Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu NHÓM ĐỘNG từ nấu NƯỚNG TRONG TIẾNG hán HIỆN đại

河内国家大学下属外语大学
研究生院
***************

胡氏月胜

现代汉语烹饪类动词研究(与越南语相对应的动词对比)

NGHIÊN CỨU NHÓM ĐỘNG TỪ NẤU NƯỚNG TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(SO SÁNH VỚI NHÓM ĐỘNG TỪ TƯƠNG ỨNG TRONG TIẾNG VIỆT)

硕士论文

专业:汉语语言学
代码:60.22.02.04
指导老师:武氏河 博士


2014 年于河内
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

****************

HỒ THỊ NGUYỆT THẮNG

现代汉语烹饪类动词研究(与越南语相对应的动词对比)

NGHIÊN CỨU NHÓM ĐỘNG TỪ NẤU NƯỚNG TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(SO SÁNH VỚI NHÓM ĐỘNG TỪ TƯƠNG ỨNG TRONG TIẾNG VIỆT)

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành : Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc
Mã số chuyên ngành : 60.22.02.04
Giáo viên hướng dẫn : TS. Vũ Thị Hà


HÀ NỘI, NĂM 2014


致谢
本论文的研究是在武氏河博士的悉心指导下完成的,从论文的选
题、论文研究方向到论文的最终完成,武老师都始终给予我细心的指
导和不懈的支持。在论文即将完成之际,谨让我向武老师表示衷心的
感谢,感谢老师的热情耐心的帮助!
在此,我还要感谢阮文康教授、范玉函副教授、阮黄英副教授、琴
秀财副教授、何黎金英博士、华玉山博士、阮廷贤博士、杜氏清玄博
士等各位老师在我读硕士研究生期间及论文开题报告时给予宝贵的意
见和帮助。
由于本人的水平有限,不足之处在所难免,希望得到各位老师、各
位同学的不吝赐教。

胡氏月胜
i

日,于太原论文摘要
本文运用统计法、义素分析法、对比法等研究方法,主要从语义、
文化等角度对汉语的加热烹类饪动词进行研究并与越南语烹饪动词进行
对比,以期能够对汉语本题研究、汉越语言研究工作作出一定的贡献。
论文的正文共分三章。第一章阐述相关的基础理论并简要介绍前人
关于此类动词的研究成果。
第二章先对现代汉语加热类烹饪动词进行统计,根据语义特征把其
分为:“煮类义场”、“蒸类义场”、“烤类义场”、“煎炒类义场”(包括“炸类
义场”、“炒类义场”在内)及“混合类义场”等五个子场。每个子场都有自
己的语义特征,而且每子场的动词之间也存在着大同小异。我们通过义
素分析法将各语义场内部成员的语义特征及语义进行对比。另外,这些
动词除了少一部分就单纯用在烹调技术方面以外,大部分的动词都有极
其丰富的派生义和文化含义。此类动词还充分地反映中国文化的各个特

ii


征如:中国文化的根源、形成及特点,其还反映中国人的思维方式、信
仰等特点。
第三章描述越南语加热类烹饪动词的烹调义、派生义及文化含义等
方面的特点,同时对汉越语烹饪类动词进行对比,试图找出两种语言烹
饪类动词的语义、文化含义方面的异同并初步探讨两者异同的原因。
关键词:烹饪动词、烹调义、派生义、文化含义

目录
前言
第一章 绪论 ...............................................................................................................3
1.1 现代汉语动词概说 ...........................................................................................3
1.1.1 动词的概念 .................................................................................................4
1.1.2.动词的分类 .............................................................................................5
1.1.3.动词的语法功能 .....................................................................................7
1.2.现代汉语烹饪动词概说 ................................................................................8
1.2.1.烹饪类动词的定义 .....................................................................................8

iii


1.2.2.烹饪类动词的界定 .....................................................................................8
1.3.词汇与文化的关系 ........................................................................................9
1.4.汉语的语义场理论 ......................................................................................10
1.4.1.义位的定义 ...........................................................................................10
1.4.2.义素的定义 ...........................................................................................10
1.4.3.义素分析法 ...........................................................................................10
1.4.4.什么是语义场 .......................................................................................11
1.5.现代汉语烹饪类动词研究现状 ..................................................................11
1.5.1.现代汉语烹饪类动词研究成果综述 ...................................................11
1.5.2.现代越南语烹饪类动词对比研究现状 ...............................................14
小结 ...........................................................................................................................16
第二章:现代汉语加热类烹饪动词的语义、文化特点.......................................17
2.1.现代汉语加热类烹饪动词的词典考察 ......................................................17
2.2. 现代汉语加热类烹饪动词的语义特点 ........................................................18
2.2.1. 现代汉语加热类烹饪动词的共同语义成分 .........................................18
2.2.2. 现代汉语加热类烹饪动词的语义场类型 .............................................18
2.2.3.现代汉语加热类烹饪动词各语义场内部成员的基本义分析 ...........20
2.2.3.1.煮类动词的语义特征及语义对比 ....................................................20
2.2.3.2.蒸类动词的语义特征及语义对比 ....................................................25

iv


2.2.3.3.烤类动词的语义特征及语义对比 ....................................................26
2.2.3.4.煎炒类动词的语义特征及语义对比 ................................................28
2.2.3.5.混合类动词的语义特征及语义对比 ................................................31
2.3.现代汉语加热类烹饪动词的派生义及文化含义 .........................................33
2.3.1.煮类动词的派生义及文化含义分析 ...................................................34
2.3.2.蒸类动词的派生义及文化含义分析 ...................................................38
2.3.3.烤类的派生义及文化含义分析 ...........................................................40
2.3.4.煎炒类的派生义及文化含义分析 .......................................................43
2.3.5.混合类动词的派生义及文化含义分析 ...............................................44
2.4. 现代汉语烹饪动词所反映的中国文化特征 ................................................46
2.4.1.中国饮食文化的根源 ...........................................................................47
2.4.2.中国文化的形成 ...................................................................................48
2.4.3.中国饮食文化的特点 ...........................................................................49
2.4.4.汉民族的思维方式 ...............................................................................50
2.4.4.1.中国人的形象思维 ............................................................................50
2.4.4.2.中国人的感性思维 ............................................................................52
2.4.5.汉民族的信仰 .......................................................................................53
2.4.5.1.汉民族观念中的龙、凤 ....................................................................53
2.4.5.2.中国的佛教信仰 ................................................................................53

v


小结 ...........................................................................................................................55
第三章 汉越加热类烹饪动词对比 ..........................................................................57
3.1.越南语加热类烹饪动词的语义特点 ..........................................................57
3.1.1.《越南语词典》加热类烹饪动词考察 ...............................................57
3.1.2.越南语加热类烹饪动词的语义场类型 ..................................................58
3.1.3.越南语烹饪动词各语义场内部成员的烹调意义 ..................................60
3.2.汉越加热类烹饪动词的异同 ......................................................................68
3.2.1.汉越加热类烹饪动词的语义场类型对比 ...........................................68
3.2.2.汉越加热类烹饪动词相应语义场对比 ...............................................68
3.2.2.1.汉越煮类动词的烹调语义对比 ........................................................68
3.2.2.2.汉越蒸类动词烹调语义对比 ............................................................71
3.2.2.3.汉越烤类动词烹调语义对比 ............................................................73
3.2.2.4.汉越煎炒类动词烹调义对比 ............................................................75
3.2.2.5. 汉越混合类烹调语义对比 ...............................................................77
3.2.3.汉越加热类烹饪动词的派生义及文化含义对比 ..................................78
3.2.3.1.汉越加热类烹饪动词派生义的派生方式对比 ................................79
3.2.3.2.汉越典型烹饪动词的派生义及文化含义对比 ................................82
(1)汉语的“煮”与越南语的“nấu/ luộc” .......................................................82
(2)汉语的“烤/烙、燔、炙”与越南语的“nướng/ quay” .............................85

vi


(4)汉语的“炒”与越南语的“xào/ rang” .......................................................87
小结 ...........................................................................................................................89
结语 ...........................................................................................................................91
参考材料 ...................................................................................................................93
附录 ...........................................................................................................................97
附录一—现代汉语加热类烹饪动词统计表 .......................................................97
附录二—越南语加热类烹饪动词统计表 .........................................................102
附录三—汉越加热类烹饪动词对译 .................................................................105

vii


前言
1.选题缘由
中国饮食文化源远流长,烹调技术世界闻名。从“民以食为天”这一
俗语就可以看出,“食”从古到今在人看来一直是头等大事。中国菜追求
色、香、味、形俱全,不仅讲究用料还讲究火候、刀工和造型等,在烹
饪方法更是各有各的特点。语言形式可以见证中国饮食文化的发达,在
词汇上,汉语中特别丰富的烹饪动词就可以说明这一点,如:煮、蒸、
烧、炒、煎、熬、炸、烤、烙、炖、焖等动词,在此类动词中有很多属
于近义词的动词,因此汉语学习者,尤其越南汉语学习者在使用这类动
词的过程中遇到很大的困难并经常出错。在学习汉语过程中若能弄清该
类动词的意义及用法、文化含义并将其与越南语相对应的动词进行对
比,指出两者的异同,既能够避免偏误又能够进一步了解中、越两国之
间的文化异同。
按本人所搜集到的资料,前人对饮食类词汇主要关注的是和饮食有
关的词汇之分类、词义探讨及构成分析,而从汉语作为第二语言教学的
角度全面的研究烹饪类动词的文章并不多见。
因此,本人拟定选择“现代汉语烹饪类动词研究(与越南语相对应的
动词对比)”作为汉语专业硕士论文课题。希望能够阐明现代汉语烹饪类

1


动词的语义特点、派生义及其文化含义,进而指出汉语、越南语中有关
这类动词的异同,为越南汉语学习者提供一份有价值的参考资料。
2.研究对象、研究范围与研究目的
本论文以现代汉语加热类烹饪动词为研究对象,主要从语义、文化
等方面进行研究并与越南语的同类动词进行对比,旨在阐明现代汉语加
热类的烹饪动词的语义、文化特点,深入了解这类动词所反映的汉民族
饮食观念、思维方式及饮食习俗,弄清汉越语烹饪类动词之间的异同,
以期能为汉语本题研究、汉越语对比研究、汉语作为第二语言的教学以
及汉越翻译工作作出贡献。
3.研究任务
为了达到上述研究目的,本论文的主要研究任务包括:
• 对现代汉语加热类的烹饪动词的有关理论问题进行综述;
• 对现代汉语加热类烹饪动词进行统计,分析其基本意义、派生义及文
化含义等方面的特点,探讨此类动词所反映的中国文化特征;
• 将汉语烹饪动词与越南语相对应的动词进行对比,指出两者的异同
4.研究方法
本论文以语义研究理论、语言学对比理论等为指导理论,所采用的
研究方法包括统计法、归纳法、义素分析法、描写归纳法、对比法等。

2


5.语料来源
(1)汉语研究语料主要摘自北京语料库、《新编现代汉语词典》、
《汉越词典》、中国百度百科网络等
( )越 语研究 语料 主要 摘自 《越南 语词 典》 、 《越 南劳 动报 》、
http://dantri.com.vn、http://www.vatgia.com、http://hanoimoi.com.vn 等著
名越南语网站。
6.论文的结 构
本论文除了前言、结语、参考文献、附录以外,共有三章:
第一章: 绪论
第二章:现代汉语加热类烹饪动词的语义、文化特点
第三章:汉越加热类烹饪动对比

第一章 绪论
现代汉语动词概说
动词研究是现代汉语非常重要的课题之一,也是语法研究中最复
杂的问题。到目前为止,以现代汉语动词为研究对象的论文数量很多,

3


下面我们将在前人研究的基础上对现代汉语动词的概念、分类、语法功
能等特征进行综述。
动词的概念
早期的一些语法著作大多是根据意义和概念来确定动词的,马建忠
在《马氏文通》给动词定义为:“凡实字以言事务之行者,曰动字”,之
后许多学者也赞成这一观点,如:吕叔湘、朱德熙认为:动词是行为或
变化的名称;黄伯荣、廖序东(

)《现代汉语》提出这样的概念:

动词是表示动作、行为、心理活动或存在、变化、消失等。但我们看下
面的例子:
王老师在家吗?(“在”是动词)
王老师在家吃饭吗?(“在”是介词)
上面例( )和( )中的“在”都表示同个意思,但它们的词性却不
同,可见如果光靠词的意义来判断它的词性是有困难的。
另外,还有一些学者还根据狭义形态来确定,如俞敏、陆宗达认为
汉语的实词有狭义的形态变化,因此可跟据这特点来区分实词的小类,
而这种狭义的形态变化最明显的就是重叠形式,例如:“飞” 重叠后成“飞
飞”表示尝试或动作发生的时间短暂。但实际上,汉语中的这种形态变化

4


意义并非对于所有的动词,例“有”、“在”等它们都是动词但都不能重叠,
所以我们不赞成这一观点。
按本人所搜集到的资料,在其他工具书也提出与吕叔湘、朱德熙的
观点相似的定义,但还加以说明:“动词一般能带宾语,一般不受程度副
词修饰,主要充当句子的谓语。动词的语义具有不同的特征,不同特征
的动词往往具有不同的功能”,例如:
( )小李睡了。(充当谓语)
( )小李已经睡了。(充当谓语中心语)
以上的观点就是把词的意义和词的语法功能结合起来,作为判断一
个词是否是动词的标准。这一观点已经把前面第一个观点的缺陷补充
好。因此我们也认为判断一个词是否是动词时,我们要根据它的意义和
它的语法功能来判断,如:是否能带宾语、充当谓语或谓语中心语、能
否受否定副词的修饰等功能。
.动词的分类
关于动词的分类,每个学者采取不同的分类标准就有不同的分类结
果,若黄伯荣、廖序东(

)《现代汉语》根据动词的语义就可以这

样分:
( )动作动词:走、听、看、批评、学习
5


( )心理活动动词:爱、恨、喜欢、希望、讨厌
( )表示存在、变化、消失:在、存在、有、演变、生长、死亡
( )判断动词:是
( )能愿动词:能、会、应该、得、要、敢
( )趋向动词:来、去、上、下、出、进、上来、起来
吕叔湘(

)《现代汉语八百词》把动词能否带宾语作为分类标

准,认为:“动词可以分为及物的和不及物的。及物动词后边可以带一个
表示承受动作的事务的名词,成为宾语。不及物动词不能带这样的名
词,但是可以带跟它发生别的关系的名词,一般也叫做宾语。有时候一
个动词有几个意义,其中有的是及物的,有的是不及物的。”
其他学者,如杨伯峻、何乐士、马庆珠等学者还提倡以语法功能和
语义相结合作为分类标准,这种分类很细,不但注重动词的语义而且还
注重动词的语法功能,因此被广泛运用。
总之,对现代汉语动词进行分类时每个学者都有自己的观点,每种
分类方法都符合于不同目的。本文的研究对象—加热类烹饪动词是从语
义的角度划分出来的一个小类,属于动作类动词。

6


.动词的语法功能
根据房玉清(

)《实用汉语语法》,现代汉语动词的语法功能

包括 :
①可受“不”修饰,但大多数不受“很”修饰,例如:
②都能做谓语
③能够以“V 不 V”的形式表示疑问
④大多数能在后头加“了”、“着”、“起来”等动态助词
⑤一般都能带宾语或类似宾语的名词性成分
⑥大多数动作动词可以重叠,重叠后表示动作持续或重复,并有尝试意

能愿动词和趋向动词是动词中比较特殊的两类。助动词表示可能、
必要和意愿等意义,包括“能”、“能够”、“会”、“可以”、“应”、“应该”、
“要”、“得”、“敢”、“肯”、“值得”等。这些词具有动词的基本特点,但有几
点不同:
①不能带名词宾语,只能带动词、形容词宾语
②后头不能带“了”、“着”“起来”等动态助词

11

房玉清(

)《实用汉语语法》,北京语言大学出版社

7


③不能重叠
④趋向动词包括“来”、“去”、“上”、“下”、“出”“进”、“上来”等,这些词都
具有动词的基本特点,但除了当谓语外,它们还能用在其他动词的后面
以加以说明趋向。
.现代汉语烹饪动词概说
.烹饪类动词的定义
“烹”就是煮的意思,“饪”是指熟的意思,广义的说,烹饪是对食物
原料进行热加工,将生的食物原料加工成熟食品;狭义地说烹饪是对食
物原料进行合理选择调配,加工治净,加热调味,使之成为色、香、
味、形、质、养兼美的安全无害的、利于吸收、益人健康、强人体制的
饭食菜品包括调味熟食,也包括调制生食。因此表将生的食物原料加工
成熟食品的过程的动词就属于烹饪类动词。
.烹饪类动词的界定
关于烹饪类动词的分类,我们可根据其音节数量、是否加热、媒介
等标准来划分。按本论文的研究范围,我将着重研究加热类烹饪动词。

8


.词汇与文化的关系
谈到文化,它是一个大的范畴,有广义和狭义两种概念。从广义来
讲,文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的
总和,其包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。狭义的是指人
们普遍的社会习惯,如衣食住行、风俗习惯、生活方式、行为规范等。
有人说:“语言是文化的载体,两者息息相关。语言不能脱离文化,文化
体现在语言之中。”事实上,语言就是我们人类文化形成和发展的前提,
反过来文化的发展也促进语言的丰富与完善。世界上存在着各种语言,
同时它们都充分地体现了各自不同的民族文化。
词汇是语言的重要部分之一,其比语音、语法更受时代变迁、社会
习俗、伦理道德以及思维观念等民族文化因素的影响。纷繁复杂的民族
文化因素,常常融合、参透于词义、词型和词的运用等词汇系统的规律
中,在对词的理解和运用中起着相当重要的作用。因此想学好某个国家
的语言,我们就要先把握好其词汇的基本义和文化义。

9


.汉语的语义场理论
.义位的定义
义位是词的语义的基本存在形式,是与单个的词义相联系的一级语
义单位。其既不同于“义项”,又不同于“词义”,因“义项”中有语素义,“词
义”可包括多项的意义。可以说“义位”是与“义项”和“词义”都有某种对应
性,但不完全相同的语义概念。不是所有义位都能放在一起进行对比、
分析,要有条件限制的。例如“人”和“舒服”不能进行义素对比,因它们毫
无联系的义位之间缺乏可比性。
.义素的定义
义素是构成义位的最小意义单位,即义位的区别性特征。它是由分
解义位得到的比义位低一级的语义单位。在语义体系中它是无法被直接
观察到的,所以属于语义微观层次 。
.义素分析法
义素分析法是从义素的角度分析义位的方法,是现代语义学的重要
分析方法和范畴。它借助于结构语言学的对比性原则,将一组义位放在
一起进行对比分析,从中寻找出共性义素,这样既可以看到同组义位之
2

钱玉莲,现代汉语词汇讲义.北京大学出版社,2006

钱玉莲,现代汉语词汇讲义.北京大学出版社,2006

3

10


间的联系,也可以看到它们之间的区别。这种方法类似于数学中提取公
因式的方法。也类似于义位学中寻找义位的区别性特征的方法 。这种想
法得到了很多国家的语言学家的认同。
.什么是语义场
语义场是个外来词,英语叫“

”,指的是由若干个具有

一个或几个相同义素的词组成的集合体 。换句话说:语义场是义位形成
的系统,如果若干个义位含有相同的表彼此共性的义素和相应的表彼此
差异的义素,因而联结在一起,互相规定、互相制约、互相作用,那么
这些义位就构成一个语义场。语义场体现了义位的关系、区别,体现了
语义的系统性 。例如:
( )牛、黄牛、水牛、大牛、小牛、老牛、母牛、公牛等等
例( )中义场的各词都有义素“牛”。
.现代汉语烹饪类动词研究现状
.现代汉语烹饪类动词研究成果综述
中国饮食文化源远流长,烹调技术世界闻名。语言形式可以见证中
国饮食文化的发达,在词汇上,汉语中特别丰富的烹饪动词就可以说明

钱玉莲,现代汉语词汇讲义.北京大学出版社,2006

4
5

阮有求和琴秀才,汉语语义学.河内国家大学下属外语大学出版社,2009

吉美兰,汉韩烹饪动词对比研究 中央民族大学出版社

6

11


这一点,如:煮、蒸、烧、炒、煎、熬、炸、烤、烙、炖、焖等动词,
因此烹饪类动词已经成为不少学者的研究对象,下面我们将对些有代表
性的研究成果作总结。
勾俊涛(

)《汉语烹食词汇文化意蕴探微》,这一文章已谈到

一些动词如:煎、熬、炒、烩、烩炙、炮、烹、煮、涮以及汆等烹饪动
词的引申用法。
齐沪杨和蔡俊杰(

)《“烧煮”类动词与中国烹调文化》根据烹

调过程中的最基本原料

水和火这两个标准把“烧煮”类动词分为两大

类,通过这两大类动词的字形、意义来阐明中国烹调文化的形成、从
“烤”开始的、精细的、地区差异性的等特点。
王洋(
动词有

)《汉语“烹煮”语义场的历史演变研究》指出“烹煮”类

个,根据“将食物致熟的媒介”这一特征把烹煮义场分为三个下

位语义场,包括:蒸煮语义场、烧烤语义场和煎炒语义场;通过考察这
三个下位语义场在文献中的使用情况,作者提出以下几个论点:
①“烹煮”义场从古到今的变化包括旧词的消亡,新词的产生以及旧词的
继承与发展等三个变化方式

12


②汉语“烹煮”义场演变的特点有词汇发展过程中可变性与不变性的统
一、词汇发展过程中的复音化趋势、不同时期语义场中的所指与能指的
对应方式不同
③“烹煮”义场演变的原因
刘斌(

)《汉语“火”词群的语义范畴与隐喻认知研究》,这论

文中的第四章,作者也用来研究“火”部烹饪类词语。在这部分作者着重
研究单音节、双音节、多音节词的烹饪词的语义并进行隐喻认知分析。
彭军(

)年《小议烹调类动词的文化蕴含》主要分析烹调类动

词中具有代表性的如:炒、煮、熬、爆和煎等五个动词的引申含义、这
些动词在社会生活的各个方面所蕴含的丰富文化内涵。
黄铭石(

)《从含有烹饪类动词的惯用语中探求语言文化》,

这学者已经分析十五个烹饪动词的基本义,再从文化角度来对些含有那
些烹饪类动词的惯用语加以解释其来源和意义。
另外,有关烹饪动词的对比研究,在中国主要是以英汉、汉韩对比
研究为主。有以下几个具有代表性的研究。
王宇(

)《英汉烹饪词汇语义对比研究——兼谈英汉饮食文化

差异》将汉语烹饪动词分成五个大类,其代表性的动词为即煮、烤、
蒸、炒和炸,同样也将英语烹饪词汇作分类并指出具有代表性的动词。

13


该文章的主要内容就是对英汉具有代表性的烹饪词汇进行对比分析,总
结出汉语的词化程度要高于英语,同时通过历史和饮食文化来解释这种
差异。
解海江和章黎平(

)《英汉烹饪语义场对比研究》已经把英汉

烹饪语义场分为七个子场,并提出每个子场的代表性义位。文章主要采
用语义特征分析法来分别对每个子场中的义位进行分析、对比。最后指
出汉语烹饪语义场中的义位比英语烹饪语义场多,并把引起这差异的原
因归为中西方农牧业结构特点和民族饮食习惯差异。
还有马一可(


)《汉英烹饪动词对比研究》、吉美兰

)《汉韩烹饪动词对比研究》,这两篇文章是在王宇和解海江所

发表的论文的基础上进一步对英汉、汉韩烹饪动词进行研究。
.现代越南语烹饪类动词对比研究现状
至今已经有些学者就越南的饮食文化这一方面发表了论文如:陈
玉加(


)《从阴阳哲理角度看饮食与越南饮食文化》、范垂玲
)《越南与韩国饮食文化的些共同点 》 。但这些论文都是谈到

越南的饮食文化或将越南饮食文化跟其他国家相比。按我们所搜集到的
资料,到现在还没有关于越南语烹饪动词和汉越烹饪动词对比的任何研
究。
14


总之,前人已从很多角度来研究现代汉语烹饪类动词,并取得了一
定的成就。但研究现代汉语烹饪动词的论文主要注重一些常用的烹饪动
词的语义特征、文化内涵等特点。而立足汉语教学,特别是从汉语作为
第二语言教学的角度全面研究烹饪类动词的论文并不多见。
因此本人拟定以《现代汉语烹饪类动词研究—与越南语相对应的动
词对比》为自己的硕士论文。在本论文 ,我们将继承前人对这类动词的
语义特征的研究成果,考察这类动词的基本义和引申义,并指出其文化
含义;最后将现代汉语烹饪类动词与越南语相对应的动词对比。

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×