Tải bản đầy đủ

vong 9

ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 6 – ROUND 9
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 6 – VÒNG 9

SECTION 1: FILL THE BLANK
Question 1:
Question 4:
Question 2:
Question 5:
Question 3:

Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10:

=========================================================================

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


SECTION 2: WHAT’S THE ORDER?

Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

Question 6:

Question 7:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Question 8:

Question 9:

Question 10:

SECTION 3: COOL PAIR MATCHING

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


SECTION 4: LISTENING
Nhan vao day de xem
http://www.youtube.com/watch?v=bTaGV0H2y68&feature=youtu.be

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×