Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy ngữ âm tiếng trung quốc tại đại học ngoại ngữ quân sự

河内国家大学下属外语大学
研究生系

*****

杜氏红

提高军事外语大学现代汉语语音教学质量的策略
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy ngữ âm Tiếng Trung Quốc
tại Đại Học Ngoại Ngữ Quân Sự

硕士论文

专业:汉语教学理论
专业编码: 60140111


2015 年于河内
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌC

****---****

ĐỖ THỊ HƯỜNG

提高军事外语大学现代汉语语音教学质量的策略
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy ngữ âm Tiếng Trung Quốc
tại Đại Học Ngoại Ngữ Quân Sự
LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp da ̣y ho ̣c tiế ng Trung Quố c
Mã số chuyên ngành: 60 140 111
Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Quang Trung


HÀ NỘI - NĂM 2015


声明
本人声明这篇硕士论文《提高军事外语大学现代汉语语音教学质量
的策略》是本人在导师的指导下进行研究工作取得的成果。本人保证论
文是自己的研究成果,论文中的理论依据真实可靠,尚未出现在前人
的论文。
杜氏红

2014 年 11 月 27 日

导师签字

论文作者签字

丁光忠博士

杜氏红

i


2014 年 11 月 27 日

2014 年 11 月 27 日致谢
在撰写这篇论文的过程中,我已经得到了河内国家大学外语大学中
国语言文化系的各位老师,同学们的热情支持与帮助,尤其是丁光忠博
士。作为我的导师,先生一直都关心和帮助我,对我的硕士论文从选
题、开题、研究方案的确定到具体的论文写作都给予了悉心的指导,提
出了一系列重要的修改意见,丰富了我的稿子。特在此表示深深的敬意
和由衷的感谢。同时还要感谢各位老师、各位学者对论文的评阅和批评
指正。

2015年01月15日

ii


摘要
语音是语言的物质外壳 学习一种语言首先就要掌握这种语言的语音
系统。因此 语音教学在汉语教学中一直占据着重要地位,在汉语交流中
它是最基本的语言活动需要,也是培养学生听、说、读、写能力的首要
前提。语音教学贯穿汉语教学的初级阶段,汉语语音教学的任务是使学
习者掌握汉语普通话标准的、正确的发音及普通话的语音系统 为运用汉
语进行交际打下扎实的基础。本论文主要是阐述汉语语音教学理论,探
讨军事外语大学语音教学的现状,并且根据目前的语音教学现状提出一
些汉语语音教学的好方法。本人希望通过此篇论文能促进汉语语音教学
工作的展开。希望本论文对以后的语音教学研究有所帮助。
关键词:汉语语音,汉语语音教学,军事外语大学汉语语音教学

iii


目录
前言

1

第一章 汉语作为第二语言教学语音教学理论

3

1.1. 第一语言和第二语言

3

1.2.汉语作为第二语言教学理论

4

1.2.1.语言教学理论的基本内容

5

1.2.2.第二语言学习理论

6

1.3.语音教学在汉语作为第二语言教学中的地位

8

1.3.1.现代汉语的语音系统

9

iv


1.3.2.越南语的语音系统

14

1.3.3.汉语语音系统和越南语语音系统比较

18

1.4.汉语语音教学理论

20

1.4.1.汉语语音教学目的、原则、方法

21

1.4.1.1.汉语语音教学目的

21

1.4.1.2.汉语语音教学原则

21

1.4.1.3.汉语语音教学方法

24

第二章 军事外语大学现代汉语语音教学现状

28

2.1.军事外语大学中文系的简介

28

2.2. 军事外语大学现代汉语语音教学现状

29

2.2.1.军事外语大学汉语语音教学方法

29

2.2.2.军事外语大学汉语语音教学的环节

36

2.2.3.军事外语大学汉语语音教学现状调查

44

2.2.3.1.军事外语大学汉语语音教学调查过程

44

2.2.3.2.军事外语大学语音教学调查分析

45

第三章 提高军事外语大学现代汉语语音教学质量的策略

58
58

. 对教师的建议
3.1.1. 明确语音教学的重点和难点

58

3.1.1.1. 确定汉语语音教学重点

58

3.1.1.2. 明确语音教学的难点

60

v


60

3.1.1.2.1.声母方面

61

3.1.1.2.2.韵母方面
3.1.1.2.3.声调方面

63

3.1.2.灵活运用教学方法

64

3.1.3.发挥多媒体作用

68

3.1.3.1. 关于多媒体

68

3.1.3.2.多媒体教学

70

3.1.3.3.发挥多媒体在语音教学中的作用

70

3.2. 对学生的建议

71

3.2.1.对学生的学习动机与态度

71
72

3.2.2.汉语学习的方法
3.2.3.积极参加汉语课外活动

75

3.3.处理好教与学的有机关系

75

结论

76

参考文献

79
I

附录

vi


vii


前言
1. 选题理由
现代汉语语音是现代汉语三大组成部分之一。现代汉语语音在汉语
教学中一直占据着重要的地位,也是汉语教学的重点和汉语学习的难点。
本人曾经在军事外语大学中文系学习汉语,我深刻地意识到语音学
习的重要性,现代汉语语音学习阶段对整个汉语学习过程有很大的影
响。本人是 2011 年在军事外语大学中文系毕业,然后在贸易大学做了
一段时间汉语教学实习,所以我对汉语教学可以说是一无所知。我在学
习和工作期间,在老师的指导和帮助下,对汉语教学很感兴趣。虽然我
对汉语教学没有什么经验但是我认为语音教学是汉语教学的不可轻视的
重要阶段。对汉语学习者来说,只有掌握好汉语语音才能为日后汉语学
习奠定良好的基础。我在军事外语大学教学过程中发现,因为学生还没
学好语音,发音还不太准,听音能力还差,影响了他们汉语口语的表
达,在听课、记单词、写句都遇到很多困难。一年级学生语音考察结果
还太理想。毕业后,同学们在工作交际当中仍犯了一些语音的毛病,说
话不流利,不太自然。由此可见汉语语音教学质量与汉语语音学习结果
对日后的汉语学习者的工作有很大的影响。
为了提高军事外语大学汉语语音教学的质量和改善本校学生汉语学
习的结果,我拟 “提高军事外语大学现代汉语语音教学质量的策略”为研
究课题,也是我硕士学位毕业论文的题目。通过本课题的研究加强本人

1


对汉语语音及汉语语音教学的具体把握,希望能弥补过去汉语语音教学
理论上的一些不足。本着“抛砖引玉”和“实事求是”的精神,希望能受到各
为老师和同学们的宝贝意见。
2. 研究目的
考查军事外语大学现代汉语语音教学现状,包括目前的教学内容、
方法、步骤,从而确定汉语语音教学的优点,同时找出教学的内容、方
法的缺点然而提出一些可循的汉语语音教学方法,以便提高军事外语现
代汉语教学质量。
3.研究任务
 对现代汉语语音教学相关理论进行综述
 考查军事外语大学现代汉语语音教学现状,指出目前教学中的一
些缺点,同时分析这些缺点
 提供可循的汉语语音教学方法
4.研究对象与范围
本文以军事外语现代汉语语音教学方法为研究对象
研究范围主要在现代汉语语音教学及军事外语一年级现代汉语语音教学
现状之内
5. 本论文的研究方法
本人在收集有关资料基础上,通过直接参听课考查,从而探索师生
在现代汉语语音教学过程中所遇到的困难。之后采取分析法对所获得

2


考察结果进行分析,并且才此基础上提供现代汉语语音教学的好方
法。
6. 本论文的结构
本论文除了前言、结语、参考文献以外,共有 3 章
第一章 关于汉语作为第二语言教学语音教学的理论
第二章 军事外语大学现代汉语语音教学现状
第三章 提高军事外语现代汉语语音教学的策略

第一章
关于汉语作为第二语言教学语音教学的理论
1.1.第一语言和第二语言
第一语言和第二语言 是按照时间先后定义的两个术语。“第一语言”
是我们从小学会的语言,简称“一语”,也叫“母语”。在掌握第一语言之
后,人们还可以继续学习并在不同程度上掌握“第二语言”,甚至第三、
第四语言。“外语”也是一个常用术语,指的是外国语。作为术语,外语
是从国家角度定义的,第一、第二语言则是从个人角度定义的。比如,

3


阿拉伯语在英国是外语,但对阿拉伯裔英国人来说,则可能是他们的第
一语言。更多的时候,外语和第二语言相连。比如,英语在中国是外
语,也是大部分中国人的第二语言。如果一个人学习了好几种外语,则
可以有第一外语、第二外语等。这里的“一”和“二”也是从个人角度进行的
区分。有时也可以看到“英语是中国的第一外语”这样的说法。这是说,
在中国,把英语当成外语来学习的人是最多的。
一般情况下,第一语言是个人身份的标志,总体水平也高于第二语
言。特别的情况也有。比如在美国,很多移民子女的第一语言不是英
语,而是西班牙语、汉语、阿拉伯语等。但是,上学之后,英语是主要
的教学和交际语言,这些孩子的英语水平也与日俱进。他们的第一语言
往往只在有限的范围内使用,与英语的差距越来越大。对于这些人来
说,是第二语言,而不是第一语言,标志了他们美国公民的身份。另 外
还有一种情况,有些人会说两种或多种语言,几乎同样熟练,但这些语
言是同时学会的,很难从时间上分出先后。第一语言和第二语言两个概
念不能涵盖这种现象。
第二语言可以在不同的环境中获得。以汉语为例,如果一个人是在课
堂上学习,他的环境就是“课堂环境”,也称“正式环境”;如果他不参加正
式的课堂学习,而是在工作或生活中,在与中国人的交往中学习汉语,
他的环境就是“自然环境”。与环境有关的另一对术语是“外语环境”和“二
语环境”,它们的区分主要取决于课堂之外目的语是否常用。如果目的语

4


在社团中不常用,学习者在课堂之外很少有机会接触,即为外语环境。
相反,如果目的语在社团中很常用,学习者在课堂之外经常有机会接
触,即为二语环境。在日本学习汉语,是外语环境;在中国学习汉语,
则为二语环境。这里有必要指出三点。第一、二语环境和外语环境的对
立,取决于目的语在社区中是否常用。问题是,在外语环境中,学习者
往往也是社区的成员,称外语环境名副其实。而在二语环境中,学习者
一般不是社区的成员,称二语环境是只考虑学习者的结果。因此,如果
要保持一致,就应该只从社区的角度来定义,所谓的二语环境称为母语
环境也许更合适。第二、外语环境和二语环境的区分,有时并不像一般
认为的那么简单。比如,通常情况下,加拿大被看成是一个双语(英语
和法语)国家。不过,根据加拿大
中(加拿大共有
的人少于

年人口普查的结果,在

个省),会说两种语言的人少于

。对于法语学习而言,这

个省

,只会说法语

个省可以看成是外语环境。

另外两个省,即魁北克和新伯伦瑞克,可以看成是二语环境。第三、随
着科学技术的进步,特别是因特网的普及,二语环境和外语环境的区别
可能会变得不那么重要。在传统的外语环境中,通过因特网,学习者也
可以听到数量巨大的、真实的外语有声材料。尽管这并不意味着和母语
者进行面对面的交流,但已经是很大的改善了。
1.2.汉语作为第二语言教学理论

5


语言和言语 语言和言语这一对概念的区分首先是由瑞士语言学家索
绪尔提出来的。语言是言语活动中社会性和系统的部分,是一种符号系
统。语言和所有的符号一样,都可以分为“能指”和“所指”两部分,而且
“能指”和“所指”之间的关系是约定俗成的。语言符号之所以能成为一个系
统,在于语言符号之间存在“组合”和“聚合”关系。而“言语”是个人为了交
际需要使用语言的结果,通俗地说,就是说话和所说出来的话。语言和
言语之间有着双重关系:语言存在于言语,产生于言语;反过来,语言
又制约着言语。区分语言和言语,为我们学习和研究语言找到了稳定的
对象和最好的切入点,并且可以在语言规范之外,找到言语活动规律。
分清这对概念对于我们的汉语教学很有意义:我们重点教的是汉语的语
言规律,而这些规律又是从一些典型的言语作品中归纳出来的。学生有
了相当的汉语言语作品的积累才能认识和掌握汉语的规律,掌握了汉语
的语言规律之后还要把它转化成汉语的言语技能,掌握了言语技能,才
能运用汉语表达思想、与人交际。
母语和第一语言

母语,也叫本族语,是指本民族的语言,与外国语

或外族语相对应,它是依据亲属关系来确定的。第一语言是指人们出生
后首先学会的语言,是按照语言获得的顺序来确定的。母语跟第一语言
不一致的情况:双语第一语言的情况。
外语和第二语言

外语和第二语言这两个术语在当今外语教学法文献

中,一般都看作是可以相互替换的概念,在有必要的时候,我们也加以

6


区分。外语是母语以外的外国语言,是与本族语相对而言的。第二语言
是跟第一语言相对的概念,有时还有一种含义,即指在目的语环境中习
得和使用的第一语言以外的语言。
语言习得和语言学习 “习得”, 也有人叫“获得”的。习得一般指幼儿在自
然的语言环境中,通过言语交际活动,不知不觉地获得第一语言(通常
是母语)的过程。“学习”, 也有人叫“学得”,在心理语言学中是指人在习
得母语后有意识地学习第二语言的过程。
母语习得:无意识,无正规讲授,无计划,无教材,自然环境,无
序输入。二语学习:有意识,有教师专门讲授,有计划,有教材,课堂
环境为主,有序输入。
.语言教学理论的基本内容
如果简单地概括一下,语言教学理论可以分为语言理论和教学理论,
首先是语言理论,因为语言教学的内容是语言,如何教语言必然涉及到
人们对人类语言和语言活动本质的认识。因此,我们首先要弄清语言是
什么。教学理论主要研究“教什么”和“怎么教”的问题。“教什么”包括确定
语言教学的目标和内容,制定语言教学原则和教学大纲,选择适当的语
言材料,编写合用的语言教材等等;“怎么教”包括教学的思路与方法。
课堂教学是以教师为中心,还是以学生为中心?如果认为应以学生为中
心,那就要研究学习者的生理、心理、策略以及社会因素对学习过程的
影响。还有教学的方法与技巧等等。

7


汉语教学的理论研究范围包括三大领域,即基础理论、教学理论和
教学法。基础理论包括语言学理论、教育学理论、心理学理论、文化学
理论。教学理论包括语言习得理论、第二语言教学理论、汉语教学理
论。教学法贯穿在总体设计、教材编写、课堂教学、测试和评估等整个
教学过程和全部教学活动中。内容十分广泛。例如,怎样选择教学内
容,怎样处理语言和文化的关系,怎样处理理论讲解和言语操练的关
系,怎样处理学生母语和目的语的关系,怎样进行语言内容和相应的文
化因素的教学,怎样进行语言要素的训练,怎样进行言语技能和言语交
际技能的训练,怎样安排教学环节、掌握教学节奏、调节课堂气氛,怎
样发挥学生的主动性和调动全体学生的积极性,怎样板书,怎样提问…
都是教学法要研究的问题。它们包括了教学原则、教学方法和教学技巧
这些不同层面的问题。
.第二语言学习理论
第二语言学习理论主要研究语言学习的心理过程与学习规律,是一门
跨学科的理论。在语言教学中,长期以来,人们都是把“教”放在主导地
位,因而重视的是语言教学理论的研究。直到

世纪中叶,对语言学

习理论的研究才开始受到广泛的注意。早期的研究主要集中在儿童母语
习得方面,把成人外语或第二语言学习的研究纳入到母语习得的研究之
中。后来又逐渐发现,第一语言习得和第二语言学习有很大的不同,第

8


二语言的学习理论开始成为研究的热点,并出现了许多很有影响的理论
和假说。
中文的“教学”一词固然很好地反映了“教”与“学”两方面密不可分的关
系。但长期以来,一直以“教”为主,人们对“教”的研究多,忽略了对“学”
的研究。因此,中国对语言学习理论的专门研究,起步更晚,我们要介
绍的第二语言学习理论都是来自西方的,而西方现有的有关语言学习的
理论,主要是以印欧语言为基础的。由于人类认知规律的共同性和语言
的共同性,这些假说和理论具有普遍意义,对于汉语学习理论研究有借
鉴作用。但汉语又是离印欧语言谱系较远的一种语言,汉语的很多特
点,必然给汉语的学习过程和学习规律带来不少特殊的问题。
乔姆斯基的“语言习得机制”理论
美国语言学家乔姆斯基于

世纪

年代末提出了“先天论”(也叫

“内在论”的语言认知理论。他认为正常的儿童在短短的几年之内能掌握
规则抽象的语言,说明儿童的大脑里有一种天生的“语言习得机制”,这就
是说儿童具有一种遗传的机制,通过这种机制(而不是斯金纳、布龙菲
尔德等行为主义语言学派所说的刺激-反应)儿童掌握了语言规则,儿
童生下来就有一种适宜于学习人类
独有的语言知识的能力。
科德等人提出“内在大纲”的假说,认为第二语言学习者是按其头脑中的
“内在大纲”规定的程序,对输入的信息进行处理的。

9


克拉申的“语言监控模式”理论
对第二语言教学实践产生最大影响的创造性构造理论是克拉申于
年提出的“语言监控模式”假说也叫“语言控制调节模式”、“输
入假说”或“监察论”。这一理论共有五个假设 习得假设,自然顺序假设,
语言监控假设,语言输入假设,感情过滤假设。克拉申的理论是第二语
言习得理论中最为全面的理论,在第二语言教学界受到极大的重视与研
讨,同时也带来很多批评意见。
塞林格的“中介语”理论
中介语的理论是

世纪

年代末在美国创立的,

年塞林格

发表了《中介语》一文,标志着中介语理论已趋向成熟。根据中介语理
论,第二语言学习者所学的语言知识是一个逐渐积累和逐渐完善的过
程,整个过程形成一种连续体,在这一连续体上的每一个时点都形成一
个系统,具有其独特的特点。鲁健骥先生认为,中介语指的是由于学习
外语的人在学习过程中对于目的语的规律所做的不正确的归纳与推论而
产生的一个语言系统,这个语言系统既不同于学习者的母语,又区别于
他所学的目的语。
中介语的特点是可渗透性、化石化现象和反复性。对第二语言学习者
中介语研究一般集中在以下两方面:母语和目的语的对比分析和学习者
外语的偏误分析。

10


舒曼在

年提出了“文化合流理论”。认为第二语言习得是文化

合流的一个方面,一个人能将自己的文化与第二文化合流多少决定了一
个人获得第二语言的成败。文化合流理论强调第二语言习得是由学习者
与所学语言的文化之间的社会及心理距离所决定。距离越近,第二语言
就越容易获得。文化合流理论力图说明在第二语言习得过程中,对第二
文化的认同感对于语言习得的关键作用。第二语言的教学实践也证明了
如果学习者对于第二文化有崇拜感、有亲近感、有认同感的话,他就容
易习得第二语言。对于第二文化的好感可能来自语言本身的魅力,也可
能来自家庭的、社会的价值观。
从上述的内容可见,这些理论在学习汉语、汉语教学有着十分重要
的意义。
.语音教学在汉语作为第二语言教学中的地位
语音是语言的音流,是语言的物质材料,是语言的外现形式。学习
语言要从学语音开始,语音教学在语言教学中占着重要的地位。
作为交际工具的语言都由语音、词汇、语法三个部分组成的,人们
进行交际时都要通过语音来表达意思,感情的。一个人发音不准,语调
不顺,听别人说话或者别人听他说话都会觉得困难,同时容易引起误
会。
汉语语音的音素中,最基本的内容可以说是音节。音节是从听觉上
辨析出来的语音自然单位,是汉语语音的基本单位,因此也可以说它是

11


自然感知的最小语音单位。由一个或几个音素组成。一般来说,一个汉
字的读音就是一个音节。
例如:“好”是一个汉字,是一个音节  。
“我喜欢你”就是有四个汉字,是有四个音节()。
有的素结合构成双音节词,同时也有的语素是由两个音节构成也叫
双音节单纯词。例如:“  ”(我),“  ”(漂亮),“  ”
(葡萄)。
了解音节、语素、词这三者的关系,就可以更清楚地看到语音教学
是很重要的。
现代汉语的语音系统
汉语声母
现代汉语语音系统汉语语音包括音节,句调,重音和节奏等几个方
面的内容,一个音节是由声母、韵母和声调三个部分组成的。有些比较
复杂的韵母包括韵头 介音 ,韵腹 主要元音 和韵尾三个部分。
声母是音节开头的辅音。比如辅音不用辅音开头的音节叫做零声
母。声母和辅音不同。声母是音节开头的辅音,一共有

个包括

、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、,和零声母。零声

母是汉语音节中不以辅音开头的声母叫零声母,零声母有两类,一类是
开口呼零声母音节,一类是非开口呼音节。例如“ 春城)”这两
个音节中的“”就是声母。如果一个音节开头没有声母,如“ 安)”,那

12


么,这个音节就叫零声母音节。声母都由辅音充当,但辅音不见得都是
声母。如后鼻辅音

就不作声母,只能作韵尾;而在 

节中,前一个 是声母,后一个

则是韵尾。前鼻辅音

男 这个音

既可作声母,

又能作韵尾。
普通话的声母发音的性质由以下两方面来决定:一是发音部位,即
决定于发音器官的活动部位和固定接触的部位。二是发音方法,即发音
器官的活动部位和固定部位接触时阻碍气流的方法。
如按发音部位划分可以把普通话声母可分为双唇音、唇齿音、舌面
音、舌根音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音

类。

 双唇音 双唇形成阻挡时发出 , ,
 唇齿音 嘴唇和牙齿形成阻挡时发出
 舌尖前音 舌尖和上齿背形成阻挡发出 , ,
 舌尖中音 舌尖和上齿跟形成阻挡发出 , , ,
 舌尖后音 舌尖和前硬愕形成阻挡发出 舌面音 舌面前部通上齿跟和前硬愕形成发出 , ,
 舌根音 舌根和软硬愕形成阻挡发出 , ,
如果按阻碍的方法我们可以把汉语声母分为塞音、擦音、塞擦音、鼻
音、边音


塞音 发音时,发音部位完全闭塞,软腭上升,堵塞鼻腔通道,气
流冲破阻碍,爆发成声。如

13


 擦音 发音时,发音部位靠近,留下窄缝。软腭上升,堵塞鼻腔通
道,气流挤出,摩擦成声。如 
 塞擦音 发音时,发音部位先闭塞,软腭上升,堵塞鼻腔通道。然
后气流从阻塞部位冲开一条窄缝,从窄缝中挤出,摩擦成声。先
破裂,后摩擦,结合为一个音。如
 鼻音:发音时,口腔里的发音部位完全闭塞,软腭下垂,打开通
向鼻腔通道,气流振动声带,从鼻腔通过发出声音。鼻音有
个:(不作声母的辅音也是鼻音)。
 边音:发音时,舌尖与上齿龈形成阻碍,舌头两边留有空隙。软
腭上升,堵塞鼻腔通道,气流通过口腔振动声带,从舌头两边流
出。边音只有 个  。
如按气流的强弱来划分我们可以把汉语声母分为不送气音和送气音两

 不送气音:发音时呼出的气流比较弱的音。如
 送气音:指发音时呼出的气流比较强的音。如
如果按声带是否振动划分可以把汉语声母分为清音、浊音两类
 清音:发音时声带不振动,发出的音不响亮。如


 浊音:发音时声带振动,发出的音比较响亮。如
母用的辅音也是浊音)。
汉语韵母

14

(不作声


汉语韵母是汉语音节中声母以后的部分。普通话中有

个韵

母。普通话韵母都是由单一的辅音充当的,而普通话韵母,可以由单一
的元音构成,也可以由元音加元音或元音加辅音构成。韵母的构成情
况,要比声母复杂得多。了解韵母的结构特点 ,便于掌握韵母的分类和
发音。根据不同的标准,可以对韵母作不同的分类。
按韵母的内部结构划分可分为单韵母、复韵母、鼻韵母三类。 
 单元音韵母
单韵母是由一个元音构成的韵母,共有十个有

个:ɑ、、、ê、、

ü、 前 、 后 、 。每个单韵母的发音都有自己的特点,复韵母
 复韵母
是由两个或三个元音复合而成的韵母,普通话复韵母有

个。复韵

母主要按元音所处的前后位置的不同可分为为前响复韵母、后响复韵
母、中响复韵母。前响复韵母指主要元音在前的复韵母,有四个 :
 。 后 响 复 韵 母 指 主 要 元 音 在 后 的 复 韵 母 , 有  个 包 括
 中 响 复 韵 母 指 主 要 元 音 位 居 中 间 的 韵 母 , 有 四 个 包 括
。

 鼻韵母
以鼻辅音或作为韵尾的韵母叫鼻韵母。汉语普通话中鼻韵母共有
个,并且分两种。首先是带舌尖鼻音

的一种叫前鼻韵母,有包括 ,,,,,。另一种是带舌根鼻音的叫鼻韵
母,有

个包括 ,,,,,,,。
15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×