Tải bản đầy đủ

KH NCKH STTTN SONPHU 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIỒNG TRÔM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
SƠN PHU
Số: 07 /KH-CM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn Phú, ngày

tháng năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh khối 8, 9 và
cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng dành cho khối 6, 7
Trường THCS Sơn Phú năm học 2019-2020
Thực hiện theo Kế hoạch 309/KH-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ban
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016
– 2020, và thể lệ ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-LHH ngày 19 tháng
12 năm 2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật về việc Ban hành Thể lệ

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2019;
Công văn số 1665/KH-SGD&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
Trường THCS Sơn Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ
thuật dành cho học sinh lớp 8, 9 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
dành cho lớp 6, 7 Trường THCS Sơn Phú năm 2019 như sau:
I. MỤC TIÊU
- Khuyến khích học sinh lớp 8, 9 nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng tạo kỹ
thuật, công nghệ, vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề
thực tiễn.
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy và học; đổi mới hình thức và phương
pháp đánh giá kết quả học tập.
- Góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: kỹ năng nghiên cứu khoa học,
kỹ năng thuyết trình, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống,… Góp phần
nuôi dưỡng ý thức khởi nghiệp, hưởng ứng Chương trình số 10-CTr/TU ngày
28/04/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát
triển doanh nghiệp”.
- Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên,
nhi đồng trong nhà trường, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ
năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
- Chọn những sản phẩm có chất lượng tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật và
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện năm 2019
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Yêu cầu
GVCN triển khai kế hoạch đến tất cả các em học sinh trong lớp vào giờ sinh
hoạt lớp, HĐNGLL,…
Tất cả các các em học sinh phải nắm được nội dung của các cuộc thi và mỗi lớp
tham gia từ hai đến bốn sản phẩm.
2. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh khối 8, 9
1


a. Lĩnh vực thi: Thực hiện theo Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18
tháng 9 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ
chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học năm học 2019-2020.
b. Đối tượng: Học sinh khối 8, 9 trường THCS Sơn Phú.
c. Nội dung thi:
- Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến
ngày 31/01/2019 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự
án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.


- Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học
sinh trong cùng một đơn vị dự thi(gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân
biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm
trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.
d. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi
Thực hiện theo Quy chế Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung
học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT, lưu ý một số nội
dung sau;
* Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điểm;
- Trình bày: 35 điểm (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm).
* Dự án kĩ thuật
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điểm;
- Trình bày: 35 điểm (poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn: 25 điểm).
e. Hồ sơ dự thi:
- Mô hình, sản phẩm dự thi.
- Đề cương báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu: in 3 bản (theo mẫu kèm theo
Phiếu học sinh 1A, không quá 12 trang đánh máy; canh lề trái 3cm; phải, trên, dưới
2cm; cách dòng đơn; kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên
đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, người hướng dẫn khoa học; mẫu bìa, phách
kèm theo trong hồ sơ trên trường học kết nối; có sử dụng poster).
2. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên dành cho học sinh khối 6, 7
a. Lĩnh vực thi
Các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:
a. Đồ dùng dành cho học tập;
b. Phần mềm tin học;
c. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
d. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
e. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trường và phát triển kinh tế.
b. Tiêu chuẩn đánh giá
- Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có ý tưởng mới, tính sáng tạo, khả năng áp
dụng rộng rãi vào đời sống và nguyên liệu dễ kiếm.
2


- Giải pháp dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải
được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi, không sao chép.
- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không
nguy hại là các mô hình thông minh hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc,
rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực
nêu tại Điều 3 của Thể lệ.
- Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản
thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng
vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.
c. Đối tượng dự thi: Các em học sinh lớp 6, 7 trường THCS Sơn Phú.
d. Yêu cầu đối với người dự thi
- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (không quá 5 học
sinh).
- Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ (không được làm thay) của người
khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ phần mềm tin học).
e. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ gồm:
- Mô hình, sản phẩm dự thi.
- Bản thuyết minh (3 bản).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức
- Thầy Nguyễn Minh Luân, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban;
- Cô Trần Bá Thảo Linh, Tổng phụ trách, Phó trưởng ban;
- Cô Huỳnh Ngọc Phôi, Tổ trưởng tổ KHTN, Ủy viên;
- Cô Huỳnh Thị Châu Liên, Tổ trưởng tổ KHXH, Ủy viên;
- Thầy Nguyễn Thanh Biên, Giáo viên, Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Đức, Kế toán, ủy viên.
- 8 GVCN của 8 lớp, Ủy viên.
2. Phân công thành viên Ban tổ chức
STT
Thành viên
Nhiệm vụ
Ghi chú
1
Thầy Nguyễn Minh Luân
Phụ trách chung, trưởng ban BGK
2
Cô Trần Bá Thảo Linh
Theo dõi, tổng hợp danh sách, trang
trí cuộc thi – Thành viên BGK
3
Cô Huỳnh Thị Châu Liên
Thư ký tổng hơp kết quả
4
Thầy Nguyễn Thanh Biên
Thành viên BGK
5
Cô Huỳnh Ngọc Phôi
Thành viên BGK
6
Thầy Nguyễn Văn Đức
Điều khiển chương trình, kinh phí
7
8 GVCN của 8 lớp
Chịu trách nhiệm vận động, hỗ trợ
phần thi của lớp
3. Thời gian tổ chức
Thời gian đăng ký ý tưởng bài dự thi: Hạn chót ngày 12 tháng 10 năm 2019.
Đề cương báo cáo, bản thuyết trình của sản phẩm gửi vào ngày 14/10/2019 (Cô Linh
tổng hợp).
Thời gian tổ chức: 15giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2019.
4. Hình thức tổ chức:
Học sinh sẽ thuyết trình phương pháp, vật liệu, vận hành mô hình, sản phẩm,
lợi ích và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
3


IV. KINH PHÍ
- Hỗ trợ trang trí, tổ chức, nước cho BGK:
200.000 đồng
- Khen thưởng:
2 Giải nhất: 70.000 đồng
x2
= 140.000 đồng
2 Giải nhì: 50.000 đồng
x2
= 100.000 đồng
3 Giải ba:
30.000 đồng
x2
= 60.000 đồng
- Hỗ trợ mỗi sản phẩm dự thi: 20.000 đồng.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- Thống nhất trong Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai trên
hội đồng giáo viên và sinh hoạt đầu tuần.
- Phân công nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên
trong Ban tổ chức.
- GVCN theo dõi tình hình thực hiện cuộc thi của lớp mình, kịp thời tháo gỡ
những vướn mắc, khó khăn.
- Cho học sinh thời gian đăng ký ý tưởng, thời gian thực hiện và tham gia cuộc
thi.
- Mỗi lớp phải có ít nhất 2 sản phẩm dự thi.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo
thanh, thiếu niên nhi đồng của trường THCS Sơn Phú năm học 2019-2020./.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Tổ CM, GVCN (thực hiện);
- Thành viên BTC, BGK (thực hiện);
- Lưu: CM, TPT.

Nguyễn Minh Luân

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×