Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng làm quen với toán trong trường mầm non

Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

1. Tên đề tài:
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng làm quen
với toán trong trờng mầm non.

I. Đặt vấn đề
1. Lý do chọn đề tài:
1.1. Cơ sở lý luận:
Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng ngời
Lời dạy đó của Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta
đã thấm nhuần sâu sắc cho những ngời làm công tác giáo dục
nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Sự nghiệp "trồng ngời" có một ý nghĩa hết sức quan trọng và lớn lao đối với đất nớc
vì nớc ta đang trong thời kỳ phát triển, đi lên của chủ nghĩa xã
hội, đang cần có một lớp ngời vừa hồng, vừa chuyên. Để đạt
đựơc mục tiêu đó giáo dục có một vị trí rất quan trọng. Đảng
ta đã nhấn mạnh "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Trong đó
giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng, bậc học
mầm non là nền tảng đầu tiên tạo nên con ngời mới trong thời

kỳ công nghiệp hóa - hiện dại hóa đất nớc.
Chính vì vậy việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện
luôn là mục tiêu phấn đấu của bậc học mầm non, đã có nhiều
công trình nghiên cứu cơ bản và ứng dụng làm cơ sở cho việc
xây dựng nội dung, phơng pháp trong công tác chăm sóc giáo
dục trẻ mầm non, có rất nhiều chuyên đề bổ sung, chỉnh sửa
để phù hợp với công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi
mới. Một trong những nội dung đó là thực hiện chuyên đề
"Làm quen với toán".
Là một cán bộ quản lý tôi nhận thấy hoạt động dạy trẻ làm
quen với toán là một phơng tiện giáo dục trẻ có hiệu quả mạnh mẽ
trang 1


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

nhất dối với việc giáo dục trẻ, thông qua môn học giúp trẻ nhận
thức tốt về thế giới xung quanh, từ đó hình thành hệ thống hóa
kiến thức một cách chính xác, khoa học. Nhận thức về toán học
có liên quan mật thiết với quá trình phát triển toàn diện của trẻ,
thông qua toán học sớm hình thành ở trẻ khả năng tìm tòi, quan
sát, khám phá, so sánh, phân tích, tổng hợp các sự vật hiện tợng
khách quan. Trên cơ sở đó bổ sung thêm vốn ngôn ngữ và góp
phần tích cực vào việc phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ.
Dạy trẻ nhận biết phân biệt về biểu tợng toán là dạy trẻ các
làm quen và hình thành cho trẻ các biểu tợng toán học về tập
hợp, số lợng, phép đếm.. Trong đó yêu cầu của nội dung này
là trẻ phải đếm đợc thứ tự trong phạm vi 10 nhận biết quan hệ
số lợng trong phạm vi 10, phân biệt các chữ số từ 0-10, biết
thực hiện một số phép biến đổi đơn giản nh thêm bớt, tạo
nhóm, chia nhóm đồ vật có số lợng trong phạm vi 10 ra 2
phần. đây là một trong những nội dung chính và cơ bản
của việc dạy trẻ làm quen với biểu tợng toán. Để dạy đợc những
nội dung này và nắm bắt kiến thức một cách có hệ thống,
chính xác đòi hỏi ngời giáo viên phải nắm vững phơng pháp
và đổi mới phơng pháp dạy trẻ theo hớng tích cực hóa hoạt
động, lấy trẻ làm trung tâm. Hơn nữa việc dạy cho trẻ nắm
chắc các kiến thức trong hoạt dộng làm quen với biểu tợng toán
sơ dẳng không những giúp cho trẻ học tốt môn toán sau này


mà còn giúp trẻ tiếp thu kiến thức của các môn học khác một
cách nhanh nhạy và chính xác hơn.
1.2. Cơ sở thực tiễn:
Mặc dù đã thực hiện chuyên đề, giáo viên cũng đã nắm
đợc một số phơng pháp dạy học nhng vẫn còn một số giáo viên
mới ra trờng, một số giáo viên tuổi cao tiếp thu chậm những
kiến thức đổi mới, còn khó khăn, lúng túng trong quá trình

trang 2


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

giảng dạy.Do vậy, mà chất lợng của môn học này cha đợc nh
mong muốn. Chính vì thế mà đã thôi thúc tôi nghiên cứu để
tìm ra một số biện pháp tốt để nâng cao chất lợng làm
quen với toán trong trờng mầm non.
2. Mục đích nghiên cứu:
Nhằm tìm ra những những biện pháp tốt nhất nhằm
"Nâng cao chất lợng làm quen với toán cho trẻ trong trờng mầm
non". Hình thành những biểu tợng toán học sơ đẳng cho trẻ
một cách chính xác và bền vững, đồng thời phát huy tính tích
cực của trẻ.
3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài đợc áp dụng với trẻ mầm non tại trờng Mầm non Thành phố Hà Nội.
4. Thời gian nghiên cứu:
Đề tài đợc nghiên cứu trong một năm từ tháng 9 năm 2010
đến tháng 4 năm 2011 và duy trì tốt trong những năm học
sau.
5. Đóng góp về mặt thực tiễn.
- Đóng góp một số biện pháp, kỹ năng giúp giáo viên thực
hiện tốt hoạt động làm quen với toán.
- Giúp giáo viên phát huy đợc tính tích cực của trẻ
- Tạo cho trẻ hoạt động làm quen với toán thông qua các
hoạt động học tập, vui chơi.
- Giúp trẻ phát triển mọi mặt về trí tuệ, t duy

trang 3


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

II. Giải quyết vấn đề
1. Cơ sở lý luận
Toán học là một môn học cần có độ chính xác cao. Do trẻ ở
độ tuổi mầm non cha có một biểu tợng khoa học nào. Nên
nhiệm vụ của giáo viên là phải hình thành cho trẻ các biểu tợng
toán học, cung cấp những kỹ năng cơ bản nhất để trẻ có thể
vận dụng vào trong thực tế.
Ngay từ nhỏ trẻ đã đợc tiếp xúc với ông, bà, cha, mẹ.... và
các sự vật hiện tợng xung quanh, tất cả những cái trẻ nhìn thấy
đều ảnh hởng đến nhận thức của trẻ, dần dần trẻ có khái niệm
đơn giản về thế giới xung quanh, có nhu cầu muốn tìm tòi,

trang 4


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

khám phá về tính chất, đặc điểm của sự vật hiện tợng, tập
hợp các số lợng, hình dạng, kích thớc, màu sắc, vị trí, sắp xếp
của chúng trong không gian.
VD: Khi chơi với đồ vật trẻ muốn biết tại sao vật này lại lăn
đợc, vật kia không lăn đợc, hình dạng, kích thớc của chúng khác
nhau nh thế nào? Hoặc trẻ muốn biết từng nhóm đồ vật có
bao nhiều và cách so sánh các nhóm với nhau. Trẻ muốn biết
nhóm này có số lợng nhiều hay ít hơn nhóm kia, bắt đầu
muốn biết làm thế nào để cho 2 nhóm đợc bằng nhau. Từ đó
t duy của trẻ nảy sinh khái niệm thêm bớt một cách đơn giản.
Xuất phát từ nhu cầu đó, việc cho trẻ làm quen với biểu tợng
toán sơ đẳng là cần thiết. Nhng thực tế, trong chơng trình
cho trẻ làm quen với toán trong trờng mầm non chỉ dạy trẻ làm
quen với một số khái niệm đơn giản về toán, cha dạy trẻ học
toán. Vì vậy nảy sinh vấn đề là làm thế nào để dạy trẻ những
khái niệm về toán học mang tính chất trìu tợng nhng lại phù hợp
với khả năng nhận thức của trẻ.
2. Thực trạng của việc dạy trẻ làm quen với toán
2.1. u điểm
- 100% giáo viên đã có trình độ chuyên môn đợc đào tạo
chuẩn
- Nội dung giáo dục đựơc thiết kế theo chủ đề, cùng một
nội dung nhng đợc dạy ở các chủ đề khác nhau, đợc tổ chức dới
nhiêù hình thức khác nhau. Điều đó giúp trẻ hứng thú học tập.
- Nội dung giáo dục trong chơng trình mang tính mở, giáo
viên có thể tiếp tục cụ thể hoá, làm cho nó phong phú, phù hợp
với nhu cầu hứng thú của trẻ trong lớp, phù hợp với thực tế bằng
cách thiết kế ra nhiều trò chơi khác nhau, tổ chức trẻ thực hiện
trong mọi hoạt động ở trong trờng mầm non. Nhờ vậy mà vốn
kiến thức, kinh nghiệm của trẻ đợc phong phú lên nhiêù.

trang 5


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

2.2. Tồn tại
- Giáo viên cha có nhiều nhận thức đầy đủ, cha hiểu sâu
sắc mục đích của hoạt động làm quen với toán đối với trẻ ở trờng mầm non.
- Cha có nhiều phơng pháp sáng tạo để dạy trẻ, nghệ thuật
lên lớp còn hạn chế, nhiều giáo viên còn lúng túng, cứng nhắc
trong chuyển đổi hình thức dạy trẻ, cha linh hoạt, sáng tạo, còn
nặng về hình thức dạy cũ
- Các trò chơi hoạt động đa dạng nhng giáo viên cha biết
cách lựa chọn hình thức chơi và mức độ hớng dẫn phù hợp cho
từng độ tuổi nên lúc khó quá, lúc dễ quá
VD: Khi dạy trẻ phân biệt chiều cao 2 đối tợng trong phần
luyện tập ở lớp 3-4 tuổi, cô giáo yêu cầu trẻ Vẽ 2 bạn có chiều
cao khác nhau, ở lớp 4-5 tuổi cô chỉ yêu cầu trẻ Tô màu đỏ
cho cây hoa cao hơn, tô màu xanh cho cây thấp hơn. Trò
chơi Tìm nhà cho trẻ 4-5 tuổi, nếu chỉ yêu cầu: Ai có hình
nào về nhà có hình đó thì chỉ đạt yêu cầu: Nhận biết hình
theo mẫu của trẻ 3-4 tuổi.
Khi dạy đếm và so sánh số lợng cho trẻ 3-4 tuổi phải đạt
yêu cầu: Đếm để nhận biết số lợng và so sánh số lợng bằng kỹ
năng ghép đôi. Với trẻ 4-5 tuổi phải nâng cao đến mức độ
Đếm để nắm đợc nguyên tắc lập số mới và so sánh số lợng
bằng kết quả đếm để hình thành mối quan hệ về số lợng
giữa hai nhóm. Tuy nhiên, cả ở 2 độ tuổi này, giáo viên đều
dừng ở mức độ yêu cầu Đếm để nhận biết số lợng.
- Việc tổ chức trò chơi, hoạt động còn máy móc, chủ yếu
cho trẻ làm theo yêu cầu của cô.
VD: Khi dạy trẻ khám phá đặc điểm mặt bao của khối cầu
cô thờng hớng dẫn trẻ theo hình thức: Cho trẻ sờ mặt bao của
khối cầu, nêu nhận xét: tất cả mặt bao cong. Lăn khối cầu, hỏi

trang 6


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

có lăn đợc không? Chồng 2 khối cầu lên nhau, hỏi có chồng đợc
không? Giáo viên cha hớng dẫn trẻ tự khám phá trải nghiệm theo
cách nh: Hãy chơi lăn khối cầu và chồng 2 khối cầu lên nhau.
Sau 1 khoảng thời gian hỏi trẻ: Cháu thấy thế nào? Cháu làm đợc gì với khối cầu? Cháu có biết tại sao khối cầu lúc nào cũng lăn
đợc nhng lại không chồng đợc lên nhau không? Sau các câu trả
lời của trẻ, cô gợi ý: Hãy dùng cả bàn tay sờ mặt bao xung quanh
khối cầu xem thế nào?. Cuối cùng, cô giúp trẻ đi đến kết luận
đặc điểm của khối cầu: có tất cả mặt bao đều cong.
- Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi trong các hoạt động còn đơn
điệu, giáo viên thờng dùng các nhóm đồ dùng cùng loại, cùng
dạng về kích thớc.
VD: Khi dạy trẻ so sánh độ dài các đối tợng, giáo viên thờng
chọn 3 băng giấy, 3 sợi dây hoặc 3 thớc kẻ có độ dài và màu
sắc khác nhau. Giáo viên cha sử dụng các đối tợng khác loại
trong giờ học. Chẳng hạn: 1 băng giấy, 1 sợi dây và 1d thớc kẻ.
- Các hoạt động sáng tạo mang tính khám phá trong giờ
học còn ít, khả năng đánh giá của giáo viên về kết quả của trẻ
trong các hoạt động sáng tạo còn yếu
VD: Khi tổ chức hoạt động Đi nối gót để dạy trẻ kỹ năng
đo độ dài, cô thờng cho 2-3 trẻ lên chơi 1 lần và không để ý
đến kỹ thuật đi nối gót không chú trọng đến kỹ năng cần
thiết của hoạt động đo: Gót chân đặt đúng vào vạch xuất
phát, gót bàn chân này đặt sát mũi bàn chân kia, đặt các
bàn chân trên 1 đờng thẳng, vừa bớc vừa đếm, khi đếm
không đợc bỏ sót; cho lần lợt từng trẻ làm để kiểm tra sửa sai
cho trẻ. Vì vậy, hoạt động không có tác dụng củng cố và phát
triển kỹ năng đo độ dài.
- Học liệu trong các góc, đặc biệt góc học tập còn ít,
không có nhiều học liệu mở để trẻ tìm tòi, khám phá, ít sử

trang 7


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

dụng các vật liệu nh: hòn sỏi, lá cây.để đếm, sợi len để
đo, chai, lọ, hộp để đong. Sử dụng các học liệu cha hiệu quả,
nhiều bức tranh treo trên tờng có tính chất trang trí, ít sử
dụng trong giờ học.
- Giáo viên cha biết cách khai thác và sử dụng các đồ dùng
trong lớp. Mỗi loại đồ dùng thờng chỉ đợc sử dụng vào 1 mục
đích. Nếu có 1 lọ hoa với nhiều loại hoa khác nhau và nhiều
màu khác nhau, giáo viên thờng chỉ cho trẻ đếm xem có mấy
bông hoa. Hiếm khi trẻ đợc cô hỏi: Có những loại hoa gì? Có
mấy loại hoa? Mỗi loại có mấy bông? Số lợng loại nào nhiều hơn,
ít hơn? Hoặc: Các bông hoa có màu gì? Có mấy màu? Mỗi
màu có mấy bông?... Nếu giáo viên tổ chức nh vậy, không chỉ
dạy trẻ biết đếm các đối tợng đơn lẻ, mà còn dạy trẻ biết phân
nhóm các đối tợng theo các dấu hiệu và đếm theo nhóm;
đồng thời, giúp trẻ hiểu mỗi cách phân loại cho ta các nhóm
đối tợng có dấu hiệu riêng khác nhau, từ đó củng cố thêm hiểu
biết về môi trờng xung quanh cho trẻ.
- Trẻ cha hứng thú tham gia trong các giờ hoạt động làm
quen
- Nhận thức của một số phụ huynh cha coi trọng công tác
chăm sóc giáo dục trẻ, cha nhận thấy đợc tầm quan trọng của
việc cho trẻ làm quen với biểu tợng toán sơ đẳng.
- Các trang thiết bị của nhà trờng phục vụ cho hoạt động
làm quen với toán còn ít, cha đảm bảo yêu cầu.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cha đảm bảo.
2.3. Số liệu điều tra trớc khi thực hiện đề tài
- 28.6% giáo viên có những biện pháp cho trẻ làm quen với
toán phù hợp với nhận thức của trẻ.

trang 8


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

- 36% giáo viên nắm đợc các phơng pháp, kỹ năng để dạy
trẻ, cha vận dụng các phơng pháp một cách linh hoạt và sử dụng
hiệu quả.
- Nhiều giáo viên cha biết cách phát huy tính tích cực của
trẻ
- 60% trẻ cha hứng thú tham gia vào hoạt động
- 1/2 khu cơ sở vật chất cha đảm bảo, môi trờng s phạm
cha phù hợp cho việc chăm sóc giáo dục
3. Biện pháp thực hiện
Mục tiêu của giáo dục mầm non là "..Hình thành ở trẻ
những cơ sở đầu tiên của nhân cách con ngời mới xã hội chủ
nghĩa". Đó là những đứa trẻ phát triển hài hòa về thể chất và
trí tuệ, có ý thức hành vi văn minh trong các lĩnh vực giao
tiếp, vui chơi, học tập, lao động.Đặc biệt là phát triển ở trẻ
tính nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát, sáng tạo trong các hoạt
động. Để đạt đợc mục tiêu trên ngoài việc chăm sóc và thực
hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt của trẻ thì ngời giáo viên cần
phải biết giáo dục trẻ một cách phù hợp để góp phần nâng cao
chất lợng chăm sóc giáo dục, hình thành ở trẻ một số kiến thức,
kỹ năng cơ bản để trở thành con ngời tốt cho xã hội. Cùng với
kết quả điều tra trên khiến tôi suy nghĩ phải tìm ra phơng
pháp, biện pháp phù hợp để nâng cao chất lợng làm quen với
toán. Trớc suy nghĩ nh vậy, cùng với những kiến thức đã học,
những kinh nghiệm thực hành, năm học vừa qua tôi đã chỉ
đạo giáo viên làm tốt việc "Nâng cao chất lợng làm quen với
toán trong trờng mầm non " với một số biện pháp sau:
3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên

trang 9


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn và cơ sở vật chất trờng
lớp, đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên
đề một cách cụ thể, chi tiết cho từng năm học.
- Mũi nhọn trọng tâm của năm là in ấn đầy đủ tài liệu
cho 100% giáo viên để giáo viên nghiên cứu, nắm bắt vận
dụng nội dung, phơng pháp hoạt động làm quen với toán và
lồng vào các môn học khác cho phù hợp, hiệu quả.
- Chỉ đạo các lớp xây dựng kế hoạch hoạt động làm quen
với toán phù hợp với lứa tuổi mình phụ trách, có sổ nhật ký ghi kết
quả đạt đợc và những mặt còn tồn tại để khắc phục. Ban giám
hiệu thờng xuyên kiểm tra bổ sung cho các lớp.
- Chú trọng đầu t cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy
học của cô và trẻ nh: Bút chì, bút màu, bút sáp, bàn ghế, hộp
toán, các con giống....phục vụ chuyên môn, tạo môi trờng cho trẻ
làm quen với hoạt động làm quen với toán.
- Bồi dỡng cho giáo viên nắm đợc mục đích, yêu cầu, phơng pháp dạy trẻ theo từng loại tiết, biết lựa chọn phối hợp các
phơng pháp một cách linh hoạt sáng tạo.
- Phát động thi đua làm đồ dùng, đồ chơi đẹp phù hợp
chủ đề.
- Thờng xuyên thăm lớp dự giờ để đánh giá kết quả học
tập và quá trình giảng dạy của cô và cháu.
- Tổ chức kiến tâp, thao giảng, rút kinh nghiệm cho chị
em học tâp
3.2.Biện pháp 2: Bồi dỡng phơng pháp, kỹ năng tổ
chức các hoạt động làm quen với toán cho giáo viên:
Kết quả của quá trình dạy học phụ thuộc phần lớn vào các
phơng pháp, biện pháp sử dụng để giúp trẻ nắm đợc những
nội dung giáo dục nhất định và bồi dỡng cho trẻ những tri thức,

trang 10


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

các kỹ năng, kỹ xảo, đồng thời phát triển ở trẻ năng lực hoạt
động.
Các phơng pháp tổ chức hoạt động làm quen với toán cho
trẻ mầm non chính là hệ thống tác động qua lại giữa giáo viên
với trẻ nhằm bồi dỡng, hình thành và phát triển ở trẻ năng lực
sáng tạo.Trên thực tế giáo viên cha biết cách sử dụng các phơng
pháp cho phù hợp với từng hoạt động, cho nên để hoạt động làm
quen với toán có hiệu quả thì giáo viên phải biết lựa chọn phơng pháp giáo dục, vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo. Tôi đã
bồi dỡng cho giáo viên một số phơng pháp và kỹ năng tổ chức
các hoạt động làm quen với toán sau.
a) Các phơng pháp:
* Phơng pháp dùng lời nói:
Lời nói đóng vai trò khá quan trọng trong việc tạo nên hiệu
quả của toàn bộ quá trình họat động, lời nói làm cho ngời ta
gần gũi nhau hơn, dễ hiểu nhau hơn. Khi cô giáo cùng trẻ trò
chuyện, trao đổi với nhau, trẻ cảm nhận đợc sự gần gũi của cô,
mở rộng quan hệ giao tiếp với cô. Cô giáo dùng lời ngắn gọn, dễ
hiểu, có tính gợi cảm, để giới thiệu hay giải thích một vấn đề
nào đó giúp trẻ tiếp thu nhanh, dồn tập trung chú ý vào lời nói
của cô. Cô giáo có lời nói truyền cảm, nhẹ nhàng, thân mật bao
nhiêu thì phơng pháp dùng lời của cô càng có hiệu quả bấy
nhiêu, đây cũng là một trong những nghệ thuật s phạm của
giáo viên.
Sử dụng lời nói vấn đáp là phơng pháp rất quan trọng
nhằm hớng trẻ phân tích, so sánh, tìm kiếm, phát hiện và dẫn
dắt tới tri thức.
VD: Khi dạy trẻ khảo sát các hình học, giáo viên giảng giải
cho trẻ " Cầm hình bằng tay trái nh thế nào? Dùng đầu ngón
tay trỏ của bàn tay phải sờ quanh đờng bao của hình. Hãy sờ

trang 11


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

vào những cạnh của hình vuông, chúng dài bằng nhau, hình
vuông có các góc, hãy chỉ các góc của hình vuông"
Hay trong quá trình đo lờng, giáo viên hớng dẫn trẻ các
thao tác thực hành đo kèm theo những lời giảng giải. Tay trái
cầm thớc đo, tay phải cầm phấn. Đo chiều dài của băng giấy từ
trái xang phải. Đầu tiên phải đặt chiều dài của thớc đo sát với
một mép chiều dài băng giấy, đầu trái của thớc đo trùng với
đầu trái của băng giấy, sau đó dùng phấn vạch một vạch sát với
đầu phải của thớc đo để đánh dấu lần 1, nhấc thớc, đặt đầu
trái của thớc trùng vạch, đánh dấu lần 2 làm tiếp cho đến khi
đo hết băng giấy.
VD: Dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tợng (MG bé). Giáo
viên giải thích. Có 1 băng giấy màu xanh và 1 sợi dây màu
hồng. Cô cầm 1 đầu của sợi dây và 1 đầu của băng giấy sao
cho trùng nhau, lấy tay vuốt thẳng. Cô chỉ cho trẻ thấy sợi dây
hồng có phần thừa ra nên dài hơn, còn băng giấy xanh ngắn
hơn.
Ngoài những lời giảng giải, hớng dẫn cô nên dùng những lời
khen nhẹ nhàng động viên, đồng thời nhắc nhở các bạn khác
trong lớp cùng nhau học tập.
* Phơng pháp trực quan:
Đặc điểm nhận thức của trẻ mang nặng tính trực quan
hình tợng nên trong quá trình giáo dục ở trờng mầm non phơng
pháp trực quan luôn chiếm u thế nhất. Ngoài việc hớng dẫn trẻ
giải thích bằng lời thì giáo viên cần có tranh, ảnh, đồ dùng
minh họa cho hoạt động đó. Đồ dùng trực quan cho trẻ phải đủ
về số lợng, kích thớc và hình dáng phải phù hợp với trẻ. Việc hớng
dẫn của cô phải đúng lúc, đúng chỗ, nếu sử dụng đồ dùng trực
quan quá sớm hoặc quá muộn sẽ làm giảm tác dụng của đồ dùng
hoặc làm phân tán sự chú ý của trẻ.

trang 12


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

Việc sử dụng phơng pháp trực quan sẽ đạt hiệu quả cao khi
có sự kết hợp giữa việc tri giác trực tiếp đối tợng hoặc hiện tợng
lời nói.
VD: Cô hỏi trẻ "Tại sao cháu biết số Mèo nhiều hơn số Cá là
1". Khi ấy trẻ phải biết chỉ vào đồ dùng trực quan và nói "Nếu
tặng mỗi chú Mèo 1 con Cá, có 1 chú Mèo không có Cá". Vậy số
Mèo nhiều hơn số Cá là 1

Hoặc khi dạy trẻ phân biệt hình vuông, hình tròn, hình
tam giác, hình chữ nhật. Giáo viên phải chuẩn bị cho mỗi trẻ
một bộ đồ dùng trực quan gồm cả 4 hình.

Cô cho trẻ chơi lăn hình, sờ xung quanh đờng bao mỗi
hình để phân biệt ra sự khác nhau giữa chúng và phân biệt
hai nhóm hình
Khi dạy trẻ tạo nhóm đồ vật từ các vật riêng rẽ và tách 1 vật
từ 1 nhóm (MG bé). Giáo viên cần chuẩn bị cho mỗi trẻ một số
đồ dùng trực quan theo yêu cầu của tiết học. khi dạy cho trẻ
nhận thấy từng cái 1, khi gộp lại thành nhiều cái.
trang 13


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

VD: 1 bông hoa, lại 1 bông hoa nữa . lớp mình có nhiều
hoa quá.

Một

Nhiều

Trong quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với
toán không thể không có đồ dùng trực quan để minh họa cho
các hoạt động: Ôn luyện, dạy trẻ, luyện tập Bởi có đồ dùng trực
quan sẽ thu hút sự chú ý của trẻ, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động
một cách tự nguyện mang lại kết quả cao trong quá trình giáo
dục. Nếu không có đồ dùng trực quan sẽ không thể truyền tải
hết kiến thức cần dạy trẻ và trẻ cũng không tiếp thu bài một cách
nhanh nhạy, chính xác đợc. Vì vậy giáo viên cần phải đầu t
nghiên cứu, vận dụng phơng pháp này, để mục đích cho trẻ
làm quen với biểu tợng toán sơ đẳng đạt hiệu quả cao hơn.
* Phơng pháp thực hành ôn luyện (Dùng trò chơi).
Đây là phơng pháp mang lại điều thú vị nhất cho trẻ, bởi
vì phơng pháp này khi tiến hành đòi hỏi giáo viên phải chuẩn
bị đồ dùng cho trẻ thật kỹ lỡng để phục vụ cho trẻ hoạt động.
Trẻ đợc tham gia hoạt động với một niềm ham mê, hứng khởi và
cố gắng thực hiện để đạt kết quả.
Do đặc điểm của trẻ mầm non là " Học bằng chơi - Chơi
mà học". Cho nên trò chơi đóng vai trò là một phơng pháp
riêng biệt không thể thiếu đợc trong quá trình hình thành các
biểu tợng toán ban đầu cho trẻ.
VD: Dạy trẻ bài xếp tơng ứng 1:1 thông qua trò chơi xếp
nhà cho Thỏ (MG bé). Xếp 1 hình tam giác tơng ứng 1 hình
trang 14


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

vuông. Kết thúc trò chơi sản phẩm tạo ra là những ngôi nhà
cho Thỏ đợc xếp bằng hình vuông và hình tam giác.

Thông qua hoạt động xếp nhà cho Thỏ đã hình thành kiến
thức và kỹ năng xếp tơng ứng 1:1
VD: Trò chơi "Thi lăn nhanh" (Nhóm 24-36 tháng)
Mục tiêu: Trẻ nhận biết, gọi tên khối tròn, khối vuông. Cô
cho 2 trẻ lên chơi, 1 trẻ cô đa quả bóng, 1 trẻ là một khối nhựa
vuông. Theo hiệu lệnh của cô 2 trẻ cùng lăn hình, ai lăn vật tới
đích trớc là thắng cuộc.
Qua trò chơi cô cho trẻ phát hiện bạn A thắng vì bạn lăn
quả bóng là khối tròn nên lăn đợc, nh vậy quả bóng là khối tròn,
bạn B thua vì khối nhựa vuông không lăn đợc, do vậy khối đó
là khối vuông.
Để hoạt động làm quen với toán đạt hiệu quả cao, trẻ có
nhiều kiến thức và kỹ năng hoạt động thì cô giáo phải biết
cách vận dụng, kết hợp các phơng pháp một cách nhuần
nhuyễn, chặt chẽ với nhau trong quá trình dạy học. Khi lựa chọn
phơng pháp cần chú trọng vào mục đích giáo dục trẻ. Để thu

trang 15


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

hút sự chú ý, sự tham gia của trẻ cô giáo cần nêu gơng những
trẻ nhanh nhẹ, thông minh, có thái độ học tốt để trẻ khác học
tập. Giáo viên cần luôn quan tâm và cùng tham gia vào các họat
động của trẻ để cung cấp hiểu biết, kỹ năng cho trẻ, đồng thời
uốn nắn, động viên trẻ để trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt
động làm cho không khí vui nhộn, cô và trẻ gần gũi, kết quả
giáo dục nâng cao.
b)Các kiến thức kỹ năng.
Việc nắm đợc các kiến thức, kỹ năng đúng đa dạng và
chuấn xác là điều kiện cần thiết, bởi nó cho phép trẻ thực hiện
các yêu cầu của cô một cách dễ dàng. Do vậy ngoài việc biết
sử dụng linh hoạt các phơng pháp để thu hút sự chú ý của trẻ
giáo viên cần phải biết sử dụng một số kỹ năng cơ bản để dạy
trẻ. Do vậy tôi đã hớng đẫn giáo viên một số kỹ năng dạy trẻ
thông qua các hoạt động nh sau:
* Kỹ năng xếp tơng ứng 1:1
Trong quá trình làm quen với biểu tợng toán ban đầu kỹ
năng xếp tơng ứng 1:1 là kỹ năng đầu tiên để thực hiện các
nhiệm vụ toán học khác. Kỹ năng xếp tơng ứng 1:1 tạo cơ sở
để trẻ học so sánh, quan hệ số lợng giữa hai nhóm đối tợng khi
trẻ cha biết đếm. Qúa trình xếp từng cặp lúc này cho trẻ cơ
hội nhận biết 2 nhóm đem ra xếp cặp có số lợng bằng nhau
(Nếu mỗi đối tợng của nhóm này đều có một đối tợng ở nhóm
kia và không thừa không thiếu một đối tợng nào)
VD: Xếp mỗi chú Bứơm một bông hoa

trang 16


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

Hoặc có số lợng không bằng nhau (Nếu khi xếp mỗi đối tợng của nhóm này với 1 đối tợng ở nhóm kia nhng vẫn có đối tợng thừa ở nhóm này và thiếu đối tợng ở nhóm kia.
VD: Có 6 xe máy và 5 xe đạp hãy xếp mỗi xe đạp tơng ứng
với 1 xe máy

trang 17


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

Khi daỵ trẻ kỹ năng xếp tơng ứng 1 :1 không dừng lại với
việc xếp các đối tợng thành từng cặp và nhận biết sự giống và
khác nhau giữa các vật, mà phải tiến tới nhận thức quan hệ số lợng giữa hai nhóm vật. Khi chọn 1 đối tợng này ghép với 1 đối tợng kia, trẻ phải so sánh đợc số lợng của đối tợng này với đối tợng
kia có bằng nhau không.
VD : Xếp cho mỗi chú Thỏ 1 củ Cà rốt thì phải so sánh số
Thỏ và số Cà rốt nh thế nào với nhau ?

Cô yêu cầu trẻ phải so sánh số Thỏ và số Cà rốt nh thế nào
với nhau ?
Số nào nhiều hơn ? Nhiều hơn là mấy?
Số nào ít hơn? ít hơn là mấy?
Muốn cho số Cà rốt bằng số Thỏ phải làm thế nào?......
Muốn cho số Thỏ bằng số Cà rốt phải làm thế nào?...
* Số đếm:
Ngay từ nhỏ trẻ đã đợc tiếp xúc và làm quen với những
nhóm vật có màu sắc, kích thớc, số lợng phong phú trong cuộc
sống hàng ngày. Trẻ đã đợc bố mẹ, ông bà dạy đếm vệt từ 1
đến 10 và từ 1 đến 100. Do vậy, có nhiều trẻ đếm rất thông
thạo từ 1 đến 10 (MG bé) và từ 1 đến 100 (MG lớn). Nhng khi
trang 18


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

cô đa đồ vật ra cho trẻ đếm thì trẻ không biết cách đếm nh
thế nào và kết quả có bao nhiêu. Chính vì vậy để luyện cách
đếm cho trẻ tôi đã hớng dẫn giáo viên sử dụng một số kỹ năng
cơ bản sau:
Khi đếm phải đếm bằng tay phải, đếm lần lợt các vật từ
phải xang trái, mỗi từ ứng với 1 vật và số cuối cùng ứng với toàn
bộ nhóm vật.
Trong quá trình dạy trẻ đếm cần sử dụng đồ dùng dạy học
đa dạng với các dấu hiệu khác nhau về màu sắc, kích thớc,
hình dạng để minh hoạ và phân phát cho trẻ.
Dạy trẻ đếm bằng nhiều hình thức khác nhau: Đếm bằng
tay, bằng mắt nhìn...... và thông qua nhiều hoạt động khác
nhau.
VD: Giáo viên mang vào lớp một vài cây táo bằng nhựa,
trên cây có gắn sẵn một số lợng quả nhất định trong phạm vi
từ 1 đếm 9. Giáo viên đa ra từng cây một và đề nghị Con
hãy đếm bằng mắt xem cây táo có bao nhiêu quả. Sau đó hãy
hái táo xuống và đếm xem kết quả có đúng không, sau đó
chọn chữ số phù hợp số táo của cây đó đặt vào dới gốc cây.
Trẻ hái và đếm số táo hái đợc, sau đó chọn chữ số biểu thị số
lợng táo vừa đếm đợc đặt vào gốc cây.
* Kỹ năng so sánh:
Khi so sánh, trẻ sử dụng các giác quan của mình để tìm
ra những điểm giống và khác nhau giữa các đối tợng. Qua so
sánh trẻ có thể khám phá ra những điểm khác biệt rất nhỏ giữa
các đối tợng về màu sắc, hình dạng, kích thớc. Tôi hớng dẫn
giáo viên sử dụng một số hoạt động sau để rèn cho trẻ khả năng
so sánh.
Cho trẻ so sánh và tìm loại quần áo, giày dép, đồ dùng
thích hợp với kích cỡ của từng Búp Bê.

trang 19


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

So sánh ai cao nhất lớp, ai thấp nhất lớp. Đồ dài của gang
tay, bớc chân, bớc nhảy xem ai dài hơn. So sánh xem con vật
nào to nhất, nhỏ nhất, chạy nhanh nhất.
Cho trẻ bò ra, bò vào một cái thùng cac tông, sau đó nhận
xét. Con có vẻ nh quá lớn nên không vừa cái thùng.
Khi cho trẻ so sánh để tìm ra điểm giống và khác nhau
giữa các đối tợng thì giáo viên cần phải gợi ý cho trẻ.
VD: Cô chuẩn bị cho trẻ 8 hạt đậu Hà Lan ở trên bàn. Sau
khi trẻ đếm và nhận biết có 8 hạt đậu, giáo viên có thể hỏi
thêm Hãy cho cô biết các hạt đậu giống và khác nhau ở những
điểm nào? Lúc này trẻ quan sát kỹ hơn các hạt đậu, từ đó
tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa các hạt. Trẻ có thể
mô tả lại Có vài hạt to, vài hạt nhỏ, 1 vài hạt có những vết hằn,
1 vài hạt sần sùi... Nh vậy có thể thấy trong câu trẻ lời của trẻ
bắt đầu bao gồm cả những mô tả về kích thớc, hình dáng,
màu sắc, bề mặt, cấu trúc...
3.3. Biện pháp 3: hớng dẫn giáo viên phát huy tính
tích cực trong qúa trình hình thành biểu tợng toán học
cho trẻ:
Qua tìm hiểu bài soạn của giáo viên cho thấy thiếu tính
hệ thống trong việc hình thành các các biểu tợng và khải niệm
toán cho trẻ. Giờ học thờng không cân xứng, các phần không có
mối liên hệ lôgic với nhau mà là tổ hợp các kiến thức riêng lẻ. Trẻ
thờng gặp khó khăn khi lập mối liên hệ giữa những kiến thức
và kỹ năng đã có, cảm thấy thiếu tự tin. Do đó, trong quá
trình hoạt động trẻ chờ đợi sự giúp đỡ và nhắc nhở của giáo
viên.
Giáo viên còn hiểu tính tích cực nhận thức của trẻ một
cách cha đầy đủ, nếu trẻ nào giơ tay phản xạ nhanh với câu

trang 20


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

hỏi của cô thì trẻ đó là tích cực, còn nếu trẻ nào không giơ
tay, suy nghĩ lâu trẻ đó thụ động, chậm chạp.
Phơng pháp dạy của giáo viên thờng chú ý đến truyền thụ
kiến thức có sẵn. Do đó, việc tiếp thu kiến thức thụ động và
hình thức, không phát huy tính tích cực của trẻ. Giáo viên giải
thích, chỉ dẫn cách thức thực hiện qua đồ dùng học tập, sau
đó đề nghị trẻ thực hiện trên học liệu đợc phát. Trên giờ học
thờng thấy nhắc lại! Nếu không nhắc lại đợc thì hãy chú ý
nghe cô và sau đó nhắc lại. Giáo viên ít tìm hiểu xem trẻ nắm
kiến thức nh thế nào, có thể áp dụng vào các hoạt động khác
một cách tự lực không. Nh vậy, để phát huy tính tích cực của
trẻ tôi đã hớng dẫn giáo viên.
Cần phải áp dụng những phơng pháp khác nhau để phát
huy tính tích cực nhận thức ở mỗi trẻ, bởi vì nhận thức ở mỗi
trẻ là khác nhau, có trẻ tính tích cực nhận thức cao, nhng cũng
có trẻ tính tích cực nhận thức lại thấp hơn.
Lựa chọn cẩn thận nội dung học để trẻ tập trung chú ý vào
đối tợng và luôn đặt câu hỏi tình huống cho giáo viên.
Có liên hệ lôgic giữâ các phần trong một giờ học
Kết hợp hình thức hoạt động tập thể với hoạt động cá
nhân trong giờ học và cẩ hoạt động góc.
Không nên truyền đạt kiến thức có sẵn mà thông báo cho
trẻ nhiệm vụ nhận thức của giờ học, chỉ cho trẻ cách thức thực
hiện, tạo điều kiện để trẻ tự tìm tòi, giải quyết, sáng tạo
nhiệm vụ..
Có nh vậy giáo viên mới có thể phát huy tối đa tính tích
cực nhận thức của trẻ, hoạt động làm quen với toán mới đạt hiệu
quả cao.
3.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trờng học tập

trang 21


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

Môi trờng cũng là một yếu tố trực quan trực tiếp tác động
hàng ngày đến trẻ. Chính vì vậy việc xây dựng cảnh quan
môi trờng xung quanh đợc tôi đặc biệt quan tâm. Vào đầu
năm học tôi đã triển khai cách xây dựng môi trờng học tập tại
các nhóm lớp (mỗi lớp một góc). Tôi hớng dẫn giáo viên chọn và bố
trí góc cho hợp lý, hớng dẫn cách trang trí sao cho thu hút sự
chú ý của trẻ.
Tận dụng đồ dùng, đồ chơi do cô và trẻ cùng làm để trang
trí lớp, làm đồ chơi trong góc toán
Tuỳ vào từng chủ điểm để bố trí trực quan xung quanh
lớp, giá đồ chơi cũng nh góc toán để cho trẻ luyện tập cũng nh
liên hệ thực tế.
VD: Chủ điểm gia đình treo tranh gia đình đông con,
gia đình ít con để trẻ đếm số lợng ngời và giáo dục trẻ, đồ
dùng gia đình xếp ở giá đồ chơi để trẻ có thể luyện đếm.
Góc văn học có ứng dụng toán. Cho trẻ đếm các nhân vật
rối trong chuyện.

=

VD: Đếm gia đình nhà bạn Thỏ có mấy ngời?
Đối với trẻ 5 tuổi đã học số đếm và gắn số lợng tơng ứng,

4

4

=

chia nhóm. Khi gắn hình ảnh lên góc toán phải có chữ số tơng
ứng

VD: Chủ điểm giao thông số 8

= ?Bé
3

tập làm tính
Thêm

+

5

=?
Bớt

trang 22

=?


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

Từ khi triển khai xây dựng tạo môi trờng học tập tôi thấy
cảnh quan lớp sinh động hơn, thông qua các góc trẻ thờng
xuyên đợc tiếp xúc làm quen với toán từ đó nhận thức của trẻ đợc nâng lên.
3.5. Biện pháp 5: Bồi dỡng cách lồng ghép tích hợp
hoạt động làm quen với toán vào các hoạt động trong
ngày của trẻ ở trờng mầm non.
Một ngày đến trờng mầm non trẻ đựơc tham gia vào rất
nhiều hoạt động. Mỗi hoạt động đều mang nét đặc trng
riêng, hoạt động làm quen với toán là một hoạt động độc lập đợc thực hiện một tuần một lần. Với thời gian nh vậy giáo viên
chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng cho trẻ cha cho trẻ củng cố
và ôn luyện đợc nhiều. Do vậy, để hoạt động làm quen với
toán mang lại kết quả, trẻ nắm đợc kiến thức nhiều hơn tôi đã
trang 23


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

bồi dỡng cho giáo viên biết cách lồng ghép tích hợp nội dung
làm quen với toán sơ đẳng trong các hoạt động hàng của trẻ
nh sau:
- Trong hoạt động vui chơi: Cô giáo tổ chức cho trẻ vui chơi
với các đồ vật có dạng là các hình hình học cơ bản.
VD: Xếp hình dùng hình vuông xếp thân nhà, hình tam
giác xếp mái nhà. ghép các hình vuông với nhau tạo thành khối
vuông, ghép hình vuông với hình chữ nhật tạo thành khối chữ
nhật.. Qua các hoạt động trẻ đợc tiếp xúc với các hình có
kích thớc khác nhau.
Cô giới thiệu tên gọi, hình dạng, kích thớc của đồ chơi, chỉ
cho trẻ nhận biết đợc dấu hiệu chung (Chủng loại, hình dạng,
kích thớc, số lợng) của một nhóm đồ vật để giúp trẻ so sánh
đợc số lợng giữa các nhóm đồ vật.
- Trong các hoạt động khác: Dựa vào nội dung của hoạt
động nhằm cho trẻ đợc vận dụng và ôn luyện kiến thức đã học.
VD: Trong hoạt động tạo hình cho trẻ sử dụng các kiến thức
về các hình học cơ bản về số lợng, kích thớc, định hớng trong
không gian.
VD: Cô cho trẻ dùng dùng các khối vuông để chồng lên nhau
tạo thành các ngôi nhà cao thấp khác nhau. Biết nặn quả cam
to hơn quả táo, biết vẽ khăn mùi khăn xoa tặng búp bê có dạng
hình vuông, khăn rửa mặt của bé có dạng hình chữ nhật.
- Đi dạo, tham quan: Việc tổ chức đi dạo tham quan giúp
cho trẻ đợc mở rộng vùng không gian hoạt động mở mang đợc
tầm nhìn. Trong quá trình cho trẻ đi dạo, tham quan giáo viên
cần hớng cho trẻ quan sát các vật về hình dạng, kích thớc, số lợng.....
VD: Đếm xem có bao nhiêu cây xanh, vị trí của chúng
trong không gian

trang 24


Đề tài SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
LQVT trong trờng MN

- Trong sinh hoạt hàng ngày: Trong giờ đón và trả trẻ, khi
cho trẻ chơi đồ chơi xong cô yêu cầu trẻ cất đồ chơi vào đúng
nơi quy định nh: Để quyển sách trên chiếc bàn bên phải, cất ô
tô vào chiếc tủ bên trái, đặt lọ hoa ở trớc mặt búp bê, quả bóng
phiá sau Búp bê.
Khi ăn cơm cô nhắc trẻ phân biệt đựơc tay trái, tay phải,
chức năng của từng tay.
VD: Tay phải dùng để cầm thìa, còn tay trái cầm bát.
3.6. Biện pháp 6: ứng dụng công nghệ thông tin
Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, việc vận
dụng công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống không còn xa lạ
nữa. Ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng
cũng đã từng bớc tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại.
Hiện nay việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
thể hiện rõ nét nhất qua "Giáo án điện tử". Tuy nhiên đây là
việc làm mới mẻ, cha có sự thống nhất về mặt hình thức, nhiều
giáo viên cha biết sử dụng máy vi tính. Chính vì thế, khi giáo
viên thực hành việc ứng dụng công nghệ thông tin gặp không ít
khó khăn. Với trách nhiệm của mình và có một chút kiến thức
về vi tính (Powerpoint) tôi đã chỉ cho giáo viên thấy tác dụng
của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong bài dạy rất
thuận tiện, mang lại không ít hiệu quả thiết thực trong việc
giáo dục trẻ. Một giáo án có sử dụng công nghệ thông tin cho trẻ
cái nhìn trực quan sinh động hơn bài giảng đơn giản. Tuy
nhiên, soạn một giáo án điện tử cũng đòi hỏi những quy tắc
nhất định, nhằm tạo nên hiệu quả khi soạn giáo án điện tử. Tôi
đã hớng dẫn giáo viên nên thận trọng trong việc sử dụng các kỹ
xảo, hiệu ứng. Vì nếu dùng không hợp lý sẽ gây phản tác dụng,
nên dùng kỹ xảo, hiệu ứng vừa phải, phù hợp làm nổi bật nội dung
cần truyền tải, nếu dùng nhiều hiệu ứng, kỹ xảo không cần

trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×