其相关格式的语义
特点。本文对[够+动词]、[动词+够]、[够+形容词],[够+小
句]等格式进行分析、研究。同时,本文也研究越南语“đủ”的语法、语
义特点,再将现代汉语“够”和越南语“đủ”进行对比。
1


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
3. 研究任务
为了达到上述的研究目的,本文要完成的任务包括:1)综述一下关
于现代汉语“够”与越南语“đủ”的研究成果;2)对现代汉语“够”进
行考察分析,指出其意义、用法,再弄清与“够”相关格式的语义、语法
特征;3)将现代汉语“够”与越南语 “đủ”对比,指出两者之间的异
同;4)对汉语学习及教学工作提出建议。
4. 研究现状
现代汉语“够”的使用频率较高,其用法也很复杂。有一些研究者已
从不同的角度对它进行分析和研究。吕叔湘(1890)、周小兵(1994、
1995)、沈建华(2001)、王清军(2008)等学者都取得了较大的成果。
吕叔湘(1980)在《现代汉语八百词》中对“够”的句法功能进行描
写,他认为“够”能出现在七种情况:(1)单独作谓语,(2)够+名词,
(3) 够+ 数量短语,(4) 够+动词,(5)够+形容词,(6)够+小
句,(7)够做补语。
周小兵(1995)研究了“够+形容词”句式,证明“够”修饰形容词
是有两种词性,一种是动词,另一种是副词。A 式中的“够”是动词,表
示“满足需要的数量、标准、程度等”,比如:“你看够宽不够宽?。B
式中的“够”是副词,表示程度高,如:“那个人唱得够难听的。”。
关于现代汉语“够”和动词(包括小句)组合成的句式,周小兵
(1995)从意义和形式两个方面进行考察、分析。“够+动词”该细分为
两大类句式。一类是“够+VP”,其中 VP 可以是单个动词,动补结构,
动宾结构,动补宾结构;另一类是“够+小句”,小句的动词一般都是表
示消费或使用意思的动词。

2


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
赵立江(1998)对“够”的使用情况进行初步考察。他指出“够”作
动词时有两种意思:一是表示达到某种标准、程度和数量,它对后面所带
的宾语是有限制的;二是表示触及到某物,如“这张画挂得太高,我够不
着”。他对第一种意思进行深入研究。他指出“够+N1”格式中:N1 一般
为表示程度或标准的双音节抽象名词。常用的如“标准、条件、资格、规
格、水平、水准、质量、级别、等级、程度、面子、派头、排场、风度”
等。这些名词前可带定语,例如:“他是个地道的农民„„刚够‘人之
初’的水平”。
沈建华(2001)研究由重音差异造成的两种“够+形容词”格式。一
种重音在“够”后的形容词上,出现在“够+形容词+的”格式中,这句式
语义上自足;另一种重音在“够”字本身,出现在“够+形容词(的)
了”格式中,这句式语义上不自足,需要其它句子成分来补足语义。
胡清远(2012)对“够 A”与“不够 A”的相关结构进行考察,并运
用相关理论对其进行定量分析。
王清军(2008)对“V 够”和“够 V”及相关格式进行定量研究。对
“V 够”和“够 V”进行句法分析,他指出这两个结构中的动词大多数是
单音节动词,只有少数是双音节。在他的语料中,单音节动词有 79 个,
占 85%;双音节动词有 14 个,占 15%。从单双音节动词的出现频率来
看,二者的对比更加强烈,单音节动词占九成以上,双音节动词还不到一
成。他还指出多数动词是单音节主要是因为受韵律制约。
虽然前人的研究是细致的,但还有一些地方可以深化。本文继承前人
的研究成果并对现代汉语“够”的否定形式进行分析,指出“够”何时用
“不”,何时不能。本文最后将现代汉语“够”与越南语“đủ”进行对比
研究。

3


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
5. 研究方法与过程
本文首先使用描写法、分析法,对汉语“够”词义进行描写,再采用
义素分析法,将现代汉语“够”的义素、用法及其相关格式的语义与语法
特征进行分析,然后使用对比法,将现代汉语“够”与越南语“đủ”的语
义和用法进行对比,指出两者之间的异同。越南语的语料主要来自文学作
品。我们共找到 505 个包含“đủ”的句子,对这些句子进行分析,找出每
个句子里“đủ”有什么意思及分析它的搭配能力,再与现代汉语“够”进
行对比,找出两者的异同。
其次,本文采用问卷调查法调查越南汉语学习者使用现代汉语“够”
的情况。通过分析问卷指出越南学生使用“够”时所犯的偏误,再分析偏
误成因,最后提出一些教学建议。调查对象为三年级大学生。三年级学生
已学了两年汉语,关于“够”的知识和用法都已学过了。
调查内容:我们根据“够”的语义和语法特点,设计出调查内容。内
容包括以下四个练习(具体参考附件)。
(1) 将“够”填在句中适当的位置。此练习共十个句子,要求学生将
“够”填到句中正确的位置。目的是在于了解学生是否掌握“够”在句中
出现的位置。
(2) 判断正误并改正,共八个句子。此练习要求学生判断正确和错误的
句子,然后找出错误的地方并改正。目的在于考察学生对“够”的语义和
用法的掌握。
(3) 翻译成越南语,共五个句子。目的在于考察学生对“够”语义的掌
握情况。

4


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
(4) 翻译成中文,共五个句子。希望通过此练习考察学生对现在汉语
“够”与越南语“đủ”语义对比的能力。另一个目的是了解学生在翻译过
程中所受越南语影响的程度。
本文的语料主要来自北大语料库,我们也从《现代汉语词典》以及一
些文学作品收集例句。本人从北大语料库收集例子,找出“够”跟不同的
词类搭配及其前加成分与后跟成分。从这些例子进行分析“够”的词性、
语法功能及语义特点,再对这些例子进行定量分析。们从 37 个文学作品
中找出有“够”的例子。我们之所以选择这些作品是因为它们都是有名的
现代文学作品。我们整理分析“够”和“đủ”充当的句子成分及语义特
点,同时指出其前加与后跟词语的特点,再进行定量分析。若是文学作品
的例子,将在其后注上作品名称,没有做特别说明的例子都是来自北大语
料库。
6. 章节安排
本文除了前言、结语及参考资料之外,共分为三章。前言部分主要说
明本文的研究理由、目的、方法与过程。同时,前言部分也对现代汉语
“够”的研究现状进行总结分析,指出前人对现代汉语“够”的研究成果
及研究中的不足。
第一章将现代汉语“够”的语法和语义特点进行描写分析。本文对现
代汉语“够”的词义、词性和语法特点进行描写分析。“够”既是副词又
是动词,本文也描写其所表达的意思及在句中所充当的句子成分。
目前我们尚未发现将现代汉语“够”和越南语“đủ”进行对比研究的
文章和论文。因此,本人在第二章对现代汉语“够”与越南语“đủ”进行
初步对比,找出两者之间的异同。
在语义上,两者都表示:1)满足需要的数量、标准、程度;2)程度
高。在用法上,“够”和“đủ”可以出现在相同和不同的格式。现代汉语
5


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
“够”可以出现在某些格式中,越南语“đủ”却不能,或反过来,越南语
“đủ”可以出现在某些格式中,现代汉语“够”却没有与这格式相对应的
格式。另外,现代汉语“够”与越南语“đủ”可以出现在同一个格式,可
是语义不同。本章也指出现代汉语“够”和越南语“đủ”与其它副词共现
的顺序。
第三章将越南学生使用现代汉语“够”的情况进行考察及分析,从而
指出越南学生使用“够”常见偏误及其成因,在此基础上提出一些教学建
议。

6


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究

第一章 现代汉语“够”的语法、语义特点
1.1. “够”的语法特征
1.1.1.“够”的词性
“够”的词性很复杂,有的人认为 “够”是副词,有的认为它是动
词,还有的人认为“够”是形容词。胡清远(2012)已对“够”词性研究
做出综述。
1.1.1.1“够”是动词
《现代汉语词典》(第五版)、《现代汉语八百词》、杨成凯
(1992)、罗青松(1995)、周小兵(1995)、赵立江(1998)都认为
“够”可以作动词。马庆株在《自主动词和非自主动词》一文中明确指
出,“够”是非自主动词。
非自主动词指表示无意识的变化或属性的动词,与“自主动词”相
对。马庆株《自主动词和非自主动词》(1985)认为,非自主动词不能单
独构成祈使句也不能在前后加“来/去”构成祈使句。
*够+来/去
*来/去+够
*来/去+够+来/去
例如:*大家来够了,开始吧!
1.1.1.2. “够”是形容词
赵立江(1998)、张敏(1998)和杨寄洲(2005)认为“够”可以作
形容词。赵立江指出“够”单独作谓语和作补语时是形容词。例如:
1)他认为已经把真情实况看个够了,于是就起程回家。
7


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
1.1.1.3.“够”是副词
《现代汉语词典》(第五版)、《现代汉语八百词》、周小兵
(1995)、赵立江(1998)都认为“够”修饰形容词时是副词。周小兵
(1995)指出 A 式:够长;B 式:够短的,这两种句式表面上看相似,实
际上有很大的区别,两种句式中“够”的词性不同。在 A 式中“够”是动
词,在 B 式中“够”是副词。“够”作副词用表示程度很高,所以“够”
是程度副词。
据上面分析,“够”有三种词性:1)“够”是动词;2)“够”是形
容词;3)“够”是副词。《现代汉语词典》认为“够”有动词和副词等
两种词性。我们同意此说。
1.1.2. 副词“够”的句法功能
每个结构都可以从两个方面来分析它的特征:一是向内看,看它有哪
些结构成分,成分之间的关系如何;二是向外看,看这个结构与其它语法
成分的组合能力如何,句法结构具有结构性和功能性两个方面的特点。
“够”既是动词又是副词。它前可以加动词、副词等,后带动词、形容词
在句中充当很多成分。下面本人分别列出副词、动词“够”跟每种词类搭
配的句法功能,在句中充当哪些句子成分,及其与其它语言单位的组合能
力。
1.1.2.1. 副词“够”的句法功能
《现代汉语八百词》列出“够”作副词用时,它能跟形容词搭配,有
两个意思:一是“表示达到一定的标准:形容词只能是积极意义的,不能
跟相应的反义词”;二是“表示程度很高。形容词可以是积极意义的,也
可以是消极意义的。句尾多加“的”或“了”。例如:
2)你看够宽不够宽?——宽了。(*够窄)
8


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
3)他们已经够忙了,别再给他们加任务了。
副词“够”除了跟形容词搭配,它还能跟动词搭配构成“够+动词+的/
了”格式。
1.1.2.2. “够+形容词”的句法功能
多数形容词能受“够”的修饰,只有少部分复杂形式的形容词,即形
容词的重叠形式和加前缀、后缀的形容词不能受“够”修饰。胡清远
(2012)指出“够+形容词”格式在句中能充当谓语、补语、状语。例
如:
4)他觉得他的态度已经表示得够明显,再多说恐怕就不怎么合适了。
5)光领导大吃一惊,专家们这一招可够厉害的。
例(4)中“够”充当补语,例(5)中“够”充当状语。“够”跟形容词
搭配充当谓语、补语时,可受“已经”、“可”、“真”等副词修饰。
另外,“够”跟形容词搭配下面的例子说明“够”不能做定语。例如:
6)最好的机会已经错过了。
7)他选择一件更漂亮的。
如果将上述例子的“最”、“更”用“够”代替,这两个句子会行不
通。
8)*够好的机会已经错过了。
9)*他选择一件够漂亮的。
陆俭明(1991)在《程度副词+形容词+的一类结构的语法性质》一文
中,将上两例中的“最”、“更”的结构归为名词性的,因为它的分布和
名词一致,自然可充当主语、宾语。“够”加上形容词属于形容词性的,
情况显然和他们不同。
9


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
周小兵(1994)指出“够”跟不同的形容词结合,可构成不同的格
式:A 式:够长;B 式:够短的。其中 A 式的“够”不是副词,而是动
词,B 式的“够”是副词,表示程度很高。B 式中的“够”常常可以用程
度副词“挺”替换。如:挺短的。B 式中的形容词可以是褒义词,也可以
是贬义词。A 式中的形容词的形容词只能是褒义词。
最后罗青松(1995)指出副词“够+形容词+的(了)”结构不能充当
定语、状语。但我认为在一些语境下“够+形容词”可以作定语,修饰形
容词。语料中确实没有发现“够+形容词”作状语的用法。例如:
10)人有了够多的磁性,不知对于铁有啥感觉?他会整天穿着铁青色的衣
服?
1.1.2.3.“ 够+动词”的句法功能
副词“够”跟动词搭配形成“够+动词+的/了”格式,在句中作谓
语。罗青松(1995)指出,能单独进入这格式的动词数量不多,其中大多
数是表示心理活动或情绪的词,如:了解、明白、留心、担心、放心、失
望、感动、佩服、讨厌、生气等。例如:
11)你别说了,我这听着也够寒心的了。
有些表示品德、品行的动词也出现在这种格式中。例如:
12)这小子够作孽的。
表示领有的动词、能愿动词基本都能组成受“够”修饰的词组。例如:
13)二小子够有本事的。
表示具体动作的词一般不受副词“够”修饰。
“够”放在动词后构成“动词+够”或“动词+个+够”格式,“够”是形
容词。

10


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
“动词+个+够”格式常用在单句或小句中作谓语,位于句尾,不能带宾
语。例如:
14) 等苹果树结了果,让你们吃个够。
“动词+个+够”格式与一般的述补结构不同。其它述补结构一般可以
带宾语,但是“动词+个+够”格式却不能。
“动词+个+够”格式可以在动词后加“了”,表示动作已经完成,但
不能加“着、过”。例如:
15)星期天一整天,我们玩了个够。
动词前可以有“要、可以、让”等。例如:
16)老朋友好不容易聚到一块儿,一定要说个够。
对于“动词+够”格式,赵立江(1998)认为“够”作动词的补语。
“够”和动词之间是补充和被补充的关系。“动词+够”结构多数时候充
当谓语、状语,少数充当定语。例如:
17)不过,这时的幼苗已经长出绿叶,能够独立生活了。
18)我不停地挣钱,终于,已攒够出国的钱了。
例(17)“能够独立生活”的“能够”做状语吧,例(18)“动词+够”
作谓语。
“动词+够”的前加成分多为副词,如:否定副词“没、没有、
未”;时间副词“已经、已”后面常有“了”共现;语气副词“真、可、
真是”等。例如:
19)回去干什么,我还没有玩够呢!
上例否定副词“没有”不是对动词所表示动作的否定,而是对动作的结果
“够”的否定。
11


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
1.1.3. 动词“够”的句法功能
“够”作动词用的意义是满足需要的数量、标准、程度等。可带
“了”。《现代汉语八百词》提出动词“够”有几个特点:1)可以单
说,不带宾语;2)动词“够”能修饰名词。名词多为双音节抽象名词;
3)动词“够”可以跟动词搭配,跟动词“够”搭配的动词多为单音节;
4)动词“够”后面可以加上小句。
1.1.3.1. 动词“够”不带宾语的句法功能
动词“够”可以单用,不带宾语。在句中作谓语。例如:
20)你带的钱够不够?
21)我们人数还不够。
22)材料已经够了。
动词“够”可以单说,在肯定、否定、疑问句中作谓语。
1.1.3.2. 动词“够”跟名词搭配的句法功能
动词“够+名词”在句中大多数可以作谓语,少数可以作定语。例
如:
23)当总工程师我还不够条件。
24)够标准的人,请他们明天来报道。
例(23)“够+名词”格式作谓语。例(24)“够+名词”格式作定语。
1.1.3.3. 动词“够”跟动词搭配的句法功能
“够+动词”在句中绝大多数能充当谓语,另外有少数作定语。例
如:
25)家里粮食够吃不?

12


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
这例子中“够+动词”作谓语。
26) 他以农立国,而没有够用的粮食。
例(26)“够+动词”作定语。
上述例句中“够”是动词,意思如《现代汉语八百词》所说,表示
“满足需要的数量、标准、程度等”。“够+动词”是述宾结构。这里为
什么“够”是动词呢?周小兵(1994)认为“够+动词”格式中“够”是
动词,其原因如下:


“够”可以用“不”来否定;例如:

27)政府年年喊钱不够用,农民天天怨负担重。


有“~不~”形式;例如:

28)一间房子五口人,你说够不够住?


“够”后面可以带趋向补语。例如:

29)阮明的成绩,即使曹先生给他及格,也很富余的够上了停学。
“动词+够”格式是动词性结构,它是述补词组,一般充当谓语。
例如:
30) 他对这个游戏从来都没玩够过,惟一的问题就是他总找不到他的父
亲或母亲和他一起做这个游戏。
1.1.3.4. 动词“够”跟小句搭配的句法功能
动词“够”加上小句在句中可以作谓语。例如:
31)这一盒铅笔够你用一年了。
上例中“够+小句”格式在句中作谓语。其意思如《现代汉语八百
词》所说的“满足需要的数量、标准、程度等”。
“够+小句”可以用“不”来否定。例如:
13


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
32)这些东西不够我吃一天。
“够+小句”格式可以用“刚、只”等副词修饰。例如:
33)一千块钱刚够我们生活一个月。
1.1.3.5. “够+形容词”格式的句法功能
《现代汉语八百词》指出修饰形容词时,“够”是副词,但是周小兵
(1994)指出,“够”跟不同的形容词结合可以构成两种不同的格式:A
式:够长,B 式:够短的。A 式的“够”是动词,B 式的“够”是副词。
动词“够+形容词”格式可以出现在“~不~”格式中作谓语。例如:
34)麻烦你帮我看一下,这样够不够长?—够。
动词“够”可以单独回答问题。
1.2.“够”的语义特征
1.2.1. 语义特征概述
有 关 语 义 特 征 , 陆 俭 明 (1991) 、 张 庆 云 ( 1994 ) 、 王 红 旗
(2002)、邵敬敏、周芍(2005)等很多学者都研究过。
陆俭明先生(1991)指出:“语义特征分析着眼于分析概括同一句式
的各个实例中处于同一关键位置上的词(总是处于某类实词中的一个小
类)所共有的特征。
王红旗(2002)认为在同样句法位置上的一组实词所具有的或与这些
实词密切相关的语义因素,如义素,感情色彩,预设意义,情况意义,语
用意义,推断意义等,对这些实词或这些实词所在的句法结构的形式会产
生影响,借助这些语义因素可以对有关语法形式作出解释,这些就是汉语
语法研究中的语义特征分析。

14


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
邵敬敏、周芍(2005)认为“语义特征”是语法学术语,指的是构成
词义的若干义素中对形成某个句法结构起决定作用的那个特别重要的义
素,也就是两类不同聚合的词语在词性同结构组合中具有区别性特点。
语义特征的分析与提取放案有:(1)内省概括法,即针对一系列句
法结构相同、语法意义也相同的句式,考察在相同位置出现并且可以互相
替换的一组词语,它究竟具有哪些共同的语义特征。(2)组合分析法,
我们往往不是直接分析所研究的对象,而是考察与之相搭配的词语的语义
特征。(3)对立比较法,是把根据不同词在同一个结构中的对立分布进
行分组,然后再找出使该二者形成对立的语义特征。(4)变换分析法;
(5)分析方法的综合运用。
因为语义特征总是与句法结构和句法位置有关,所以我们要考察
“够”的语义特征,就是必须将“够”跟各种词类搭配所构成的句子来考
察。下面要描写“够”的语义特征及“够”所搭配的词的语义特征。
1.2.2. “够”的词义
“够”的本义是聚、多的意思。此外,“够”还有以下一些义项。
在《现代汉语词典》(第五版)中,“够”有四个义项,具体如下:
第一“够”是动词,表示数量上可以满足需要。例如:
35)你一个月一千块钱够用吗?
第二“够”也是动词,表示达到某一标准或某种程度。例如:
36)你看这条裤子够不够长?
第三“够”是动词,表示用手等伸向不易达到的地方去接触或拿来。例如
37)你够得着在上边的那本书吗?
第四“够”是副词,表示程度高。例如:
15


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
38)他一个人又上班又要带孩子,够难的。
在《现代汉语八百词》中,“够”有四个义项:满足需要的数量、
标准、程度等;伸直的胳膊或用长形的工具取东西;修饰形容词,表
示程度很高;修饰形容词,表示达到一定的标准。
在《1700 对近义词语语法对比》中,“够”有另一个义项“表示超过
一定限度,无法承受下去”。例如:
39) 你这个人真够好的,自己应得的报酬不要,还白给别人!
上例中“好”的程度超过了一定的限制变成了老好人似的软弱,也遭到了
说话人的抱怨。
在《现代汉语疑难词词典》中,“够”作补语时有“因超过需要而引
起反感”的意思。
“够”的义项包括:(动词)用手等伸向不易达到的地方去接触或拿
来,(动词)达到满足需要的数量、标准、程度等,(副词)超过一
定限度,引起反感,(副词)修饰形容词表示程度很高
1.2.3. 副词“够”的语义特征
1.2.3.1.“够+形容词”格式的语义特征
“够”的用法比较复杂,它既可以作动词用,又可以作副词用。周小
兵 1995)指出,表示程度高的副词“够”修饰形容词构成 B 式:够短的。
B 式的“够”是副词,可以细分为两种格式。一种是一般式,重读在
“够”后面的形容词上,形容词后面用“的”。另一种是强调式,重读在
“够”上边,形容词后面用“了”或“的了”。如:
40)他们已经够忙了,别再给他们加任务了。

16


现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究
带 B 式的句子语义上不能自足,也就是说,离开其它的句子,它就站
不住。例如:
41)小小的台湾岛,立在海洋之中,已经够孤独了,不要让自己更孤独
吧!(刘墉《让自己更孤独》)
41’)*小小的台湾岛,立在海洋之中,已经够孤独了。
如果把例(40)的后一分句去掉,变成例(40’),感觉好像话没说完,这
时需要另外句子补充,才能使要表达的意思完整。加上后一分句之后,意
思就完整了。显然,在这个例子中,表意的重点在 “不要让自己更孤
独”,前一个分句只是为了解释为什么作者会提出这个希望。
胡清远(2012)指出带 B 式的句子和相关的句子之间总有一定的逻辑
关系。这些逻辑关系主要有三种:因果关系、转折关系和递进关系。
(一)因果关系
带 B 式的句子总是表示原因,相关的句子表示结果。从位置关系上看,可
以“因”在前,“果”在后,如:
42)她终于开口了:“二呆子够伤心的了,你们都走开,让他痛痛快快地
哭一场吧。”(赵二呆《第一次伤心痛哭》)
也可以“因”在后,“果”在前,如:
43)我的确想过要卖掉它,可眼下——我不想卖了。它造成的危害已经够
大了。(威廉·威马克·雅各布著、施竹筠译《猴爪》)
(二)转折关系
当带 B 式的句子与别的句子构成转折关系时,它总是作为前一分句出
现。如:

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×