Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu rươi (nereididae tylorrhynchus) trong hệ sinh thái đất vùng ven biển miền bắc việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------

NGUYỄN THỊ HÀ

NGHIÊN CỨU RƢƠI (NEREIDIDAE: TYLORRHYNCHUS)
TRONG HỆ SINH THÁI ĐẤT VÙNG VEN BIỂN
MIỀN BẮC VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN S SINH HỌ

H NỘI – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------

NGUYỄN THỊ HÀ

NGHIÊN CỨU RƢƠI (NEREIDIDAE: TYLORRHYNCHUS)
TRONG HỆ SINH THÁI ĐẤT VÙNG VEN BIỂN
MIỀN BẮC VIỆT NAM

C

Độ
M

LUẬN ÁN TIẾN S SINH HỌ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS TSKH V Q
TS L H

H N

– 2019

M


L I AM ĐOAN
T


C
T
T

Nguyễn Thị Hà


L I

M ƠN

Trong quá trình th c hi n lu
báu và t

cs

t n tình, quý

u ki n c a nhi u t p th và cá nhân.

T ớc h t, tôi xinlòng bi

ớng dẫn 1, GS TSKH V Q

M nh, thầy


trình th c hi n lu n án. Tôi xin c

n thầy

tôi t n tình trong su t quá

ớng dẫn 2, TS. Lê Hùng Anh, thầy

ớng dẫn trong quá trình hoàn thành lu n án.
TCông ngh , V

nguyên sinh v t thuộc V

inh

V

Công n

T
R

)

lâm Khoa

u sinhB2016-SPH-24

Đ

S p

Đ
H Nộ

KH&CN ộ G &ĐTT
S

H

N

T
(C

H c vi n Khoa h c và

PGS.TS. Trần Th T

m Hà Nội,Đ ih c

cho nghiên c u sinh trong quá trình th c hi n
T

Vi n sinh thái và tài

nguyên sinh v t, Vi n H

KH&CN Vi t Nam, anh Ph

Vă L n, ch nhi m

h p tác xã An Thanh

nghiên c u sinh trong

lu n án. Xin c

TS H Th Loan, T S T ầ

C
.
N
M

L

L I AM ĐOAN ................................................................................................................ iii
M

L

............................................................................................................................ v

DANH M

Á TỪ VIẾT TẮT................................................................................... vii

DANH M

Á

DANH M

Á H NH ................................................................................................... ix

PHẦN M

ĐẦU................................................................................................................... 1

HƢƠN

:T N

N ................................................................................................ viii

QUAN T I LIỆU ............................................................................ 4
(P

1.1. Tình hình n
R

1.2. Tình hình n

(N
(P

R

1.4. Tình hình n
: Đ I TƢ N

ớ ............................ 4
ớ ................ 7

Tylorrhynchus)

1.3. Tình hình n
HƢƠN

)

(N

)

V

N
V

Tylorrhynchus)

ĐỊA ĐIỂM TH I

......................... 10

IAN V

N

............. 18

PHƢƠN

PHÁP

N HI N ỨU ................................................................................................................... 26
Đ

............................................................................ 26

Đ

................................................................................................ 26

2.3. T ờ

............................................................................................... 35

P

.......................................................................................... 36

C

........................................................................................ 36
............................................. 38
.............................. 40

HƢƠN

: KẾT QU N HI N ỨU ........................................................................ 45

3.1. P

R
V

N

(N

Tylorrhynchus) ở

.................................................................................................. 45

y
y

y

........................ 45

(ADN)

(Nereididae:

Tylorrhynchus) ............................................................................................... 54
B
3.2. R

v

xé ............................................................................ 58

(Tylorrhynchus heterochaetus)

s ng c lớn (Macrofauna) ở hộng v

t vùng nghiên c u ....................................... 61


y
x

y

ộng v

t Macrofauna ................................................................. 61

y

y

x

ộng v

ảnh...................................................................... 63
x

(Tylorrhynchus heterochaetus)

ộng v

theo mùa .............................................................................. 78
x

(Tylorrhynchus heterochaetus)
theo t ng sâu thẳ

ộng v

ng .................................................. 102

3.2.5. Bàn lu n và nh n xét .......................................................................... 118
3.3. Mộ

ờng s ng c

u ki

R

(Tylorrhynchus

heterochaetus) ở vùng nghiên c u ................................................................................ 121
ảnh ruộ

3.3.1. Một số chỉ

v

ở vù
B

v

ở vùng nghiên c u121

y

y

us

............................................................... 128
xé .......................................................................... 132

KẾT LUẬN V KIẾN N HỊ ......................................................................................... 133
NH N

Đ N

DANH M

PM I
N

TR NH

A LUẬN ÁN ............................................................... 134
A TÁ

I .............................................................. 135

T I LIỆU THAM KH O ............................................................................................... 136
PH L

............................................................................................................................... I


DANH M

Á TỪ VIẾT TẮT
N

ĩa ủa từ viết tắt

STT

Từ viết tắt

1

QN

Qu ng Ninh

2

HD

H

3

HP

H i Phòng

4

TB

Thái Bình

5N

6

QCVN

Quy chuẩn Vi t Nam

7

TCVN

Tiêu chuẩn Vi t Nam

8

BTNMT

9

QĐ/TCMT

10

TDS

Bộ T N
Quy
Tổ

Đ nh

M

T ờng

nh/Tổng c c Môi T ờng
ng ch t r n hòa tan


DANH M
T ờÁ

N

ng mẫu v t

........................................... 36

T
................................................................................................................................... 43
m mẫ R

B ng 3.1: K t qu một s ch

(N

Tylorrhynchus) t i các

t nh thuộc vùng ven bi n mi n B c Vi t Nam ..................................................................... 50
Mẫ R

N .................................... 54

(Nereididae: Tylorrhynchus)

B ng 3.3: V trí các Nucleotide sai khác trên vùng gen COI gi a 5 trình t

R

(Nereididae: Tylorrhynchus) nghiên c u ............................................................................. 55
B ng 3.4: Kho ng cách di truy n gi a các trình t

R

(N

Tylorrhynchus)

nghiên c u ............................................................................................................................ 56
5 Tộng v

ng c lớ

vùng

nghiên c u ............................................................................................................................ 61
6 Tộng v

ng c lớ

t theo sinh

c nh t i vùng nghiên c u ..................................................................................................... 65
7 C

sinh c nh nghiên c u .............................................. 68

B ng 3.8: M

ộ, sinh kh

ộng v

ng c lớ

t theo

sinh c nh t i vùng nghiên c u ............................................................................................. 73
9 Tộng v

ng c lớ

t theo mùa t i

vùng nghiên c u ................................................................................................................... 80
0 T
sâu thẳộng v

t theo tầng

ng t i vùng nghiên c u .................................................................................. 103
Mộ
1

M
R

R
ă

1
R

ng c lớ

M5 ầng sâu thẳ

i sinh cR

ở vùng nghiên c u. 127

(Tylorrhynchus heterochaetus)ở vùng nghiên c u ............................................................ 129
R

(Tylorrhynchus heterochaetus)

ng trong ht ở vùng nghiên c u...................... 130


DANH M
H

CH

VH

Vnc

Á H NH
R

............................................................... 21
.......................................... 27

H

....................................................... 28

H

S

ộẩ

5

ă

-2017 .... 31

H

S

ộẩ

5

ă

017-2018 .... 32

H

5 K

H

H

H

T

........................................................................................... 39

ộng v
ớ P

Hình 3.1: Phầ
H

H
P

R

5 T

(Tylorrhynchus heterochaetus) nhìn m

30 ở

C

Hình 3.4: Tr
H

.................................................................................................... 40

ầu c

Hình 3.2: Chi

ng c lớn ...................................... 39


R

R
R

........... 45

(Tylorrhynchus heterochaetus)46

(Tylorrhynchus heterochaetus) ......... 47

(Tylorrhynchus heterochaetus) ................................................. 48
R

(Tylorrhynchus heterochaetus) ......................................... 48

K

R

(Nereididae: Tylorrhynchus) thu t

H

trên genbank ........................................................................................................... 57

Hình 3.7. Cây phát sinh ch ng lo

M

L

h s

bootstrap 1000.................................................................................................................... 58
H

Tthành phầ

ộng v

ng c lớn

sinh c nh nghiên c u ............................................................................... 70

Hình 3.9: M

ộ, sinh kh

ộng v

ng c lớn ở

t trong mùa

xuân t i vùng nghiên c u ................................................................................................. 84
Hình 3.10: M

ộ, sinh kh

ộng v

ng c lớn ở

t trong mùa h

t i vùng nghiên c u ........................................................................................................... 87
Hình 3.11: M

ộ, sinh kh

ộng v

ng c lớn ở

t trong mùa

thu t i vùng nghiên c u .................................................................................................... 91
Hình 3.12: M

ộ, sinh kh

ộng v

ng c lớn ở

t trong mùa

i vùng nghiên c u ................................................................................................. 95
Hình 3.13: M

ộ ộng v

ng c lớn ở

t theo mùa t i vùng

nghiên c u .......................................................................................................................... 99


Hình 3.14: Sinh kh

ộng v

ng c lớn ở

t theo mùa t i vùng

nghiên c u ........................................................................................................................ 100
ộ ộng v

Hình 3.15: M
c

ă
ă
ă
ă

t theo tầng sâu và sinh

ng c lớn ở

t theo tầng sâu và sinh

-2018 ....................................................................................................... 111
ộng v

ng c lớn ở

t theo tầng sâu và sinh

2017-2018 ...................................................................................................... 112

Hình 3.19: M

ộ ộng v

Hình 3.20: Sinh kh
H

ng c lớn ở

ộ ộng v

Hình 3.18: Sinh kh
c

ộng v

-2017 ....................................................................................................... 110

Hình 3.17: M
c

t theo tầng sâu và sinh

-2017 ....................................................................................................... 109

Hình 3.16: Sinh kh
c

ng c lớn ở

N

ng c lớn ở

ộng vt theo tầng sâu ............ 115

ng c lớn ở
ờng

ớ t i sinh c nh

t theo tầng sâu ........ 116


R

ở vùng nghiên

c u ..................................................................................................................................... 122
H

H

ờng

Hình 3.23 Độ m

ớ t i sinh c nh
ờngớ t i sinh c nh

ở vùng nghiên c u ...... 123


R

ở vùng nghiên

c u ........................................................................................................................... 125
Hình 3.24: Tổ
ruộ

R

ng ch t r

(T S)ớc t i sinh c nh

ở vùng nghiên c u ...................................................................................... 125


1

PHẦN M
LĐẦUVớkm, cùng ớV

N

V

N

ă
C
(

) G

T

m (Mollusca), Chân khớp
ộng v

t (Annelida) là thành phần c a c u trúc quầ


ah

t vùng ven bi n và c a sông Vi

Đ

N
R

(Tylorrhynchus) thuộc h Nereididae (Fauchald, 1977) [1], ộ P
Psinh thái c a sông và h sinh thái bi n

(T ầ T

T

) [2].

T
Sở N

I

NT

H

5

(Uschakov, 1955) [3]. N
ă


K

P


Tr nh

HR

s xu t hi n c

c Nguy n Công Ti u, Nguy n Công

n t nh ng th k XVII, XVIII, nhi u tác gi còn công b danh sách
xu t hi n ở Vi N
Đ

T

P

T

2016) [6-10, 2]. Tuy nhiên, nhóm R
làm ngu n th

ăK

Đ
H

gian, không gian, nh ng bi

T

Tầ T

ời dân Vi
T

T

,

N

d ng

ổi v khí h

ới s
ờng s

khác nhau c a mi n B c Vi t Nam có nh ng sai khác, bi
R

N

ng có n m trong danh sách nh ng loài giun nhi

c công b ở Vi t Nam ha

này vẫ

ă

c bi t có loài còn có kh

t li n (Fauchald, 1967; G

không thì v) [4, 5].

ă
1979; P

(N

c nghiên c u.

ổi c
Ri các t nh

ổi v hình thái hay2
Rs ng c lớn ở

ộng v

t.

VớRớ (M

f

)ở

T
“ Nghiên cứu rƣơ (Nere

ae: Tylorrhynchus)

ất vùng ven biển miền Bắc Việt Nam”

trong hệ
MụN

R

ủa

(Nereididae: Tylorrhynchus) trong c u trúc quầ

ng c lớn (Macrofauna) ở h

v
B c Vi

N

nh một s

ộng

t vùng ven bi n mi n
ờng s ng c

u ki

R

ở vùng

ở khoa h c và th c ti n cho vi c b o t n và phát

nghiên c u nh m cung c
tri n chúng.
N1/ N

R

(N

Tylorrhynchus)pháp hình thái

N, ở

V
2/ N

N

RMacrofauna theo ă

ă
ă

theo


3/


.

ầu kh o sát một s

ờng s ng c

Rở vùng nghiên c u.
ĩa ủa
: Lầ
M

f

R

(N
R


KR
:C
RTylorrhynchus)


R

ong


ớ ở

R


3
V

N

H


ủa

LC

Tổ

C

Đ

C

K

K

ở ầ

:4

HƢƠN

QUAN T I LIỆU

ứ về

1.1. Tình hình n
T

:T N

ơ (P y

ae a) r

ớ g

ếớ ,

XX

v

ybằ

ADN

PN


ă


V

Uschakov (1955) [3]
N

Đ
Imajima & Hartman (1964) [11]Độ
T

Fauvel (1953) [12],
N

P

Q

Wubaoling (1986) [13] hay

Day (1967) [14]. C
[15].


Tuy nhiên
nhi u sinh v t có hình thái r t gi
trong h th ng phân lo i (h gen r
thái r t khá

c t l i r t khác nhau
)

c l i nhi u sinh v t có hình

i r t gần nhau trong h th ng phân lo i (h gen r t gi

)


Vphát tri n c a khoa h c công ngh nói chung và các kỹ

thu t sinh h c phân t

c s khác

bi t v v t ch t di truy n gi a các loài sinh v t, th m chí gi a các cá th sinh v t
trong cùng loài. T

, có th

c sinh v

h di truy n gi a các cá th , quần th hay xu t x
d

m hình thái và

c m i quan
N

y, vi c k t h p gi

t sinh h c phân t ADN sẽ nhanh

c s khác bi t gi a sinh v t này với sinh v t khác một cách


5
chính xác. Vì v y, các kỹ thu t sinh h c phân t

c xem là công c hỗ tr có

hi u qu cho vi
TXIX TT

G

XX
5

[16],

b [17]. T

N

,


Q

N

sinh h c

5V

Mỹ H L

[18]
Đ

T

Đ

Tgiun nhi
nucleotide
[19-22].
v

(Polychaeta)

Hầ


(

)

(P

)(Că

MộZ

(

5) [23],

Nă
N

Pearson & Rosenberg (1987) [24] cho r ng
ăĐ u này gây ra s bi

ờng khác


ộng ngu n th

ho c dòng ch y m nh. Bên c

ờng và gi

chuy

ộng

v n chuy n các

ổi các th vẩn ở trầm tích
ă

ổi phân b thành phần loài theo mùa. Ngu n th
ut.

ớc do dòng ch y, th y tri u, gió và các y u t
phần t th

t
U

Nereis succinea
C

)

ộng v t
ă

ở khu v c có s
ổi v nộ mu

ns

ộng do s


ớc th p


6
ănn c u trúc quần xã

ở vùng tri u gần các c a sông.

giun nhi

ộng c a nó gây ra s bi n

Alogi (1989) [25] cho r ng khí h
ộng lớ

ộng v

C

ớc nông nhi t ới.
ộ phong

Longhurst & Pauly (1987) [26], Alongi (1990) [27] cho

phú các nhóm loài nhi
Độ

bi n

ới và m

ộ ộng v

ộng r t lớn do s bi

ở vùng

ộng mùa bở

y

ổ ra bi n.


Theo Fauchald (1967) [6]

sinh c


Hutchings (1998) [28]

ở ầ
C

v

(Polychaeta)
P ầ

Giangrande et al (2005) [29]
ă

ăở ầ
(

N

)


R

Castrol & Micheal (1997) [30]

N
(Tylorrhynchusheterochaetus)ă

ă


ă

ă ở


T

Uschakov (1955) [3],


5,5

Nereis diversicolor
,

Arenicola marina
ăN. Virens
55

Đ


V

Đ

ng ă

, mộ


7
ă

nuôi và


V

N


Đ

N

L

[15].

ớc s suy gi m ngu n l

ở th

ờ N

Marphysa sanguinea hay t

T

Đ

N

ă

ng sinh h c nói chung và sinh v t là
ờng, s khai thác quá

sinh thái do s suy thoái v

m c ngu n l i th y h i s n, các qu

u tích c c thành l p các khu b o t n.


Các thông tin mới nh t cho th y, một s
bi n lớn nh t th giớ

ng các khu b o t n

o t n bi n Chagos, Mexico có khu b o t n

bi n Carbo Pulmo và Australia có khu b o t n bi n Barie Reef [15].
ứ về Rƣơ (Nereididae: Tylorrhynchus) r

1.2. Tình hình n

v


Nereididae: Tylorrhynchus) bằADT

ếR

(Nereididae: Tylorrhynchus)(

5 ) [12], Day

(1967) [14], Uschakov (1955) [3], Imajima (1972) [31]. C


R

V

NTylorrhynchus)

T

T

ớ R

QN Vớ
heterochaetus (
Đ

N

NC025561.1 [32]

G

C
T

Q

Đ

S

Y -S

Q

(Nereididae: Tylorrhynchus)R

(Nereididae:V

,n


Tylorrhynchus

ă

Tylorrhynchus)
R

R

KM111507.1 [33])

v
T

(Nereididae:

R

Kent (2016) [34]


khiC


8
R

R

ă

ă

R


R

ă


V

Imajima et al (1964, 1972) [11, 31]

GeogreKent (2016) [34]

. Vào cácă

Mộ

Platynereis dumerilli, Autolytus edwardsi, Eunice
furcata và Tylorrhynchus heterochaetus,
Vớ


R

con Ccon


R

RR
-4 mm. R

R

R

-11 mm; R


mm, có 60Vớ


R


cái dài 35-120

[34].
,c


dài 40-130 mm, có 60-

- 5

C
ớ ST

R
ă

T

R


ă


[34].

T
T

S

T
9
M

N
ẹ N ờ


K

V[34] .

R

Imajima et al (1964) [11]Kent (2016) [34]
(

ă
G

R)

-


R

c.

Tổ

P

Đ

T

(2018)

R

[15
(

)

(

S

(
(S

Myrianida

)

trên.

)

)MỗN

[15].
S

(

):
n


N

: ăă

(parapodia), các lông
ă


)

(Pă [15].

:PPalolo siciliensis, P. viridis)

R

Eunice viridis (

Eunice furcata (E. schemocephala)T


,

Đ
ă


con
ẹ(


10


)

” ầ

)


C

ầ (

R

[15].


R

Nereis sp.,

ă

fertilizin

R


ởĐ


ứ vềv
Ở Vi t Nam,
Tylorrhynchus)

nh

[15].

ơ (P y

ae a)

y

bằ

V ệ Na


R

t nhi

c các chuyên gia th giới nghiên c u t nh

R
ă

TADghi nh1.3. Tình hình n(Nereididae:
ă

ới

ầu tiên ở mi n B c Vi t Nam là Tylorrhynchus sp. K

5

ới s ch

nghiên c u bi n Nha Trang

o c a ti

c A.Kremps, Vi n

c 19 loài giun nhi

s ng nổi b

ở vùng V nh Thái Lan và phía b c Vi t Nam.
Gravier & Dantan (1931) [35]

ki
c thu th p ở Vi t Nam. Ti

c a các d ng Heretonereis thành th

1933 [36] công b th hai c a hai nhà khoa h c trên
lo

các lông

i với d ng Heteronereis do nh ng bi

c

ă

n h th ng phân

ổi hoàn toàn v

1934 [37], hai ông l i ti p t c công b nhi u loài mớ

V

ă

t tên,

có 14 loài phát hi n mới cho khu v c và 6 loài phát hi n mới cho khoa h c, t t c
c t các mẫu nổi.
Serene (1937) [38]
N

thêm 2 loài giun nhi

mới thuộc h

c t d c bờ bi n Vi t Nam. Fauvel (1939) [39] phát hi n thêm 2

loài mới là Syllis aberrans và Glycera albaadspersa. Dawydofd (1952) [40]
h p và giới thi u các loài giun nhi
Errantia và nhóm Sedentaria.

ở bi n bao g

R

p

ộc hai nhóm


11
G
...Theo P

Đ

T


H L

(2018) [15]

ờV
(

T

)

P

T


H

K

5
H

T

.T

(

V

P

) [41]

P

giun

(K

H )

P

Đ

T

(2000) [9]

(

)ở

T

N

R

-X (V

V


V

K

K
55

)

T

T

(2014) [42]
ộ P

T

V

)

-

(

-T5 -

TổT(Nereididae: Tylorrhynchus)

Theo

Fauchald & Gallardo (1967) [6, 7]


ới, 12
ộS
T

P

T

K

H

(

) [43]


H
VN

N

P

T

K

H

Đớ

C

(2009) [43]


T
)Magelona falcigera.


N


H


(


)V

C

(
H

T


H


(

M

(

5

) C

112 loài).
ă


12
P

T

K

H

N

T

ởởV

,


cs, 1978; P
Lỗ[43]


H

T

(N

5

5 Tầ N

L

N

Vă Chung &

Vă C

Đ

P ầ


Đ

ă

5 P

T

ở ổ

[50]

K

HN

T5
5ộ K5

M

T

1967, 1970) [44-46, 39, 47-49]giun

H

5

50-56%.
T


P
C

L

ă

C

(H

N

P
(1994) [51]

).T


N

T

S

V S T

(

ớ 14 loài

35%

5) [53]46 loài

T

An Khang [52]


S

Đ

V

ă

Tầ MT ờ

H [54]

S (K

H )


(

)

T

(

) P

T
ởN

K

T

(

H

(

T

) [43]S

H
V

V )


(

T (Q ng Ninh) ghi

)


(5

)

N

N

(

)

C


13
T

Đỗ Công Thung (1998) [55]


nhi
T

Q

N

H

P

T

ă[56

Đỗ C

1

H L

C
(

loài), N

(

) V

ă

T


H -Q

TQ

N

[57, 58].

T

V

Vă N

P

Đ

T

N
l

(

N

) [59]

C


)

G

H

-Đ N

N

(

Q
(

N

Đ

N


N

(

)

T

P
T

61] cho

5

T

TĐỗ Vă N

P

Đ

T

(

T

T

T

ộ 5
ổng s 5 lo

(

) [60,
5

Đ


ộ 5

Huy [63

L

N

)

Glyceridae (3 loài)Đỗ

) [62] tro

N

S

ă

Tầ H

ở rộng ph m vi nghiên c

thêm t i Giao Thi n, Giao
ới các loài các tác gi

Xuân 24 loài giun nhi

hi n là: Tylonereis fauveli, Dendronereis aestuarina, Scolopos marssupialis và
Prionospio pinnata N
c ở Giao Th y, N
Nloài giun nhi

các tác gi

Đ nh có tới 33 loài thuộc 11 h . H

5Tylorrhynchus
G

heterochaeta (Quatrefages)
ởG

T

G

X

Vớ

L

P
C

H
H

S

C


14
ST

T

C

G

H

n, theo T ầ M

H

.[64]G

Đỗ Đ

N

P

5

N

C

C

2
T

K

H

thuộc 33 h giun nhi

)

,

(

Cầ H


Đ

T

(

T) [10]

G
phân lo i

. Xét s phân b thành phần loài theo m t rộng cho th y

các loài: Nephtys oligoranchia, Lumbrieris amboinensis, Prionospio sp., Glycinde
oligodon, Prionospio (Prionospio) komaeti và Ancistrosyllis sp. có phân b rộng
với tần s xu t hi n lầ

t là 61, 60, 60, 58, 57 và 57%. Phân tích nhóm d a vào
ộ phong phú c a t ng loài th y r ng quần xã giun nhi

thành phần loài và mc chia thành 3 nhóm nh : Nhóm A g m các tr
nhóm B g m các tr m ở
N

u gần các c a sông,

ới tri u và nhóm C g m 2 tr m ở c

Vă Chung (1994) [65]

ầm.ở V t Nam


V

N

Tgiun nhi

T


TV

N

N

mi

ă

V

N

N


N
v

P
V

Đ

y

T

(2018) [15]

H Lcá th /m2/m2.


P

N

,

Đ

Đ

th /m2; 0,1g/m2)

T

N

cs (2003) [66]
S


H
(

N

C (5

/m2; 0,03g/m2). Đỗ Vă


15
N

G

(2007) [63] khi nghiên

Giao Xuân (N

Đ

)

L

G

T


. Bên

ở ộ
,ở5‰


H

Đỗ Đ


H

Theo T ầ M
H


T

.
(

) [64]


T

/m2

(

/m2,(
T

/

2

)

G

(

)
Hay

v

ầm và vùng c

v c gi

ầm.
T

T

G (
(

K

H

Đ

có s bi
ầm có m
(

C

)

P

)
T

K

H

(2012) [10],

ộng theo không gian và thời gian. Khu
ộ giun nhi

th

u so với khu

) [43]

V/m2 và 1,52 g/m2

Hòn Cau có sinh

H

/m2 và 2,5 và 3,53 g/m2.

M
C
V

) Vng c a giun nhi

P

2


sinh v

/Cầ H


ă

2

(

5)

5) ớ


/

((

/m2 S

nh

) ớ

Prionospio polybranchiatav


y
Độ


/m2
Notomastus

H

CầPseudocapitella sp. v Ophiuricola cyrnipN

GT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×