Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu đặc điểm NGÔN NGỮ và nội hàm văn hóa của tục NGỮ LAO ĐỘNG sản XUẤT TRONG TIẾNG hán HIỆN đại – SO SÁNH với TIẾNG VIỆT

河内国家大学下属外语大学
研究生院
****************

武青秋

现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究
—与越南语对比
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ NỘI HÀM VĂN
HÓA CỦA TỤC NGỮ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG TIẾNG
HÁN HIỆN ĐẠI – SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT

硕士论文

专业:汉语言
代码:60.22.10


2014 年 1 月于河内

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌCVŨ THANH THU

现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究
—与越南语对比
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ NỘI HÀM VĂN
HÓA CỦA TỤC NGỮ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG TIẾNG
HÁN HIỆN ĐẠI – SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành:

Ngôn ngữ Hán

Mã số chuyên ngành : 60.22.10
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Ngọc Anh


Hà Nội, 2014


声明
本人声明硕士论文《现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化
内涵研究——与越南语对比》是本人在导师的指导下进行研究工作取得的成
果。本人保证,除文中已经注明引用的内容外,本文只根据自己调查所获的
资料与数据进行分析和总结,没有包含任何其他个人或集体已经发表或撰写
过的作品成果。
特此声明
武青秋
河内,2013 年 10 月

导师签名

论文作者签名


TS. NGUYỄN NGỌC ANH

VŨ THANH THU

i


致谢

本论文能顺利完成,离不开汉语教学法专业各位老师的指导,离不开
同学们的支持与帮助,我要深深地感谢我的导师-阮玉英博士的悉心指导。从
论文选题、内容开展到文章修改,在百忙之中他都尽量抽出时间过目并提出
宝贵意见,在他的热衷关怀和悉心的指导下我已经完成本论文。阮老师的科
学态度,治学精神以及工作风格,已经深深地感染着我、激励着我。在学业
上他给我以精心指导,同时在思想、生活上也给我以无微不至的关怀,在此
谨向阮老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。在此还要向各位老师和同学们表
示真挚的感谢。

ii


目录

声明..........................................................................................................i
致谢…………………………………………………………………….ii
目录……………………………………………………………………………….iii
前言………………………………………………………………………………vii
第一章 俗语概说...................................................................................................1
1.1 俗语的定义.........................................................................................................1
1.1.1 汉语俗语..........................................................................................................1
1.1.2 越南语俗语......................................................................................................2
1.2 俗语的来源.........................................................................................................3
1.2.1 汉语俗语..........................................................................................................3
1.2.1.1 来源于人民群众口头创作的俗语...............................................................4
iii


1.2.1.2 来源于文学作品的俗语...............................................................................5
1.2.1.3 来源于历史典故的俗语...............................................................................6
1.2.1.4 来源于宗教故事的俗语...............................................................................7
1.2.2 越南语俗语......................................................................................................7
1.3 俗语与其它熟语的区别.....................................................................................8
1.3.1 俗语与成语......................................................................................................8
1.3.2

俗语与惯用语.............................................................................................10

1.3.3 俗语与谚语...................................................................................................12
1.4 汉语俗语的形式与结构特点...........................................................................14
1.4.1 俗语的字数....................................................................................................14
1.4.2 俗语的结构特点............................................................................................15
1.4.2.1 短语的俗语.................................................................................................16
1.4.2.2 成句的俗语................................................................................................19
1.5 汉语俗语分类..................................................................................................23
1.5.1 汉语俗语........................................................................................................23
1.5.2 越南语俗语....................................................................................................28
1.6 汉语有关生产劳动的俗语..............................................................................30
iv


1.6.1 生产劳动的俗语的限定................................................................................30
1.6.2 汉语有关生产劳动俗语产生的原因...........................................................30
1.6.3 有关生产劳动俗语的实用价值....................................................................32
1.7 相关研究综述..................................................................................................34
小结.........................................................................................................................36
第二章

现代汉语有关生产劳动俗语的特点——与越南语对比................37

2.1 对现代汉语有关生产劳动俗语的考察...........................................................37
2.1.1 对研究资料的考察........................................................................................37
2.1.2 考察结果分析................................................................................................37
2.2 现代汉语有关生产劳动俗语的形式特点——与越南语对比.......................39
2.2.1 句法结构多样................................................................................................39
2.2.1.1 汉语俗语.....................................................................................................39
2.2.1.2 越南语俗语.................................................................................................47
2.2.2 语言灵活,富有审美性................................................................................52
2.2.3 前后对仗工整................................................................................................54
2.3 现代汉语有关生产劳动俗语的语义特点.......................................................55
2.3.1 前后两分句的语义关系多样........................................................................55
v


2.3.1.1 汉语俗语.....................................................................................................55
2.3.1.2 越南语俗语.................................................................................................58
2.3.2 比喻意义见多................................................................................................62
2.4 现代汉语有关生产劳动俗语的内容特点.......................................................63
2.4.1 汉语俗语........................................................................................................63
2.4.1.1 大部分反映农业生产劳动的经验.............................................................63
2.4.1.2 小部分反映其他行业的生产经验.............................................................70
2.4.1.3 小部分反映人民对生产劳动的观念.........................................................72
2.4.2 越南语俗语....................................................................................................74
小结.........................................................................................................................78
第三章

现代汉语有关生产劳动俗语的文化内涵——与越南语对比........79

3.1 现代汉语生产劳动的俗语的文化内涵...........................................................79
3.1.1 现代汉语生产劳动俗语是汉民族农业文化的精华....................................79
3.1.2 聪明敏锐,富有创造性................................................................................80
3.1.3 衣食简朴........................................................................................................84
3.1.4 以农为本........................................................................................................89
3.1.5 勤勉努力,热爱劳动....................................................................................92
vi


3.1.6 重视关系........................................................................................................99
3.2 汉、越有关生产劳动的俗语文化内涵之异同.............................................101
3.2.1 相同之处......................................................................................................102
3.2.1.1 聪明敏锐,富有创造性...........................................................................102
3.2.1.2 衣食简朴...................................................................................................106
3.2.1.3 勤勉努力,热爱劳动...............................................................................107
3.2.1.4 重视关系...................................................................................................111
3.2.2 不同之处......................................................................................................112
3.2.2.1 衣食原料不同...........................................................................................112
3.2.2.2 天气判断依据不同...................................................................................114
3.2.2.3 对妇女的态度不同...................................................................................115
3.2.2.4 对行业的态度不同...................................................................................116
3.3 研究结果对越南汉语教学的几点启发.........................................................117
小结.......................................................................................................................120
结语.......................................................................................................................122
参考文献...............................................................................................................123
附录1.......................................................................................................................I
vii


附录 2................................................................................................................XXIII

前言
选题理由
人们常说:―古老话都要应着的。‖因为俗语一般都是历史的总结、经
验的总结、社会现象的总结。俗语是宝贵的非物体文化,大多数是劳动人民
创造出来的,反映人民生活经验和愿望。恰当地运用俗语能够使语言更加生
动、含蓄、正确和有趣。

viii


中国和越南都是农业国家,以农业生产劳动为本。生产劳动已经走进
民间生活的各个方面,在语言和文化里体现得很明显。生产劳动与丰富的社
会生活使人们积累下来的无数的经验。这些经验凝固成俗语,如“瓜无个个
圆,人无样样全”(Người đôi ba đấng, của chín vạn loài)、“民以食为天”(Dân
lấy ăn làm đầu; Có thực mới vực được đạo)、“勤俭家富,坐食山空”(Kiến tha lâu
cũng đầy tổ, miệng ăn núi lở; Của như non, ăn mòn cũng hết)、“种瓜得瓜,种豆
得豆”(Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu; Gieo nhân nào gặt quả nấy)
等。这些俗语形成之后一代接一代地传下去,成为我们的一分心血,若深入
探索,不难找到蕴含在内的民族精神。
笔者认为,俗语是文化的组成部分,所以研究俗语是了解文化的好方
法。作为汉语俗语的一个重要部分,与生产劳动有关的俗语生动地反映了中
国人在农业生产劳动中所积累的经验,丰富了汉语言文化的知识。然而,至
今,在越南,有关汉语俗语,尤其是与农业生产劳动有关的俗语研究并不
多。若能对汉语里与生产劳动有关的俗语进行探索研究,阐明其结构、语义
特点及文化内涵,然后与越南语俗语进行对比,进而指出两者之间的异同就
会对汉越翻译以及越南汉语教学工作有很大的帮助。

ix


综上所述,笔者决定选“现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文
化内涵研究——与越南语对比”作为汉语专业硕士学位论文研究课题,希望本
论文撰写完毕之后能够为越南汉语教学与研究工作提供一份参考资料。
研究目的
本论文的研究目的如下:
加深自己对汉语俗语,特别是生产劳动的俗语的了解;初步阐述汉语
俗语,特别是汉语生产劳动俗语的结构、语义特征以及文化内涵;对俗语使
语言表达更加丰富、深刻、正确、独特、含蓄与形象加以肯定。在此基础
上,将汉语生产劳动俗语与越南语生产劳动比较起来并找出两者之间的异
同。从而为越南汉语教学与翻译提供一份参考资料。
研究任务
为了达到上述的研究目的,本论文要完成以下几项任务:
(1)对汉语与越南语俗语相关理论知识进行综述;
(2)对汉语有关生产劳动的俗语进行统计分析,从而指出其结构、语义特
点及文化内涵;
x


(3)在汉语里与生产劳动有关的俗语研究结果基础上与越南语对比,指出
两者之间的异同;
(4)将研究结果运用于越南汉语教学与翻译,提出相关的建议。
研究方法
为了达到上述的研究目的,本论文主要采用以下的研究方法:
(1)采取统计法对现代汉语里与生产劳动有关的俗语进行统计并归类;
(2)采取分析法对汉语有关生产劳动的俗语结构及语义特点进行分析;
(3)采取对比法对汉语有关生产劳动的俗语与越南语进行对比,指出两者
之间的异同。
此外,本论文还采用例证法、引证法、归纳法等。
研究对象及范围
本论文主要以现代汉语有关生产劳动的俗语为研究对象。至于越南语
相关的俗语就不深入探索研究,而是利用前人的研究成果进行汉越对比。
论文结构

xi


本论文除了前言、结语、附录及参考文献以外,分成以下三章:
第一章

俗语概说

第二章

现代汉语有关生产劳动俗语的特点——与越南语对比

第三章

现代汉语有关生产劳动俗语的文化内涵——与越南语对比

xii


第一章

俗语概说

1.1 俗语的定义
1.1.1 汉语俗语
前人在研究俗语时,给俗语下的定义大致如下:
周剑在《俗语三源》里写道:“俗语是流行于群众中的通俗习用语,在
古代也称为俗谚、俗言、恒言、常语、俚语、鄙俚词等。”该定义指出俗语的
来源、流行范围及其他名称,但是俗语的特征说得不太清楚(“通俗习用
语”)。
《辞源》(1997 年版)对俗语下了这样的定义:“约定俗成、广泛流行
的定型的语句”。该定义没有提到俗语的来源形成及流传环境,因此我们认为
其不充足。
《辞海》(1999 年版)却说俗语是“流行于民间的通俗语句,带有一定
的方言性。指谚语、俚语及口头上常用的成语等”。该定义将谚语、成语、俗
语合成一类。我们认为这个想法不太合适,以下弄清。

1


《汉语大词典》(1986 年版)认为俗语是“通俗流行并已定型的语
句”。这个观点可以同时给其他熟语如成语、谚语等下定义,因此我们认为该
观念不太妥当。
《现代汉语词典》(1983 年版)认为俗语是“通俗并广泛流行的定型的
语句,简炼而形象化,大多数是劳动人民创造出来的,反映人民的生活经验
和希望”。
俗语在百度百科 (http://baike.baidu.com)上的概念:“俗语是汉语语汇里
为群众所创造,并在群众口语中流传,具有口语性和通俗性的语言单位,是
通俗并广泛流行的定型的语句,简练而形象化,大多数是劳动人民创造出来
的。反映人民生活经验和愿望。俗语,也称常言,俗话,这三者是同义词。
俗语一词,已经普遍用作语言学的术语;常言一词,带有文言的色彩;俗话
一词,则有口语的气息。”
《现代汉语词典》(1983 年版)与百度百科的定义已经涉及到了俗语
的来源、流行环境、性质及其他名称等内容,即充分又明确。

2


综上所述,俗语可以这样定义:“俗语是民间创造的,经过长久时间被
广泛流传、加工而定型下来并变得更加形象。”本论文以这个定义为研究基
础。
1.1.2 越南语俗语
阳广含先生在“越南文学史要”(1943 年)里说:“一条俗语本身具有一
个完整的意义,劝告或者指导一个问题。”该定义缺少了俗语的语法形式要
求,是不充足的概念。
越南语言学杂志(2006 年版)说:“俗语是一个完整的句子,表达一个
完整的意思。”该定义只提到俗语的形式和内容的要求,没有说明俗语所反映
的具体方面,因此可以说是不充足的概念。
阮临先生在“越南成语与俗语词典”(2010 年)里说:“ 俗语是一个完整
的句子,具有充足的意义,反映了一个心理评论、一个批评意见,赞扬或者
批判、一个忠告、一个有关自然或者社会认知的经验。”

3


武玉潘先生的意见是:“俗语是一个句子,它本身表达一个意思,可以
是一个评论、经验、论理、公理、甚至一个批判意见。”阮临先生与武玉潘先
生的概念很充足、合理,说明了俗语的形式语法要求和俗语所表现的内容。
总而言之,我们认为:俗语至少是一个句子,语言简炼,便于口试流
传,意义完整,通常反映了百姓人民的生产经验,对自然、社会、人生价值
的观念,或者体现了某个道理与评论。
1.2 俗语的来源
1.2.1 汉语俗语
早在春秋战国时期就已经出现了“俗语”的概念。《礼记•大学》里写
道:“谚,俗语也”。汉代《汉书·五行志》中说:“谚,俗所传言也”。从此可
见,“谚”和“俗语”很久以前已经有了,而且被认为是同一个概念的。
俗语经过了几千年的发展变化,至今不仅数量众多,而且种类繁杂,
因此追寻俗语的来源是一份很复杂的工作,就如宋代王懋在《野客丛书》卷
二十九里曾说过:“今鄙俗语谓不在被中眠,安知被无边”。关于俗语的来源
这一问题,学者当中尚存异议,有的认为俗语来源于人民群众口头创作,有

4


的则认为俗语来源于文人的作品,如小说、散文、典故、诗、词、历史著作
等。
我们认为大部分俗语来源于人民群众口头创作,另外,有部分俗语还
来源于文学作品、历史典故以及宗教故事。
1.2.1.1 来源于人民群众口头创作的俗语
我们认为大部分俗语来源于人民群众口头创作,一般是口耳流传的,
故找不到真正的作者,如:

草膘、料劲、水精神
插田不唱歌,禾草稗子多
吃哪行饭,说哪行话
春不出谷,冬不拆屋
打鱼人要发,鱼眼就会眨
有部分是文献记载而流传的。比如:
(1)《尚书·酒诰》:“古人有言曰:‘人无于水监,当于民监。’”
(2)《礼记·檀弓上》:“吾闻之也:‘生有益于人,死不害于人。’”
5


(3)《汉书·韩信传》:“果若人言,‘狡兔死,良狗烹。’”
(4)《后汉书·宋弘传》:“谚曰:‘贵易交,富易妻。’人情乎?”
(5)《宋史·毕仲衍传》:“谚云:‘锄一恶,长十善。’君之谓也。”
(6)《明史·三佛齐国传》:“ 语云:‘一年备谷,三年出金。’言收获盛而贸

金多也。”
1.2.1.2 来源于文学作品的俗语
有些俗语来源于诗歌,如:

(1 )

王维《九月九日忆山东兄弟》诗:“每逢佳节倍思亲”。

(2 )

李白《蜀道难》诗:“一夫当关,万夫莫开”。

(3 )

杜甫《曲江二首》之一:“人生七十古来稀”。

(4 )

冯道《天道》诗:“但知行好事,莫要问前程”。

(5 )

天网恢恢,疏而不失。(《老子》)

(6 )

小不忍而乱大谋。(《论语·卫灵公》)

(7 )

不怨天,不尤人。(《论语·宪问》)

(8 )

生于忧患,死于安乐。(《孟子·告子下》)

有些俗语来源于历史小说,如:
6


(1 )

万事俱备,只欠东风。(源于《三国演义》)

(2 )

诸葛有智,阿斗有权。(同上)

(3 )

马中有赤兔,人中有吕布。(同上)

(4 )

身在曹宫心在汉。(同上)

(5 )

梁山上的兄弟,不打不亲。(源于《水浒传》)

(6 )

没有打虎将,过不得景阳岗。(同上)

(7)

不怕黑李逵,就怕笑刘备。(同上)
有些俗语来源于寓言故事和神话传说,比如:

(1)

孙猴子的脸,说变就变。(源于《西游记》)

(2)

猪八戒吃人参果,不知其味。(同上)

(3)

没有过不去的火焰山。(同上)

(4)

守株待兔,枉用心神。(寓言故事)

(5)

螳螂捕蝉,黄雀在后。(寓言故事)

1.2.1.3 来源于历史典故的俗语
例如:说到曹操,曹操就到

司马昭之心,路人皆知
7


姜太公钓鱼,愿者上钩
不为五斗米折腰
在历史典故里也出现了一些俗语,想明白俗语的意思要理解这些历史
典故。
比如:“不为五斗米折腰”这一条首次出现在《晋书·陶潜传》:“潜叹
曰:‗吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!’”
典故是:陶潜,字元亮,公元 405 年秋,他为了养家糊口,来到离家乡不远
的彭泽当县令。这年冬天,郡的太守派出一名督邮,到彭泽县来督察。督
邮,品位很低,却有些权势,在太守面前说话好坏就凭他那张嘴。这次派来
的督邮,是个粗俗而又傲慢的人,他一到彭泽的旅舍,就差县吏去叫县令来
见他。 陶渊明平时蔑视功名富贵,不肯趋炎附势,对这种假借上司名义发号
施令的人很瞧不起,但也不得不去见一见,于是他马上动身。
不料县吏拦住陶渊明说:“大人,参见督邮要穿官服,并且束上大带,
不然有失体统,督邮要乘机大做文章,会对大人不利的!”
这一下,陶渊明再也忍受不下去了。他长叹一声,道:“我不能为五斗
米向乡里小人折腰!”

8


说罢,索性取出官印,把它封好,并且马上写了一封辞职信,随即离
开只当了八十多天县令的彭泽。
可见,如果想要彻底地理解这些来源于历史典故的俗语,需要知道它
们“出生”的故事。
1.2.1.4 来源于宗教故事的俗语
有些俗语还来源于宗教故事,如:

(1 )

平时不烧香,临时抱佛脚。(宗教故事)

(2 )

当一天和尚撞一天钟。(宗教故事)

(3 )

救人一命,胜造七级浮屠

(4 )

我不入地狱谁入地狱

(5 )

宁拆三座庙,不会一门亲

(6 )

放下屠刀,立地成佛

(7 )

一花一世界,一树一菩提

(8 )

善有善报,恶有恶报

总之而言,俗语的来源较为丰富,其不仅来源于人民群众的口头创
作,还来源于文人的创作、历史典故、宗教故事等。
9


1.2.2 越南语俗语
越南俗语大部分来源于日常生活,当初可能只是一个通常的说法,因
具有恰当的意义,简洁易记的形式而得到人们的赞颂,被大众广泛地使用,
后来越来越完整、普遍。
小部分来源于文人的作品。例如:“Thương người như thể thương thân”
(爱人如爱己)首次出现在“家训歌”(相传作者是阮寨)。或者“Chữ tài liền
với chữ tai một vần”(“才”字与“灾”字谐音)、“Mỗi người một vẻ mười phân vẹn
mười”(每个人都有自己的味道,谁都很完美)(“Truyện Kiều”,阮攸) 。
小部分俗语来源于外语,被越南人民翻译过来而成。例如:
Có công mài sắt có ngày nên kim – 摸铁成针(汉语)
Lửa cháy đổ thêm dầu – 火上添油(汉语)
Thời gian là tiền bạc – Time is money (英语)
1.3 俗语与其它熟语的区别

10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×