Tải bản đầy đủ

Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề giới hạn, giải tích lớp 11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGÔ MAI THỦY

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN, GIẢI TÍCH LỚP 11

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN HỌC

HÀ NỘI – 2019


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGÔ MAI THỦY

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN, GIẢI TÍCH LỚP 11


LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN HỌC
CHUYÊN NGÀNH LÍ LUẬN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

Mã số: 8.14.01.11

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Phan

HÀ NỘI – 2019


LỜI CẢM ƠN

T

x

yt

TS N uy
m u

N

x

t

tạ tr ờ


ểt

T

x

G
t

v s ust

t yt

ụ vụ

u

ảm

ttr

qu tr

t

ảm

ạy

ộm

T

Tu

ệu k

S u ạ

Quố G

v

H Nộ

tạ

THPT Cổ L

v

ều k ệ


tổ T

tr ờ

ều k ệ t uểt

t

t ự

ệm s

tớ C

QH-2016-S về sự ộ

Lý u

v P

k í

ệ ũữu í

x

yê t m

G mX
tr

B

Dụ Đạ


v tạ

ạm

t

t
ảm

Đạ

P

t


T

t u

t

t

t

ảm

v

t

v
u

èy
H Nộ t
H

N

i2 ăm 2019


M T ủy
DANH MỤC CÁC CỤM T

VI T TẮT

Vi t tắt

Vi t ầy ủ

THPT

Tru

HS

H

s

GV

GSGK

S

ii

ổt

k


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC CỤM T

VI T TẮT ..................................................... ii

MỤC LỤC ....................................................................................................... iii
DANH MỤC BANG BIẺU ............................................................................ vi
DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................ vii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN...................................... 5
1.1.Qu tr

ạy

........................................................................................ 5

1.1.1. P

ạy

.............................................................................. 5

1.1.2. P

ạy

tự

1.2.Nă

ự ...................................................................................................... 7

1.2.1. K

ệm ă

1.2.2. Cấu tr
t

1.4.Nă

ự tự

t tr ể

ă

ự ..................................................... 9

c ......................................................................................... 11

qu

ệm về vấ
ệm tự

1.5.1. Nă

........................................................... 11

......................................................................................... 12

ự tự

1.5.2. Một số

t

............................................................................. 15

t ứ tự

1.5.3. Một số y u tố
1.5.4. Một số

ề tự

................................................................................... 12

ự tựự .............................................................................. 8

? .............................................................................................. 11

1.4.3. K
1.5.Nă

ă


1.4.1. H
1.4.2. C

ự ................................................................................. 71.3.Dạy

........................................................................ 15

y trởk

ạ qu tr
tự

.......................................... 16

trở

ạ tr

qu tr

tự

........................................................................................................ 17

1.6.T ự trạ
tr ờ

................................................................... 6

tru

1.6.1. T ự trạ

vấ

ề ạy tự
ổt
vấ

v tựs

tr

ạy

T............................................................................. 17
ề tựs
iii

tru

ổt

................ 17


1.6.2. T ềm ă
t

qu

1.7. Lị

ă

ạy

ự tự

ủ ềGớ

sử vấ

ềGớ

s

ạ (G ả tí

tru

ổt

ớ 11) .................................... 20

ạ ........................................................................... 20

CHƢƠNG 2. THI T K

MỘT SỐ NỘI DUNG CHƢƠNG GIỚI HẠN

SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ HỌC ................................... 23
2.1.Nộ

u

s

2.1.1. C

kĩ

Giới hạn (Đạ số - G ả tí

ợ tr

2.1.2. T m t t ộ u
2.2. Một số
tru
2.2.2. Tạổt

tk
k

t tr ể

G ả tí
ă

ạy

............................ 23
11 – C

ả ) .. 24

ự tự

s

Giới hạn (G ả tí

ớ 11) 27

........................................................................... 27
s

tự

ệt ố

v kĩ ă

m2.2.3. H ớ

ạt ộ

t

s

ệu ......................................... 29

t

vở t
ỗ trợ

s
s
uyệ

................... 28
kĩ ă

t

uy

t ............................................................................................ 29

2.2.5. T
ă

uyệ
qu2.2.4. X y ự

s

G ớ ạ (S2.2.1. Đị

y tr

ớ 11) .... 23

t k một số

ự tự

s

2.2.6. Hệ t ố

Gớ

ổtm rè

uyệ v

t tr ể

ớ 11 ............................................................... 33

t

sinh tru

Gớ

că

ự tự

................................................................................. 52

CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ................................................ 58
3.1.Mụ

í

v ý

ĩ

ủ t ự

ệm s

ạm ....................................... 58

3.1.1. Mụ

í ................................................................................................ 58

3.1.2.

ĩ .................................................................................................. 58

3.2.Nộ

u

t ự

3.2.1. Nộ

u

3.2.2. Nộ

u

3.3.Tổ

ệm s

t ự

ạm ................................................................ 58

ệm tạ ớ

......................................................... 58

k ểm tr ............................................................................ 58

ứ t ự

ệm s

3.3.1. Đố t ợ

v

3.3.2. T ờ

t ựạm .................................................................. 58
t ự

ệm ........................................................ 58

ệm .......................................................................... 59

iv


3.3.3. P

t ự

3.3.4. T
3.4.P

t ự


ệm .................................................................... 59
ệm ......................................................................... 59
k t quả t ự

ệm s

ạm ................................... 59

3.4.1. C sở ể

.................................................................................. 59

3.4.2. K t quả t ự

ệm ............................................................................. 60

K T LUẬN .................................................................................................... 67
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 68

v


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bả

12 C

m ộ

u

t tr ể

Bả

1 6 K t quả

Bả

3 1 K t quả t ốBả

3 2 K t quả t ố

kê ý k

Bả

33 P

Bả

34 P

Bả

36 P

ố ểm k ểm tr 15

t ủ 86 HS ớ t ự

ệm s u t t 1: .... 62

Bả

38 P

ố ểm k ểm tr 15

t ủ 86 HS ớ t ự

ệm s u t t 3: .... 62

Bả

3 12 M tr

ều tr

ố ểm k ểm tr 15
ố ểm k ểm tr 15

ề k ểm tr 15

ĩ

t ứ tự

vự

ă

ự ..................... 10

ủ HS ................................ 18

x t ủ

ủ HS ớ t ự
t ủ 89 HS ớ

ờ ...................... 60

ệm .......................... 61


t ủ 89 HS ớ
s u t t 1:...... 61


s u t t 2:... 61

t.......................................................... 65

vi


DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
S

11 M

S

1 3 B ểuă

ự tự

t

P

S

1 4 B ểuă

ự tự

t

T y r..................... 14

B ểu

ố t

ă

1 5 K t quả k ả s t mứ

ự ................................................... 8

ộ qu

tr

ủ v ệ tự

C

y .......... 13
ố vớ một

m HS .......................................................................................................... 18
H

1 7 Lị

sử vấ

ềGớ

H

21 T

t

ạ .................................................................. 21

.................................................................................... 27

B ểu

39 S s

t ệ

m

ểm

B ểu

3 10 S s

t ệ

m

ểm

k ểm tr số 2 ...................... 63

B ểu

3 11 S s

t ệ

m

ểm

k ểm tr số 3 ...................... 63

vii

k ểm tr số 1 ........................ 63


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ề tài
P tvấ

ề tr

t m ủ

kĩ xả ; tuy

ê


kĩ ă

vuyệ kĩ ă

st

quX

ộ k


ũ
ổ su

k

một ý k
k m

uyệ v

trt ể số

v
tốt

ă

ự tự
ổt

uộ số ;
ạy
uẩ

v

uộ số
mạ
ề mở


s

kĩ ă
kĩ xả s
kĩ xả mớ Tuy

ất ể

y ủ tất


một
ổ t

t

ả k m

t

tạ

ấy

tự

k 18

từ

sẽ ể ạ tr

t ể sử ụ

k

t

t ềm

t” D

ự tự


trê

ợ rè
tr ờ

ệm vụ: C uẩ

một ộ

t

tụ

THPT rất
mvệ

y từ k

tr ờv

(THPT)

m

tề

uẩ

ă

t tr ể
.

m v ệ suốt ờ T
uyệ v

kĩ ă

ờ Đứ

sở

qu v ệ

tr t ứ

uộ
m

ấ tru

N m tr
qu

t ể u

ả t

uy tr suốt ả ờ

v y qu tr

u

tr t ứ

v t í

r

r –t

t u tr t ứ

ự trê

t tr ể

sử ụ

ấy L t
ờ t:C

mĐể số

t ứs

t

vệ t

t

mở rộ
v

ất vớ tr t ứ

ủ mỗHự củ

t

một tr

ự k

ổ v

kĩ xả

: “N ữ
mỗs

mtr ờ

tr t ứ kĩ ă
u

t ứ

ă

ạt ộ

ăkĩ xả tốt

ả k

k
ê

ạy

ủy uv


m

t tr ể

ê


sở vữ

N

m ả ạy tự


s

t

t

ấ THPT


xuyê suốt

tr

u

mớ ạ tí


trừu t ợ

1

ạy

v tí


k


ệt s vớv

trt

s

t tr ớ

ạ vớ
v tí

m rè uyệ
Xuất

ă

vớ mố

í

ự tự

t từ

k ả ă

íợ t

s

tạ

trê

tệmtt

tốt

t ủt

tr ệt

t ểks

t

ê

ứu ề t

“Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề giới
hạn, giải tích lớp 11”.
2. Mục ích nghiên cứu
Mụ


í

ê

ạy


t

ứu ủ

k

ệmuyệ v

tk

v tuề xuất một số

ạ (G ả tí
t tr ể

ệu

k

ớ 11) theo ị

ăự tự

ụ vụ ạy

s

t

t
sử ụ g

THPT Từ

t

trê .

3. Đối tƣợng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu:
X m x t ề xuất một
ạy

t

k

ệmạ (G ả

ớ 11)

3.2. Đối tượng nghiên cứu:

sề xuất

trê v

ạy

k

ệm G ớớ 11 THPT.

3.3. Phạm vi nghiên cứu
C

Gớ

ạ (G ả tí

ớ 11)

4. Câu hỏi nghiên cứu
 Bệ


t ể
uyệ

 N ữ

vấ

ạy

ự tự


tr
s

t ể sử ụ

qu tr

ạy

Giới hạn ể

?
mt

uố

ợ mở vấ

ề tr

giới hạn?

 Đề ạt
su

ă

ợ sử ụệu quả

ều

tr

 Vệ

ạy v

tt

?

ất ủ
qu tr


ạy
ạy

t tr ể

2

tự

,t ể

ợ t ự

?
ă

ự tự


5. Giả thuy t khoa học
N ut
ự tự

tk v v

t

sẽ

tv

t tr ể

ăuyệ v

ự tự

cho

t tr ể
s

ă

THPT.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu
 N

ê

ứu

sở ý u
ạy

 T

tự

t k một số kị

ự tự

ạy

t tr ể

ă.

v t

ệu

ụ vụ ạy

c

ớ 11).

ệm s
k ảt

ề ă

ăGiới hạn (G ả tí
 T ự

ủ vấ

ạm ể k ểm

ệu quả ủả t uy t k

v

ềt

7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
 Tm

ểuê

t tr ể

ă

một số ị
 N

ê

ứu t

ệu tr

v

ớ về

ạy

v qu

tự

ểm ổ mớ

ứu SGK Đạ số v G ả tí

vấ
ă

ề: ă
ự tự

,ớ 11 C

Giới hạn.

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
 Phương pháp quan sát: Dự
ủ ề “G ớ

ạ ” (G ả tí

ờ HS v qu
ớ 11) ở tr ờ

 Phương pháp điều tra: Sử ụ
ều tr
11) ở tr ờs t

t ự trạ

u
ạy

ạy

THPT.

ều tr

ố vớ HS

ủ ề “G ớ

s

ạ ” (G ả tí
THPT.

7.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
 T

ạy t ự

ệm k ểm tr k t quả tr ớ v s u k

ệm ủ ớ t ự
 Xử ý số ệu
tr

t ự

quả ủ

ều tr

ệm v ớ
số ệu t u

ệm

mả t uy t

ê

ứu.3ợ từ

u k ểm

t ự

k ểm tr tr
k ảtqu
ệu


8. Đóng góp của luận văn
8.1. Những đóng góp về mặt lý luận
G

m rõ t êm v tr qu

trong qu tr
t ể ộ

u

tGiới hạn

s

tr

ủ tự
u

THPT n

v
tr

ă
ạy

ự tự
T

8.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn
 Đề xuất
t

ợ một số

 K t quả t u
k ả
trs


ạy

t tr ể

ă

u

vê s

ự tự

t

một t

v ê (GV) v

s

Giới hạn (G ả tí

c

ớ 11)

.

t ể sử ụ

ạm

ạy v

Giới hạn (G ả tí

ệu t m

(HS) tr

qu

ớ 11).

9. Cấu trúc luận văn
N
ợ tr

t

y tr

mở

u k t u

3

s u:

C

1: C sở í u

C

2: T


Cệu t m k ả ,

ụ ụ

uv t ự t

t k một số

uyệ v
3: T ự

t

t tr ể
ệm s

v t
ă

ự tự

ạm.

4

ệu

t

cho HS.

c

Giới hạn


CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Quá trình dạy học
1.1.1. Phương pháp dạy học
Theo t

ả N uy

B K m “phương pháp dạy học là cách thức hoạt

động và giao lưu của thầy gây nên những hoạt động và giao lưu cần thiết của
trò nhằm đạt được mục tiêu dạy học”.
ạy

P
í


m

từk

t

t

tv

 Tă

-

Đảm ả tr

-

H ớ

-

L m v ệ vớ

-

Củ

-

K ểm tr v

-

H ớ

ợ một số tr
ạy

ều

qu tr

ộ xuất
v
t ủ

t

ạy

u

mớ
s u ệt ốSuy

-

Quy ạ
HS t uy t tr

-

T y tr vấ

-

H

s

 Theo mứ

t ứ :

t ứ

-

tự

ạt ộ

ạt ộ

ộtmt

Truyề t ụ tr t ứ

-

Dạy

t

ệ v

ủ t y v tr :k m

-

:vệ ở

-

một tổố: uyệ t

 Theo

 T

:


s

ả quy t vấ

5

mụ

trê từ

y:


í

sử ụ

y

ệ s u

Dự v
ạy

t ự

t ể tr

t

ều

ệt ố

ờ HS
ỗv

ạ t

t

t ể


 T

t ứ tổ


-

ứvsố

ạy

:t ứ : ạy

s

ttr

vị

ạy

t

t
m

t

ạy

t

từ


Tùy t

-

qu tr

s

ạy

k

k

ờ t

ệt ạy

Dạy
ê tr


v

 Ttt

ạy

ạy

Tr
t

m

ố t ợ

ạt vớ

ạy

ạy
uyê

u ố vớ từ

s

t ể kể:

t ứ

ạt ộ

ạ ky u k m…

uố

ạy: Tr

m

t

t ể kể

:
-

Dạy

k

-

Dạy-

Dạy

quy t

-

Dạy Theo
-

Đ

-

Tự

-

H

ệm t
ít
t

t ứ tự

t
:

s
qu

t

t y

t ịtt

v truyề t

uyê

1.1.2. Phương pháp dạy học tự học
Mụ t êu ạy
ởk ả ă

ảm

ợ t ể
ệm tổ

ệu quả Mụ t êu
t t sự

ạt ộ

ể ạt

Dạy tự
t ứ

t ứ


trê

rất

ĩ

vự


ốt õ ở ả t

ứ v t ự

y

t ự

một
qu


tr

số
k

t ể

v

ạt ộ

6ợ tr

mụ t êu

v u
Dvệqu tr
qu tr

t
m

một


t
ạy v ệ
m mớ
ạy một
suốt ờ Để

K

t

m rộ
ể ủ

k
k


tr

ợ suốt ờ


t

mỗ

qu tr

k ả ă

từ k

mỗạy
t

u

Tuy
tr

ủ m

tk

ểt ự

ệ qu tr
s
íũ
u

t tr

ữ ệu ớ

t
ũ

B t

v

s

kệ t uềut ểt

ệm vụ

t

tựy yêu

s

tr ớ k

u

t

tk

t tự
tủ m
v tự
tr

ể tự

tốt HS
ặ tạ

u
một ă

y

ềukị t ờ

ặ t m

ều k ệ

ạy
ề qu

t

ề ặt r

số


t

một t ềợ vấmẽ

t
rờ k

m
t

t tm k m

t

ỗ trợ

s

ạt ộ
ợ tr

ả quy t

st tự

ả một

t ểtm

t tr ể mạ

k

u

ể tựạ t

Tr

ứu


t

t ủểu

Dạy tựs

v truyề t

t ể

m tr

u ủ xt ể

ả H

t

ểu


k

ỗ trợ

ệt

t

ĩ ủ


tệ

t

C ẳ

t

V v y

ả tự m

tệ m

t


u

t ểĩ
ĩ

suy

tr ờ
ạyuyệ ,

ả t

k
t

ợ rè

Dạy tự

í

B t tự

y

trê

ạt ộ

u ủ

ê , tự

vệ

tr

ạy tự

ủ t ể tự

uyể

K ả ă
s

ốt õtự

ều

ở tự

ự rất

v
qu tr

ạy

ớ vạ t

ểu k

ệm ă

uộ số

1.2. Năng lực
1.2.1. Khái niệm năng lực
N y
ă

ự t

m
ạy m

y

ểu
tru

ặ tr
ả t

ều
k ả ă
v

k

u ể

t ự

ệ một

m tả
N

qu v ệ

u

trị
k

t ể

v uyệ t
7

vệk.K


ệm

quy ị
ă

ự t

qu v ệ


Weinert ị

ĩ : “năng lực là những khả năng nhận thức và kĩ năng

vốn có hoặc học được của cá thể nhằm giải quyết các vấn đề xác định, cũng
như sự sẵn sàng về động cơ, ý chí, ý thức xã hội và khả năng vận dụng các
cách giải quyết vấn đề trong những tình huống thay đổi một cách thành công
và có trách nhiệm”[18].
Theo Bernd Meier – N uy

Vă C ờ

“năng lực là một thuộc tính

tâm lí phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như kiến thức, kĩ năng, kĩ
xảo, thái độ, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm. Khải niệm
năng lực gắn liền với khả năng hành động. Năng lực hành động là một loại
năng lực, nhưng khi nói phát triển năng lực người ta cũng hiểu là phát triển
năng lực hành động (năng lực thực hiện)”[5].
1.2.2. Cấu trúc của năng lực
Để
ấu tr

t

v

t

u

: ă
ột

ă

ự , ta

xt

v


Cấu tr

ă

t tr ể


ă

uyê m

t ể M
ụ t

ợ m tả
ă

ố t

UNESCO

Cự xă

ăự xă

ự trê

C

mụ t êu
ụ t
UNESSCO

uyê m

ù ợ vớ

ố trụ

s u:

tsự k t ợH

t ể

H

HH

ể m

ể ù

t

u

ể tự k ẳ

số


Sơ ồ 1.1. M hình ốn thành phần năng lực
(Ngu n: https: tusach.thuvienkhoahoc.com wiki )
8


M
m

trê

ă

um

êặt

mụ t êu

ă

mố

u C
tr ể

t ấyă

ự x

ẽ vớ

ă
u

m: ă

ăỗ trợ

uyê

t ểk

t

v

t tr ể

t

ủ UNESCOề vớ

rờ

mụ t êu

t

y

1.3. Dạy học theo hƣớng phát triển năng lực
Dạy

t

ạyt êu

t tr ể t
ur

t

t t
Ưuăqu

ểm

tt ể qu

tạ

một

k

tr t ứqu

t tr ể

v y một số ặ tr

ăt ể

ă

ự t

ttru

qu
qu
y

ê
u


m mụ

v

m tả ă

ểm

t tr ể

ệt ố

ă

ấ mạ

uv
ạy


t

ủ tr t ứN

ă

xu

ăự mộtTuy

ất

trở tểm ạy

ệt ố

y
t tr ểạy

y ủ về ộys t

s

ả v tíợ m tả t

ểm ủ qu

v s

tr ể

t

tr
t

ă

Dạy

Tr

mụ t êu

t ể

t tr ể

tr

Dạy


ợ t m t t tr

ự v

t ể
r
ạyểm ạy

k t quả

qu qu tr
qu

N

ụ m

ă

t

y
ỗ ổ

ur k
ạy

qu

ểm

s u:

Đặc trƣng
Dạy học theo quan iểm phát triển nẳng lực
Mụ t êu
K t quả
t m

ạt ợ m tả
t tv
t ể qu s t
ợ t ể ệ
ợ mứ ộ t
ộ ủ
s
một
ê tụ
Nộ u
Lự

ộ u
m ạt ợ ă

ur m
muố
ề vớ
t
uố t ự t
Nộ u
ạy
quy ị

ộ u
í
k
quy ị
t t
ảm ả tí
ạt ù ợ
P
- HS ủ y u
ờ tổ ứ
ỗ trợ;
s
tự ự v

ộ tí
ự ĩ
ộ tr t ứ
ạy
- C tr
t tr ể k ả ă
ả quy t vấ ề k ả ă
t …
Đ
T êu í
ự trê ă

ur

sự t
ộ tr
qu tr
t
tr
k ả ă v
ụ tr
t
uố t ự t

9

t


Bảng 1.2. Các nhóm n i dung phát triển các l nh vực năng lực
Học

Học n i dung

phƣơng pháp –

chuyên m n
- C

tr

- L

k

uyê m ;
- Că

- Tự

m;

ểm

m v ệ ; - Tạ

ều k ệ

-C

sựt ứ
u

uyê m

ánh giá

- L m v ệ tr
kuyê m ;
-Ứt

:t ut

ệ x

ểu

-X y

ộ;

t

-C
uyê

ă

quy t

m

;

t

ệm

k ả

tt

tr

tin;

k

triểxử

-H
y t

mạ

ểm y u;

t về

xử í
tr

tự trải nghiệm –

xã h i

chi n lƣợc

t ứ

Học

Học giao ti p –

uẩtrị

xu

mự
ứ v


ột

Năng lực

Năng lực

Năng lực

Năng lực

chuyên m n

phƣơng pháp

xã h i

cá thể

Năng lực hành
Đố vớ m

t

t

ề xuất

ng
ă

ự s u t uộ về ăuyê m :
 C

tr t ứ t

t …t

;

m
t t ở

k

t

ệmủ ạ (t u t t

10

í

ệ quả quy
v số


ờ ; k

v

; qum số; ữ ệu v

u

ê )
 C

kĩ ă

t

u

t

:

u

ả quy t vấ

; sử ụ

ểu; sử ụtr

ệu

y

t ứ

ềt

m

ểu

t ị

y u tố kĩ t u t;


t

t
 Ứủ t

v

m

ĩ

vự k

v

uộ

số
1.4. Năng lực tự học
1.4.1. Học là gì?
Dự trê
W ts

í t uy t

x y ự

m tr

ả xạ

í t uy t
qu

,tều k ệv

ả ứ

ủ P v v

r

t í

tạ r

t m ímột qu tr

về ộ
u

ạy

v

t

v qu

ấ mạ

ý

t y ổ

v ủ m
K

vớ t uy t

ấu tr

t ứ

ủt ể

mạ

m

quy t vấ

T

ả quy t vấ

ủ tr t ứ

t uy t
uy k ả ă

ĩ

ũ

t ứ

vệ

trừu t ợ

ề T uy t
ấ mạ

v

ạy
vă


tạ

k

m

qu

t tr ể t

T uy t k


r

k

t ứmột qu tr

t ứ

ố vớ sự

t ứ t ừ
tr

v t uy t

r

tạ tí

tự k


N ữ

tựĩ

tạ tr t ứ
t

ớ t

ụ t uộ rất

Mỗk

ệm ủ

ều v

t

uố

ụt ể
1.4.2. Các quan niệm về vấn đề tự học


ớ t vấ

một tấm
“C

số

ề tự

về t
tt

ũ
tự


v

” v “về

ý từ u C ủ tị
tự
ả ấy tự

11

H C íM
N

ờ từ

m ốt”

:


Theo t


uyệ

ả N uys

T


tCả

ểu

: “H

ủ m

tự

tự

ê

N

t

k ả ă

ất

ở mứ

ệ v
tự

vớ tự

ạy

ứu tự

“Tr ở

ặt tr

tr ớ

mố qu

t

tốt

tê về

ệt

tự

tự
ạy

ụ ”[7] V

y ủ ả về mấy mặt tr

x t một

ờ ũ

qu
t

ạ vớ

ê tự

”[7]
ủ m

Tr


ợ vớ

ềuuyể

t

suốt ờ Hxuyê suốt ả ờ

tr

í

UNESCO

ờ ở

quy
ũy

uộ số

ủ m

N

ự tự

vấ

ề”[16].

ă

ểu

suốt ờ

ự t

ợ tr t ứ
tố quy t ị
ăttr

quy tr

t

qu tr

í

kỹ ă

ạ mụ k

uy vv x

tr

v tí

s u: “Để t í

ủ x
tr ờ

t u
ă

t

ấ mạ

mỗ

ộ v trả

t ể

t

ợ t

ệm

suốt ờ

t

ệ v

ả quy t

tự msuytổ

1.4.3. Khái niệm tự học
Theo t

ả N uy

ĩ sử ụ
k


t

ít

s y mê k
ĩ

ữu ủ m
1.5.

vự

s t s s
ụ) ù

s

qu

t ủ k

ý muố t

một ĩ

: “Tự

ả sử ụ

ảm ả

qu

T

ự trí tuệ (qu

(k

ả ộ
k

ă

Cả

ểu

t

ớ qu

ạ k


k

tẩm

ất ủ m

(tru

ạ k ổ k ê tr
k ă tt uĩ

)v
r
t ự ,
) ể

m

t

sở

vự

” [7].

Năng lực tự học
Đ

tr

ều
ớ .C

tr

tr
ê

ứu

ê

ứu về ă

ợ tr

ự tự

y trự t

t m í t m í

ạy

12

trê t


…v

t
ều t

tru

ớ v
tr
v

m


x


y u tố

Theo t
ều


tự

ả N uy

Cả

rất

v t


yêu

qu trqu

ềk

v
t

mn
m” T

t

k ả ă
ả ũr qu

ểu

một t uộ

tr

ệt kê 12

ểu

sự

ự tự

u

vớ

t ể

ự tự

: “Nă

tự

v kĩ xả


ặt r ” [8]. Nă
u

ều

ự tự

ểu

s u tr


t

t ểtm ả

sự tí

ợ tổ

ạt t

uố
ấ mạ
ể m tí

ăm


ă

ự tự
ự tự

Đặc iểm ên trong

Phƣơng pháp học

1. Tí k u t
2. T uy

3. K ả ă
tự ều
4.
5.
6.
7.
8.
9.m

ả Philip Candy [12]
t uộ 2

ềr

tm r

u” [10].

T
tự

: “Mỗ

m kỹ ă

vệ

v kỹ ă

vấ

TN

tể từ

k uy t t t t m tum

ự tự

tự

s u: “Năkỹ ă
t ểăự tự

kỹ ăệu ủ

qu tr

y ít trừ k

ệm về ă

ấu

H m ểu t
L
ạt s
tạ
C ă

t x
Mạ
ểm mạ

Tự t tí

C k ả ă tự

1. C kĩ ă t m k m v xử ý
t
tin.
2. C k
t ứ ểt ự

ạt ộ
t
3. C ă

kĩ ă
ả quy t vấ ề

vệSơ ồ 1.3. Biểu hiện của ngƣời có năng lực tự học theo Philip Candy

13


C qu


ểm k

s

ểu

tr

ả T y r [16] k

t

tr ờ

ổt

x

êứu về vấ

ă

ề tự

ự tựệ s u:


Thái

ự tự

Tính cách

K năng

1. B t
ịu tr
ệm vớ v ệ
ủ ả t
2. D m ố mặt vớ
t
t ứ
trong
vệ
t
3. M
muố

t y ổ
4. M
muố

h

1. C ộ
t
1. C kĩ ă
t ự
2. C ủ ộ
t ể ệ

ạt ộ
k t quả
t
t
3. Độ
2. C kĩ ă quả í
4. C tí k u t
t ờ
t
5. Tự t
3. L k

6. H ạt ộ
mụ
í
7. T í
8. T m ở mứ ộ
9. K ê
Sơ ồ 1.4. Biểu hiện của ngƣời có năng lực tự học theo Taylor
N

v y: Nă

ả quy t
t ứ


ự tựvấạ t

Đố vớ

ố t ợ

ểu
 H

k ả ă
ề ặt r một

sở ữu ủ r ê

s


v C

u

u

k ả ă
tr ờ
 H

m


k

ự tự


t

r

:
ụ tự

ù ợ ;


k ả ă
t ệ tự

ủ m

ểu t êm
ểu

ểu s u k
tv t

t ứ

;

ặ tm

t u tr t ứ mớ

ểu

k

t ứ tr

ề tr

t ự t

ổt

s

một

ỗ trợ

ất

THPT, cù ợ vớ v ệ

ệt

m
s

ở ăệu quảệ s ut

t ề xuất
s

một vấ

tạ

ả quy t vấ
k ả ă

ề ụ t ể tr

tự t m t
t

14

tm

ặ t ự t .

ểu

ả quy t ộ


 C k ả ă

xmụ t êu kt

tr

một k ả

t ờ
 B ttmk m
s

tổ

xử ý t

ợ t

 C ýt ứ t

k ả ăs

t

tru

ê tụ

t ;

êm t

tự

tr

t

ý t ứ tự

ều ặ

 C k ả ă

tự k ểm tr tự

k

t ứ

ủ m

1.5.1. Năng lực tự học toánố vớ m

s

t
ă

THPT

 Xm

t
ự tự

ợ krt

:

t

tr

t ờ

t t

ụt ểểm

ểu

ệ s u

t

theo k

t

 Đặt r

ợ mụ t êu

ttr

t

vệt

k ả ă

y u k m tr

m

to
 Tmu

ợ vớ

mụ

 Tự ặt

t

ệu,

ủ ộ

í

ệm vụ

ợ vất

ả quy t vất

vt

ệu t m k ả

k

uk

t ể ề r một

ỗ trợ

ả quy t vấ

tù
.

ều1.5.2. Một số hình thức tự học
Tr
t

qu tr
ạt ộ

kể

tự

ều k ểuy ộ

t y ị

ạt ộ

Hai là,

uyệ ở tr ờ

ều


tự
trự t

k


v rè

t

t ứ tự
Một là

s

t

t ứ kĩ ă
H

t ứ tự

ạt ộ

tự

t ứ k

y

ả vr
s

15

t ể

rờ t y

tự


ê

ớ sự tổ

ể t m r tr t ứ kĩ ă
y

t ể

:ủ HS D ớ t
s

u Tuy


s

s

THPT

kĩ xả m


mu


u mở rộtr

ạt ộ

tr t ứ

tr ờ

ố k

tạ ở tr ờ

Ba là,
mở rộH
Tr

tự

t ứ tự

y

t

t


skĩ ă

m ku

t ứ

r

yêutrự tmu

tr
tự

ở mứ

t

ủy u ề

y

u ủ HS

ờ t y
u

ểuTHPT


t
tớ

t ứ tự

số một

1.5.3. Một số yếu tố gây trở ngại quá trình tự học
C

t

t

r
tớ

ều y u tốtrở

y u tố trởểm t t ở

t m ý:tv ệ tự

ố vớt ứ tự

y


m:
 Trở

ạ về qu

 N N

k

t ự sự ố

ả t

 K

tr ớ k

tự t

 T m í

v

t

một k

t ứ

y

ạ về

tự

tr

u

suy

u

ểu

ự s

tm

us

ả t

suy

ĩ t

ĩ một

ều

qu
ả vớ v ệ tự

tmất

t về vấ

:


tm

ạ về t m í

 Kĩ ă


u

s vớ v ệ

trở


mẽ

ỗ trợ từ ê

vộ sốt ruột

ều t ờ
 Vố

mạ

uy ộ g

sử ụ

k ả ă
m

 T t ở
 Trởểu ủ
vộ P
HS k

HS

 H ạt ộ

k ểm tr
t

ủ t y
t ự sựtrê

ù ợ
ạy

ạy

ều,t
ủ ộ

k ểm tr
t ể
tự

ủ t y
t ứ tự k ểm tr

16

ủ t y:

tạ
st
tạ tr

t ểả
ủ HS.t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×