Tải bản đầy đủ

ôn tập lớp 5 cuối học ki I năm học 2019

Họ tên học sinh:…………………………………………….

Bài 1.
Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
a. Tám đơn vị, năm mươi tám phần nghìn được viết là………………………
b. Bảy chục, một phần trăm được viết là………………………
c. Một trăm hai mươi ba đơn vị, sáu phần mười:………………..
3
viết dưới dạng số thập phân là:…………….
10
1
b. Phân số được viết thành số thập phân là :...................
2

Câu 2: a. Hỗn số 3

Câu 3: a. Tìm chữ số x biết, biết: 34, x 9 < 34,29

b. Tìm số tự nhiên x, biết 23,5 < x < 24,9

Vậy x = ...........…..


Vậy x =......................................

Câu 4: Đúng ghi Đ. Sai ghi S vào ô trống:
a.
2m 5 cm = 2,5m
c.
25 tấn 35kg = 25,035 tấn

b.
d.

4245m2 = 0, 4245ha
15km2 5ha = 1,55km2

Câu 5: Một sân trường hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và bằng

3
chiều dài. Diện tích của sân
4

trường là:
a. 1200m2

b. 12m2

c. 140m2

d. 120m2

Bài 2: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính.
1
3

1
= …………………………………………………………………………………
4

5
62
5

a. 2 + 4

b. 5 − 4 = …………………………………………………………………………………..

c. 2

1
2
x 4 = .............................................................................................................................
7
5

1
3

d. 5 : 3

5
= ……………………………………………………………………………………….
6

Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a. 4m 69cm = ……………m

b. 6km2 8ha = ……………..km2

c. 52,789 tấn =………… ...tạ

d. 35cm2 =…………………..m2

Bài 4. Một bếp ăn dự trữ lương thực cho 200 công nhân ăn trong 25 ngày, nhưng thực tế lại có thêm
50 công nhân cùng ăn. Hỏi lương thực dự trữ đủ ăn trong bao nhiêu ngày?
Tóm tắt
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


Bài giải
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 4: Tìm x
42 + 42 x 33 + 66 x 42 : x = 14
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 5. Đặt câu phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa:
a. ngọt
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b. đường
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 6. Tìm câu thành ngữ tục ngữ miêu trong đó có chứa cặp từ trái nghĩa.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 7. Đất nước Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp. Em hãy viết bài miêu tả một cảnh mà em yêu
thích.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×