Tải bản đầy đủ

vong 1

Violympic English Test Online – Grade 6 in Secondary school
LỚP 6 - VÒNG 1 – NĂM HỌC 2013 - 2014

Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Secondary School.
__________________________________________________________________________

Section 1:
Question 1:

Question 2:

Question 3:
_______________________________________________________________________ 1
_BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info


Question 4:

Question 5:


Question 6:
Question 7:

Question 8:

Section 2:

Section 3:
_______________________________________________________________________ 2
_BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info


Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:
_______________________________________________________________________ 3
_BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info


Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

_______________________________________________________________________ 4
_BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info


_Thầy cô nhớ rằng
Mọi đề thi này thuộc bản quyền của trang http://thiviolympic.com
To have another IOE English Grade 6 Test – Please visit to http://thiviolympic.com

________________________The end_________________

_______________________________________________________________________ 5
_BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.infoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×