Tải bản đầy đủ

vong 8

ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 6 – ROUND 8
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 6 – VÒNG 8

SECTION 1: LEAVE ME OUT!

Question 1:
Question 5:
Question 2:
Question 6:
Question 3:

Question 4:

Question 7:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


SECTION 2: DEFEAT GOALKEEPER


Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

SECTION 3: DEFEAT GOALKEEPER

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10:

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


SECTION 4: LISTENING
http://www.youtube.com/watch?v=BUmy0arQb6c&feature=youtu.be

=========================================================================
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×