Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH lỗi SAI KHI học các GIỚI CHỈ đối TƯỢNG “GEN”, “HE”, “DUI” TRONG TIẾNG hán của SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI đoạn sơ cấp

河内国家大学下属外语大学
研究生院

武琉璃

越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”
对象类介词的偏误分析
PHÂN TÍCH LỖI SAI KHI HỌC CÁC GIỚI CHỈ ĐỐI
TƯỢNG “GEN”, “HE”, “DUI” TRONG TIẾNG HÁN CỦA
SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN SƠ CẤP

硕士学位论文

专业:汉语教学理论与方法
专业号码 60.14.10


2012 年于河内

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KHOA SAU ĐẠI HỌC

VŨ LƯU LY

越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”
对象类介词的偏误分析
PHÂN TÍCH LỖI SAI KHI HỌC CÁC GIỚI CHỈ ĐỐI
TƯỢNG “GEN”, “HE”, “DUI” TRONG TIẾNG HÁN CỦA
SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN SƠ CẤP

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành

: LL và PP giảng dạy tiếng Trung Quố c

Mã số

: 60.14.10

Giáo viên hướng dẫn

: PGS. TS Nguyễn Hoàng Anh


HÀ NỘI - 2012


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

学位论文独创性声明

本人郑重声明:


所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取

得的成果。本论文中除引文外,所有数据和有关材料均是真实的。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经

发表或撰写过的作品或成果。


对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标

明。
本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名:

Vũ Lưu Ly
签字日期:2012 年 12 月 10 日

i


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

致谢

本论文能顺利完成,离不开汉语教学法专业各位老师的指导,离不开同学们的支持
与帮助,我要深深地感谢我的导师-阮玉英博士的悉心指导。从论文选题、内容开展到文章
修改,在百忙之中他都尽量抽出时间过目并提出宝贵意见,在他的热衷关怀和悉心的指导
下我已经完成本论文。阮老师的科学态度,治学精神以及工作风格,已经深深地感染着
我、激励着我。在学业上他给我以精心指导,同时在思想、生活上也给我以无微不至的关
怀,在此谨向阮老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。在此还要向各位老师和同学们表示真
挚的感谢。

ii


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

摘要
虚词是汉语表示语法关系的主要手段之一,而介词又是虚词的一个重要组成部分,所
以介词在汉语语法中的作用不言而喻了。虽然介词本身附着性较强,不能单独使用,但介
词短语的使用频率却非常高,而且用法灵活,个性突出;介词的句法位置多种多样,语法
意义又复杂,有些介词还兼具多种语法意义,在某一语法意义上有时又可相互替换等,所
有这一切都造就了介词的复杂性,因而也就造成了学习介词的难度性。可以说介词在学习
和使用过程中容易出现各种偏误,因此成为汉语教学的一个难点。
本论文从汉语介词(对象类介词“跟”、“和”、“对”)入手,通过考察其语义和语用特
征,在汉语对象类介词本体研究的基础上,从第二语言习得的角度出发,采用问卷调查和
计量统计的方法,考察和分析越南学生学习和使用汉语汉语介词“跟”、“和”、“对”的情况,
侧重从理解能力和运用能力两方面分析学生习得困难的原因。在考察学生使用情况研究成
果的基础上,结合学生习得困难原因的分析结果,本论文提出相关的教学策略和建议。
学生方面,学习上要有主动性;课堂上和生活中营造汉语环境,在语言积累过程中,
丰富文化知识,逐步形成文化背景,有利于习得汉语,习得介词;有针对性的学习方法,
除了教科书还要自己寻找资料,学生应该主动利用一切时间和空间来开发、营造一些模拟
的汉语环境,提高自己的口语能力,多练习说和使用介词。

iii


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

教学方面,教师应该突出语义,明确句法和语用,使学生能够明白汉语介词与越南语
中相应的介词。其次,教师应该强调对比,准确掌握使用“跟、和、对”的有关对比研究;另
外还要发挥教师的能动性,提高学生对介词的学习兴趣。
教材方面,加强介词教学的意识,根据越南学生汉语介词的习得特点,编写与之相适
应的教材,对一些偏误类型较集中的介词,教材上应有具体说明。与此同时还应该考虑重
现的原则。

关键词: 介词 “跟 ”“和”“ 对”

汉语教学

教学方法

目录

引言.................................................................................................................................................... 1
第一章 偏误分析及现代汉语介词相关理论.................................................................................. 7
1.1 偏误分析的相关理论.................................................................................................................. 7
1.1.1 中介语 ...................................................................................................................................... 7
1.1.2 偏误分析................................................................................................................................... 8
1.1.3 偏误的来源............................................................................................................................. 12
1.2 现代汉语介词相关理论 ........................................................................................................ 14
1.2.1 介词的特点 ..................................................................................................................... 14
1.2.2 介词短语的语法功能 ............................................................................................................. 16
1.2.3 介词的分类............................................................................................................................. 18
1.2.4 对象类介词的本体研究 ......................................................................................................... 20

iv


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

1.2.5 “跟”、和”、“对” 研究综述 ................................................................................................... 18
1.2.6 跟”、“和”、“对”的描写分析 .................................................................................................. 21
1.2.6.1 “对”的描写分析 ............................................................................................................... 21
1.2.6.2“跟”的描写分析 ................................................................................................................ 23
1.2.6.3“和”的描写分析 ................................................................................................................ 27
1.3 小结............................................................................................................................................ 29
第二章 越南学生使用“跟”、“和”、“对”的偏误分析.................................................................. 31
2.1 越南学生“跟”、和”、“对”学习情况调查................................................................................ 31
2.1.1 调查目的................................................................................................................................. 31
2.1.2 调查对象................................................................................................................................. 32
2.1.3 调查形式与内容..................................................................................................................... 32
2.2 越南学生“跟”、和”、“对”偏误分析 ....................................................................................... 33
2.2.1 学生在使用“对”时常出现的偏误分析.............................................................................. 33
2.2.1.1 遗漏偏误 ............................................................................................................................. 33
2.2.1.2 误用偏误 ............................................................................................................................. 34
2.2.1.3 错序的偏误 ......................................................................................................................... 36
2.2.2 学生在使用“跟”时常出现的偏误分析 .......................................................................... 39
2.2.2.1 遗漏偏误 .................................................................................................................. 39
2.2.2.2 错序偏误 .................................................................................................................. 41
2.2.2.3 误用偏误 .................................................................................................................. 43
2.2.3 学生在使用“和”时常出现的偏误分析 .......................................................................... 46
2.2.3.1 遗漏偏误 .................................................................................................................. 46
2.2.3.2 错序偏误 .................................................................................................................. 46
2.2.3.3 误用偏误 .................................................................................................................. 47
2.2.3.4 介词“和”与连词“和”的混用 ....................................................................................... 47

v


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

2.3 调查结果和统计分析 ........................................................................................................ 50
2.4 小结 ........................................................................................................................................ 52
第三章 越南学生“对”、“跟”、“和”偏误成因分析及教学对...................................................... 54
3.1 越南学生“对”、“跟”、“和”偏误成因.................................................................................. 54
3.1.1 母语负迁移 ..................................................................................................................... 54
3.1.2 目的语负迁移................................................................................................................. 59
3.1.3 教材因素 ........................................................................................................................ 60
3.1.3.1 语法点出现率.......................................................................................................... 61
3.1.3.2 课文中出现率.......................................................................................................... 63
3.2 教学策略和建议 .................................................................................................................... 72
3.2.1 对学生的建议 ................................................................................................................. 72
3.2.2 对教师的建议 ................................................................................................................. 73
3.2.2.1 突出语义,明确句法和语用 .................................................................................. 73
3.2.2.2 强调对比,准确掌握其使用规律 .......................................................................... 74
3.2.2.3 发挥教师的能动性 .................................................................................................. 78
3.2.2.4 在学习态度、动机上给予引导,提高学生对介词的学习兴趣 .......................... 79
3.2.3 对设计编写教材的建议 ................................................................................................. 79
3.2.4 课堂教学的技巧 ............................................................................................................. 80
3.3 小结 ........................................................................................................................................... 82
结论.................................................................................................................................................. 83
参考文献.......................................................................................................................................... 85
附录 1:问卷调查.............................................................................................................................. I
附录 2:论文中的表格统计 .......................................................................................................... VII

vi


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

引言
. 选题理由

由于汉语缺乏表示语法意义的词形变化和词类标志 因此词序和虚词就成
为表达语法意义的主要手段。虚词是汉语表示语法关系的主要手段之一,而介词
又是虚词的一个重要组成部分,所以介词在汉语语法中的作用不言而喻了。介词
的句法功能主要是附着于与其他词语之前,如与名词或名词性短语、代词构成介
词短语,整体修饰谓词性词语,表示跟动作行为有关的时间、处所、方式、原
因、目的、施事、受事、对象等等,在句子中充当定语、状语或补语等。虽然介
词本身附着性较强,不能单独使用,但介词短语的使用频率却非常高,而且用法
灵活,个性突出;介词的句法位置多种多样,语法意义又复杂,有些介词还兼具
多种语法意义,在某一语法意义上有时又可相互替换等,所有这一切都造就了介
词的复杂性,因而也就造成了学习介词的难度性。
教学实践表明,学生在学习汉语的过程中会接触到很多现代汉语虚词中的
对象类介词1,如 “给”、“对”、“跟”、“对于”、“为”、“替”、“向”、“朝”、“将”、
“叫”、“让”、“被”、“比”等。 其中“跟”、“和”、“对”这三个介词都可以表示动作的对
象 在意义和用法上有所区别 也有所交叉 相当复杂。笔者在从事汉语教学中发现
在杨寄洲主编《汉语教程》,北京语言文化大学出版社,

—本系在选用的

教材中这三个介词是出现最早且频率最多的。(“和”在第十三课首次出现,

1

对象类介词是表示对象的介词

1


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

“跟”:第十九课、……;“对”:第二十四课、第六十四课),与此同时处于汉语
初级阶段的我系学生学习与使用这些对象类介词时很容易出错,如:


我的感情对他很深。我觉得汉语对我很有意思。明天我要回国,我来告别你们。

昨天小兰见面她的妹妹了。
你和他解释解释,他就明白了。
我的看法和他的不同

初级阶段是基础阶段,这一阶段学习质量的好环境影响学生的整个学习过
程的质量。因此,本人发现有必要对三个常用的介词“跟”、“和”、“对”进行偏误分
析,找出偏误成因,从而采取最佳的教学方法,指导学生造出正确的句子,更好
地促进越南的汉语教学工作。
. 研究目的及意义

鉴于上述几个问题,笔者试图在本文中对“跟”、“和”、“对”这三个介
词及其偏误起因进行调查研究,弄清学生使用介词“跟”、“和”、“对”的偏误情况,
指出偏误成因,并提出教学建议,从而提高越南汉语教学及研究水平。希望研究
结果能对越南汉语教学有所帮助。
. 研究任务

2


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

本文要解决的具体问题:
 综述有关汉语中介语、汉语介词和偏误分析理论的有关内容
 考察越南学生使用汉语“跟”、“和”、“对”介词的使用情况、学习困难及
其起因;
 通过汉语介词和越南语介词的对比,分析学生偏误的成因, 提出有关
教学的建议。
. 研究对象及范围

本文将针对本系在采用的杨寄洲主编《汉语教程》(北京语言文化大
学出版社,

—)教材中对现代汉语虚词中的对象类介词“跟”、“和”、“对”所

诠释的意义和用法以及我系学生学习这三个介词时常出现的偏误为研究对象。
. 研究的理论依据

本文以课本中介语理论的偏误分析为研究的理论依据。
. 研究方法

本研究采用以下主要方法:
 文献研究法:通过查阅文献资料,作为文献综述;
 问卷调查法:设计问卷进行调查;


统计分析法:收回所发放的问卷调查之后,对问卷调查所获得的数据

进行统计分析并处理;

3


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析访谈法:对一部分学生进行访谈。

. 有关研究综述
 在中国


介词研究

据了解,在中国,汉语的介词早在甲骨文中就已存在,此后的几千年中,
随着语言使用的日趋复杂和严密,新的介词不断产生。中国古代的一些训诂学家
曾经将介词归入“辞”、“语助”之中,做过一系列随文释义式的解释。到了《马氏
文通》,马建忠才正式从语法学的角度确立了“介字”一类。马氏以后,不断有一
些学者从古代汉语的角度加以修正和补充,直到《新著国语文法》的出版,才真
正开始了现代汉语介词的研究。黎锦熙认为介词和连词都属于关系词。此后,在
《中国现代语法》、《中国文法要略》、《汉语语法论》这三本语法著作中,介
词被分别称为“副动词”、“准动词”、“受导词”, 这表明作者对汉语是否需要建立
“介词”这一词类,尚持怀疑和犹豫的态度(根据这段所要表达的意思,这句话应
该是“尚持怀疑和犹豫的态度”,是“尚持”不是“尚未持”)。综合这两处修改,五十
年代初,张志公《汉语语法常识》极力主张设立介词,在语法领域颇具影响。到
了《暂拟系统》以后,有关介词众说纷纭的局面终于得到了统一,以后的语法书
和教科书基本都肯定了介词的存在。从此,在中国,汉语介词研究进入了新的时
期。
从二十世纪五十年代至今的近

年中,介词研究业已取得了长足的进

步。值得提出的有:金昌吉的《汉语介词和介词短语》(

4

)借鉴格语法以


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

及有关三个平面(即句法、语义和语用的平面)的一些理论和方法,从系统的角
度,对汉语介词和介词短语进行了共时和历时的探讨;傅雨贤、周小兵的《现代
汉语介词研究》(
汉语八百词》(
《现代汉语虚词》(

)深入地研究与分析了汉语常用介词;吕叔湘在《现代
)中介绍与分析了六十个介词的意义和用法;张谊生著的
)对介词与其他词类的区别及分化、介词的作用与限

制及其内容部分差异以及介词与介词短语的若干问题进行了详细的分析;刘月华
在《实用现代汉语语法 》(

)中先对介词进行分类,再对介词的语法特征

与介词短语的语法功能进行论述;白晓红、赵卫在《汉语虚词

讲》(中的介词这一章对介词进行分组并进行了详细的比较。
上述的著作各有所长,都从不同的角度对介词进行了研究探讨,有的着重
于说明介词的系统性;有的强调说明介词的意义和用法;有的侧重于对外汉语教
学的研究探索等,这一切都为对后续的研究提供了重要的参考。
 在越南
据我了解,近年来,学习汉语的越南学生数量不断增多,越南汉语教学研究工
作不断值得重视,在中介语理论的指导下,对越南学生学习汉语的偏误研究也值
得关注。有很多学者曾经针对语音、语法、词汇等进行偏误研究,不过针对越南
学生的汉语介词偏误分析的文章和论文不是很多。目前只有研究介词的偏误分析
如河内国家大学所属外语大学研究生院阮氏添的硕士论文“越南学生汉语常用介
词的偏误分析”,但是研究的范围比较广泛,还没有分类介词以及把研究的对象
分成每个学习阶段。另外,还有范秋恒的硕士论文《现代汉语“向”、“往”、“朝”对

5


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

比研究》;或者河内国家大学所属社会科学与人文大学郑氏恒的硕士论文“汉语
介词研究”。依我看来,每个学者对越南学生学习汉语介词都有提出自己的观
点,但是对学生学习汉语对象类介词“跟”、“和”、“对”还没有进行具体的研究。
 介词偏误分析研究

佟慧君在《外国人学汉语病句分析》(
百例》(

)和程美珍《汉语病句辨析九

)中先收集母语非汉语的外国人学习汉语时所出的病错句,然后

再进行整理,在此基础上把学习者的病错句与目的语为汉语的标准形式进行对比
(包括介词短语在内),指出其结构上或语义上的错误所在,并做出语言学的解
释,但是并未更深入地挖掘偏误产生的原因。
李大忠在《外国人学汉语语法偏误分析》(

)中采用中介语理论进行

偏误分类和正误对比(包括介词短语在内)。
吴丽君在《日本学生汉语习得偏误研究》(

)中主要是针对日本学生

的偏误进行编写的,书中涉及到的介词不多:“在”,“由”,“从”、“到”构成的表时
间介词结构。
以上的著作的内容都是与偏误分析有关的,但介词只是作为其中的一小部
分零散出现,而且涉及到的介词不是很多,也不具系统性,并且没有专门针对越
南留学生的研究。
资料来源

6


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

本文的资料主要来自中国知网,本文素材主要来源于河内国家大学 国际
学院和河内国家大学所属外语大学一年级的写作文章、试题测试及其在课堂上说
话、 造句、提问的问题等。
论文结构

本文除了前言、目录、参考资料及附录之外,共分为三章:
第一章:现代汉语介词和偏误分析相关理论
第二章:越难学生现代汉语对象类“跟”、“和”、“对”的偏误分析
第三章:越南学生“跟”、“和”、“对”偏误原因及教学对策

第一章 偏误分析及现代汉语介词相关理论
1.1 偏误分析的相关理论
1.1.1 中介语
年,美国语言学家塞林克(


)提出了中介语理论

),该理论旨在探讨第二语言学习者在习得过程中的语言系统和

习得规律,在第二语言习得研究史上占有重要地位。中介语是指在第二语言习得
过程中形成的既不同于第一语言也不同于目的语,并且逐步接近或靠拢目的语言
系统,是介于第一语言和目的语之间的独特的语言系统,随着学习者的不断进步
呈现出阶段性。从此可见,由于中介语是一种不完善的目的语,其中包括目的语
标准的正确的部分,也包括基于各种因素产生的错误的部分即偏误,而这些偏误

7


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

在接受纠正方面表现出不同的倾向性,有的得到彻底解决,有的表现出反复性,
甚至是顽固性,在语言的某一方面停滞不前,形成所谓的化石化现象。
在中国,将中介语理论引进对外汉语教学中的是鲁建翼教授,他指出中介
语是由于外语学习者在学习过程中对于目的语的规律所作的不正确的归纳与推论
而产生的一个语言系统,这个语言系统既不同于学习者的母语,又区别于他所学
的目的语。
可见,中介语理论的提出对第二语言的习得产生了重要的意义,而偏误往
往是学生中介语系统的部分反映,所以偏误分析在外语教学中具有重要的意义。
1.1.2 偏误分析
年代末, 拉多(Lado)

提出了“对比分析法”(

)。他的主要目的是帮助外语教学,解决第一语言迁移(
)的问题。这种方法主要从“教”的角度把目的语和母语进行对比,预测
可能出现的错误,从而有意识地减少错误的发生。但语言习得涉及到学习的主体
和客体的方方面面,而对比分析却仅仅局限于语言系统的对比,忽略了学习者这
一主体以及作为学习客体的学习过程,不能解释除母语负迁移以外的其它偏误的
原因,忽视了心理学的问题,在这一背景下,皮特·科德 (Pit Corder) 于发表了“学习者偏误的意义”一文,针对第二语言学习过程中出现的偏误,在认知
心理语言学的基础上提出了“偏误分析”理论,把“教”与“学”结合起来分析偏误产生
的原因。与“对比分析”不同的是,“偏误分析”不是母语和目的语的简单比较,而

8


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

是以学习者使用的语言为研究材料,把目的语作为基准,对语言形式进行比较分
析,并对偏误产生的原因进行更为广泛的探讨和研究。
具体地说,按皮特·科德的看法,所谓偏误是对目的语语言项目的正确形
式或规则的偏离,这种错误自成系统,具有规律性,学习者难以自觉发现并纠
正;所谓偏误分析,就是对学习者在第二语言习得的过程中所产生的偏误进行系
统的分析、归类,研究其来源,揭示学习者的中介语体系,了解第二语言习得过
程与规律,从而使教学更有针对性,进而提高学习者的学习效率。
根据束定芳、庄智象在《现代外语教学——理论实践与方法》中的看法,
偏误分析的步骤包括:( )选择语料库;( )确认偏误;( )对错误进行分
类;( )解释;( )评价。
偏误可以从多种角度进行分类,从语言本体要素的角度分为语音偏误、词
汇偏误、语法偏误等。本文对鲁建翼先生在他的《外国人学习汉语的语法偏误分
析》(

)中将语法偏误分成遗漏偏误、误加偏误、代加偏误、错序偏误四

类的分类更为认同。
 遗漏偏误:顾名思义,遗漏偏误指由于在词语或句子中遗漏了某个或几
个成分导致的偏误。常常出现在下列情况下:
 某些意义上比较“虚”的成分比较容易被遗漏;
 同类词语中用法特殊者容易被遗漏;

束定芳、庄智象在《现代外语教学——理论实践与方法》,上海教育出版社,

29


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

 需要重复的成分容易被遗漏;
 附加成分,如词尾、结构助词等容易被遗漏。;
 表达中需要,但还没有学到,或学到了还没有掌握时容易发生
遗漏。
 误加偏误:比起遗漏来,误加的情况比较单纯,多发生在这样一些语法
形式上:即这些语法形式,在通常情况下可以、必须使用某个成分,但当这些形
式发生了某种变化时,又一定不能使用这个成分,这时,初级阶段学习者就常常
由于不了解这种条件的变化仍然使用这个成分,因而出现偏误。
 误代偏误:指的是由于从两个或几个形式中选取了不合适于特定语言环
境的一个造成的。这两个或几个形式,或者是意义相同或相近,但用法不同,或
者只是形式上有某种共同之处,而意义和用法不同,或者意义相同,意义相反。
总之这些都很容易使初级阶段学习者发生混淆而出现偏误。
 错序偏误:指的是由于句中有某一个或某几个成分放错了位置造成偏
误。有些研究成果证明错序偏误的主要原因是学习者受到母语的负迁移。
对偏误产生根源的问题,鲁建翼在《对外汉语教学思考集》(

)中还

认为在外语学习中偏误产生的根源有这样几个方面:母语负迁移;目的语知识有
限的干扰;本族或外族文化因素的干扰;学习或交际方式、态度等的影响和外部
因素(教师或教材对目的语语言现象的不恰当或不充分的讲解或训练等)。实践
证明,对学生的偏误来说,有的是有一种因素造成的,有的是多种因素共同作用

10


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

的综合,还有难以明确的归类起因的偏误。由此可见,偏误产生根源确实是个复
杂的问题 。以下我们将上述常见的三种偏误作一个简析:
 母语负迁移:母语的知识和规则对目的语学习产生的干扰作用就是母语
的负迁移,这是比较常见的偏误根源,特别是在初级学生身上体现得尤为突出。
如:
我要去见面她。
你来告别谁?
学生的此类句中偏误的原因主要来源于越南语的说法:“Tôi muốn đi gặp mặt
nó.” , “Anh tới chia tay ai vậy? ”而造成的。
我们学习在外语大学。
我妈妈工作在医院。
介词“在”应该与“外语大学”组成介词短语做表示活动进行地点的状语,这种处所
状语放在动词的后面。学生的此类句中偏误的原因也是来源于学生受越南语
“Chúng tôi học ở trường Đại học Ngoại ngữ”, “Mẹ tôi làm việc ở viện” 的影响而造成
的。
 目的语知识有限的干扰: 学习者把有限的目的语知识、不恰当地进行
类推而造成偏误的现象,还可将它称为目的语的负迁移,也叫过渡变化。如:
爱情对小说(来说)是一个很熟悉的题材。

11


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

对我(来说),古典音乐很有意义。
这些日子对我(来说),是特别难忘的。
“对”引入的都是客体,语义指向为终点。要注意的是,只有“对……来说”可以引
入主体。学生的此类句中偏误的原因主要来源于学生对目的语知识的掌握不够好
而产生的。
 回避:是学习者因对目的语知识和规则以及话题没有把握而不愿意承担
学习过程中的风险,而经常采用的一种消极手段。如:
“把”字句是汉语学习的难点, 一些越南学生往往采用回避手段,避免使用:
请给我你的词典。
此例应该说成“请把你的词典给我”
从上述的内容中,我们可以看出,偏误分析研究有助于发现第二语言习得
的过程和规律,是中介语理论的组成部分及其研究的重要手段,其具体的研究成
果为教学活动提供了真实的反馈和有力的依据,减少了部分教学实践的盲目性和
随意性,增强了针对性和科学性。

1.1.3 偏误的来源

12


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

偏误理论认为第二语言学习中造成偏误的原因是多方面的,通过自己的思
考,本文将偏误的来源主要分成这五类:语际迁移、语内迁移、学习环境、学习
策略和文化迁移。
 语际迁移:语际迁移就是母语知识向目的语迁移,主要指学生受母语或者
第一语言的影响,把母语或者第一语言的某些语法规则搬到汉语里。对初
级学习汉语者来说,他们一般都从零开始接触汉语,不熟悉目的语的规
则,就依赖母语知识,因此这是造成偏误产生的主要原因之一。
 语内迁移:语内迁移也称语内干扰,指的是在第二语言学习过程中,目的
语内部规则相互迁移。这种负迁移主要是过度泛化,即学习者对目的语规
则错误地或不完整地归纳和学习造成的结果。这种偏误很可能是由一个目
的语规则对另一个目的语规则产生的影响而造成的。
 学习环境的影响:除了属于学生方面的因素外,外部的学习环境也是可能
产生偏误的原因之一。这里主要指课堂、教材、教师和社会环境。教师不
够充分的讲解和引导、甚至是不正确的示范,教材编排不当或解释不严
密,课堂训练或练习的偏差等。
 学习策略的影响:这种偏误的来源由交际策略造成的偏误与语际、语内迁
移有交叉。造成偏误的交际策略大体有迁移、过度泛化、简化、语言转
换、简化和回避等。在交际中,最典型的策略是回避和语言转换。
 文化迁移:这是母语文化对目的语的学习产生干扰。这种负迁移主要体现
为用词上的不得体。研究发现其实一些偏误并不完全是语言本身的问题,

13


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

而是由于文化差异造成了语言形式上的偏误,或是语言使用上的偏误。造
成偏误原因不外是本国文化的影响,或者未能正确理解目的语国家文化所
造成的。

关于偏误分析所述的内容可以看以下图表:

1.2 现代汉语介词相关理论
1.2.1 介词的特点
与其它词类相比,介词是相对封闭的一类,绝对数量可能要接近一百三十
个 ,当然,真正典型的、比较常用的、没有任何争议的介词还不到一百个。但
介词在汉语语法体系中占有重要的地位。介词本身没有具体的词汇意义,它本身
也不能作为句法成分。因而介词作为现代汉语语法中的一类词,是虚词的一种。
汉语语法学者公认的典型的介词有如“把、被、将、自、于、以、管、对于、关
张斌主编《现代汉语虚词》,华东师范大学出版社,

3

14
越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

于、鉴于、就、据、从、打从、自从、自打、和、同”等。现代汉语介词一般有
如下一些明显的特点:
( )介词通常不能单说.也不能充当句子成分。只有一小部分介词,在
对话环境中,有时可以单独回答问题,如:


你跟谁生气?
跟(小王)。你跟她生气?
跟 不跟你跟她一起去吗?

介词在句法位置上是固定的,它只能出现在某些词语的前面,起介引

作用。所以,介词又被称作前置词。这是所有介词的基本特点之一。介词作为前
置词,不能放到所介引的词语的后面,或者反过来说,介词所介引的对象不能前
置到介词前面。介词只能构成“介词 所介引的词语”的介词短语。介词在组合能
力上总是附着定位的。这意味着它附着在所介引的词语前面,不能跟所介引的词
分离,在句子结构上没有独立性,不能单独充当句法成分,只能跟所介引的词语
一起充当句法成分。即使后附在动词后的介词也是附着的,并逐步向构词语素虚
化,如后附“向、于、以”的“倾向、趋向、走向、取向、在于、对于、终于、忠
于、勇于、给以、加以”等词已经成了合成词。

15


越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析

( ) 介词的后面必须跟一个名词性的成分组成介宾词组。充当宾语的主
要名词和代词。有时候,形容词、动词和主谓词组也可以充当,如:


关于研究这个问题,我已经写了三篇论文了。关于怎么写好汉字,小阮谈了自己的经验。

( ) 介词不能重叠,也不能带动态助词“了、着、过” ,如:


他在了床上睡觉。我从来没向过他借钱。
在句子中,介词前面往往可以有否定副词修饰,但跟修饰动宾短语不

同的是,介词短语前的否定副词否定的是整个介词短语,而不能单独否定介词。
两个介词不能并列地 即同层次地 附在同一个宾语前面。如:“ 把对小
王”、“ 按依照法律”。两个动词则可以并列带宾语,如:“打骂孩子”、“批评辱骂
客人”、“慰问和帮助伤病员”。
介词不能在两个词语之间构成联合短语;在句子中,介词往往可以有
修饰语;两个介词不能配对使用,通常介词可以跟方位词、名词、助词等一起构
成介词框架,如“在…上/下/中”、“当…的时候”、“除…以外”、“就…来说”、
“从…来看”等。
1.2.2 介词短语的语法功能
( )做状语。这是最主要的语法功能,如:

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×