Tải bản đầy đủ

Hệ truyền thông MIMO OFDM ước lượng kênh dùng chuỗi luyện tập đặc biệt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Ngọc Hoành

HỆ TRUYỀN THÔNG MIMO-OFDM: ƯỚC LƯỢNG
KÊNH DÙNG CHUỖI LUYỆN TẬP ĐẶC BIỆT

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội – 2006.


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Ngọc Hoành

HỆ TRUYỀN THÔNG MIMO-OFDM: ƯỚC LƯỢNG
KÊNH DÙNG CHUỖI LUYỆN TẬP ĐẶC BIỆT


Ngành: Công nghệ điện tử viễn thông.
Chuyên ngành: Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc.
Mã số: 2.07.00.

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS TS NGUYỄN VIẾT KÍNH.

Hà Nội – 2006.


i

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU. ...................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: Kỹ thuật OFDM.....................................................................................2
1

Nguyên lý cơ bản OFDM và ứng dụng FFT như bộ điều chế và giải điều chế...5

2

Tiền tố lặp và việc chống ISI, ICI do tác động can nhiễu đa đường...................7

CHƯƠNG 2: Hệ đa antenna phát đa antenna thu – MIMO. .......................................10
1

Mô hình kênh truyền.......................................................................................11

2

Dung lượng kênh ............................................................................................12

CHƯƠNG 3: Hệ thông tin vô tuyến MIMO-OFDM. .................................................15
1

2

3Cấu trúc hệ MIMO-OFDM. ............................................................................15
1.1

Thiết kế mào đầu cho hệ OFDM..............................................................17

1.2

Chèn tín hiệu dò kênh - pilot....................................................................18

Kỹ thuật mã không – thời gian cho hệ MIMO.................................................19
2.1

Điều chế phân tập trễ đa sóng mang. .......................................................20

2.2

Hệ vòng kín MIMO-OFDM (closed-loop)...............................................21

Đồng bộ trong hệ MIMO OFDM. ...................................................................25
3.1

Đồng bộ trong miền thời gian. .................................................................26

3.2

Đồng bộ trong miền tần số.......................................................................28

CHƯƠNG 4: Ước lượng kênh dùng chuỗi luyện tập đề xuất cho hệ MIMO-OFDM. 30
1

Bộ ước lượng bình phương nhỏ nhất cho hệ MIMO-OFDM. ..........................30

2

Chuỗi luyện tập đề xuất và ước lượng kênh ....................................................33

CHƯƠNG 5: Kết quả mô phỏng. ..............................................................................37
KẾT LUẬN...............................................................................................................41
PHỤ LỤC .................................................................................................................43
1

PHỤ LỤC A: Hiệu ứng sao chép chuỗi luyện tập. ..........................................43

2

PHỤ LỤC B: Phương pháp bình phương nhỏ nhất. ........................................45

3

Phụ lục C: Chương trình mô phỏng. ...............................................................46
3.1

MCM_channel_model.m .........................................................................47

3.2

Insert_PilotSymbol.m..............................................................................47

3.3

OFDM_Modulator.m...............................................................................48

3.4

mse_proposed_method.m ........................................................................48


ii

3.5

ser_proposed_method.m..........................................................................55

TÀI LIỆU THAM KHẢO. ........................................................................................64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×