Tải bản đầy đủ

PHIẾU dự GIỜ SINH HOẠT TIẾT CHỦ NHIỆM

PHIẾU DỰ GIỜ SINH HOẠT TIẾT CHỦ NHIỆM
Trường: PTDT Nội Trú Cà mau
Lớp:
GVCN:
Thời gian: Tiết……….Thứ……….Ngày………Tháng………Năm…………
Tiến trình thực hiện giờ sinh hoạt
1. Ổn định lớp
……………………………..
……………………………..
2. Tổ chức sinh hoạt
Hoạt động của CN và HS
Nội dung sinh hoạt
Nhận xét
I.Tình hình chung của lớp
- Điểm hoạt động của lớp

- Vi phạm của học sinh


1.Tình hình học tập cụ thể
- Điểm tốt


- Xếp loại tiết học

2.Tình hình hoạt động (Báo
cáo tình hình hoạt động của
tuần qua và triển khai công
việc tuần tới)

3.Nhận xét của chủ nhiệm

4.Kế hoạch tuần tới: Tuần....
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×