Tải bản đầy đủ

Phát triển huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh – chi nhánh hồ gươm

ĐẠI0HỌC0QUỐC0GIA0HÀ0NỘI
TRƯỜNG0ĐẠI0HỌC0KINH0TẾ
---------------------

ĐẶNG0THỊ0NGUYỆT0ÁNH

PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH HỒ GƯƠM

LUẬN0VĂN0THẠC0SĨ0TÀI0CHÍNH0NGÂN0HÀNG
CHƯƠNG0TRÌNH0ĐỊNH0HƯỚNG0NGHIÊN0CỨU0

HÀ0NỘI0-02019


ĐẠI0HỌC0QUỐC0GIA0HÀ0NỘI
TRƯỜNG0ĐẠI0HỌC0KINH0TẾ
---------------------

ĐẶNG0THỊ0NGUYỆT0ÁNH


PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH HỒ GƯƠM
Chuyên0ngành:0Tài0chính0ngân0hàng
Mã0số:060034002001

LUẬN0VĂN0THẠC0SĨ0TÀI0CHÍNH0NGÂN0HÀNG
CHƯƠNG0TRÌNH0ĐỊNH0HƯỚNG0NGHIÊN0CỨU0

NGƯỜI0HƯỚNG0DẪN0KHOA0HỌC:0TS. NGUYỄN0PHÚ0HÀ

HÀ0NỘI0–02019


MỤC0LỤC
LỜI0CAM0ĐOAN .................................................................................................
LỜI0CẢM0ƠN .......................................................................................................
DANH0MỤC0CHỮ0VIẾT0TẮT .........................................................................
DANH0MỤC0BẢNG,0BIỂU0ĐỒ,0SƠ0ĐỒ........................................................
PHẦN0MỞ0ĐẦU ................................................................................................. 1
CHƯƠNG01:0TỔNG0QUAN0NGHIÊN0CỨU0VÀ0CƠ0SỞ0LÝ0LUẬN0V
Ề0PHÁT0TRIỂN0HUY0ĐỘNG0VỐN0TẠI0NGÂN0HÀNG0THƯƠNG0M
ẠI............................................................................................................................ 5
1.1.0Tổng0quan0tình0hình0nghiên0cứu ............................................................ 5
1.1.1.0Các0công0trình0nghiên0cứu............................................................................... 5

1.1.2.0Khoảng0trống0nghiên0cứu0của0luận0văn ..................................................... 7
1.2.0Tổng0quan0về0công0tác0huy0động0vốn0của0Ngân0hàng0Thương0mạ
i

8

1.2.1.0Khái0niệm0huy0động0vốn .................................................................................. 8
1.2.2.0Các0hình0thức0huy0động0vốn0của0ngân0hàng0thương0mại .................. 9
1.2.2.1. 0Huy0động0vốn0qua0tài0khoản0tiền0gửi ..................................................... 9

1.2.2.2. 0Huy0động0vốn0qua0tiền0gửi0tiết0kiệm .................................................... 11
1.2.2.3. 0Tài0khoản0tiền0gửi0cá0nhân.......................................................................14
1.2.2.4. 0Huy0động0vốn0qua0phát0hành0giấy0tờ0có0giá .....................................15


1.2.2.5. 00Huy0động0vốn0thông0qua0đi0vay............................................................15
1.2.2.6. 0Huy0động0vốn0khác ......................................................................................17
1.2.2.7. Cân0đối0giữa0nguồn0huy0động0vốn0và0sử0dụng0vốn..........................18
1.2.3.0Vai0trò0của0huy0động0vốn ..............................................................................19


1.3.0Phát0triển0huy0động0vốn0tại0Ngân0hàng0Thương0Mại ....................20
1.3.1.Các0chỉ0tiêu0đánh0giá0phát0triển0huy0động0vốn0của0Ngân0hàng0t
hương0mại……………………. .........................................................................21
1.3.1.1.0Các0chỉ0tiêu0định0lượng ....................................................................21
1.3.1.2. Các0chỉ0tiêu0định0tính .....................................................................23
1.3.2.0Các0nhân0tố0ảnh0hưởng0đến0phát0triển0huy0động0vốn0của0Ngân
0hàng0thương0mại.............................................................................................24
1.3.2.1.0Các0nhân0tố0khách0quan ..................................................................24
1.3.2.2.0Các0nhân0tố0chủ0quan.......................................................................28
1.4.0Kinh0nghiệm0phát0triển0huy0động0vốn ...............................................32
1.4.10Kinh0nghiệm0phát0triển0huy0động0vốn0của0một0số0ngân0hàng0th
ương0mại……….................................................................................................32
1.4.10Bài0học0kinh0nghiệm ..............................................................................34
CHƯƠNG02:0PHƯƠNG0PHÁP0VÀ0THIẾT0KẾ0NGHIÊN0CỨU..........38
2.10Phương0pháp0nghiên0cứu .........................................................................38
2.1.1.0Phương0pháp0luận .................................................................................38
2.1.2.0Phương0pháp0thu0thập0số0liệu: ..........................................................38
2.1.2.1.0Nguồn0số0liệu0thứ0cấp. ......................................................................39
2.1.2.2.0Nguồn0dữ0liệu0sơ0cấp ........................................................................39
2.1.2.3.0Phương0pháp0xử0lý0số0liệu...............................................................40
2.20Quy0trình0nghiên0cứu ...............................................................................43
CHƯƠNG03:0THỰC0TRẠNG0PHÁT0TRIỂN0HUY0ĐỘNG0VỐN0TẠI0
NGÂN0HÀNG0TMCP0PHÁT0TRIỂN0THÀNH0PHỐ0HỒ0CHÍ0MINH0–
0CHI0NHÁNH0HỒ0GƯƠM ............................................................................45
3.10Tổng0quan0về0HDBank0chi0nhánh0Hồ0Gươm ....................................45
3.1.1.0Quá0trình0hình0thành0và0phát0triển0của0ngân0hàng0thương0mại
0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–00chi0nhánh0Hồ0Gươm45


3.1.2.0Tình0hình0hoạt0động0kinh0doanh0của0HDBank0Chi0nhánh0Hồ0G
ươm

50

3.20Thực0trạng0phát0triển0hoạt0động0huy0động0vốn0tại0HDBank0CN0
Hồ0Gươm ................................................................................................………… 57
3.2.1.0Các0chỉ0tiêu0định0lượng .......................................................................57
3.2.1.1.0Quy0mô0và0tốc0độ0tăng0trưởng0nguồn0vốn .................................57
3.2.1.2.0Cơ0cấu0nguồn0vốn0huy0động ...........................................................58
3.2.2.0Các0chỉ0tiêu0định0tính ..............................Error! Bookmark not defined.
3.2.2.1.0Về0mức0độ0hài0lòng0của0khách0hàng Error! Bookmark not defined.
3.2.2.2.0Về0uy0tín0thương0hiệu0của0ngân0hàngError! Bookmark not defined.
3.2.3.0Các0nhân0tố0ảnh0hưởng ...........................Error! Bookmark not defined.

3.2.3.1.0Chính0sách0huy0động0vốn0của0HDBank0chi0nhánh0Hồ0GươmError! Bo
3.2.3.2.0Chính0sách0mở0rộng0mạng0lưới ..........Error! Bookmark not defined.
3.2.3.3.0Chính0sách0chăm0sóc0khách0hàng ......Error! Bookmark not defined.
3.2.3.4.0Chính0sách0về0quảng0cáo0và0tiếp0thị Error! Bookmark not defined.
3.30Kết0quả0đạt0được0và0những0hạn0chế .......Error! Bookmark not defined.
3.3.1.0Những0kết0quả0đạt0được .........................Error! Bookmark not defined.

3.3..1.0Công0tác0huy0động0vốn0phát0triển0tốt0giai0đoạn020150–02017Error! Boo
3.3..2.0Mạng0lưới0phát0triển0mạnh ...................Error! Bookmark not defined.

3.3..3.0Đổi0mới0hoạt0động0huy0động0vốn0trên0cả0ba0phương0diệnError! Bookma
4.1.20Những0vấn0đề0còn0hạn0chế ......................Error! Bookmark not defined.
4.1.20Nguyên0nhân ................................................Error! Bookmark not defined.
3.3.3.10Các0nhân0tố0khách0quan .......................Error! Bookmark not defined.
3.3.3.2.0Các0nhân0tố0thuộc0về0ngân0hàng .......Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG0IV:0GIẢI0PHÁP0PHÁT0TRIỂN0HUY0ĐỘNG0VỐN0TẠI0N
GÂN0HÀNG0THƯƠNG0MẠI0CỔ0PHẦN0PHÁT0TRIỂN0THÀNH0PHỐ
0HỒ0CHÍ0MINH0–0CHI0NHÁNH0HỒ0GƯƠMError! Bookmark not defined.


4.10Định0hướng0phát0triển0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0thương0mại0c

ổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–0chi0nhánh0Hồ0GươmError! Book
4.1.10Định0hướng0phát0triển0huy0động0vốn0trên0địa0bàn0thành0phố0H
à0Nội Error! Bookmark not defined.

4.1.20Mục0tiêu0huy0động0vốn0của0HDBank0chi0nhánh0Hồ0GươmError! Bookma

4.20Giải0pháp0và0kiến0nghị0của0HDBank0chi0nhánh0Hồ0GươmError! Bookmark
4.2.10Các0giải0pháp ...............................................Error! Bookmark not defined.
4.2.20Các0kiến0nghị ...............................................Error! Bookmark not defined.
KẾT0LUẬN ............................................................Error! Bookmark not defined.


LỜI0CAM0ĐOAN
Tôi0xin0cam0đoan0luận0văn0này0là0kết0quả0nghiên0cứu0của0tác0giả0dư
ới0sự0hướng0dẫn0khoa0học0của0giáo0viên0hướng0dẫn0TS0Nguyễn0Phú0Hà.
0Các0số0liệu0và0kết0quả0nghiên0cứu0trong0luận0văn0này0là0hoàn0toàn0tru
ng0thực0và0chưa0được0sử0dụng0để0bảo0vệ0một0học0vị0nào.0Những0thông0
tin0được0sử0dụng0trong0luận0văn0này0của0các0tác0giả0khác0đều0đã0trích0d
ẫn0có0nguồn0gốc0rõ0ràng0và0liệt0kê0đầy0đủ0trong0phần0tài0liệu0tham0khả
o0của0luận0văn.
Hà0Nội,0ngày00000tháng000năm02019
Tác0giả0luận0văn

Đặng0Thị0Nguyệt0Ánh


LỜI0CẢM0ƠN
Tôi0xin0trân0trọng0cảm0ơn0các0thầy0cô0trường0Đại0học0Kinh0tế00ĐH0Quốc0Gia0Hà0Nội0đã0tận0tình0giảng0dạy,0giúp0cho0tôi0có0những0kiế
n0thức0nền0tảng0vững0chắc0để0thực0hiện0nghiên0cứu0và0hoàn0thành0luận0
văn0thạc0sĩ0này.
Tôi0cũng0xin0bày0tỏ0cảm0ơn0sâu0sắc0tới0Cô0giáo,0TS.0Nguyễn0Phú0H
à,0người0đã0tận0tình0hướng0dẫn,0giúp0đỡ0và0đưa0ra0những0lời0góp0ý0tron
g0suốt0quá0trình0nghiên0cứu0giúp0tôi0có0thể0hoàn0thiện0luận0văn0một0các
h0tốt0nhất.
Cuối0cùng,0tôi0xin0gửi0lời0cảm0ơn0sâu0sắc0đến0tất0cả0bạn0bè,0gia0đìn
h,0những0người0luôn0kịp0thời0động0viên0và0tạo0điều0kiện0giúp0tôi0vượt0q
ua0những0khó0khăn0trong0học0tập0cũng0như0trong0cuộc0sống0để0hoàn0thà
nh0bài0luận0văn0của0mình
Hà0Nội,0ngày00000tháng000năm02019
Tác0giả0luận0văn

Đặng0Thị0Nguyệt0Ánh


DANH0MỤC0CHỮ0VIẾT0TẮT

Viết0tắt

Nguyên0nghĩa

CN

Chi0nhánh

CBNV

Cán0bộ0nhân0viên

GTCG

Giấy0tờ0có0giá

HDBAN

Ngân0hàng0thương0mại0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0

K

Minh

NHNN

Ngân0hàng0nhà0nước

NHTM

Ngân0hàng0thương0mại

TCTD

Tổ0chức0tín0dụng

TGTK

Tiền0gửi0tiết0kiệm

TGTT

Tiền0gửi0thanh0toán


DANH0MỤC0BẢNG,0BIỂU0ĐỒ,0SƠ0ĐỒ
Sơ0đồ03.1

Cơ0cấu0tổ0chức0của0HDBank0CN0Hồ0Gươm

Bảng03.2

Tình0hình0huy0động0HDBank0CN0Hồ0Gươm

Bảng03.3

Cơ0cấu0nguồn0vốn0HDBank0CN0Hồ0Gươm

Bảng03.4

Kết0quả0hoạt0động0tín0dụng0giai0đoạn020150-02017

Bảng03.5

Kết0quả0hoạt0động0kinh0doanh0giai0đoạn020150-02017

Biểu0đồ03.

Tăng0trưởng0nguồn0vốn0huy0động0của0HDBank0CN0Hồ0Gư

6

ơm

Biểu0đồ03.
7
Bảng03.8
Biểu0đồ03.
9
Bảng03.10

Cơ0cấu0nguồn0vốn0huy0động0theo0kỳ0hạn
Cơ0cấu0nguồn0vốn0huy0động0theo0kỳ0hạn
Tỷ0trọng0nguồn0vốn0huy0động0theo0loại0tiền
Lãi0suất0huy0động0và0cho0vay0bình0quân020150-02017


PHẦN0MỞ0ĐẦU
1. Tính0cấp0thiết0của0đề0tài
0Bất0cứ0một0quốc0gia0nào,0bất0cứ0một0nền0kinh0tế0nào0khi0tham
0gia0hội0nhập0sâu0rộng0với0nền0kinh0tế0thế0giới0thì0quốc0gia0hay0nền0
kinh0tế0đó0sẽ0có0những0thuận0lợi,0bên0cạnh0đó0cũng0phải0đương0đầu0
với0nhiều0thử0thách0và0khó0khăn.0Việt0Nam0cũng0không0phải0là0trườn
g0hợp0ngoại0lệ.0Từ0nhiều0năm0nay0Việt0Nam0đã0không0ngừng0đổi0mới
0và0thu0được0nhiều0thành0tựu0trong0một0số0lĩnh0vực.0Trong0đó0các0ng
ân0hàng0đã0đóng0góp0một0phần0không0nhỏ0giúp0nền0kinh0tế0nói0chung
0và0ngành0ngân0hàng0nói0riêng0hội0nhập0với0cộng0đồng0tài0chính0tron
g0khu0vực0cũng0như0trên0thế0giới.0Với0vai0trò0trung0gian0tài0chính,0N
HTM0đã0đẩy0mạnh0công0tác0huy0động0vốn,0đầu0tư0phát0triển0sản0xuất
0giúp0cho0nền0kinh0tế0tăng0trường0và0ổn0định.0Huy0động0vốn0là0một0t
rong0những0chức0năng0cơ0bản0của0NHTM,0nó0quyết0định0khả0năng0tồ
n0tại,0phát0triển0và0mở0rộng0quy0mô0kinh0doanh0của0ngân0hàng.0Vậy0
ngân0hàng0cần0có0những0biện0pháp0gì0nhằm0phát0triển0huy0động0vốn0
một0cách0bền0vững,0đặc0biệt0là0nguồn0vốn0tiềm0ẩn0trong0dân0cư0?
Hiện0nay0trước0bối0cảnh0thực0hiện0lộ0trình0mở0cửa0hội0nhập0kin
h0tế0quốc0tế,0nhu0cầu0về0nguồn0vốn0nhằm0phát0triển0hoạt0động0kinh0d
oanh0của0các0doanh0nghiệp0trong0nước0ngày0càng0tăng0mạnh,0trở0thành
0yêu0cầu0cấp0thiết0đối0với0toàn0bộ0hệ0thống0Ngân0hàng0thương0mại0n
ói0chung0và0Ngân0hàng0thương0mại0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0
Chí0Minh0nói0riêng.0
Ngân0hàng0thương0mại0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Mi
nh0–
0Chi0nhánh0Hồ0Gươm0(HDBank0chi0nhánh0Hồ0Gươm)0là0một0trong0ba
0chi0nhánh0lớn0nhất0của0Ngân0hàng0thương0mại0cổ0phần0phát0triển0thà
1


nh0phố0Hồ0Chí0Minh0tại0khu0vực0Hà0Nội0cũng0như0toàn0khu0vực0phí
a0Bắc0với0số0lượng0khách0hàng0phong0phú.0Tuy0nhiên,0trong0điều0kiện
0cạnh0tranh0hiện0nay0khi0thì0các0chi0nhánh0NHTM0khác0đẩy0mạnh0các
0kênh0huy0động0vốn0gây0nhiều0khó0khăn0cho0HDBank0chi0nhánh0Hồ0
Gươm.0Bên0cạnh0đó,0nguồn0vốn0nhàn0rỗi0của0dân0chúng0cũng0bị0thu0
hút0bởi0các0kênh0đầu0tư0khác0nhau0như0đầu0tư0vào0chứng0khoán,0bất0
động0sản,0dự0trữ0vàng0và0ngoại0tệ…khiến0cho0công0tác0huy0động0vốn0
của0HDBank0chi0nhánh0Hồ0Gươm0trong0những0năm0tới0sẽ0gặp0rất0nhi
ều0khó0khăn,0thách0thức.0Ý0thức0được0tầm0quan0trọng0trong0việc0huy0
động0vốn0của0ngành0ngân0hàng0đối0với0sự0phát0triển0kinh0tế,0HDBank
0Chi0nhánh0Hồ0Gươm0liên0tục0đưa0ra0các0giải0pháp0và0biện0pháp0nhằ
m0nâng0cao0hoạt0động0huy0động0tại0chi0nhánh0mình0để0luôn0luôn0sẵn0
sàng0đưa0nguồn0vốn0tới0các0khách0hàng0có0nhu0cầu.0Với0các0nhận0địn
h0nêu0trên,0tác0giả0chọn0đề0tài:0“Phát0triển0huy0động0vốn0tại0Ngân0h
àng0thương0mại0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–
0Chi0nhánh0Hồ0Gươm”0làm0đề0tài0cho0khóa0luận0tốt0nghiệp0của0mìn
h.
2. Câu0hỏi0nghiên0cứu
- Việc0phát0triển0huy0động0vốn0tại0HDBank0chi0nhánh0Hồ0Gươm0có0
những0vấn0đề0gì0bất0cập0và0hạn0chế0nào0cần0phải0khắc0phục?
- Cần0phải0tiến0hành0những0biện0pháp,0giải0pháp0nào0để0đạt0được0mụ
c0tiêu0về0phát0triển0huy0động0vốn0tại0HDBank0chi0nhánh0Hồ0Gươm
?
3. Mục0đích0và0nhiệm0vụ0nghiên0cứu
Mục0đích0nghiên0cứu:0

2


Đề0xuất0các0giải0pháp,0kiến0nghị0để0khắc0phục0các0hạn0chế,0phát0hu
y0các0ưu0điểm0nhằm0phát0triển0huy0động0vốn0tại0Ngân0hàng0TMCP
0Phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–0CN0Hồ0Gươm’
Nhiệm0vụ0nghiên0cứu:
- Hệ0thống0hóa,0tổng0hợp0và0phân0tích0những0lý0luận0cơ0bản0về0phát
0triển0huy0động0vốn0tại0NHTM.0
- Phân0tích0đánh0giá0tình0hình0phát0triển0huy0động0vốn0tại0HDBank0C
hi0nhánh0Hồ0Gươm,0từ0đó0rút0ra0được0những0mặt0tồn0tại,0những0hạ
n0chế0và0nguyên0nhân.
- Đề0xuất0các0giải0pháp0nhằm0phát0triển0huy0động0vốn0tại0HDBank0C
hi0nhánh0Hồ0Gươm.
4. Đối0tượng0và0phạm0vi0nghiên0cứu
Đối0tượng0nghiên0cứu:0
Huy0động0vốn0và0thực0trạng0phát0triển0huy0động0vốn0tại0Ngân0hàng
0TMCP0Phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–0CN0Hồ0Gươm
Phạm0vi0nghiên0cứu:
- Địa0điểm:0Ngân0hàng0TMCP0phát0triển0TP.0HCM0–
0chi0nhánh0Hồ0Gươm0
- Thời0gian:0Giai0đoạn020150–02017.
- Nội0dung:0Huy0động0vốn0và0thực0trạng0phát0triển0huy0động0vốn0tại0
ngân0hàng0TMCP0phát0triển0TP.0HCM0–
0chi0nhánh0Hồ0Gươmp0giai0đoạn020150–02017.0
5. Kết0cấu0của0luận0văn:
Ngoài0phần0mở0đầu,0phần0kết0luận,0luận0văn0được0trình0bày0trong040c
hương.0Cụ0thể0như0sau:
Chương01:0Tổng0quan0nghiên0cứu0và0cơ0sở0lý0luận0về0phát0triển0huy0
động0vốn0tại0ngân0hàng0thương0mại
3


Chương02:0Phương0pháp0nghiên0cứu0và0thiết0kế0luận0văn
Chương03:0Thực0trạng0phát0triển0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0thương0
mại0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–
0Chi0nhánh0Hồ0Gươm
Chương04:0Giải0pháp0phát0triển0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0thương0m
ại0cổ0phần0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–0Chi0nhánh0Hồ0Gươm

4


CHƯƠNG01:0TỔNG0QUAN0NGHIÊN0CỨU0VÀ0CƠ0SỞ0LÝ0LUẬ
N0VỀ0PHÁT0TRIỂN0HUY0ĐỘNG0VỐN0TẠI0NGÂN0HÀNG0THƯƠ
NG0MẠI
1.1.

Tổng0quan0tình0hình0nghiên0cứu

1.1.1. Các0công0trình0nghiên0cứu
Trong-hoạt-động0ngânhàng,0vốn0là0điều0kiện0tiên0quyết,0là0cơ0sở0để0ngân0hàng0tổ0chức0mọi
0hoạt0động0kinh0doanh.0Thực0tế0tại0các0NHTM0hiện0nay,0thì0vốn0chủ0
sở0hữu0chỉ0chiếm0một0tỷ0lệ0khiêm0tốn,0còn0lại0chủ0yếu0là0vốn0huy0độ
ng,0vốn0đi0vay0và0vốn0khác.0Do0vậy,0huy0động0vốn0là0điều0kiện0đầu0t
iên,0là0yếu0tố0quyết0định0đến0sự0tồn0tại0và0phát0triển0của0mỗi0ngân0h
àng0và0thực0tiễn0cho0thấy0cạnh0tranh0trên0lĩnh0vực0huy0động0vốn0chín
h0là0cuộc0cạnh0tranh0nóng0bỏng0và0gay0gắt0nhất0của0các0NHTM.0Xuất
0phát0từ0thực0tiễn0trên,0trong0thời0gian0qua0vấn0đề0huy0động0vốn0tại0c
ác0NHTM0đã0được0rất0nhiều0các0tác0giả0lựa0chọn0để0làm0đề0tài0nghiê
n0cứu0trong0một0số0vấn0đề0khoa0học,0trong0các0công0trình0nghiên0cứu
0chi0tiết0như0sau:
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Nâng0cao0hiệu0quả0huy0động0vốn0tại0ngân0hà

ng0thương0mại0cổ0phần0Sài0Gòn0–
0Hà0Nội,0chi0nhánh0Hoàn0Kiếm”0của0tác0giả0Nguyễn0Quỳnh0Nga0–
0Đại0học0Ngoại0thương0Hà0Nội0năm02014.0Luận0án0đã0phân0tích0thực
0trạng0tình0hình0huy0động0vốn0và0hiệu0quả0huy0động0vốn0tại0ngân0hàn
g0TMCP0Sài0Gòn0–
0Hà0Nội,0chi0nhánh0Hoàn0Kiếm0và0đề0xuất0các0giải0pháp0nhằm0phát0t
riển0hoạt0động0huy0động0vốn0của0NH0trong0giai0đoạn020150–02020.
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Phát0triển0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0liên0d

oanh0Việt0–0Nga”0của0tác0giả0Lê0Thị0Khánh0Hiền0-0Đại0học0Kinh0tế05


0Đại0học0Quốc0gia0Hà0Nội0năm02014.0Luận0văn0nêu0ra0các0mặt0tích0
cực0trong0hoạt0động0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0liên0doanh0Việt0–
0Nga.0Luận0văn0đề0xuất0giải0pháp0thúc0đẩy0hoạt0động0huy0động0vốn,0
từ0đó0nêu0giải0pháp0phát0triển0huy0động0vốn0theo0các0kênh0tiếp0cận0đ
a0chiều0nhằm0phát0triển0huy0động0vốn.
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Phát0triển0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0nông0

nghiệp0và0phát0triển0nông0thôn0–
0Chi0nhánh0Bắc0Hà0Nội”0của0tác0giả0Nguyễn0Thị0Lan0Hương0–
0Đại0học0Kinh0tế00Đại0học0Quốc0gia0Hà0Nội0năm02015.0Luận0văn0đã0phân0tích0điểm0m
ạnh,0điểm0yếu,0khó0khăn0và0thuận0lợi0của0ngân0hàng0nông0nghiệp0và0
phát0triển0nông0thôn0–
0Chi0nhánh0Bắc0Hà0Nội0trong0quá0trình0huy0động0vốn0trên0địa0bàn0th
ành0phố0Hà0Nội0vay0vốn0và0đánh0giá0tình0hình0thực0tế0hoạt0động0huy
0động0vốn;0đưa0ra0các0giải0pháp0nhằm0phát0triển0hoạt0động0huy0động0
vốn.0
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Quản0lý0hoạt0động0huy0động0vôn0tại0ngân0hà

ng0thương0mại0cổ0phần0Sài0Gòn0công0thương”0của0tác0giả0Nguyễn0Bíc
h0Thủy0-0Đại0học0Kinh0tế00Đại0học0Quốc0gia0Hà0Nội0năm02015.0Công0trình0đã0nghiên0cứu0về0h
oạt0động0quản0lý0huy0động0vốn0tại0các0NHTM,0tác0giả0đã0đưa0ra0nhó
m0các0giải0pháp0nhằm0hoàn0thiện0công0tác0quản0lý0huy0động0vốn00tại
0ngân0hàng0TMCP0Sài0Gòn0công0thương,0đặc0biệt0trong0điều0kiện0cạn
h0tranh0của0hội0nhập0kinh0tế0quốc0tế.0
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0Nông0nghiệp0và

0Phát0triển0nông0thôn,0chi0nhánh0Thái0Nguyên”0của0tác0giả0Nguyễn0Th
ị0Thu0Hằng0–
6


0Đại0học0Kinh0tế0năm02015.0Tác0giả0đã0chỉ0ra00những0thành0công0và
0hạn0chế0về0nguồn0vốn0huy0động0tại0Agribank00chi0nhánh0Thái0Nguyên0và0đồng0thời0cũng0đưa0ra0được0các0giải0pháp
0nhằm0tăng0cường0huy0động0vốn0tại0Ngân0hàng0này.0
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Hoạt0động0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0thươn

g0mại0cổ0phần0Đại0Chúng”0của0tác0giả0Vũ0Thị0Thu0Hương0–
0Đại0học0Kinh0tế00Đại0học0Quốc0gia0Hà0Nội0năm02016.0Tác0giả0đã0phân0tích,0đánh0giá
0thực0trạng0hoạt0động0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0TMCP0Đại0Chúng0
giai0đoạn020120–
02016,0qua0đó0đã0đề0xuất0những0giải0pháp0nhằm0nâng0cao0hoạt0động0
huy0động0vốn0trong0thời0gian0tới0bao0gồm0:0Tăng0cường0quản0trị0rủi0r
o0trong0huy0động0vốn;0Thực0hiện0chính0sách0lãi0suất0linh0hoạt;0Đa0đạ
ng0hóa0các0hình0thức0huy0động0vốn;0Hoàn0thiện0chính0sách0khách0hàn
g0;0Phát0triển0mạng0lưới0giao0dịch,0đầu0tư0cơ0sở0vật0chất0;0Đào0tạo0n
âng0cao0chất0lượng0đội0ngũ0cán0bộ,0nhân0viên.
-

Luận0văn0thạc0sỹ0“Huy0động0vốn0dân0cư0tại0ngân0hàng0TMCP0đ

ầu0tư0và0phát0triển0Việt0Nam0–
0Chi0nhánh0Hà0Thành,0Hà0Nội”0của0tác0giả0Nguyễn0Văn0Tân0–
0Đại0học0Kinh0tế00Đại0học0Quốc0gia0Hà0Nội0năm02017.0Luận0văn0đã0làm0rõ0tính0cấp0t
hiết0của0viêc0phát0triển0huy0động,0đưa0ra0các0giải0pháp0và0kiến0nghị0v
ề0việc0phát0triển0huy0động0vốn0từ0dân0cư00thông0qua0phân0tích0thực0t
rạng0hoạt0động0huy0động0vốn0từ0dân0cư0tại0ngân0hàng0TMCP0đầu0tư0
và0phát0triển0Việt0Nam0–0Chi0nhánh0Hà0Thành,0Hà0Nội.
1.1.2. Khoảng0trống0nghiên0cứu0của0luận0văn

7


Đa0phần0các0nghiên0cứu0đã0hệ0thống0được0toàn0bộ0cơ0sở0lý0luậ
n0cơ0bản0về0vai0trò0của0huy0động0vốn0đối0với0các0ngân0hàng0thương0
mại,0các0hình0thức0huy0động0của0ngân0hàng0thương0mại,0các0tiêu0chí0
đo0lường0sự0phát0triển0huy0động0vốn0tại0các0ngân0hàng0thương0mại0và
0các0nhân0tố0ảnh0hưởng0đến0sự0phát0triển0của0hoạt0động0này;0các0đề0t
ài0nghiên0cứu0cũng0đã0đưa0ra0thực0trạng0tình0hình0phát0triển0huy0động
0vốn0ở0cả0cấp0độ0chi0nhánh0lẫn0toàn0bộ0hệ0thống0NHTM.
Mặc0dù0vậy,0các0nghiên0cứu0về0việc0phát0triển0huy0động0vốn0ph
ụ0thuộc0vào0mỗi0chi0nhánh0ngân0hàng,0mỗi0địa0điểm0và0khoảng0thời0g
ian0nghiên0cứu0do0đó0không0còn0phù0hợp0với0ngân0hàng0TMCP0phát0t
riển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–
0Chi0nhánh0Hồ0Gươm.0Các0NHTM0đều0đẩy0mạnh0hoạt0động0tín0dụng0
0trong0thời0gian0tới0nhằm0đáp0ứng0nhu0cầu0về0vốn0của0nền0kinh0tế,0d
o0đó0các0nghiên0cứu0đã0trở0nên0không0còn0phù0hợp0với0giai0đoạn0kin
h0tế0hiện0tại.0Trong0số0các0nghiên0cứu0về0phát0triển0huy0động0vốn0tại
0NHTM,0chưa0có0nghiên0cứu0nào0được0thực0hiện0tại0HDBank0chi0nhá
nh0Hồ0Gươm.0Vì0vậy0tác0giả0chọn0đề0tài0nghiên0cứu0với0mong0muốn0
có0thể0phát0triển0hoạt0động0huy0động0vốn0tại0ngân0hàng0TMCP0phát0tr
iển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0–
0Chi0nhánh0Hồ0Gươm0nói0riêng0và0nâng0cao0vị0thế0của0ngân0hàng0T
MCP0phát0triển0thành0phố0Hồ0Chí0Minh0nói0chung0trong0bối0cảnh0phá
t0triển0và0cạnh0tranh0gay0gắt0hiện0nay.
1.2.

Tổng0quan0về0công0tác0huy0động0vốn0của0Ngân0hàng0Thương
0mại

1.2.1. Khái0niệm0huy0động0vốn
Huy0động0vốn0là0hoạt0động0tạo0nguồn0vốn0cho0ngân0hàng0thươn
g0mại,0đóng0vai0trò0quan0trọng,0ảnh0hưởng0tới0chất0lượng0hoạt0động0c
8


ủa0ngân0hàng.0Một0ngân0hàng0thương0mại0khi0được0cấp0giấy0phép0thà
nh0lập0phải0có0vốn0điều0lệ0theo0quy0định.0Tuy0nhiên0vốn0điều0lệ0chỉ0
đủ0để0tài0trợ0cho0tài0sản0cố0định0như0trụ0sở,0văn0phòng,0máy0móc0thi
ết0bị0cần0thiết0cho0hoạt0động0kinh0doanh0chứ0chưa0đủ0vốn0để0ngân0hà
ng0có0thể0thực0hiện0các0hoạt0động0kinh0doanh0như0cấp0tín0dụng0và0cá
c0dịch0vụ0ngân0hàng0khác.0Để0có0vốn0phục0vụ0cho0các0hoạt0động0này
0ngân0hàng0phải0huy0động0vốn0từ0khách0hàng.
Theo0nghị0định049/02000/0NĐ00CP0ngày012/09/20000của0Chính0phủ0về0tổ0chức0và0hoạt0động0của0ngâ
n0hàng0thương0mại0nhằm0cụ0thể0hoá0việc0thi0hành0luật0các0tổ0chức0tín
0dụng,0ngân0hàng0thương0mại0huy0động0vốn0dưới0các0hình0thức0sau:
- Nhận0tiền0gửi0của0các0tổ0chức,0cá0nhân0và0các0tổ0chức0tín0dựng0kh
ác0dưới0hình0thức0tiền0gửi0không0kỳ0hạn,0tiền0gửi0có0kỳ0hạn0và0các
0loại0tiền0gửi0khác.
- Phát0hành0chứng0chỉ0tiền0gửi,0trái0phiếu0và0các0giấy0tờ0có0giá0khác
0để0huy0động0vốn0của0tổ0chức,0cá0nhân0trong0nước0và0ngoài0nước0
khi0được0Thống0đốc0ngân0hàng0Nhà0nước0chấp0nhận.
- Vay0vốn0của0các0tổ0chức0tín0dụng0khác0hoạt0động0tại0Việt0Nam0và0
của0tổ0chức0tín0dụng0nước0ngoài.
- Vay0vốn0ngắn0hạn0của0Ngân0hàng0Nhà0nước0theo0quy0định0của0Luậ
t0Ngân0hàng0Nhà0nước0Việt0Nam.0
1.2.2. 0Các0hình0thức0huy0động0vốn0của0ngân0hàng0thương0mại
1.2.2.1. Huy0động0vốn0qua0tài0khoản0tiền0gửi
a. Tiền0gửi0không0kỳ0hạn
Đây0là0khoản0tiền0gửi0mà0người0gửi0có0thể0rút0ra0sử0dụng0bất0c
ứ0lúc0nào0và0ngân0hàng0phải0thỏa0mãn0yêu0cầu0đó0của0khách0hàng.0T

9


iền0gửi0không0kỳ0hạn0có0lãi0suất0thấp0hoặc0không0được0trả0lãi,0bao0g
ồm0hai0loại0sau:
-0Tiền0gửi0thanh0toán.
Về0mặt0pháp0lý,0khi0tiền0gửi0không0kỳ0hạn0theo0tài0khoản0thanh
0toán0thể0hiện0một0hợp0đồng0mặc0nhiên0giữa0khách0hàng0và0ngân0hàn
g.0Trong0đó,0ngân0hàng0phải0có0trách0nhiệm0thực0hiện0các0khoản0chi0t
rả0cho0khách0hàng0một0cách0kịp0thời0và0chính0xác.0Tài0khoản0sử0dụng
0cho0tiền0gửi0thanh0toán0được0gọi0là0tài0khoản0giao0dịch0hay0tài0khoả
n0séc0vì0rằng0phần0lớn0các0khoản0giao0dịch0thông0qua0tài0khoản0này0
được0thực0hiện0bằng0séc.
Đối0với0loại0tiền0gửi0này,0mục0đích0gửi0là0nhằm0đảm0bảo0an0to
àn0về0tài0sản0và0thực0hiện0các0khoản0chi0trả0trong0hoạt0động0sản0xuất
0kinh0doanh0và0tiêu0dùng.0Khách0hàng0không0có0ý0định0để0dành0hoặc
0không0chú0trọng0đến0tiền0lãi.0Khách0hàng0chỉ0muốn0đổi0hình0thức0tiề
n0tệ0này0bằng0một0hình0thức0tiền0tệ0khác0và0thích0thanh00toán0bằng0s
éc0hơn0là0dùng0tiền0mặt.0Khả0năng0tiện0lợi0của0tiền0gửi0không0kỳ0hạn
0trong0thanh0toán0phụ0thuộc0vào0mạng0lưới0tổ0chức0và0hoạt0động0của0
NHTM0đã0phát0hành0ra0nó.
-0Tiền0gửi0không0kỳ0hạn0thuần0túy:
Đây0là0loại0tiền0gửi0thể0hiện0khoản0tiền0tạm0thời0nhàn0rỗi0của0k
hách0hàng,0họ0gửi0tiền0vào0ngân0hàng0không0mang0tính0chất0phục0vụ0
thanh0toán0mà0nhằm0mục0đích0an0toàn0tài0sản.0Khi0cần0khách0hàng0có
0thể0đến0ngân0hàng0rút0ra0để0chi0tiêu.
Ở0Việt0Nam0tiền0gửi0thuộc0loại0này0được0thể0hiện0dưới0các0hình
0thức0như:0Tiền0gửi0không0kỳ0hạn0của0các0tổ0chức0kinh0tế,0cá0nhân.0
Do0tỷ0trọng0thanh0toán0không0dùng0tiền0mặt0còn0thấp,0để0khuyến0khíc
h0thực0hiện0thanh0toán0qua0ngân0hàng,0các0ngân0hàng0thương0mại0Việt

10


0Nam0đã0tiến0hành0trả0lãi0cho0loại0tiền0gửi0này.0Tại0các0nước0phát0tri
ển0loại0tiền0gửi0này0chiếm0vị0trí0tương0đối0quan0trọng0trong0kết0cấu0n
guồn0vốn0và0có0chi0phí0đầu0vào0rất0thấp.
b. Tiền0gửi0có0kỳ0hạn
Đây0là0loại0tiền0gửi0có0sự0thỏa0thuận0về0thời0gian0rút0tiền0giữa0
khách0hàng0và0ngân0hàng.0Theo0nguyên0tắc,0đối0với0loại0tài0khoản0này
,0khách0hàng0chỉ0được0rút0tiền0khi0đến0hạn.
Khác0với0tài0khoản0thanh0toán,0tiền0gửi0có0kỳ0hạn0là0tiền0tạm0th
ời0nhàn0rỗi0hoặc0là0tiền0để0dành0của0cá0nhân.0Vì0vậy,0mục0đích0gửi0ti
ền0vào0ngân0hàng0là0nhằm0tìm0kiếm0lợi0tức.0Đối0với0các0ngân0hàng,0t
iền0gửi0có0kỳ0hạn0là0nguồn0vốn0tương0đối0ổn0định0trong0kinh0doanh,0
do0đó0lãi0suất0mà0các0ngân0hàng0chi0trả0cho0loại0tiền0gửi0này0cao0hơ
n0lãi0suất0chi0trả0cho0tiền0gửi0thanh0toán.0Chính0vì0vậy,0các0ngân0hàn
g0luôn0tìm0cách0đa0dạng0hóa0loại0tiền0gửi0này0bằng0cách0áp0dụng0nhi
ều0kỳ0hạn0với0mức0lãi0suất0khác0nhau0nhằm0đáp0ứng0nhu0cầu0của0mọ
i0khách0hàng0và0để0khuyến0khích0khách0hàng0gửi0kỳ0hạn0dài,0ngân0hà
ng0thường0áp0dụng0nguyên0tắc0kỳ0hạn0càng0dài,0lãi0suất0càng0cao.
1.2.2.2. Huy0động0vốn0qua0tiền0gửi0tiết0kiệm
Huy0động0vốn0qua0tài0khoản0tiền0gửi0tiết0kiệm0là0nguồn0vốn0mà
0ngân0hàng0thương0mại0huy0động0tiền0nhàn0rỗi0trong0các0tầng0lớp0dân
0cư.0Để0thu0hút0loại0tiền0này,0các0NHTM0có0những0giải0pháp0nhằm0k
huyết0khích0dân0cư0gửi0tiền0như0mở0rộng0mạng0lưới0huy0động,0đa0dạn
g0các0hình0thức0huy0động,0lãi0suất0linh0hoạt;0với0các0hình0thức0tiết0ki
ệm0không0kỳ0hạn0và0tiết0kiệm0có0kỳ0hạn.
a. Tiết0kiệm0không0kỳ0hạn:0
Sản0phẩm0TGTK0không0kỳ0hạn0được0thiết0kế0dành0cho0đối0tượn
g0khách0hàng0cá0nhân0hoặc0tổ0chức,0có0tiền0tạm0thời0nhàn0rỗi0muốn0g

11


ửi0NHTM0vì0mục0tiêu0an0toàn0và0sinh0lời0nhưng0không0thiết0lập0được
0kế0hoạch0sử0dụng0TG0trong0tương0lai.
Đối0với0khách0hàng0khi0lựa0chọn0hình0thức0tiền0gửi0này0thì0mục
0tiêu0an0toàn0và0tiện0lợi0quan0trọng0hơn0là0mục0tiêu0sinh0lời.
Đối0với0ngân0hàng,0vì0loại0tiền0gửi0này0khách0hàng0muốn0rút0bấ
t0cứ0lúc0nào0cũng0được0nên0ngân0hàng0phải0đảm0bảo0tồn0quỹ0để0chi0t
rả0và0khó0lên0kế0hoạch0sử0dụng0tiền0gửi0để0cấp0tín0dụng.0Do0vậy,0N
HTM0thường0trả0lãi0rất0thấp0cho0loại0tiền0gửi0này0(khoảng00,250%/thá
ng).
Thủ0tục0mở0sổ0TGTK0không0kỳ0hạn0rất0đơn0giản.0Chỉ0cần0khác
h0hàng0đến0bất0cứ0chi0nhánh0nào0của0ngân0hàng0điền0vào0mẫu0giấy0đ
ề0nghị0gửi0tiết0kiệm0không0kỳ0hạn0có0kèm0theo0giấy0chứng0minh0thư0
nhân0dân0và0chữ0ký0mẫu.0Nhân0viên0sẽ0hoàn0tất0thủ0tục0nhận0tiền0và0
cấp0sổ0tiền0gửi0ngay0cho0khách0hàng.
Với0sổ0TGTK0không0kỳ0hạn,0khách0hàng0có0thể0gửi0tiền0và0rút0
tiền0bất0cứ0lúc0nào0trong0giờ0giao0dịch.0Tuy0nhiên,0khác0với0hình0thức
0TKTG0cá0nhân0mỗi0lần0giao0dịch0khách0hàng0phải0xuất0trình0sổ0tiền0
gửi0và0chỉ0có0thể0thực0hiện0được0các0giao0dịch0ngân0quỹ0như0gửi0tiền
0và0rút0tiền0chứ0không0thể0thực0hiện0được0các0giao0dịch0thanh0toán0n
hư0trong0trường0hợp0tài0khoản0TGTT.
Mặc0dù,0số0dư0trên0tài0khoản0tièn0gửi0tiết0kiệm0không0kỳ0hạn0c
ủa0khách0hàng0thường0không0lớn0(do0chỉ0được0hưởng0lãi0suất0ở0mức0t
hấp)0nhưng0nếu0ngân0hàng0thu0hút0được0số0lượng0khách0hàng0khá0lớn
0thì0tong0khối0lượng0vốn0huy0động0hình0thức0tiền0gửi0này0có0thể0trở0
nên0đáng0kể.
b. Tiết0kiệm0có0kỳ0hạn:0

12


Đây0là0sản0phẩm0được0thiết0kế0dành0cho0khách0hàng0cá0nhân0và
0tổ0chức0có0nhu0cầu0gửi0tiền0vì0mục0tiêu0an0toàn,0sinh0lời0và0thiết0lậ
p0được0kế0hoạch0sử0dụng0tiền0trong0tương0lai.
0Đối0tượng0khách0hàng0chủ0yếu0của0loại0tiền0gửi0này0là0các0cá0
nhân0muốn0có0thu0nhập0ổn0định0và0thường0xuyên,0đáp0ứng0cho0việc0c
hi0tiêu0hàng0tháng0hoặc0hàng0quý.0Đa0số0khách0hàng0thích0lựa0chọn0h
ình0thức0gửi0tiền0này0là0công0nhân,0viên0chức0hưu0trí.0Mục0tiêu0quan0
trọng0của0họ0khi0chọn0lựa0hình0thức0gửi0tiền0này0là0lợi0tức0có0được0t
heo0định0kỳ.0Do0vậy,0lãi0suất0đóng0vai0trò0quan0trọng0để0thu0hút0đượ
c0đối0tượng0khách0hàng0này.0
Lãi0suất0trả0cho0loại0TGTK0định0kỳ0cao0hơn0lãi0suất0trả0cho0loạ
i0tiền0gửi0không0kỳ0hạn.0Ngoài0ra,0mức0lãi0suất0còn0thay0đổi0tuỳ0theo
0loại0kỳ0hạn0gửi0(3,06,090hay0120tháng),0tuỳ0theo0loại0đồng0tiền0gửi0T
K0(VND,0USD,0EUR0hay0vàng),0và0tuỳ0theo0uy0tín0và0rủi0ro0của0NH
TM0nhận0tiền0gửi.
Về0thủ0tục0mở0sổ,0theo0dõi0hoạt0động0và0tính0lãi0cũng0tiến0hành
0tương0tự0như0tiền0gửi0TK0không0kỳ0hạn,0chỉ0khác0ở0chỗ0khách0hàng
0chỉ0được0rút0tiền0gửi0theo0đúng0kỳ0hạn0đã0cam0kết,0không0được0phép
0rút0tiền0trước0hạn.0Tuy0nhiên,0để0khuyến0khích0và0thu0hút0khách0hàn
g0gửi0tiền0đôi0khi0NHTM0cho0phép0khách0hàng0được0rút0tiền0gửi0trướ
c0hạn0nếu0có0nhu0cầu,0nhưng0khi0đó0khách0hàng0bị0mất0tiền0lãi0hoặc0
chỉ0được0trả0lãi0theo0lãi0suất0tiền0gửi0không0kỳ0hạn.
TGTK0kỳ0hạn0có0thể0phân0chia0thành0nhiều0loại.0Căn0cứ0vào0th
ời0hạn0có0thể0chia0thành0TG0kỳ0hạn010tháng,020tháng,030tháng,040thán
g,050tháng060tháng,07,08,09,010,0110tháng,0120tháng0và0130tháng0hoặc0
lâu0hơn0đến0360tháng0.0Căn0cứ0vào0phương0thức0trả0lãi0có0thể0chia0th
ành:
13


- Tiền0gửi0kỳ0hạn0lĩnh0lãi0đầu0kỳ.
- Tiền0gửi0kỳ0hạn0lĩnh0lãi0cuối0kỳ
- Tiền0gửi0kỳ0hạn0lĩnh0lãi0theo0định0kỳ0(tháng0hoặc0quý).

0

Việc0phân0chia0tiền0gửi0tiết0kiệm0có0kỳ0hạn0thành0nhiều0loại0kh
ác0nhau0làm0cho0sản0phẩm0tiền0gửi0của0ngân0hàng0trở0nên0đa0dạng0và
0phong0phú0có0thể0đáp0ứng0được0nhu0cầu0gửi0tiền0đa0dạng0của0khách
0hàng
1.2.2.3. Tài0khoản0tiền0gửi0cá0nhân
Tài0khoản0tiền0gửi0cá0nhân,0như0tên0gọi0của0nó,0được0mở0cho0k
hách0hàng0cá0nhân0có0nhu0cầu0sử0dụng.0Loại0tài0khoản0này0thích0hợp
0cho0cá0nhân0có0nhu0cầu0nhận0chuyển0tiền0vào0tài0khoản,0chẳng0hạn0
nhận0tiền0lương0hàng0tháng,0nhận0chuyển0tiền0từ0nước0ngoài0hoặc0cá0n
hân0khác0trong0nước.0Khi0nhận0chuyển0tiền,0khách0hàng0được0ghi0“Có
”0vào0tài0khoản,0ngược0lại0khi0rút0tiền0tài0khoản0được0ghi0“Nợ”.0Số0d
ư0trên0TK0này0là0“số0dư0có”0phản0ánh0số0tiền0khách0hàng0còn0gửi0ở0
ngân0hàng.0Đây0chính0là0nguồn0vốn0ngân0hàng0có0thể0huy0động0qua0t
ài0khoản0này.
0Thông0thường0số0dư0tài0khoản0này0tăng0lên0khi0khách0hàng0nhậ
n0tiền0lương0vào0thời0điểm0nhận0tiền0lương0và0giảm0dần0khi0khách0hà
ng0rút0tiền0về0chi0tiêu.0Mặc0dù0số0dư0trên0tài0khoản0tiền0gưỉ0cá0nhân0
thường0không0lớn0nhưng0với0số0lượng0tài0khoản0rất0lớn,0kết0quả0là0ng
ân0hàng0có0thể0huy0động0được0khối0lượng0vốn0đáng0kể.
Do0nhu0cầu0kinh0tế0phát0triển,0tài0khoản0tiền0gửi0cá0nhân0đã0đư
ợc0đưa0vào0sử0dụng0trong0dân0chúng.0Đây0cũng0là0cơ0hội0để0người0d
ân0tiếp0cận0làm0quen0với0tập0quán0thanh0toán0không0dùng0tiền0mặt,0ch
uẩn0bị0và0tạo0điều0kiện0cho0việc0tiếp0xúc0với0các0công0cụ0thanh0toán0
mới0và0hiện0đại0như0các0loại0thẻ0thanh0toán0và0sớm0hòa0nhập0với0mạ
14


ng0lưới0thanh0toán0quốc0tế.0Đây0cũng0là0hình0thức0tạo0điều0kiện0thuận
0lợi0để0người0dân0gửi0tiền0vào0ngân0hàng,0tránh0rủi0ro0thường0gặp0nh
ư0mất0cắp,0hỏa0hoạn,…mà0việc0thanh0toán0lại0đơn0giản0thuận0tiện.0Mặ
c0khác,0nó0cũng0là0cách0thức0quản0lí0lượng0tiền0lưu0thông0trên0thị0trư
ờng,0giúp0các0nhà0kinh0tế0có0thể0đưa0ra0các0chính0sách0kinh0tế0tiền0tệ
0phù0hợp,0kiềm0chế0lạm0phát,0nâng0cao0giá0trị0đồng0tiền0và0giảm0đượ
c0chi0phí0in0ấn,0tránh0được0nạn0tiền0giả.0Việc0mở0và0sử0dụng0các0tài0
khoản0cá0nhân0sẽ0giúp0các0ngân0hàng0thương0mại0huy0động0thêm0ngu
ồn0vốn0còn0tiềm0tàng0trong0dân0cư.
1.2.2.4. Huy0động0vốn0qua0phát0hành0giấy0tờ0có0giá
Các0GTCG0là0các0công0cụ0nợ0do0ngân0hàng0phát0hành0để0huy0đ
ộng0vốn0trên0thị0trường.0Nguồn0vốn0này0tương0đối0ổn0định0để0sử0dụn
g0cho0mục0đích0nào0đó.0Các0giấy0tờ0có0giá0do0NHTM0phát0hành0gồm
0kỳ0phiếu,0trái0phiếu,0chứng0chỉ0tiền0gửi0có0mệnh0giá.
Huy0động0vốn0dưới0hình0thức0này0các0NHTM0thường0phải0trả0lã
i0suất0cao0hơn0so0với0lãi0suất0tiền0gửi0huy0động.0Nghiệp0vụ0này0chỉ0đ
ược0tiến0hành0khi0NH0thiếu0vốn0mà00vốn0tự0có0hoặc0vốn0huy0động0ti
ền0gửi0không0đủ.0Mặc0khác,0các0ngân0hàng0còn0phải0căn0cứ0vào0đầu0
ra0để0quyết0định0về0khối0lượng0huy0động,0mức0lãi0suất,0thời0hạn,0phư
ơng0pháp0huy0động.0Vốn0này0chỉ0huy0động0trong0thời0gian0nhất0định0
và0khi0đã0huy0động0đủ0số0vốn0theo0dự0kiến0thì0ngân0hàng0sẽ0dừng0vi
ệc0bán0giấy0tờ0có0giá.
Như0vậy,0để0đạt0được0hiệu0quả0trong0công0tác0huy0động0vốn,0ng
ân0hàng0phải0có0chiến0lược0thích0hợp,0phù0hợp0với0khả0năng,0mục0tiê
u0chiến0lược0kinh0doanh0của0mình.
1.2.2.5. Huy0động0vốn0thông0qua0đi0vay

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×